حسین موفقی اردستانی

حسین موفقی اردستانی

کد ملی 005100xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
10
آگهی‌ها

شرکت های حسین موفقی اردستانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسین موفقی اردستانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14521714
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا اکبری ماسوله به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و امجد خضری به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و علی رضا پویان شاد به کدملی xxxxxxxxx۲ و حسین موفقی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و فرج اله قدمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و سیدحسین رضوی نائینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدعبداله سیدصالحی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند . علی رضا پویان شاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید . علی رضا پویان شاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت عامل و فرج اله قدمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت عامل و سیدمرتضی پورمرعشی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مجتبی اسمعیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن ملکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیأت عامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانک اعم از چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و تفاهم نامه‌ها و غیره با امضای متفق مدیرعامل ( آقای علی رضا پویان شاد به کدملی xxxxxxxxx۲ ) و عضو اجرایی هیأت مدیره ( آقای فرج اله قدمی به کدملی xxxxxxxxx۰ ) همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق عضو اجرایی مذکور هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت عامل ( آقایان سیدمرتضی پورمرعشی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مجتبی اسمعیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن ملکی به کدملی xxxxxxxxx۹ ) همراه با مهر بانک و در غیاب عضو اجرایی هیأت مدیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت عامل مذکور همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317025
آگهی تغییرات شرکت بانک سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول مورخ ۲۶/۱۲/۹۶ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۱/۷/۹۷ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲/۸/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. آقای فرج اله قدمی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای حسین موفقی اردستانی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای سیدعبداله سیدصالحی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره و آقای سیدحسین رضوی نائینی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به ه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099580
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کار آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۶/۹۷ مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید خالقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عزمی شبستری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت عصر امین کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضوء هیئت مدیره آقای محمد رضا خورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صرافی کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای نادر حسن زاده به شماره ملی ۲ xxxxxx xxx به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ سمت عضو هیئت مدیره ۶ آقای حسین موفقی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497096
آگهی تغییرات شرکت همکاران اندیشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. آقای محمدتقی ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود فخرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین شدند: آقای سیدابوالفاسم سجودی جورشری به شماره ملی xxxxxxxxx۵۲ و آقای بهروز ورعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسین موفقی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مصطفی موسوی بلدهء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی دانشکیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497107
آگهی تغییرات شرکت همکاران اندیشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دانشکیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدابوالقاسم سجودی جورشری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی موسوی بلدهء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهروز ورعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین موفقی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای قدرت یادگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076031
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۸/۴/xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران به سمت رییس هیات مدیره آقای سیامک دولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره. آقای محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک ملت به عنوان عضو هیات مدیره. آقای حسین موفقی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک سپه به عنوان عضو هیات مدیره. آقای تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده بانک کشاورزی به عنوان عضو هیات مدیره. تعیین گردیدند ب) امضای کلیه اسناد و آوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962886
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۸/۴/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیئت مدیره. آقای اسماعیل لله گانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره. آقای محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حسین موفقی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291024
آگهی تغییرات شرکت همکاران اندیشمند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دانش کیا ش م xxxxxxxxx۷، اقای بهروز ورعی ش م xxxxxxxxx۲، آقای حسین موفقی اردستانی ش م xxxxxxxxx۹، آقای مصطفی موسوی بلدهء ش م xxxxxxxxx۱، آقای عباس شهریاری احمدی ش م xxxxxxxxxxxx برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمد تقی مقدسی ملکی ش م xxxxxxxxx۴به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود فخرائی ش م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291031
آگهی تغییرات شرکت همکاران اندیشمند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی دانش کیا ش م xxxxxxxxx۷، به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای حسین موفقی اردستانی ش م xxxxxxxxx۹، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - اقای بهروز ورعی ش م xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مصطفی موسوی بلدهء ش م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره -آقای عباس شهریاری احمدی ش م xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره - آقای قدرت یادگاری ش م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)-کلیه اسناد واوراق بها دار وتعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152336
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: غلامرضا مصطفی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره سعید ملک پور به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان رئیس هیات مدیره. محمدتقی صمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. محسن پدرام به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. حسین موفقی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است.
 پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات