سیداحمد حسینی تکلردی

آقای سیداحمد حسینی تکلردی

کد ملی 005040xxxx
گراف ارتباطات
38
شرکت‌ها
70
آگهی‌ها

شرکت های سیداحمد حسینی تکلردی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیداحمد حسینی تکلردی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
معدن کاوان کرمان پویا ایرانیان
معدن کاوان کرمان پویا ایرانیان
بازرس اصلی
سخت آژند
سخت آژند
گروه توسعه مدیریت آرمان هزاره سوم
گروه توسعه مدیریت آرمان هزاره سوم
پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان
پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان
بازرس اصلی
نان خوشه پری ماه
نان خوشه پری ماه
بازرس اصلی
پیشگامان عمران و توسعه استان البرز
پیشگامان عمران و توسعه استان البرز
بازرس اصلی
عمارت گستر جنوبشرق
عمارت گستر جنوبشرق
گروه اقتصادی دلیران پارس
گروه اقتصادی دلیران پارس
توسعه سلامت جیرفت
توسعه سلامت جیرفت
بازرس اصلی
راهنمون توسعه و شکوفایی دانش ایرانیان
راهنمون توسعه و شکوفایی دانش ایرانیان
بازرس اصلی
توسعه ساختمان دلیران پارس
توسعه ساختمان دلیران پارس
گروه اقتصادی عمران توسعه استان هرمزگان
گروه اقتصادی عمران توسعه استان هرمزگان
بازرس اصلی
سرمایه گذاری عمران و توسعه اناران استان ایلام
سرمایه گذاری عمران و توسعه اناران استان ایلام
سرآمد نیکان
سرآمد نیکان
بازرس اصلی
پیشگامان توسعه و عمران استان فارس
پیشگامان توسعه و عمران استان فارس
بازرس اصلی
سرمایه گذاری دلیران پارس
سرمایه گذاری دلیران پارس
پیشگامان عمران و توسعه داتیس ارس
پیشگامان عمران و توسعه داتیس ارس
بازرس اصلی
توسعه صنعت و معادن دلیران پارس
توسعه صنعت و معادن دلیران پارس
نایب رییس هییت مدیره
نوسازان قوای محرکه آذرخش
نوسازان قوای محرکه آذرخش
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت نو سازان آتریاد کلیبر
کشت و صنعت نو سازان آتریاد کلیبر
بازرس اصلی
پیشگامان عمران و توسعه استان مازندران
پیشگامان عمران و توسعه استان مازندران
بازرس علی‌البدل
پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان
پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان
بازرس علی‌البدل
آراد موتور سپهران
آراد موتور سپهران
بازرس اصلی
سازمان عمران کرمان
سازمان عمران کرمان
بازرس علی‌البدل
پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان
پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان
بازرس علی‌البدل
توسعه کار آفرینی دلیران پارس
توسعه کار آفرینی دلیران پارس
نایب رییس هییت مدیره
توسعه بازرگانی دلیران پارس
توسعه بازرگانی دلیران پارس
بازرس علی‌البدل
پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان
پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان
بازرس علی‌البدل
دلیران خودرو
دلیران خودرو
عضو هییت مدیره
پیشگامان عمران و توسعه استان آذربایجان
پیشگامان عمران و توسعه استان آذربایجان
بازرس علی‌البدل
پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین
پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین
بازرس علی‌البدل
آرو پاژ
آرو پاژ
بازرس اصلی
مهندسی و صنعتی روان فن آور
مهندسی و صنعتی روان فن آور
نایب رییس هییت مدیره
پیشگامان توسعه شهری ایرانیان
پیشگامان توسعه شهری ایرانیان
بازرس اصلی
ثامن ترابرتهران
ثامن ترابرتهران
رییس هییت مدیره
هواپیمایی دلیران
هواپیمایی دلیران
بازرس علی‌البدل
آژند توسعه شهرستانک
آژند توسعه شهرستانک
بازرس علی‌البدل
دلیران پارس
دلیران پارس
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14897380
آگهی تغییرات شرکت دلیران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 504369 و شناسه ملی 14006509823
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شناسه ملی10102803281 با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری دارنده کدملی 3031526368 و شرکت سرمایه گذاری زعیم شناسه ملی10102773137 با نمایندگی آقای سید حمزه جهان آرا کدملی 0062180835 و شرکت آروپاژ شناسه ملی 10104025487 با نمایندگی آقای محمد حسینی کدملی 0070652937 و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی 10780143273 با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی 0050406469 و شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شناسه ملی 10104012213 با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی 3031435591. پ980822207737736 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14889769
آگهی تغییرات شرکت دلیران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 504369 و شناسه ملی 14006509823
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شناسه ملی 10102803281 با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری دارنده کدملی 3031526368 به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری زعیم شناسه ملی 10102773137 با نمایندگی آقای سید حمزه جهان آرا کدملی 0062180835 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آروپاژ شناسه ملی 10104025487 با نمایندگی آقای محمد حسینی کدملی 0070652937 به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شناسه ملی 10104012213 با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی 3031435591 به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی 10780143273 با نمایندگی آقای سید احمد حسینی تکلردی کدملی 0050406469 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ980819152296314 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14739531
آگهی تغییرات شرکت آژند توسعه شهرستانک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای حامد نورانی کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه ساختمان دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی بهنام مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312668
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هواپیمایی دلیران درتاریخ ۲۳/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع فعالیت :تصدی هرگونه حمل و نقل هوایی مسافر، بار، محصولات پستی و امداد هوایی (به صورت چارتری بین المللی بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری) از طریق پروازهای برنامه ای و اجاره ای (دربست) در داخل و خارج از کشور و در مسیرهای برنامه ای منظم و خارج از برنامه منظم و انجام امور مربوط به هواپیمایی بازرگانی و بهره برداری هوایی و هرگونه عملیات بازرگانی، فنی و تخصصی مربوط به حمل و نقل هوایی به ارگان ها و نهادهای دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل: اخذ و اعطای نمایندگی خرید و فروش و انجام حق العمل کاری در مورد انواع هواپیماها، موتور و متعلقات و متفرعات آن و همچنین خرید، فروش، اجاره دادن و اجاره کردن هواپیما، موتور و نیز آلات و وسایل و لوازم یدکی و هرگونه تجهیزات زمینی یا هوایی دیگر مربوط به امور هواپیمایی که موردنیاز و استفاده باشد - اخذ و اعطای نمایندگی از کارخانجات سازنده هواپیما، سازنده قطعات، مرکز تعمیراتی، مؤسسات دارندگان فناوری و دانش فنی و تخصصی هواپیما، بالگردها، موتور، متعلقات و متفرعات آن - ایجاد آشیانه و تأسیسات لازم برای ساختن قطعات هواپیما و تعمیر و نگهداری و بازدید اساسی مربوط به هواپیما، موتورآلات و ادوات، دستگاهها و متفرعات و قطعات آنها و سایر وسایل و تجهیزاتی که در صنعت هواپیمایی مورد استفاده قرار می گیرد - ایجاد تأسیسات و مراکز آموزشی و ارائه آموزشهای تخصصی کارکنان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی اعم از پروازی، فنی، بازرگانی و اداری به منظور تربیت نیروهای متخصص - تهیه و ایجاد وسایل مخابراتی و ارتباطی اختصاصی و نصب، حذف و استفاده از آنها با رعایت مقررات مربوطه - ایجاد پایگاه و ایستگاههای فنی، عملیاتی و نمایندگی کل شعب و اعطای مجوزهای لازم برای ارائه خدمات مذکور به اشخاص حقوقی و حقیقی در داخل و خارج از کشور - انجام هرگونه خدمات مربوط به صنعت هواپیمایی، و بار مانند هندلینگ، کیترینگ، خدمات زمینی، پزشکی هوایی، مراکز نگهداری جا - انجام امور بازرگانی و اقتصادی و تولیدی و امور مجاز مرتبط با موضوع شرکت - سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکتها و مؤسسات و پذیرش شریک یا سرمایه گذار داخلی و خارجی در اموری که مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به صنعت هواپیمایی باشد و اخذ و اعطای کمکها و خدمات عملیاتی، فنی، بازرگانی و اداری در امور مربوطه - سرمایه گذاری اختصاصی و یا مشارکت به منظور تشکیل شرکتهای تخصصی لازم در اموری که مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به صنعت هواپیمایی بازرگانی در داخل و خارج از کشور باشد - ارائه هرگونه خدمات مدیریتی و مشاوره ای و تخصصی در اموری که مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به صنعت هواپیمایی بازرگانی در داخل و خارج از کشور باشد - واردات و صادرات هرنوع کالای مصرفی و سرمایه ای مجاز مربوط به صنعت هواپیمایی و همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات خدمات و فناوری فنی و مهندسی و عملیاتی و سایر تخصصها - - ایجاد تأسیسات کیترینگ صنعتی و ارائه خدمات مربوطه در داخل و خارج از کشور - تأمین تأسیسات ورزشی و باشگاه و شرکتهای تعاونی مصرف، مسکن، اعتبار به منظور ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان - اخذ وام از دولت، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی صرفا در راستای تحقق اهداف شرکت - ایجاد مرکز پزشکی هوایی و زمینی و آمبولانس هوایی و تأسیسات منضم به آنها، مشارکت با اینگونه مؤسسات و شرکتها - ساخت و خرید و فروش و اجاره و استیجاره تجهیزات زمینی و فرودگاهی - عضویت و مشارکت در انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) و سایر انجمنها، مجامع و سازمانهای بین المللی به منظور کسب اعتبار لازم و همچنین پذیرش تعهدات و اعمال استانداردهای بین المللی رایج در صنعت هواپیمایی نظیر مقررات FAA, EASA, ICAO, IATA -سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور در ضمینه صنعت هوانوردی با تأیید و موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری.

مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، آمادگاه ، کوچه نسترن ، خیابان آمادگاه ، پلاک -۳۷ ، ساختمان تجاری آژنداصفهان ، طبقه زیر زمین کدپستی xxxxxxxxx۵

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی

منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی

مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۷ مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه تجریش با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد

اعضا هیئت مدیره

سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و به نمایندگی حسن رضا دلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال

پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و به نمایندگی حسین منتظری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال

پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و به نمایندگی سیدمحمدرضا سیف به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال

دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

بازرسان

آقای سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی

حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی

روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

بموجب مجوز شماره xxx۵۵ مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ سازمان هواپیمایی کشوری تاسیس گردید.

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293038
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۰۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای سید احمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه اقتصاد گواشیر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و... با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14286124
آگهی تغییرات شرکت سازمان عمران کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۷/xxx۷ ۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۷به تصویب رسید. ۲ ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ گروه توسعه و عمران علوی کرمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ و آقای محمدرضا شه بخش به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای ولی اله افخمی راد به کدملی xxxxxxxxx۷ ۳ ـ موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی، و آقای سیداحمد حسینی تکلردی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۸ انتخاب گردیدند. ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های سازمان تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250256
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250257
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبتxxx۳۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم المیرا عظیم پور کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230523
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۷,xxx مورخ ۷/۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی خانم سیده مرضیه سیاه پوشان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره؛ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای عباسعلی اشرف کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ب ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188729
آگهی تغییرات شرکت ثامن ترابرتهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۹۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ ومجوز شماره xxx۸۹/۱۱مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت آروپاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی باکدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت بازرگانی بین المللی پارس سپانو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی آقای مجتبی نظری صیقلی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره؛ آقای مجتبی نظری صیقلی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل؛ برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و... با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188737
آگهی تغییرات شرکت ثامن ترابرتهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۹۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۴/xxx۷ومجوز شماره xxx۸۹/۱۱مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا جرجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت، از زمره شرکاء خارج شده و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند وآقای علی اصغر جعفری کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت، از زمره شرکاء خارج شده و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ (یک میلیارد) ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه: شرکت سرمایه گذاری زعیم با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت آروپاژ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت بازرگانی بین المللی پارس سپانو ایرانیان با نمایندگی آقای مجتبی نظری صیقلی باکدملی xxxxxxxxx۷دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی با کدملی xxxxxxxxx۵دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188741
آگهی تغییرات شرکت ثامن ترابرتهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۹۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ومجوز شماره xxx۵۰/۱۱مورخ۲۷/۰۵/xxx۷سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی باکدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx (دویست و پنجاه میلیون) ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. شرکت آروپاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی باکدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx (دویست و پنجاه میلیون) ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. شرکت بازرگانی بین المللی پارس سپانو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی آقای مجتبی نظری صیقلی باکدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx (دویست و پنجاه میلیون) ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی با کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx (دویست و پنجاه میلیون) ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ (یک میلیارد و یک میلیون) ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: خانم زهرا جرجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری زعیم با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت آروپاژ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت بازرگانی بین المللی پارس سپانو ایرانیان با نمایندگی آقای مجتبی نظری صیقلی باکدملی xxxxxxxxx۷دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی با کدملی xxxxxxxxx۵دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125176
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ ومجوزxxx۳۶,xxx مورخ ۱۴/۱/xxx۷سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی خانم سیده مرضیه سیاه پوشان کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای عباسعلی اشرف کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087705
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۷ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی محمد قائد کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی محمدرضا صادقی خطیبانی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تاتاریخ ۹/۵/xxx۸ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088250
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۰۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ - شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ - شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای روح اله معماری کدملی xxxxxxxxx۹ آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068853
آگهی تغییرات شرکت آرو پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14036229
آگهی تغییرات شرکت آرو پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی کدملی xxxxxxxxx۹ که بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13872503
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی آقای محمدرضا صادقی خطیبانی کدملی xxxxxxxxx۶ آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی xxxxxxxxx۸ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13704007
آگهی تغییرات شرکت سازمان عمران کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ ۱ - پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی و گزارش حسابرس در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۶ ترازنامه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۶ و صورت گردش وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورتهای مالی به تصویب رسید. ۲ - موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید احمد حسینی با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۷ انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سازمان تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323305
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستر جنوبشرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۷۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ ۱ آقای سید احمد حسینی تکلردی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای هوشمند پورمرادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علی شاه پسندی به کد ملی xxxxxxxxx۳ آقای محمد شجاعی به کد ملی xxxxxxxxx۲ خانم مریم شاهپسندی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ۳ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090317
آگهی تغییرات شرکت سازمان عمران کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۷/xxx۵ ۱ پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی و گزارش حسابرس در خصوص عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۳/xxx۵ ترازنامه مورخ ۳۱/۳/xxx۵ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۵ و صورت گردش وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورتهای مالی به اتفاق آرا به تصویب رسید. ۲ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید احمد حسینی با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای دوره عملکرد ۳۱/۳/xxx۵ تا ۳۱/۰۳/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سازمان تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029723
آگهی تغییرات شرکت سازمان عمران کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵: ۱ قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ ۲ گروه توسعه و عمران علوی کرمان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و آقای محمدرضا یزدانپناه فدائی با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای سعید صنعتی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیات مدیره سازمان برای دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید احمد حسینی با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای دوره عملکرد سه ماهه اول ۹۵ و عملکرد منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۶ انتخاب گردیدند. - ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سازمان تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887394
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877895
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۲۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی مجتبی اسلامی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سخت آژند با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی مهدی معروفی کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی محمدجواد جوادی ندا کدملی xxxxxxxxx۸ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815380
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بنمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744662
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی مجتبی اسلامی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی مهدی معروفی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی سیداحمد حسینی تکلردی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710688
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سخت آژند شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710747
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668016
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۱۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سخت آژند با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۳/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604152
آگهی تغییرات شرکت نان خوشه پري ماه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۲۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۱۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حمیدرضا قشقائی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12574494
آگهی تغییرات شرکت توسعه كار آفريني دليران پارس شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۹۶۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی با کدملی xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی با کدملی xxxxxxxxx۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹با نمایندگی خانم مرضیه قمری حسابی باکدملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و.. با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12574512
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان مازندران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوشهر نیوساد پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ با نمایندگی مصطفی جعفری کجور کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12478729
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان البرز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۰۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سخت آژند به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای عباسعلی اشرف دارای کدملی xxxxxxxxx۸ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱ شهریورماه سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466567
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اناران استان ایلام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۷۹۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۶/xxx۶بشرح ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای مجتبی اسلامی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس (بامسئولیت محدود) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره؛ ـ آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس (بامسئولیت محدود) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛ ـ آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (بامسئولیت محدود) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ بعنوان عضو هیئت مدیره؛ ـ آقای صادق محمدی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467835
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان گيلان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12404498
آگهی تغییرات شرکت نان خوشه پری ماه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای بابک زنگنه کدملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327969
آگهی تغییرات شرکت سازمان عمران کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و گزارش حسابرس در خصوص عملکرد سال مالی xxx۳و به تصویب رسیدن ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۳ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ ۳ ـ خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیداحمد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298173
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراد موتور سپهران درتاریخ ۰۷/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از کلیه لوازم تجهیزات و قطعات یدکی انواع خودروهای سبک و سنگین و فروش اموال منقول اعم از خودرو و موتورسیکلت و واردات ماشین آلات راه سازی و کشاورزی و ساختمانی و صنعتی و صنایع غذایی , اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی , اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی , شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی , مشارکت در انجام کلیه پروژه های تولیدی و صنعتی و عمرانی و بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ اتوبان آزادگان ـ ابتدای جاده فتح ـ شهریار ـ مجتمع مائده کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳/xxx۷/xxx/۳۳ مورخ۳/۴/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه نوآوران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمدعلی فهندژسعدی به سمت رئیس هیئت مدیره باکدملی xxxxxxxxx۵ ـ محسن دارستانی فراهانی باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره ـ مولود صالحی ابراهیم آبادی باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا" همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و زهرا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12188072
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۳۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای خسرو واشقانی فراهانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181976
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان مازندران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل: ـ شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوشهر نیوساد پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ با نمایندگی آقای مصطفی جعفری کجور کدملی xxxxxxxxx۱ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی آقای بابک زنگنه کدملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۰۹/۹۳مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143020
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوسازان قوای محرکه آذرخش درتاریخ ۱۳/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و ساخت و تجهیز انواع گلخانه و واحدهای پرورش گل و گیاه و سیفی جات، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته بندی و خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از محصولات کشاورزی و باغی و مواد و محصولات غذایی و انواع ویتامین ها و پروتئین ها، احداث واحدهای پرورش آبزیان و دام و طیور، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، طراحی و پیاده سازی سیستم های اداری و مدیریتی و مدیریت پروژه و پیمان، گشایش اعتبار و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، طراحی و نصب و راه اندازی خطوط، تولید کارخانجات صنعتی، شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، مشارکت در انجام کلیه پروژه های تولیدی و صنعتی و بازرگانی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، اتوبان آزادگان، ابتدای جاده فتح، شهریار، کارخانه مائده کد پستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۰/xxx/۹۴ مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه تجریش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد . اولین مدیران شرکت: فاطمه جابری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، محمد فهندژ سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، سلمان شفاعت قراملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی فهندژ سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: لیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسلامی به امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید احمد حسینی تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143036
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت نو سازان آتریاد کلیبر درتاریخ ۱۳/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت در ایجاد، توسعه و تکمیل، راه اندازی و اداره طرحها و واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی و انجام فعالیتهای اقتصادی مجاز در بخش کشاورزی، تأسیس یا مشارکت در ایجاد کارخانجات صنایع غذایی و لبنی و صنایع کارتن سازی و بسته بندی و صنایع تبدیلی کشاورزی، انجام فعالیتهای مجاز بازرگانی در بخش کشاورزی به ویژه تهیه، توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات محصولات و نهاده های کشاورزی و خرید و فروش و تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و صنایع غذایی، انجام فعالیتهای کشاورزی بویژه کشت و صنعت، کاشت، داشت، برداشت، آماده سازی زمینهای کشاورزی و زراعی، ایجاد مجتمع های کشاورزی و مجتمع های گلخانه ای و مدیریت فناوری نوین در بخش کشاورزی، امور پیمانکاری و صنعتی در زمینه دامپروری و ایجاد مجتمع های دامداری و دامپروری و تولید آبزیان، اخذ تسهیلات مالی، اعتباری، ارزی و ریالی و ضمانت نامه های مجاز از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، اتوبان آزادگان، ابتدای جاده فتح ـ شهریار، کارخانه مائده کد پستی: xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۸/xxx/۹۴ مورخ ۲۳/۰۱/۹۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه تجریش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد . اولین مدیران شرکت: اسماعیل رازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد علی فهندژ سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید احمد حسینی تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086124
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۳۰۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره؛ - شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای سید احمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ - شرکت توسعه اقتصاد گواشیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و... با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154714
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه آذر منطقه آزاد ماکو (سهامی‌خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که تحت شماره xxx۳ با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و در تاریخ ۱۷/۱/۹۴ از لحاظ امضاء تکمیل گردیده، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد.

۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی و شهرک سازی اعم از صنعتی و مسکونی ـ تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی ـ خرید سهام شرکتها و موسسات ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج از کشور ـ انجام هر گونه فعالیت بازرگانی مجاز در داخل و خارج کشور، با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ماکو ـ بازرگان ـ محوطه گمرک ـ ساختمان اداره پست ـ طبقه همکف ـ صندوق پستی xxx ـ xxx۷۵

۴ـ سرمایه شرکت: به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که ۳۵ درصد آن نقداً برابر گواهی شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۱۲/۹۳ بانک صادرات ماکو ـ شعبه بازرگان ـ کد xxx پرداخت گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد و شرکت آورده غیرنقدی و سهام بی نام و ممتاز ندارد.

۵ـ مدیران شرکت: ۱) آقای مجتبی اسلامی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۲) شرکت سرمایه گذاری سخت آژند (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی آقای مهدی معروفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ۳) شرکت سرمایه گذاری اعتصام (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بنمایندگی آقای محمد مهدی فداکار داورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه عقود، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی است.

۸ـ بازرسان شرکت: آقای سید احمد حسینی تکلردی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند و قبولی خود را اعلام نمودند.

۹ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ مدیر امور حقوقی، قراردادها و ثبت شرکتها

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078286
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتصام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxxمورخه ۱۱/۱۲/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای مصطفی زه تابیان کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای مهدی معروفی کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای علیرضا عظیمی کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078291
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتصام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۱۱/۱۲/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ ـ شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای مصطفی زه تابیان کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ ـ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای مهدی معروفی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره؛ ـ شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره؛ ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای علیرضا عظیمی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره؛ ـ آقای مصطفی زه تابیان کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل؛ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ نشانی شرکت از آدرس قبلی به تهران، خیابان آفریقا، خیابان نور، پلاک ۶ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یابد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12080633
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه داتیس ارس (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تحت شماره xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. ۱. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخلیا خارج از کشورـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج از کشورـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس. ۲. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳. مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارسـ جلفاـ فلکه عاشورا خیابان شمس تبریزی کوی پنجم جنب پاساژ امیر کبیر پلاک ۵۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ ۴. میزان سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx پانصد میلیون ریال تماماً نقدی منقسم به پانصدهزار سهم یکهزار ریالی بانام که مبلغ xxx.xxx.xxx یکصدو هفتاد و پنج میلیون ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/۵۲ مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ بانک تجارت شعبه جلفا پرداخت گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵. اولین مدیران شرکت: مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیرهـ محمد مهدی فداکار داورانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتصام به سمت رئیس هیات مدیره ـ حسن رضا دلیری به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به سمت نائب رئیس هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۶. دارندگان حق امضاء مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷. حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. ۸. بازرسان شرکت: سید احمد حسینی تلکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۹. اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید. ۱۰. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705100
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اناران استان ایلام سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۷۹۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـسمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۰۵/xxx۵بشرح ذیل تعیین شدند: ـ مجتبی اسلامی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره؛ ـ آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بعنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۰۱/۰۵/xxx۵ ۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602108
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه بازرگانی دلیران پارس در تاریخ ۱۱/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: ـ انجام کلیه معاملات تجاری (خرید، فروش، تهیه، توزیع، صادرات، واردات کلیه کالاهای مجاز بویژه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ـ مدیریت پروژه های زنجیره تأمین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و اجرای کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی، اجراء و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن، ساختمان سازی اعم از تجاری، مسکونی، شهرک سازی اعم از صنعتی و مسکونی و مراکز تفریحی و اقامتی ـ مشارکت در تأسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و مؤسسات اقتصادی و مطالعاتی و بطورکلی مشارکت در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی، معدنی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور ـ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری ارزی و ریالی و ضمانتنامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای اجراء و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران ـ پارک وی ـ ابتدای بزرگراه چمران ـ خیابان جوانان ـ پ ۹ ـ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx/xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx.xxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳,xxx مورخ ۲۶/۴/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای حسن فدائی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره؛ ۲ ـ شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای هاشم داداش پور کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛ ۳ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی آقای شاهد مزجی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. ـ مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520425
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۳۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن رضا دلیری به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره؛سیداحمد حسینی تلکردی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛روجا فلاح به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه اقتصاد گواشیر بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شده وهمچنین کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520426
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۳۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه تجارت هزاره سوم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای روح اله معماری به کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل ۱۰.xxx.xxx ریال از شرکت خارج شده و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx ریال به xxx.xxx.xxx ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. لیست اسامی شرکاء پس از کاهش سرمایه: ـ حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه ـ شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی سیداحمد حسینی تلکردی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۴۵.xxx.xxx ریال سهم الشرکه ـ شرکت توسعه اقتصاد گواشیر (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی خانم روجا فلاح کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439172
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۲۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید احمد حسینی تلکردی کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434478
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص راهنمون توسعه و شکوفایی دانش ایرانیان شماره ثبت ۴۵۲۳۸۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۱۷۴۹
در تاریخ۱۸/۰۱/xxx۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
ـ موضوع شرکت: ـ انجام فعالیتهای مختلف در راستای هم افزایی علم و ثروت, توسعه اقتصاد دانش محور, گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری, تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی از قبیل مطالعه, مشاوره, مدیریت, خدمات مطالعاتی و تحقیقاتی, بازارسنجی, توسعه یا انتقال فناوری, تامین, تجهیز, طراحی, مهندسی, ساخت و تولید, پیاده سازی و نگهداری در زمینه صنایع و فناوریهای نو, ابزار و تجهیزات الکترونیکی و ابزار دقیق, تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی, انرژی و سامانه های صنایع نفت, گاز, پتروشیمی و نیروگاهی ـ انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی شامل خرید, فروش, تهیه, توزیع, صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بویژه تجهیزات و قطعات الکترونیکی و آزمایشگاهی, مخابراتی, رایانه ای و صادرات خدمات مهندسی الکترونیک ـ مشارکت طراحی, تاسیس, ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه صنایع الکترونیک, مخابرات, رایانه و صنایع وابسته ـ ارائه خدمات مطالعاتی و مشاوره ای و مدیریت و اجراء و پشتیبانی و خدمات پس از فروش در زمینه الکترونیک و مخابرات و صنایع الکترونیکی و کنترلی و انتقال اطلاعات و مهندسی شبکه ها و بردهای الکترونیکی و مخابراتی ـ برگزاری همایشها و نمایشگاههای بین المللی در زمینه فناوری اطلاعات و مخابرات و صنایع الکترونیک پس از اخذ مجوزهای لازم ـ طراحی, راه اندازی و پشتیبانی و تجهیز کلیه پروژه های رایانه ای اعم از سخت افزار, شبکه های کامپیوتری, استقرار امنیت شبکه ـ تامین, نصب, پشتیبانی و تعمیر سیستمهای ایمنی, دوربین های امنیتی, سیستم اعلام سرقت و حریق با کنترل از راه دور و سیستم هوشمند کنترل و مدیریت ساختمان ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ تسهیلات و اعتبارات و ضمانت نامه های مجاز بانکی ارزی و ریالی و انجام موضوعات فوق با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری کشور انجام کلیه فعالیتهای مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران, چهارراه پارک وی, روبروی هتل استقلال, خیابان جوانان, پلاک۹ کدپستیxxxxxxxxx۳
سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم بهxxx/xxx/۱ سهمxxx/۱ ریالی که تعدادxxx/xxx/۱ سهم بانام و۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۶۹ مورخ۱۵/۱۲/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ امیرحسین فدائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل ۲. محمد مهدی فداکار داورانی به نمایندگی از شرکت سخت آژند بسمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۳ ـ محمد مهدی فدائی بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل ۴ـ حمیدرضا یمینی شریف به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
ـ سید احمد حسینی تلکردی بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی
ـ مرضیه قمری حسابی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316515
آگهی تاسیس شرکت توسعه سلامت جیرفت (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۲ تحت شماره xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ در دایره ثبت شرکتهای ثبت جیرفت به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
ایجاد مراکز پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی تولیدی، خدماتی، بازرگانی بویژه در زمینه مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و صنایع دارویی در داخل و خارج کشور ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه توسعه درمان و بهداشت ـ مشارکت در تاسیس شرکتها و موسسات اقتصادی و مطالعاتی بقیه بشرح ماده دو اساسنامه.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان جیرفت ـ خیابان کشاورزی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۹.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱ ریالی بانام که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال آن طی گواهی شماره xxx/xxx/۹۲ مورخه ۴/۱۰/۹۲ بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردید. و مابقی مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال آن در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت: محمدمهدی فداکارداورانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، حامد نورانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، حمداله فاریابی به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه عمران جیرفت ایرانیان با کدملی xxxxxxxxx۲ و علی عمادالدین به نمایندگی شرکت گروه دارویی بهداشتی هزاره سوم پارت آریا با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و خانم مهدیه مشایخی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: برابر با مفاد اساسنامه می باشد.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: سید احمد حسینی تلکردی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی، مرضیه قمری حسابی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتهای ثبت جیرفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218467
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری دلیران پارس شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد قائد کدملی ۴ـxxxxxxـxxx به نمایندگی شرکت کرمان تجارت شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی خورسندی لالوی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و سید احمد حسینی تلکردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154868
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستر جنوبشرق سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۷۶۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۲
۱ ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است.
۲ ـ آقایان سید احمد حسینی کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای هوشمند پورمرادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ آقای علی شاهپسندی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد شجاعی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مریم شاهپسندی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100585
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی ـ انجام کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی ـ انجام کلیه امور اجرایی پروژه های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه های صنعتی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه ها ـ تاسیس و یا مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مشارکت در تاسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و بطور کلی مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور ـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرروت داشته باشد کلیه فعالیتهای فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران محمودیه، خیابان الف، خیابان جوانان، پلاک ۹، طبقه سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۳ مورخ۴/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ شرکت سخت آژند سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ آقای حامد نورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای سید احمد حسینی تکلردی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098173
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیت های عمرانی و ساختمانی ـ انجام کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی، انجام کلیه امور اجرایی پروژه های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه های صنعتی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه ها ـ تاسیس و یا مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مشارکت در تاسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و بطور کلی مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور ـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سیزدهم ولنجک ، خیابان ساسان، واحد۳۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد بیست میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۲/۸۶ مورخ ۱۰/۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حسن رضا دلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی معروفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی خاص با نمایندگی آقای شکراله عجم به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای شکراله عجم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098328
آگهی تغییرات شرکت نان خوشه پری ماه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۰۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رشید قشقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای منوچهر ضیف الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم شیما اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۳/۰۱/xxx۳
در تاریخ ۱۲/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755098
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مدیریت آرمان هزاره سومبامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۱۲۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۸۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید احمد حسینی تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدرضا اویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۸۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9920584
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مدیریت آرمان هزاره سومبام سئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۱۲۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۸۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید احمد حسینی‌تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدرضا اویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۸۰ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی‌شریف با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10056984
آگهی تصمیمات شرکت آژند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه و اقتصاد هزاره سوم به ش م xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی سید احمد حسینی تلکردی به ک م xxxxxxxxx۹ به جای شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م xxxxxxxxx۱۰ برای باقی مدت تصدی عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931208
آگهی تصمیمات شرکت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه و اقتصاد هزاره سوم به ش م xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی سید احمد حسینی تلکردی به ک م xxxxxxxxx۹ به جای شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م xxxxxxxxx۱۰ برای باقی مدت تصدی عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645564
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی محمد پرهام به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی به ش م xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمد قائد به ک م xxxxxxxxx۴ شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی نعمت اله غلامی به ک م xxxxxxxxx۹ شرکت آژند توسعه شهرستانک به ش م xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی شاپور حقیقت خوانساری به ک م xxxxxxxxx۴ مهدی معروفی به ک م xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم به ش م xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی سید احمد حسینی به ک م xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری حقیقت به ش م xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی رحیم صبوری علمداری به ک م xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ محمد پرهام بسمت رئیس هیئت مدیره و شاپور حقیقت خوانساری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی معروفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و یا احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۱ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9933197
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نوبت دوم مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی محمد پرهام به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی به ش م xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمد قائد به ک م xxxxxxxxx۴ شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی نعمت‌اله غلامی به ک م xxxxxxxxx۹ شرکت آژند توسعه شهرستانک به ش م xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی شاپور حقیقت‌خوانساری به ک م xxxxxxxxx۴ مهدی معروفی به ک م xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم به ش م xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی سید احمد حسینی به ک م xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه‌گذاری حقیقت به ش م xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی رحیم صبوری‌علمداری به ک م xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ محمد پرهام بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شاپور حقیقت‌خوانساری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهدی معروفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق مدیرعامل و یا احدی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۱ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 571585
آگهی تغییرات شرکت معدن کاوان کرمان پویا ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۴۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.
۳ـ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی شاه پسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی میرزایی بادیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سیدمهدی دستیار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عبدالحسین جلالی فتح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عبدالحسین جلالی فتح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل
۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۵ـ۱ـ آقای سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور شه بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ ستارخان خیابان پاتریس لومومبا کوچه ۱۷ نبش شهید آبشوری ساختمان پارس پلاک xxx طبقه ۲ زنگ ۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
۳ـ آقای سامان جلالی فتح آبادی با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۵/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799546
آگهی تصمیمات شرکت سرآمد نیکان ایرانیان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۴۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۰۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۹ واصل گردید: سید احمد حسین‌تکلردی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و مهدی کرمانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دفاتر پیشخوان خدمات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی علی فلاح‌حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و مسعود متانی‌پورخلیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت سپاهان سیر پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی محمد کریمی به کدملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره و در غیاب رئیس هیات‌مدیره با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10825462
آگهی تاسیس شرکت گروه توسعه مدیریت آرمان هزاره سوم با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت:

مشارکت و مدیریت در پروژه‌های عمران و توسعه‌شهری، ساختمان‌سازی، پیمانکاری پروژه‌های ساختمانی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام معاملات تجاری (خرید، فروش، تهیه، توزیع، صادرات و واردات) کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ساختمانی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها، شرکت در مناقصات و مزایدات و انجام هرگونه امور مرتبط با موضوع شرکت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهیدکلاهدوز خ مطهری خ داراب پ ۳۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای سیداحمد حسینی‌تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم با مسئولیت‌محدود با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی‌شریف به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای محمدرضا اویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ــ آقای محمدرضا اویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء : حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11739044
آگهی تأسیس شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان فارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۹/۰۷/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۹/۰۷/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه‌های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی‌ـ انجام کلیه طرحها و پروژه‌های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه‌سازی مسکن و ساختمان اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک‌سازی اعم از مسکونی و صنعتی‌ـ پیمانکاری پروژه‌ها در رشته‌های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و خطوط انتقال آب و فاضلاب و برق و تجهیزات ارتباطات و سازه‌های صنعتی‌ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری‌ـ مدیریت پروژه‌های زنجیره‌ تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین‌آلات راهسازی‌ـ انجام کلیه معاملات تجاری، خرید فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین‌آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه‌ها‌ـ تاسیس و یا مشارکت در تاسیس و توسعه شرکتها و واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت‌ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره‌وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی‌ـ بطور کلی مشارکت در هرگونه فعالیت‌ مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور‌ـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام برای شرکت‌ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور‌ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت‌نامه‌های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور برای شرکت‌ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی‌ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی‌ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان پاسداران، خیابان اختیاریه جنوبی، پلاک۳۳، کدپستیxxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۸۹ مورخ۱۶/۰۷/xxx۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه عمران پارس صدرا فارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد قائد به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حامد نورانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای روح‌اله معماری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای روح‌اله معماری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای سید احمد حسینی‌تکلردی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ خانم زهرا فرجی‌شربیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11794524
آگهی تغییرات شرکت معدن کاوان کرمان پویا ایرانیانبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۴۹۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یک ‌هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی شاه‌پسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمد شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمدمهدی میرزایی‌بادیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای سیدمهدی دستیار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای عبدالحسین جلالی‌فتح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای عبدالحسین جلالی‌فتح‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل

۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ۱ـ آقای سیداحمد حسینی‌تکلردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور شه‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ ستارخان خیابان پاتریس لومومبا کوچه ۱۷ نبش شهید آبشوری ساختمان پارس پلاک xxx طبقه ۲ زنگ ۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۳ـ آقای سامان جلالی‌فتح‌آبادی با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۵/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات