مهرداد قنادتوکلی

مهرداد قنادتوکلی

کد ملی 005079xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
7
آگهی‌ها

شرکت های مهرداد قنادتوکلی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مهرداد قنادتوکلی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14950279
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای آرکا ایمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 384908 و شناسه ملی 10320349918
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/07/1398 و مجوز شماره 406975 ـ 98 مورخ 30/07/98 بیمه اسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا پروندی به کدملی 0791859282 به سمت بازرس اصلی و خانم غزاله خوید به کدملی 0010666656 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. خانم نادیا مهر آئین به کدملی 0054061784 بسمت رئیس هیأت مدیره، آقای مهرداد قناد توکلی به کد ملی 0050792202 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای بهمن مهر آئین به کدملی 0052535363 بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق عادی و اداری و کلیه اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980925878645790 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731105
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای آرکا ایمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۹۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۰۳/۱۲/۹۴ مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا پروندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم غزاله خوید به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نادیا مهرآئین به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد قناد توکلی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهمن مهرآئین به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق عادی و اداری و کلیه اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544285
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص توسعه معادن ميراث كوير در تاريخ xxx۳/۰۵/۰۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه معادن میراث کویر در تاریخ ۰۵/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ۱ موضوع شرکت: ۱ـ عملیات نقشه برداری سطحی وعمقی ۲ـ اکتشافات مراحل گوناگون موادمعدنی وآبهای زیرزمینی شامل کلیه عملیات اکتشافی ازجمله تهیه نقشه زمین شناسی،حفاری های معدنی، حفاریهای مغزه گیری، ژئوفیزیک، حفاری چاههای آب،فعالیتهای عمرانی وراهسازی وجاده سازی وطراحی، نصب وراه اندازی وتوسعه کارخانجات وخطوط تولید، تولید وساخت وخرید، فروش، صدور، ورودوتوزیع مواد و مصالح و محصولات و قطعات و تجهیزات مربوطه وهرگونه اموری که به نحوی از انحا با اکتشاف و بهره برداری ازمعادن مرتبط باشد ۳ـ طراحی، تجهیز، نظارت و هماهنگی و استخراج معادن سطحی وزیرزمینی ۴ـ طراحی، تجهیز، نصب، نظارت، راه اندازی وبهره برداری ازصنایع فرآوری موادمعدنی و صنایع بالادستی آن ۵ـ انجام فعالیتهای پیمانکاری، مشاوره ای، خدمات مهندسی، پیمان مدیریت، خدماتی وبازرگانی در داخل وخارج ازکشور،۶ـ سرمایه گذاری ومشارکت درطرحها وواحدهای تولیدی مرتبط با فعالیتهای شرکت باتصویب مجمع عمومی ۷ـ انجام کلیه امور معاملاتی و مبادرت به سایر امور و عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم ودرچهارچوب قوانین کشورجمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف شرکت لازم یامفیدبوده یادرجهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد۸ـ تسهیلات بانکی،جذب اعتبارات لازم درجهت نیل به اهداف شرکت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: میردامادـ میدان مادرـ خ بهروزـ ساختمان پاسارگادپ۱۳ واحدxxx کدپستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx۰ سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۶ مورخ ۲۹/۲/۹۳ نزد بانک کار آفرین شعبه میر داماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: نسیم صادقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیرهـهاشم شگفتی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ عباس یزدیزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره ـ حمیدشگفتی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ حسن شگفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره ـ رضا کوچک زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج ازهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی باامضامدیرعامل به همراه یکی ازاعضای هیئت مدیره وکلیه اوراق عادی واداری شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مهرداد قنادتوکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. ـ عباس سنگکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508010
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص مهندسي كوير صنعت سرير در تاريخ xxx۳/۰۴/۱۰ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی کویر صنعت سریر در تاریخ xxx۳/۰۴/۱۰ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد ۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، طراحی، مشاوره، خرید و نظارت بر اجرای کلیه پروژه های صنعتی خصوصاپروژه های صنایع شیمیایی و نفت و گاز، اجرای پروژه های صنعتی درکلیه زمینه های مهندسی صنایع شیمیایی و نفت و گاز بصورت کلید در دست و یا مدیریت پیمان، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور در خصوص موضوع فعالیت شرکت، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میرداماد ـ میدان مادر ـ خ بهروز ـ ساختمان پاسارگاد پ۱۳ واحدxxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱,xxx,xxx,xxx ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱,xxx,xxx,xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶,xxx مورخ ۹۳/۲/۲۹ نزد بانک کارآفرین شعبه میرداماد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: ۱. هاشم شگفتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نسیم صادقی به سمت رئیس هیئت مدیره حسن شگفتی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی حمید شگفتی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی احمد قاسم زاده بادامچی به سمت مدیرعامل عباس یزدیزاده به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهرداد قنادتوکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. عباس سنگکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406102
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای آرکا ایمن شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۴۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۹۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
نادیا مهرآئین به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس و مهرداد قنادتوکلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس و بهمن مهرآئین به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
محمدرضا پروندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و شهرام خرمیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710740
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نسیم صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ قاسم ابراهیمی مجد به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مجتبی تنها به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمود صادقی زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ مهرداد قنادتوکلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ نسیم صادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی تنها بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قاسم ابراهیمی مجد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته ها، برات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11738966
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نسیم صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ قاسم ابراهیمی‌مجد به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مجتبی تنها به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمود صادقی‌زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ مهرداد قنادتوکلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ نسیم صادقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی تنها بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و قاسم ابراهیمی‌مجد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، برات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات