سید رضا جلالزاده

آقای سید رضا جلالزاده

کد ملی 005141xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
62
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14903220
آگهی تغییرات شرکت برزگر نهاده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 310899 و شناسه ملی 10103502783
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالجلیل زرگران کدملی 1751345327 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جمال الدین زرگران کدملی 2002741646 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم میترا عصاری به کدملی 2002487774 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری نیز با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد آقای سیدرضا جلال زاده به کدملی 0051419424 و آقای حسن اصغر زاده به کدملی 5199458221 به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ980826806867341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14853650
آگهی تغییرات مالکان آرام شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 16 و شناسه ملی 10760004028
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: 1 ـ آقای مسعود ادیب زاده با کدملی 0038769220 به سمت رئیس هیات مدیره 2 ـ خانم خدیجه احمدنکو با کدملی 0047024712 به سمت عضو اصلی هیات مدیره 3 ـ آقای سیدرضا جلال زاده با کدملی 0051419424 به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره 4 ـ آقای ارژنگ چلبی با کدملی 4722934290 به سمت دبیر هیات مدیره 5 ـ آقای فرزادصفائی زاده با کدملی 0060512989 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و ب: خانم مهوش کرامتی با کدملی 0451923731 به عنوان علی البدل خزانه دار همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ج: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت خزانه دار آقای سیدرضا جلال زاده با کدملی 0051419424 و رئیس هیات مدیره آقای مسعود ادیب زاده با کدملی0038769220 و در صورت نبودن رئیس هیات مدیره ،با امضای نائب رئیس هیات مدیره آقای فرزاد صفائی زاده با کدملی 0060512989 همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و مکاتبات عادی شرکت با امضا رئیس هیات مدیره آقای مسعود ادیب زاده با کدملی0038769220 همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ش980723496582275  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14856653
آگهی تغییرات مالکان آرام شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 16 و شناسه ملی 10760004028
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی منتهی به 29/12/1397مورد تصویب قرار گرفت. 1 ـ آقای مسعود ادیب زاده با کدملی0038769220 به سمت عضو اصلی هیات مدیره 2 ـ خانم خدیجه احمدنکو با کدملی 0047024712 به سمت عضو اصلی هیات مدیره 3 ـ آقای سیدرضا جلال زاده با کدملی 0051419424 به سمت عضو اصلی هیات مدیره 4 ـ آقای ارژنگ چلبی با کدملی 4722934290 به سمت عضو اصلی هیات مدیره 5 ـ آقای فرزادصفائی زاده با کدملی 0060512989 به سمت عضو اصلی هیات مدیره 6 ـ خانم مهوش کرامتی با کدملی 0451923731 به سمت عضو علی البدل هیات مدیره 7 ـ خانم شهین باقری با کدملی 0043223631 به سمت عضو علی البدل هیات مدیره 8 ـ آقای محمود فراهانیان مقدم با کدملی 0044839537 به سمت عضو علی البدل هیات مدیره همگی به مدت دوسال انتخاب شدند. آقای قاسم روحانی قهاری با کدملی 00396228511 به سمت بازرس اصلی و آقای مهران مهران فرید با کدملی 0043451667 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش980724763453241  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14836004
آگهی تغییرات شرکت مکانیزاسیون افق سبز دراج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3417 و شناسه ملی 10320541250
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/03/1398 الف-تعیین سمت مدیران: سید رضا جلال زاده به کدملی 0051419424 به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء هیئت مدیره)سونیا میرزائی به کدملی0073506907 به سمت عضو هیئت مدیره پریا آقا محمد حسنی به کدملی0019872569 رئیس هیئت مدیره سید محمد جلال زاده مرخالی به کدملی0068515960 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک- سفته- برات-قراردادها و عقوداسلامی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980713232345733  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14826446
آگهی تغییرات شرکت آرد تهران باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۰۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۷ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا جلالزاده با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرشاد معماریان با کدملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای محسن ریخته گران اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ خانم طناز ریخته گران اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14456661
آگهی تغییرات شرکت رهپویان دراج تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۶/xxx۷: سید رضا جلال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حمید رضا فراستی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14382030
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی باختر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۸۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و صورتحساب سود و زیان سال xxx۵ به تصویب رسید. آقای زدان نظری فر با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سید رضا جلال زاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشرآگهی ها شرکت تعیین گردید حجت اله قلی تبار سر پرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315672
آگهی تغییرات شرکت راین تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا جلال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272367
آگهی تغییرات شرکت صنایع چسب سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شماره شناسنامه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای سید رضا جلال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14145797
آگهی تغییرات شرکت زرین خوشه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. ـ مینوزرگران به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالجلیل زرگران به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و جمال الدین زرگران با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای هریک ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱به سمت بازرس اصلی و سیدرضا جلال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14145834
آگهی تغییرات شرکت پیرا کشت شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۶۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۶ بتصویب مجمع عمومی رسید. ـ آقای عبدالجلیل زرگران با کدملی xxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جمال الدین زرگران با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم میتراعصاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضوهیئت مدیره برای دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی ومکاتبات با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای هریک از اعضای مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدرضا جلال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت درسالxxx۷ تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142561
آگهی تغییرات شرکت هامون بذر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت حساب سودوزیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. خانم میتراعصاری باکدملیxxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وآقای عبدالجلیل زرگران به کدملی xxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمال الدین زرگران با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسنادبهادارو تعهدآورشرکت ازقبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها وعقوداسلامی ومکاتبات باامضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت ومکاتبات عادی واداری باامضای هریک ازاعضای هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدرضاجلال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت درسال xxx۷تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827621
آگهی تغییرات شرکت بهاور شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۵۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدرضاجلال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714606
آگهی تغییرات شرکت صنایع چسب سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود وزیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای سید رضا جلال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: آقای سعید گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین محمد زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662306
آگهی تغییرات شرکت مکانیزاسیون افق سبز دراج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۶ الف تعیین سمت مدیران: سید رضا جلال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیأت مدیره) سید احمد حسینی خطیب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره پوریا آقا محمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره پریا آقا محمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662425
آگهی تغییرات شرکت رهپویان دراج تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۵ سید رضا جلال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا فراستی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650437
آگهی تغییرات شرکت پیرا کشت شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۶۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند xxx۵ بتصویب رسید. آقای سیدرضاجلال زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی وآقای سیامک طاهری جعفری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642055
آگهی تغییرات شرکت زرین خوشه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدرضاجلال زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی وآقای سیامک طاهری جعفری با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ماه xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634171
آگهی تغییرات شرکت هامون بذر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدرضاجلال زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سیامک طاهری جعفری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت حساب سودوزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591419
آگهی تغییرات شرکت آرد تهران باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۰۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی عملکرد xxx۵ و حساب سود و زیان به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرشاد معماریان با کدملی xxxxxxxxx۲ خانم طناز ریخته گران اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ خانم ترانه ریخته گران اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ آقای مهرداد میرزابیگی فینی با کدملی xxxxxxxxx۹ موسسه حسابرسی اصول اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شماره ثبت xxx۱۲ بعنوان بازرس اصلی انتخاب گردیدند و آقای سیدرضا جلال زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577379
آگهی تغییرات شرکت راین تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اصول اندیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا جلال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب شدند: آقای سعید گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهران بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505370
آگهی تغییرات شرکت بهاور شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۵۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالجلیل زرگران به کد ملی xxxxxxxxx۷ و جمال الدین زرگران به کد ملی xxxxxxxxx۶ و میتراعصاری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سیدرضا جلال زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی ابوالقاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13399076
آگهی تغییرات شرکت صنایع چسب سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به xxx۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شماره شناسنامه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای سیدرضا جلال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321182
آگهی تغییرات شرکت راین تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی اصول اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا جلال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت راین تجارت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13194973
آگهی تغییرات شرکت برزگر نهاده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۲۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال به قرارذیل انتخاب گردیدند. آقای جمال الدین زرگران کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عبدالجلیل زرگران کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم میتراعصاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق واسنادبهادارو تعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاوعقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وهمچنین اوراق عادی واداری باامضای هریک ازاعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سیدرضاجلال زاده کدم xxxxxxxxx۴ و خانم میتراطهماسبی کدم xxxxxxxxx۴ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086383
آگهی تغییرات شرکت هامون بذر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ وآقای سیدرضاجلال زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086393
آگهی تغییرات شرکت بهاور شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۵۵۶۵
آگهی تغییرات شرکت بهاور شیمی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ وآقای سیدرضاجلال زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086398
آگهی تغییرات شرکت پیرا کشت شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۶۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول اندیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ وآقای سیدرضاجلال زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080054
آگهی تغییرات شرکت زرین خوشه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و سیدرضا جلال زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051530
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی باختر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۸۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یزدان نظری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا جلال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود ریخته گران اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم‌ها ترانه ریخته گران اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و طاهره دهستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024998
آگهی تغییرات شرکت آرد تهران باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۰۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و سید رضا جلال زاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12987981
آگهی تغییرات شرکت بهاور شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۵۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرضا جلال زاده مرخالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سیامک طاهری جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گریدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962848
آگهی تغییرات شرکت زرین خوشه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالجلیل زرگران به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمال الدین زرگران کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مینوزرگران به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. آقای سیدرضاجلال زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیامک طاهری جعفری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. لیه اوراق واسنادبهادارو تعهدآورشرکت باامضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به همراه بامهرشرکت وهمچنین اوراق عادی واداری باامضاءمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956018
آگهی تغییرات شرکت هامون بذر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ موردتصویب قرارگرفت. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میتراعصاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالجلیل زرگران به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و جمال الدین زرگران کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسنادبهادارتعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاو عقوداسلامی باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهرشرکت وهمچنین اوراق عادی واداری باامضاء هریک از مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر خواهد_بود. آقای سیدرضاجلال زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیامک طاهری جعفری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949649
آگهی تغییرات شرکت پیرا کشت شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۶۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. عبدالجلیل زرگران به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و جمال الدین زرگران کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و میتراعصاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضوهیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین آوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. سیامک طاهری جعفری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و سیدرضاجلال زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846116
آگهی تغییراتمالکان ارام شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۰۴۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - مسعود ادیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رییس هیات مدیره و سید رضا جلال زاده مرخالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان خزانه دار و فرزاد صفائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رییس هیات مدیره واکبر ابوفاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره وسید امیر آل محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان دبیر هیات مدیره همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا آقایان مسعود ادیب زاده و سید رضا جلال زاده مرخالی خزانه دار کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا و مهمور به مهر مجتمع شهرک آرامشهر معتبرمیباشد. در صورت نبود رئیس هیات مدیره آقای فرزاد صفائی زاده نایب رئیس هیات مدیره، دارندگان حق امضا می‌باشند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820964
آگهی تغییراتمالکان ارام شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۰۴۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند: ۱ - مسعود ادیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و سیدرضا جلال زاده مرخالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و فرزاد صفائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سید امیر آل محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و اکبر ابوفاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ همگی بعنوان اعضای اصلی وامیر الفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سعید روشنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمد جواد احسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همگی بعنوان اعضای علی البدل ۲) قاسم روحانی قهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ولی اله لشگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳) ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ موسسه مالکان آرامشهر مورد تصویب قرارگرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673532
آگهی تغییرات شرکت ماروس تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۴۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای سیدرضا جلال زاده مرخالی به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش بهرامی حسن آبادی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره جدید به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای سعید گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین محمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهران بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658795
آگهی تغییرات شرکت زرین خوشه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و سیدرضاجلال زاده مرخالی به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658802
آگهی تغییرات شرکت پیرا کشت شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۶۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ وآقای سیدرضاجلال زاده مرخالی به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12620702
آگهی تغییرات شرکت پيرا كشت شيمي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۶۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالجلیل زرگران به کدملی xxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جمال الدین زرگران کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم میترا عصاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. آقای سیامک طاهری جعفری کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدرضا جلال زاده مرخالی به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12596949
آگهی تغییرات شرکت زرين خوشه جنوب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سودوزیان مورخ ۲۹/۱۲/xxx۳ موردتصویب قرارگرفت. عبدالجلیل زرگران به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای جمال الدین زرگران کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم مینوزرگران کدملی xxxxxxxxx۱به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. سیدرضا جلال زاده مرخالی به کدملی xxxxxxxxx۴ و سیامک طاهری جعفری کدملی xxxxxxxxx۰به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531052
آگهی تغییرات شرکت هامون بذر زرين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۰۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید خانم میتراعصاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل وآقای عبدالجلیل زرگران به کدملی xxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمال الدین زرگران به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند کلیه اوراق واسنادبهادارتعهدآورشرکت ازقبیل چک،سفته،بروات،قراردادهاوعقوداسلامی باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت وهمچنین اوراق عادی واداری باامضاءمدیرعامل یارئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱وآقای سیدرضاجلال زاده مرخالی به کدملی xxxxxxxxx۴به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12497021
آگهی تغییرات شرکت بهاور شيمي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۳۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۵۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. ـ آقای عبدالجلیل زرگران به کدملی xxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمال الدین زرگران کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم میترا عصاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیامک طاهری جعفری کدملی xxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق واسناد بهادار تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاءرئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت وهمچنین اوراق عادی واداری با امضاءمدیرعامل یارئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر می باشد. ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱و آقای سیدرضا جلال زاده مرخالی به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446351
آگهی تغییرات شرکت راين تجارت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اصول اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا جلال زاده مرخالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای سعید گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ آقای مهران بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای حسین محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378186
آگهی تغییرات شرکت صنايع چسب سينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شماره شناسنامه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای سیدرضا جلال زاده مرخالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ آقای سعید گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۷وآقای حسین محمد زاده به کد ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند:
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12244282
آگهی تغییرات شرکت رهپویان دراج تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سونیا میرزائی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم پریا آقامحمد حسنی کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پوریا آقامحمد حسنی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیداحمد حسینی خطیب کدملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای سیدرضا جلال زاده مرخالی شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمیدرضا فراستی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود و اوراق عادی و اداری با امضاء خانم پریا آقا محمد حسنی یا آقای پوریا آقا محمد حسنی یا آقای سیداحمد حسینی خطیب منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637084
آگهی تغییرات شرکت پیرا کشت شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۶۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدرضا جلال زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیامک طاهری جعفری باکدملی xxxxxxxxx۰به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580118
آگهی تغییرات شرکت زرین خوشه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید رضاجلال زاده کدملی xxxxxxxxx۴وآقای سیامک طاهری جعفری کدملی xxxxxxxxx۰به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سا ل مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1587488
آگهی تغییرات موسسه مالکان آرام شهر شماره ثبت ۱۶ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۰۴۰۲۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۹/۰۳/۹۳ تغییرات ذیل حاصل شد که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب مجمع رسید.
۲ ـ آقای قاسم روحانی قهاری کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و آقای سید وحیدالدین صدریه کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۳ آقای مسعود ادیب زاده کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای فرشاد صفائی زاده کد ملیxxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رضا جلال زاده مرخالی کد ملی xxxxxxxxx۴و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان خزانه دارو خانم مهوش کرامتی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم شهین باقری کد ملیxxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضا و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و در صورت نبود رئیس هیئت مدیره آقای فرشاد صفائی زاده نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا می باشند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535639
آگهی تغییرات شرکت توسعه فرآوری باگاس جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۴۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدرضا جلال زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم اعظم رشیدی فر با کد ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166154
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۳۱/۴/۹۲ در شرکت چسب سینا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ که در تاریخ ۲۳/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای سید رضا جلال زاده مرخالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای داریوش بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ آقایان سعید گودرزی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حسین محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم معصومه نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ آقای حسین محمدزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه نصیری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید گودرزی ملایری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور مکاتبات اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157601
آگهی تغییرات شرکت توسعه فرآوری باگاس جنوب شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۴۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سید رضا جلال زاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و رویا داودیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139255
آگهی تغییرات شرکت آرد تهران باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۰۳۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی عملکرد ۹۱ و حساب سود و زیان به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بازرس اصلی و سیدرضا جلال زاده مرخالی ک م xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025518
آگهی تصمیمات شرکت نوین خودرو باختر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۷۵۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۱۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: سید رضا جلال زاده مرخالی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و اسماعیل مهاجر بسطامی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی ریخته گران اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx مسعود ریخته گران اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ مهرداد میرزابیگی فینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۰/۹۱ مسعود ریخته گران اصفهان بسمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد میرزابیگی فینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909663
آگهی تصمیمات شرکت الویر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۵۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: سید رضا جلال زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و شادی حاجی آقامحمد به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سالاری شریف آباد به کدملی xxxxxxxxx۸ و نسرین قاضی زادگان به کدملی xxxxxxxxx۷ـ علی سالاری شریف آباد بسمت رئیس هیئت مدیره، نسرین قاضی زادگان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9953286
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت و دامپروری بیجین پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۷۴۴۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۹۳۴۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۸ به تصویب رسید. علیرضا وکیلیان به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و سید رضا جلال‌زاده‌مرخالی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین آقامحمدحسنی به کدملیxxxxxxxxx۹، حمید آقامحمدحسنی به کدملیxxxxxxxxx۱، سید احمد حسینی‌خطیب به کدملیxxxxxxxxx۷. حمید آقامحمدحسنی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید احمد حسینی‌خطیب به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و عقوداسلامی با امضای هریک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706304
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت و دامپروری بیجین پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۷۴۴۴۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۹۳۴۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۸ به تصویب رسید. علیرضا وکیلیان به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و سید رضا جلال زاده مرخالی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین آقامحمدحسنی به کدملیxxxxxxxxx۹، حمید آقامحمدحسنی به کدملیxxxxxxxxx۱، سید احمد حسینی خطیب به کدملیxxxxxxxxx۷. حمید آقامحمدحسنی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید احمد حسینی خطیب به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و عقوداسلامی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 610836
آگهی انتقالی
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت صفحات ترکیبی آلومینیوم رنگین سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx ـ ۲۶/۱/۸۳ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۱ به این اداره انتقال و شماره ثبت xxx۲ مورخ ۲۴/۲/۹۱ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار آگهی می شود:
۱ـ موضوع شرکت: تولید ورقهای آلومینیومی و فولادی به صورت ترکیبی با مواد پلاستیکی جهت نماهای خارجی و داخلی ساختمان، تولید مواد پلاستیکی تولید هر گونه پانل ساندویچی از هرگونه مواد فلزی و پلاستیکی و تولید مواد صنعتی و نیز تاسیس کارخانجات صادرات و واردات فلزات مواد اولیه کارخانجات، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی
۲ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت: رفسنجان کیلومتر ۵جاده کرمان ـ شهرک صنعتی جنب کارخانه دراج کدپستی xxxxxxxxx۹
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ سیصدو پنجاه میلیون ریال منقسم به سیصدوپنجاه هزار سهم هزار ریالی با نام که مبلغ کل پرداخت شعبه گردیده است
۵ـ اولین مدیران شرکت: آقایان علی سالاری شریف آباد با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، و سید احمد حسینی خطیب با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل علیرضا هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا صادقی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمد رضا سالاری شریف آبادی با کد ملی xxxxxxxxx بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شده اند
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و بروات به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات بامضاء مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه است.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرشته محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای سید رضا جلال زاده مرخالی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شده اند
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10720547
آگهی تصمیمات شرکت الویر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۵۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: سید رضا جلال‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و شادی حاجی‌آقامحمد به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سالاری‌شریف‌آباد به کدملی xxxxxxxxx۸ و نسرین قاضی‌زادگان به کدملی xxxxxxxxx۷ـ علی سالاری‌شریف‌آباد بسمت رئیس هیئت‌مدیره، نسرین قاضی‌زادگان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11234961
آگهی انتقالی
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت صفحات ترکیبی آلومینیوم رنگین سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx‌ـ ۲۶/۱/۸۳ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۱ به این اداره انتقال و شماره ثبت xxx۲ مورخ ۲۴/۲/۹۱ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار آگهی می‌شود:

۱ـ موضوع شرکت: تولید ورقهای آلومینیومی و فولادی به صورت ترکیبی با مواد پلاستیکی جهت نماهای خارجی و داخلی ساختمان، تولید مواد پلاستیکی تولید هر گونه پانل ساندویچی از هرگونه مواد فلزی و پلاستیکی و تولید مواد صنعتی و نیز تاسیس کارخانجات صادرات و واردات فلزات مواد اولیه کارخانجات، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی

۲ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت: رفسنجان کیلومتر ۵جاده کرمان‌ـ شهرک صنعتی جنب کارخانه دراج کدپستی xxxxxxxxx۹

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ سیصدو پنجاه میلیون ریال منقسم به سیصدوپنجاه هزار سهم هزار ریالی با نام که مبلغ کل پرداخت شعبه گردیده است

۵ـ اولین مدیران شرکت: آقایان علی سالاری شریف آباد با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، و سید احمد حسینی خطیب با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل علیرضا هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا صادقی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمد رضا سالاری شریف آبادی با کد ملی xxxxxxxxx بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شده‌اند

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و بروات به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات بامضاء مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه است.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: خانم فرشته محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای سید رضا جلال زاده مرخالی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شده‌اند

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11685557
آگهی تصمیمات شرکت صفحات ترکیبی آلومینیوم رنگین سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۹۴۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ واصل گردید: فرشته محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و سید رضا جلال‌زاده‌مرخانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی سالاری‌شریف‌آباد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا صادقی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ و سید احمد حسینی‌خطیب به کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمدرضا سالاری‌شریف‌‌آباد به کد ملی xxxxxxxxx ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ علی سالاری‌شریف‌آباد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید احمد حسینی‌خطیب بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات