عباس آرگون

عباس آرگون

کد ملی 005124xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
40
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14331810
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۳/ xxx مورخ ۴/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید سعید تولیت جوشقانی با کدملیxxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای عباس آرگون با کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی جبل عاملی با کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علی خوش طینت نیک نیت با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل(خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مقرر در ماده۴۰ اساسنامه شرکت شامل بندهای ۱ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۷ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲ ـ ۲۷ و ۲۸ را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302220
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری جامعه حمایت از گسترش روابط بازرگانان ایرانی درتاریخ ۱۵/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxx۵۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: حمایت از تولیدات داخلی و کالای ایرانی و گسترش صادرات در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور و معیشت مردم.طبق مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳۰/۰۷/xxx۷ مرجع صادر کننده وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین ـ ساعی، خیابان بیست و یکم، میدان آرژانتین، پلاک ۲۲، ساختمان مرکزخرید آفریقا (س صهبا)، طبقه چهارم، واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,xxx,xxx,xxx ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده ۱۰,xxx,xxx ریال سهم الشرکه خانم شیما شریفی کوشا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱۰,xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای علی آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای حسین آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده ۱۰,xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای بهروز خدارحمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده ۱۰,xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای محمد برج خانی اوانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده ۱۰,xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای حمید رضا فرضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده ۱,xxx,xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم شیما شریفی کوشا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وبه سمت خزانه دار و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد برج خانی اوانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حمید رضا فرضی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال بازرس: آقای بهروز خدارحمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور و با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238784
آگهی تغییرات شرکت نصر مبین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۲۶۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تجارت انرژی بازرگانان نوگرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بازرگانان نوگرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمد شجاعی برجوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مزرعه سبز بازرگانان نوگرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061563
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی عباس ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی علی اصغر مشهدی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی سیدسعید شمسی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی محمد پیری با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه اقتصادی فراگیر وفا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای علیرضا معماری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و عباس آرگون با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته، بروات، قراردادها، سایر اسناد تعهدآور و اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001794
آگهی تغییرات شرکت نصر مبین پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب بشرح ذیل گردیدند: آقای عباس آرگون به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بازرگانان نوگرا باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بعنوان رئیس هیات مدیره. آقای حسین حضرتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نصرمبین پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره. خانم شیما شریفی کوشا به شناسه ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت نصر مبین ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره. امضاهای مجاز شرکت کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره شرکت و سایر اوراق عادی اداری و پرسنلی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء جانشین به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539278
آگهی تغییرات شرکت نصر مبین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۲۶۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نصر مبین پارسیان ش م xxxxxxxxx۴۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد برج خانی اوانکی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای علی آرگون به نمایندگی از شرکت نصر مبین مهرگان ش م xxxxxxxxx۵۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای حسین آرگون با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای بهروز خدارحمی به نمایندگی از شرکت نصر مبین پاسارگاد ش م xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چک‌ها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضا مدیرعامل ویکی ازاعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448701
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
درقسمت اطلاعات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل متن ذیل از قلم افتاده_است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد: آقای عباس آرگون با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416788
آگهی تغییرات شرکت صنعت فولاد شادگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ایده پردازان صنعت فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شادگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160762
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید محسنی باکدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره (به جای حسن سعید درودی) عباس آرگون باکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۶ انتخاب گردیدند. همایون شیخ الاسلام باکدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده حقوقی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به جای محمود شریفی انتخاب گردید. هیات مدیره اختیارات موضوع ماده ۴۵ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042063
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۶/xxx۵ و مجوز xxx۱۷/xxx مورخ ۲۰/۰۶/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت امید توسعه پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان رییس هیات مدیره و عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه سروش خلیج فارسبه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و محمدجواد سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پویا توسعه اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیات مدیره و حسن نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوران بهرامه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیات مدیره و محسن حسن آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضای مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رییس یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759889
آگهی تغییرات شرکت نصر مبین مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گریدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت نصرمبین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی بهروز بوشهری کره بند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت نصرمبین پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای ولی نادی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نصرمبین پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضوهیئت مدیره آقای علی آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر اوراق عادی اداری وپرسنلی با امضای مدیرعامل ودر غیاب ایشان با امضای جانشین بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662144
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جواد سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی بهاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی کامل نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیات و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291657
آگهی تغییرات شرکت نصر مبین مهرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز کره بند بوشهری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای آقای علی آرگون به نمایندگی ازشرکت نصر مبین ایرانیان ش.م xxxxxxxxx۴۸ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا مدرس خیابانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای محمد برج خانی اوانکی به نمایندگی ازشرکت نصر مبین پاسارگاد ش.م xxxxxxxxx۶۷ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای عباس آرگون با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای حسین آرگون به نمایندگی ازشرکت نصرمبین پارسیان ش.م xxxxxxxxx۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای علی آرگون با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور قراردادها، چکها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12267520
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات هدی ارقام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۹۶۴۱۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۶۸۰۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی خواجوئی گوکی به شماره xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت توسعه ارتباطات تابا برای مدت باقی مانده تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدکه اقای مصطفی خواجویی گوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیئت مدیره اقای رامین خواجه نصیرجهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اقای سعید قمر به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره اقای عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت عضو هیئت مدیره و اقای عابد آفتابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715185
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوران بهرامه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۴۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نمایند شرکت امید توسعه پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نمایند شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتمادبه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جواد سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نمایند شرکت توسعه اقتصاد راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی کامل نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657918
آگهی تغییرات شرکت نصر مبین ایرانیان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۶۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۲۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گریدند روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند به شرح ذیل: شرکت نصرمبین پارسیان با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای عباس آرگون به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیات مدیره. شرکت نصرمبین پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای بهروز خدارحمی به کد ملی xxxxxxxxx۴بعنوان نائب رئیس هیات مدیره. شرکت نصرمبین مهرگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای علی آرگون به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره. آقای علی آرگون با ک.م xxxxxxxxx۳بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت (آقای حسین آرگون) و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی اداری و پرسنلی با امضا مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630016
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۶/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا فهمی کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از بانک انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت رییس هیأت مدیره آقای علی حاجی باقری کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایرانیان اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای اردشیر مردانپور پینوندی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صرافی انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای عباس آرگون کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت لیزینگ انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸به سمت عضو هیأت مدیره آقای محسن محمودزاده مرقی کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت فن آوران حفیظ سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. هیأت مدیره اختیارات زیر را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت دعوت مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و تعیین دستور جلسه ی آن ها همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیأت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454745
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات هدی ارقام سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۶۴۱۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت توسعه ارتباطات تابا ش.م xxxxxxxxx۱۶ بنمایندگی عزیزاله نور به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه اقتصادی سبا ش.م xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای رامین خواجه نصیر با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت شهریار مهستان ش.م xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای عباس ارگون به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت مهر گستر یمین پارس ش.م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی سعید قمر به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت افق توسعه پاسارگاد ش.م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای عابد آفتابی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای غیرموظف هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا غیرموظف هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245887
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شماره ثبت xxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی مسیبی بهروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بهاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای محمدجواد سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند.
۲ـ مرکز اصلی شرکت به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه ۱۸ شرقی، پلاک ۴۷، طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال گردد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء، متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل ویا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123281
آگهی تغییرات شرکت نصر مبین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۲۶۸۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۲۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
آقای عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و سایر اوراق عادی اداری و پرسنلی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با جانشین به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093880
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۶۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۹۷۱۵۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۲/۹۲ واصل گردید: محمد اسکندری به ش ملیxxxxxxxxx۲ به جای عباس آرگون به ش ملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی ابراهیمی به ش ملیxxxxxxxxx۵ به جای محمدجواد سلیمی به ش ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا قدرتی به ش ملیxxxxxxxxx۱ به جای مجتبی کامل نیا به ش ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954849
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۸/۹۱ عباس آرگون به ک مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه به ش مxxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز خدارحمی به ک مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت نگین ساحل رویال به ش مxxxxxxxxx۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدجواد سلیمی به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به ش مxxxxxxxxx۵۱ و ولی نادی قمی به ک مxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به ش مxxxxxxxxx۲۰ و سید حسین هاشمی طباطبائی زواره به ک مxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به ش مxxxxxxxxx۶۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره و جواد عبادی به ک مxxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک وسفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945358
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: علی بهاری فر به کدملیxxxxxxxxx۴ به جای امیر خرمی شاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی عالی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس آرگون به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10218512
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: علی بهاری فر به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای امیر خرمی شاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی عالی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس آرگون به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743511
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ سید حسین هاشمی طباطبائی زواره به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به ش م xxxxxxxxx۶۱ به جای بهروز خدارحمی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. عباس آرگون به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز خدارحمی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه به ش م xxxxxxxxx۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدجواد سلیمی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به ش م xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ولی نادی قمی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به ش م xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و جواد عبادی به ک م xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565934
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۶۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی محمدجواد سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی عباس آرگون به کد ملی xxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی سعید ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10463509
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۰ امیر خرمی‎شاد به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی عالی‎نزاد به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و میرزا علی آیت‎اللهی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و عباس آرگون به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و غلامرضا کرمی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده‎نگر مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت اعضاء هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چکها و قراردادها و بروات و سفته‎ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره معتبر میباشد و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10423409
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۰ غلامرضا کرمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه xxxxxxxxx۴۴ بسمت عضو هیئت‎مدیره و امیر خرمی‎شاد به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی بسمت رئیس هیئت مدیره، میرزا علی آیت‎اللهی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده‎نگر مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‎مدیره و عباس آرگون به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و رحیم افتخار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت اعضا هیئت‎مدیره برای باقی‎مانده دوران تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. نشانی شرکت به تهران خ ولیعصر روبروی جام جم ک مهیار پ ۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997237
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۹ محمدرضا مدرس خیابانی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت نگین ساحل بجای بهروز خدارحمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بجای محسن صیقلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و میرزاعلی آیت‌اللهی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عباس آرگون به ش ملی xxxxxxxxx۸ و رحیم افتخار به ش ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370348
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری معیار سهام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۲۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ عباس آرگون به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، محسن صیقلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مرتضی بریجانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیروس ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ و سید هادی آگاه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11225525
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۸۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ محمدعلی شایسته‌نیا به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از آستان مقدس حضرت عبدالعظیم به ش م xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید محسنی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده‌نگر مهر به ش ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا شفیق به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به ش ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و عباس آرگون به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به ش ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و علی انصاری به سمت عضو هیئت‌مدیره به ش م xxxxxxxxx۸ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11860606
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۳۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ محمدرضا مدرس‌خیابانی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت نگین ساحل بجای بهروز خدارحمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بجای محسن صیقلی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و میرزاعلی آیت‌اللهی به ش ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عباس آرگون به ش ملی xxxxxxxxx۸ و رحیم افتخار به ش ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11929428
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ سید حسین هاشمی‌طباطبائی‌زواره به ک‌م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به ش‌م xxxxxxxxx۶۱ به جای بهروز خدارحمی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. عباس آرگون به ک‌م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به ش‌م xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهروز خدارحمی به ک‌م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه به ش‌م xxxxxxxxx۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدجواد سلیمی به ک‌م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به ش‌م xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و ولی نادی‌قمی به ک‌م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران به ش‌م xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و جواد عبادی به ک‌م xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11418473
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۸/۹۱ عباس آرگون به ک‌مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه به ش‌مxxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهروز خدارحمی به ک‌مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت نگین ساحل رویال به ش‌مxxxxxxxxx۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدجواد سلیمی به ک‌مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه‌ ایرانیان به ش‌مxxxxxxxxx۵۱ و ولی‌ نادی‌قمی به ک‌مxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران به ش‌مxxxxxxxxx۲۰ و سید حسین هاشمی‌طباطبائی‌زواره به ک‌مxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به ش‌مxxxxxxxxx۶۱ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره و جواد عبادی به ک‌مxxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک وسفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10690766
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری معیار سهامسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx به شناسه‌ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران سهامی‌خاص به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی‌عام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت نگین ساحل رویان سهامی‌خاص به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ عباس آرگون به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهروز خدارحمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محسن صیقلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه بسمت عضو هیئت‌مدیره و ولی‌ نادی‌قمی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدجواد سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت نگین ساحل رویان به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11704369
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۷/۴/۹۰ علی افشین به ش.ملیxxxxxxxxx۸ به جای عباس آرگون به ش.ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت خط دریا بند سهامی‌عام به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065236
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی میرزاعلی آیت‌اللهی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی عباس‌ آرگون به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بین المللی توسعه دریا گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی سید عماد علویان به کدملی xxxxxxxxx۲ انتخاب گردیدند. که میرزاعلی آیت‌اللهی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، عباس آرگون به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا کاشانی خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ضمیمه صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11881607
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری معیار سهام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۲۵۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱‌‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱‌ـ مرتضی بریجانیان به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۱۰/۸۹ عباس آرگون به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن صیقلی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی بریجانیان به سمت مدیرعامل و سیروس ایوبی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران و ولی نادی‌قمی به کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران بسمت اعضای هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله از چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در صورت غیاب رئیس هیات‌مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11909991
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۶۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی محمدجواد سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی عباس آرگون به کد ملی xxxxxxxxx بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی سعید ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10628175
آگهی تغییرات شرکت نصر مبین ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۶۸۲۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۳۲۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۰/۱۰/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمد برج‌خانی اوانکی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به شماره‌شناسنامه ۳ تاریخ تولد ۱۰/۵/xxx۵ فرزند جان‌محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علی ارگون با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای عباس آرگون به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به شماره‌شناسنامه xxx۳ تاریخ تولد ۱/۱/xxx۷ فرزند هاشمعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۹/۱۱/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات