کیهان مهام

کیهان مهام

کد ملی 005129xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
53
آگهی‌ها

شرکت های کیهان مهام

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کیهان مهام دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14821235
آگهی تغییرات شرکت کیا الکترود شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۵۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای کیهان مهام با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (بازرس اصلی)و آقای مهدی صفایی خادر با شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی ا نتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار " اتفاقیه خراسان " جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14667920
آگهی تغییرات حسابرسی فریوران راهبرد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۸/۳/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جواد بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . محبوب جلیل پور ثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . امیر جمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . مریم بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . محمد سعید اصغریان ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد . محمد ستاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت . قهرمان سراج بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت . سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش و شرکا و سهم الشرکه آن‌ها به شرح زیر تغییر یافت : جوادبستانیان کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال محمدسعید اصغریان کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال مریم بستانیان کدملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال امیر جمال امیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال محمد ستاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال قهرمان سراج بشماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14645703
آگهی تغییرات خدمات مالی راهبرد پیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال را از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شد . آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال را از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شد . آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال را از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شد . آقای حسین شرف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال را از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شد . در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب شدند : خانم سمیرا افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم معصومه پیامی ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582522
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۷ مورخ ۲۷ / ۱۲ / xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام مؤسسه به « خدمات مالی راهبرد پیام » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . در ماده ( ۶ ) بندهای ۱ ۶ ، ۲ ۶ ، ۷ ۶ و ۸ ۶ از موضوع موسسه حذف و در نتیجه موضوع فعالیت مؤسسه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ماده ( ۹ ) اساسنامه حذف شد . در ماده ( ۱۰ ) عبارت « سهم الشرکه در هر صورت تنها به سایر حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قابل انتقال » است « حذف شد . در ماده ( ۱۱ ) عبارت » اگر عضویت هر یک از شرکا در جامعه حسابداران رسمی ایران به هر دلیل لغو یا بیش از یک سال به حالت تعلیق در آید و یا وضعیت آن از شاغل به غیر شاغل تغییر یابد ، خروج وی از موسسه الزامی است ضمنا « حذف شد . در ماده ( ۱۵ ) عبارت » درصورت عدم توافق شرکا برای تعیین داور مرضی الطرفین ، موضوع اختلاف از طریق ارجاع به هیات داوری تعیین شده از طرف شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران حل و فصل خواهد_شد " حذف گردید . ماده ( ۱۷ ) حذف شد . تبصره ماده ( ۲۰ ) حذف شد . در ماده ( ۲۸ ) عبارت به استثنای گزارشهای موضوع ماده ۱۷ حذف شد . سمیرا افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . معصومه پیامی ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . مریم جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت ؛ در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . فهرست شرکا و سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه : محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسین شرف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سمیرا افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه معصومه پیامی ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مریم جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14502999
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۶/۱۰/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب شدند : آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14301413
آگهی تغییرات شرکت کیا الکترود شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۵۸۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عطف به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۰/۳/۹۷ و پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxxو به شماره پیگیری xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴ مورخه ۵/۰۷/xxx۷ با توجه به اینکه در صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۰/۳/۹۷ ساعت ۱۱ ، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس شرکت کیا الکترود شرق در صورتجلسه اشتباهاً بنام موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت شده است لذا صحیح آن به شرح ذیل می باشد: ـ موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی ، آقای مهدی صفائی خادر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14264178
آگهی تغییرات شرکت کیا الکترود شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۵۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، آقای مهدی صفائی خادر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203301
آگهی تغییرات غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۳ مورخه ۲۲/۰۵/xxx۷ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای سید احمد گرامی به کدملی xxxxxxxxx۴ ۲. خانم اشرف السادات گرامی به کدملی xxxxxxxxx۹ ۳. خانم معصومه کوچک یزدی به کدملیxxxxxxxxx۵ ۴. آقای هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ۵. آقای محسن طلائی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند ۶. آقای عباس اسکندری با کدملی xxxxxxxxx۲ ۷. خانم فاطمه طلائی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند آقای کیهان مهام به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی انتخاب و آقای علی اکبر نوذری گلسفید به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13637110
آگهی تغییرات حسابرسی فریوران راهبرد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۸/۰۵/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیات مدیره جواد بستانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره محمد سعید اصغریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیات مد یره همراه با مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612168
آگهی تغییرات شرکت کیا الکترود شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۵۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای کیهان مهام با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (بازرس اصلی) و آقای مهدی صفایی خادر با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی ا نتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594663
آگهی تغییرات حسابرسی فریوران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۷/۵/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جوادبستانیان کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمدسعید اصغریان کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. خانم مریم بستانیان کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای امیر جمال امیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: جواد بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ محمد سعید اصغریان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ نام مؤسسه به حسابرسی فریوران راهبرد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای جوادبستانیان کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای محمدسعید اصغریان کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال خانم مریم بستانیان کدملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای امیر جمال امیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492324
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است: آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسین شرف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محل موسسه به نشانی تهران شهر تهران ویلا خیابان شهید استاد نجات الهی کوچه خسرو پلاک ۲۴ طبقه پنجم واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471275
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۰/۳/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا ترابی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۱۰ , xxx , xxx ریال از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxx , xxx , xxx ریال به مبلغ ۹۰ , xxx , xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای کیهان مهام کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۳۵ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای محبوب جلیل پورثمرین کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۳۵ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای امیر جمال امیدی کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ ۲۰ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446810
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیهان مهام کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204691
آگهی تغییرات جامعه حسابداران رسمی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل موسسه به شرح ذیل تعیین گردید: آقای رحمت ا … صادقیان کدم xxxxxxxxx۱ آقای کیهان مهام کدم xxxxxxxxx۰ آقای شهریار دیلم صالحی کدم xxxxxxxxx۶ آقای اکبر سهیلی پور کدم xxxxxxxxx۴ آقای عباس وفادرا کدم xxxxxxxxx۱ آقای مرتضی اسدی کدم xxxxxxxxx۷ آقای محمد علی زاهدی کدم xxxxxxxxx۱ آقای سید محمدرضا بنی فاطمه کاشی کدم xxxxxxxxx۹ آقای مهدی سوادلو کدم xxxxxxxxx۴ آقای یحیی حساس یگانه کدم xxxxxxxxx۸ آقای مجیدروحانی نیا کدم xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی شورای عالی و آقایان حسن حاجیان کدم xxxxxxxxx۱، حسین شیخ سفلی کدم xxxxxxxxx۵، فرشاد اسکندر بیاتی کدم xxxxxxxxx۳، آقای سید محمد خلیلی کدم xxxxxxxxx۱، آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی کدم xxxxxxxxx۹ و آقای روح ا … مقیمی فرکدم xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء علی البدل تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127321
آگهی تغییرات شرکت پارس شیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۲۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راهبرد پیام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بشماره ثبت xxx۶۲ بنمایندگی آقای کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ وشماره ثبت xxx۳۰ به نمایندگی آقای امیر جمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند آقای رسول توکلی خو ک م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد توکلی خو ک م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقایان علی توکلی خو ک م xxxxxxxxx۶ و رضا توکلی خو ک م xxxxxxxxx۳ و اسفندیار علوی ک م xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیۀ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک بتنهائی همرا ه با مهر شرکت معتبر است. یا با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همرا با مهر شرکت معتبر است ومکاتبات عادی و اداری باامضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113904
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۳/۶/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام موسسه از «حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام» به «حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی» تغییرو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13060712
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی فاتح کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۸۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان برای دوره مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲ - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی آقای کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856657
آگهی تغییرات شرکت کیا الکترود شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۵۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای کیهان مهام با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831838
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۱۵/۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر جمال امیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء موسسه قرار گرفت. و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال، آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال، و آقای احمدرضا ترابی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه نسبت به افزایش سهم الشرکه قبلی خود در موسسه اقدام نمودند. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست بعد از افزایش سرمایه بشرح زیر است آقای محبوب جلیل پور ثمرین ش ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای کیهان مهام ش ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای احمد رضا ترابی نژاد ش ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای امیر جمال امیدی ش ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12509386
آگهی تغییرات شرکت شركت پتروشيمي فاتح كيميا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۸۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمدعلی فاطمی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای حمیدرضا صفری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای رضا افشین بشماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای حسن بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیأت مدیره شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387836
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۳/۶/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای کیهان مهام به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای احمدرضا ترابی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای آقای محبوب جلیل پور ثمرین به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ امضای اسناد و اوراق بهادار با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12217505
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی فاتح کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۸۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام(حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۴ـ تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیات مدیره تفویض گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12213438
آگهی تغییرات شرکت کارت ایران خودرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۵۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به کدملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیهان مهام به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12164188
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه فاتح بین الملل کیمیا در تاریخ ۲۳/۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: احداث خرید مشارکت تأسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه تولید توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین ارائه کلیه خدمات مشاوره در امور صنعت کشور و تهیه و تنظیم طرح های توجیهی فنی و اقتصادی و بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولات دیگر به کلیه کشورهای جهان شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ایجاد شعب در سراسرایران و جهان اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و مشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی داشته باشد، در صورت ضرورت قانونی هر یک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح دریافت می گردد. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ونک انتهای خیابان خدامی خیابان آفتاب پلاک۳۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم بانام xxxxxx ریالی که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال معادل ۳۵% نقدا پرداخت و مابقی آن به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال معادل ۶۵% در تعهد کلیه سهامداران می باشد.که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ xxx۷۷ مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ نزد بانک ملت شعبه ممتاز ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سیدمحمدعلی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. سیدمهدی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. سیدمیعاد فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت عضو هیئت مدیره. سیامک کیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایراوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672915
آگهی تغییرات شرکت کاغذ گستران آسیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۸۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۹۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقای محمود حفیظی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی پاکزاد ماسوله به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد رضا عاصی تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401802
آگهی تغییرات موسسه جامعه حسابداران رسمی ایران شماره ثبت ۱۳۷۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۸۳۱
باستناد صورت جلسه شورای عالی مورخ ۲۳/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان:
سعید جمشیدی فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۰
علی ثقفی بشماره ملی xxxxxxxxx۵
رحمت اله صادقیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱
محمد جواد صفار سفلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳
مهدی کرباسیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷
مجید صفاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۱
شهریار دیلم صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۶
کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰
اکبر سهیلی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۴
علی اکبر عرب مازار بشماره ملی xxxxxxxxx۹
عباس وفادار بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی و آقایان:
محمد علی زاهدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱
مرتضی اسدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷
فرشاد اسکندر بیاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۷
ناصر محامی بشماره ملی xxxxxxxxx۴
عیسی شهسوار خجسته بشماره ملی xxxxxxxxx۷
خسرو پور معمار بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای علی البدل شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343840
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان قزوین (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۶۲۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۱/۹۱ که در مورخ ۲۳/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ صورت های مالی مربوط به سال مالی ۱/۷/۹۰ لغایت۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی راهبرد پیام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷و آقای کیهان مهام کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ ۵/۱۱/۹۲ تکمیل امضاء گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338820
آگهی تغییرات شرکت نگار گستر هامون سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۴۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292481
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به ‌شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا ترابی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250445
آگهی تغییرات شرکت انرژی تجارت سام سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۴۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۱۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقایان حسین هرندی با کدملی xxxxxxxxx۵، محمدتقی فتحی با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد امیری با کدملی xxxxxxxxx۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و آقای کیهان مهام با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241426
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان قزوین سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ که در مورخ ۲۳/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ صورت های مالی ۱/۷/۸۹ لغایت ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی راهبرد پیام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای کیهان مهام کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکت ها در تاریخ ۳/۹/۹۲ تکمیل امضاء گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034862
آگهی تغییرات شرکت نگار گستر هامون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به شش هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx/xxx/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳۱/۰۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987135
آگهی تغییرات شرکت انرژی تجارت سام سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۴۶۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۱۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای رضا هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۰/۸/xxx۳
در تاریخ ۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753775
آگهی تغییرات شرکت کاغذ گستران آسیابا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۸۳۱۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۹۹۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۲/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.
۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی پاکزاده ماسوله به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره, آقای محمدرضا عاصی تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره, آقای محمود حفیظی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره, آقای محمود حفیظی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل از چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۵ـ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730592
آگهی تغییرات شرکت انرژی تجارت سامسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۴۶۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۱۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای رضا هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدتقی فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.
در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9551513
آگهی تغییرات شرکت انرژی تجارت سام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۴۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۱۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای رضا هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدتقی فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.

در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698145
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سرمایه و دانش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۱۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و کیهام مهام به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 644457
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی آریا ارسلان پاسارگاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۸۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۶۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید محسن رضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین بادان فیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حامد مشهدی عباس اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حمیدرضا مشهدی عباس اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۲/۲/xxx۳.
در تاریخ ۱۲/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321939
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی آریا ارسلان پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۶۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محسن رضوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین بادان فیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حامد مشهدی عباس اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حمیدرضا مشهدی عباس اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۲/۲/xxx۳. در تاریخ ۱۲/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542141

آگهی تغییرات شرکت کاغذ نوید وصل
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخبا شد.
در تاریخ ۱۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9872758
آگهی تغییرات شرکت کاغذ نوید وصل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۹۴۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخبا شد.

در تاریخ ۱۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 514943

آگهی تغییرات شرکت نگار گستر هامون
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی هادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460541

آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی بازرگانی طلیعه داران فاتک سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۲/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339748
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی بازرگانی طلیعه داران فاتک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۲/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452466

آگهی تصمیمات شرکت نوش آوران گیتی پسند
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و کیهان مهام به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10481626
آگهی تصمیمات شرکت حامیان تجارت صدر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۸۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و کیهان مهام به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: جواد حقیقت منفرد به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدمحسن دادرس به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمود شیعی به کدملی xxxxxxxxx۵ و علی مهری پرگو به کدملی xxxxxxxxx۰ و عبداله بابائی به کدملی xxxxxxxxx۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10056549
آگهی تأسیس شرکت مهندسی پیشگامان رفیع ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به طراحی تولید مهندسی ساخت پروژه‌های صنعتی و غیرصنعتی مجاز در حوزه‌های انرژی مترو سیستم حمل و نقل عمرانی راه سازی انجام معاملات بازرگانی مجاز کنترل فنی و کیفی پروژه‌های شرکت در داخل و خارج از کشور انجام معاملات مجاز و عملیات پیمانکاری در رابطه با موضوع شرکت اخذ و اعطای نمایندگی در کشورهای خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ پاسداران بهارستان ۴ پ ۶ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۵۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰ مورخ ۱۶/۱۱/xxx۹ نزد بانک سپه شعبه شهید چمران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای احمد صلواتی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای علی صفر نامجو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای مجید محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای علیرضا احتیاط کار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701676
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به ‌شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۷/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای احمدرضا ترابی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۷/۷/۹۱.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمدرضا ترابی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11521624
آگهی تغییرات شرکت کاغذ گستران آسیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۸۳۱۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۹۹۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۲/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از با‌مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی پاکزاده‌ماسوله به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره, آقای محمدرضا عاصی‌تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره, آقای محمود حفیظی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره, آقای محمود حفیظی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل از چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761707
آگهی تصمیمات شرکت نوش آوران گیتی پسند سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۰۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۶۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و کیهان مهام به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11942987
آگهی تغییرات شرکت نگار گستر هامون سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۹۲۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۴۲۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی هادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11995032
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سرمایه و دانش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و کیهام مهام به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات