مرتضی ادیبی

مرتضی ادیبی

کد ملی 005034xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
70
آگهی‌ها

شرکت های مرتضی ادیبی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مرتضی ادیبی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
کاج مهیا
کاج مهیا
بازرس علی‌البدل
تولیدی توزین گر
تولیدی توزین گر
بازرس علی‌البدل
مهندسی کاوشگران انرژی گیلدا
مهندسی کاوشگران انرژی گیلدا
بازرس علی‌البدل
فولمن
فولمن
بازرس علی‌البدل
تولیدی لوله دو جداره پویا شیراز
تولیدی لوله دو جداره پویا شیراز
بازرس علی‌البدل
پارس تابلو
پارس تابلو
بازرس علی‌البدل
توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه
توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه
مبنا بهینه سازان نیرو
مبنا بهینه سازان نیرو
بازرس علی‌البدل
سلطان چاپ
سلطان چاپ
بازرس علی‌البدل
رویان تجهیزجم
رویان تجهیزجم
بازرس علی‌البدل
نانو طب نوین آریا
نانو طب نوین آریا
بازرس علی‌البدل
پرند ماشین
پرند ماشین
بازرس علی‌البدل
تهران پادنا
تهران پادنا
بازرس علی‌البدل
ترمیم لاستیک
ترمیم لاستیک
بازرس علی‌البدل
حسابرسی ابان حساب حسابداران رسمی
حسابرسی ابان حساب حسابداران رسمی
پارس تابلو صنعت
پارس تابلو صنعت
بازرس علی‌البدل
سینا فرآیند نیرو
سینا فرآیند نیرو
بازرس علی‌البدل
خدمات فناوری صنام الکترونیک
خدمات فناوری صنام الکترونیک
بازرس علی‌البدل
سمارت الکترونیک
سمارت الکترونیک
بازرس علی‌البدل
ژوبین نیرو
ژوبین نیرو
بازرس علی‌البدل
پارس تابلو پویا
پارس تابلو پویا
بازرس علی‌البدل
انرژی گستران آریابد سازه
انرژی گستران آریابد سازه
بازرس اصلی
سیستمهای مدیریت نیرو محرکه الکترومکانیک ایرانیان
سیستمهای مدیریت نیرو محرکه الکترومکانیک ایرانیان
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور
گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور
بازرس اصلی
خدمات مهندسی بهینه کاوان کیفیت
خدمات مهندسی بهینه کاوان کیفیت
بازرس علی‌البدل
حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان
حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14855147
آگهی تغییرات حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 37973 و شناسه ملی 14005639851
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/05/1398 و مجوز شماره 234124 / 98 مورخ 15 / 07 / 1398 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مرتضی ادیبی به شماره ملی 0050344390 با پرداخت مبلغ 1750000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. علی رمضان نژاد به شماره ملی 0073312908 با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه ، سرمایه خود را به مبلغ 14000000 ریال افزایش داد. ناصر معرفت به شماره ملی 1380098440 با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ 7000000 ریال افزایش داد. منصور گرکز به شماره ملی 4979804500 با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه ، سرمایه خود را تا مبلغ 1750000ریال افزایش داد. بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ 30000000ریال به مبلغ 35000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: علی رمضان نژاد به شماره ملی 0073312908 دارنده 14000000 ریال سهم الشرکه ناصر معرفت به شماره ملی 1380098440 دارنده 7000000 ریال سهم الشرکه منصور گرکز به شماره ملی 4979804500 دارنده 1750000 ریال سهم الشرکه سعید رضائی قدیم به شماره ملی 0058507991 دارنده 10500000 ریال سهم الشرکه مرتضی ادیبی به شماره ملی 0050344390 دارنده 1750000 ریال سهم الشرکه پ980724905508878 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14855165
آگهی تغییرات حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 37973 و شناسه ملی 14005639851
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1398 و مجوز شماره 234123 / 98 مورخ 15 / 07 / 1398 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رمضان نژاد به شماره ملی 0073312908 به سمت رئیس هیئت مدیره ناصر معرفت به شماره ملی 1380098440 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سعید رضائی قدیم به شماره ملی 0058507991 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منصور گرکز به شماره ملی 4979804500 به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی ادیبی به شماره ملی 0050344390 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ980724947962112 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799237
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 13919 و شناسه ملی 10100525069
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/05/1398 و مجوز شماره 230955 / 98 مورخ 02 / 06 / 1398 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی ادیبی به کد ملی 0050344390 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ 107750000 ریال به مبلغ 100950000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء و سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه به شرح زیر است: احمد ظفرپرنده 0046157913 دارای مبلغ 15000000 ریال سهم الشرکه غلامرضا شجری 3257582870 دارای مبلغ15000000 ریال سهم الشرکه محمدعلی جلالی گلوسنگ 0070659575 دارای مبلغ 15000000 ریال سهم الشرکه محمد رضا بهمن بیگلو 2450467793 دارای مبلغ 5000000 ریال سهم الشرکه مصطفی هاشمی 2181199620 دارای مبلغ 4250000 ریال سهم الشرکه اکبر وقار کاشانی 0043320783 دارای مبلغ 4300000 ریال سهم الشرکه ناصر ایران نژاد 2991308516 دارای مبلغ 6800000 ریال سهم الشرکه حمید حسینیان 0047127511 دارای مبلغ 6800000 ریال سهم الشرکه محمد کاظمی 0532425790 دارای مبلغ 6800000 ریال سهم الشرکه مختار موسوی پور 5199743937 دارای مبلغ 5000000 ریال سهم الشرکه معرفت صالحی 4280580820 دارای مبلغ 5000000 ریال سهم الشرکه علی حیدری 0557812887 دارای مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه سید مهدی میرحسینی 0383856787 دارای مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه محسن آل آقا 2121271910 دارای مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه جمشید اقبال پور 3731840308 دارای مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه مهدی قنبری 1289413541 دارای مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه مهدی معین پور 0063212323 دارای مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه کامران سلیمی 0039374440 دارای مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه غلامحسین ملائی 1817390902 دارای مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه پ980623157163141 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14476971
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی بهینه کاوان کیفیت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی : xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943903
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۰۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز xxx۰۳ مورخه ۱۰/۱۰/xxx۶ سازمان صنایع میراث فرهنگی دستی وگردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت مربوط سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای مرتضی ادیبی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار را جهت درج اگهی‌های شرکت به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921035
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/xxx۶ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۹/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد امین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. مصطفی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: احمد ظفر پرنده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد امین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال مصطفی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12536313
آگهی تغییرات شرکت انرژي گستران آريابد سازه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۹۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی ادیبی به کد ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا روشنعلی به شماره ملیxxxxxxxxx۶بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533777
آگهی تغییراتحسابرسي ابان حساب حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴مورخ ۱۹/۸/۹۴جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۶به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمناً کلیه چکها و اوراق تعهدآور موسسه، با امضاء مشترک دو نفر از اعضاً هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12493146
آگهی تغییراتحسابرسي ابان حساب حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۵/۷/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به عنوان سهم الشرکه به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه حمید حسینیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339473
آگهی تغییرات شرکت پرند ماشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ بتصویب رسید. کریم باباخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سعید باباخانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم ویدا یاوری به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت پرندماشین انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12249640
آگهی تغییرات شرکت سیستمهای مدیریت نیرو محرکه الکترومکانیک ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۹۶۳۹۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۳۸۲۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آبان حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی ومرتضی ادیبی به شمارة ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقای بابک اسفندیارفرد با شماره ملیxxxxxxxxx۷ وآقای پیمان بخارائی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای محمد حسین سعادتمندی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207703
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستران آریابد سازه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۲۰۸۳۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۵۷۹۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی خانم لیلا بورتالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127876
آگهی تغییرات شرکت نانو طب نوین آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۲۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۵۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. سید مجتبی معظمی کد ملی xxxxxxxxx۱ و سید محمد صادق میر محمد صادقی کد ملیxxxxxxxxx۶ و حسین مصباحیان کد ملیxxxxxxxxx۷ و رضا سیف علیان کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122159
آگهی تغییرات شرکت رویان تجهیزجم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۲۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۸۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب وتراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117284
آگهی تغییرات شرکت ترمیم لاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۶۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت حساب سود وزیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آبان حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و اقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101353
شرکت تولیدی بازرگانی تامین کالا پرشان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۱۸۸۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۷۸۹
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو پویا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - پونه پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422356
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۶۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9386366
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی ابان حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به‌شماره‌ثبت۱۴۰۶۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ به اسنناد مجوز شمارهxxx۵۳/۹۳ مورخ ۳/۶/۹۳جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا صابونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت سهم الشرکه خود به مبلغ ۱.xxx.xxx ریال از صندوق مؤسسه، از مؤسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۵.xxx.xxx ریال به ۱۳.xxx.xxx ریال کاهش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید تعداد اعای هیئت مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اسامی جدید شرکا وسهم الشرکه آنها به شرح زیر می باشد: آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ ۵.xxx.xxx ریال سهم الشرکه آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۵.xxx.xxx ریال سهم الشرکه آقای حمید حسینیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۲.xxx.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735796
آگهی تغییرات شرکت تهران پادنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۷۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ـ اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای پرویز ترحمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت پارس تابلوپویا به نمایندگی خانم سیما نظری به کدملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ـ آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی آبان حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694681
آگهی تغییرات شرکت پرند ماشین شرکت خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۱۳۰۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کد ملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633949
آگهی تغییرات شرکت سلطان چاپ شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619904
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544919
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوله دوجداره پویا شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان شرکت سال مالی xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. ـ .موسسه حسابرسی آبان حساب به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: ۱ـ آقای حسن جراحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲ـ آقای محمد رضا بهشتیان اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۳ـ آقای حسینعلی جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386884
آگهی تغییرات شرکت ترمیم لاستیک سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۸۵۸۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۶۳۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آبان حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400707
آگهی تغییرات شرکت کاج مهیا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۹۷۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۸۲۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبان حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی آقای مرتضی ادیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413785
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و آقای مرتضی ادیبی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
آقایان عوض محمد پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳، عباس ناصری به کدملی xxxxxxxxx۴، پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵، مسعود پارسا به کد ملی xxxxxxxxx۵، افشین اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب که آقایان عوض محمدپارسا بسمت رئیس هیئت مدیره، عباس ناصری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آرش نادعلیان بسمت مدیرعامل انتخاب شدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284205
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1486421
آگهی تغییرات شرکت نانو طب نوین آریا سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۲۶۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۵۷۲۲
باستناد صورت جلسه عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید.
آقای سید مجتبی معظمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین مصباحیان شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای سید محمد صادق میر محمد صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای رضا سیف علیان شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه آبان حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی آقای مرتضی ادیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270112
آگهی تغییرات شرکت رویان تجهیز جم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۲۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۸۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامرضا مهجوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳
آقای اسماعیل آزادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای امیرمهدی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
آقای سعید منصوری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239956
آگهی تغییرات شرکت تهران پادنا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۷۴۵۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ موسسه حسابرسی آبان حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ۳ ـ تراز مالی منتهی پایان اسفند سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت ۴ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای مسعود ولی زاده کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و حدود اختیارات ایشان برابر اساسنامه اجرای مصوبات هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقود اسلامی و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236688
آگهی تغییرات شرکت کاج مهیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۸۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200369
آگهی تغییرات شرکت سلطان چاپ سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گرید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد.
آقایان سعید بهنام جو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و ناصر کرداحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به مدت دو سال به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188998
آگهی تغییرات شرکت پرند ماشین سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۱۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای کریم باباخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای سعید باباخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم ویدا یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴.
ـ۲ موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت موسسه پرند ماشین انتخاب شد.
ـ۴ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228354
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوله دوجداره پویا شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن جراحی ک . م xxxxxxxxx و آقای محمدرضا بهشتیان اردکانی ک . م xxxxxxxxx۱ و اقای حسینعلی جمشیدی ک . م xxxxxxxxx۴
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110899
آگهی تغییرات شرکت نانو طب نوین آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۶۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۵۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046093
آگهی تصمیمات شرکت رویان تجهیز جم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۲۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۸۰۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و مرتضی ادبی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012572
آگهی تغییرات شرکت ترمیم لاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975082
آگهی تصمیمات شرکت سلطان چاپ سهامی خاص شماره ثبت۱۲۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید بهنام جو به کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد بهنام جو به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ احمد بهنام جو به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید بهنام جو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی با امضاء منفرد هریک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 904681
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره شرکت توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای فریدون محمودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسن بشیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولمن به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای آرموند آیوازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) و آقای عنایت اله حیدرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و هرگونه قرارداد و عقود اسلامی با بانکها و موسسات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می نماید همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
۳ـ آقای احمد بهزادپور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438404
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره شرکت توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای فریدون محمودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسن بشیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولمن به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای آرموند آیوازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) و آقای عنایت اله حیدرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و هرگونه قرارداد و عقود اسلامی با بانکها و موسسات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. ۳ آقای احمد بهزادپور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916759
آگهی تغییرات شرکت مبنا بهینه سازان نیرو سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۹۵۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت آریا ساتراپ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت پارس تابلو صنعت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت توان کهربا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت تهران پادنا سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ و شرکت آزمایشگاههای صنعت برق ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۱۳/۷/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۹/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734066
آگهی تصمیمات شرکت پارس تابلوسهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۵۹۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به ش م xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9938002
آگهی تصمیمات شرکت لوله دوجداره پویا شیراز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۲۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان حساب به ک م xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683879
آگهی تصمیمات شرکت فولمنسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۱۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707418
آگهی تصمیمات شرکت لوله دوجداره پویا شیراز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۲۷۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان حساب به ک م xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653053
آگهی تأسیس شرکت مهندسی کاوشگران انرژی گیلدا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام هرگونه خدمات فنی و جنبی حفاری و کلیه پشتیبانی فنی عملیات حفاری در خشکی و دریا، و انجام کلیه امور مربوط به عملیات حفاری و تزریقی، ترمیم و تعمیر چاهها در مخازن. ۲ـ انجام هرگونه خدمات مشاوره ای، حفاری، و بازرگانی کالا ۳ـ انجام خدمات مطالعات و عملیات مهندسی مخازن، مهندسی بهره برداری، مهندسی فراورش و ارائه و انجام کلیه خدمات نمودارگری، مشبک کاری و خدمات فنی حفاری و دیگر آزمایشات فنی. ۴ـ انجام عملیات راه سازی، خدمات مهندسی و اجرای تاسیسات سیویل جانبی حفاری از جمله احداث ساختمانهای اسکان پرسنل، انبار ۵ـ تهیه و طراحی، هدایت و بروزرسانی برنامه های حفاری ۶ـ بازرگانی کلیه کالاهای موردنیاز حفاری و تامین کلیه قطعات تجهیزات نفتی اعم از دکلهای حفاری خشکی و دریایی و تجهیزات پالایشگاهها ۷ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات ۸ـ مشارکت در مطالعات جامع انواع ژئوفیزیک (دو بعدی، سه بعدی، صفرسنجی) و زمین شناسی ۹ـ تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت ۱۰ـ نظارت فنی بر عملیات حفاری، دستگاه لوله مغزی سیار، تکمیل آزمایشگاههای مختلف ۱۱ـ اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ۱۲ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ۱۳ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و برگزاری نمایشگاهها، ۱۴ـ شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیتهای خود را راسا یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی انجام دهد ۱۵ـ مشارکت ۱۶ـ ایجاد و تاسیس شعب یا نمایندگیها و مشارکت در داخل و خارج از کشور ۱۷ـ انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت و پیشبرد اهداف شرکت ضرورت داشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران جلال آل احمد ـ خ شهرآرا ـ بلوار غربی ـ خ مازیار منصوری ـ نبش خ بیست و هفتم ـ پلاک ۲ ـ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳۰/۳/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه نجات الهی شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم لیدا حیدرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمدحسین حیدرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای محمد خلفه نیل ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای محمدحسین حیدرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه آبان حساب به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9598733
آگهی تأسیس شرکت مهندسی کاوشگران انرژی گیلدا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام هرگونه خدمات فنی و جنبی حفاری و کلیه پشتیبانی فنی عملیات حفاری در خشکی و دریا، و انجام کلیه امور مربوط به عملیات حفاری و تزریقی، ترمیم و تعمیر چاهها در مخازن. ۲ـ انجام هرگونه خدمات مشاوره‌ای، حفاری، و بازرگانی کالا ۳ـ انجام خدمات مطالعات و عملیات مهندسی مخازن، مهندسی بهره‌برداری، مهندسی فراورش و ارائه و انجام کلیه خدمات نمودارگری، مشبک کاری و خدمات فنی حفاری و دیگر آزمایشات فنی. ۴ـ انجام عملیات راه‌سازی، خدمات مهندسی و اجرای تاسیسات سیویل جانبی حفاری از جمله احداث ساختمانهای اسکان پرسنل، انبار ۵ـ تهیه و طراحی، هدایت و بروزرسانی برنامه‌های حفاری ۶ـ بازرگانی کلیه کالاهای موردنیاز حفاری و تامین کلیه قطعات تجهیزات نفتی اعم از دکلهای حفاری خشکی و دریایی و تجهیزات پالایشگاهها ۷ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات ۸ـ مشارکت در مطالعات جامع انواع ژئوفیزیک (دو بعدی، سه بعدی، صفرسنجی) و زمین‌شناسی ۹ـ تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت ۱۰ـ نظارت فنی بر عملیات حفاری، دستگاه لوله مغزی سیار، تکمیل آزمایشگاههای مختلف ۱۱ـ اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ۱۲ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ۱۳ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و برگزاری نمایشگاهها، ۱۴ـ شرکت می‌تواند تمام یا قسمتی از فعالیتهای خود را راسا یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی انجام دهد ۱۵ـ مشارکت ۱۶ـ ایجاد و تاسیس شعب یا نمایندگیها و مشارکت در داخل و خارج از کشور ۱۷ـ انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت و پیشبرد اهداف شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران جلال‌آل احمد ـ خ شهرآرا ـ بلوار غربی ـ خ مازیار منصوری ـ نبش خ بیست و هفتم ـ پلاک ۲ ـ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳۰/۳/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه نجات‌الهی شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم لیدا حیدرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای محمدحسین حیدرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای محمد خلفه‌نیل‌‌ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای محمدحسین حیدرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه آبان حساب به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9726105
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی توزین گر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۴۰۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604694
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی توزین گر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۴۰۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557671
آگهی تصمیمات شرکت کاج مهیا سهامی‌ خاص به شماره ثبت ۱۳۹۷۷۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۲۸۲۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519717

آگهی تغییرات شرکت ترمیم لاستیک
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468174

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی, آقای مرتضی ادیبی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۷/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10304588
آگهی تغییرات شرکت مبنا بهینه سازان نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9851111
آگهی تصمیمات شرکت پارس تابلو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۵۹۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به ش.ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱۱ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۹۰ ریال منقسم بهxxx/xxx/۹ سهمxxx/۱۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ۲۳/۶/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9659865
آگهی تصمیمات شرکت سلطان چاپ سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۲۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9693607
آگهی تغییرات شرکت سینا فرآیند نیرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۱۴۶۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای شهریار پرویزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱/۱/۴۲ فرزند یداله با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه صبا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای سید محمدناصر محمودی با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت شهر آلومینیوم پویا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مسعود حجت با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا علامی با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

طراحی ایجاد تاسیس و راه‌اندازی کارخانجات تولید انواع قطعات و تجهیزات الکتریکی الکترونیکی کنترل و ابزار مهندس دقیق و سایر اقلام و ادوات و تجهیزات مورد نیاز صنعت برق و انرژی و به‌روزرسانی کارخانجات موجود بر اساس آخرین پیشرفتها و فن‌آوریهای روز دنیا ساخت و تجهیز و راه‌اندازی نیروگاهها و مجموعه‌های مورد نیاز تولید و پالایش انرژی و به‌روزرسانی نیروگاهها و مجموعه‌های موجود ـ ارائه خدمات طراحی فنی و مهندسی ساخت و اجرا نگهداری و تعمیرات پشتیبانی و مشاوره نوسازی و بهینه‌سازی شبکه‌های برق و کاهش تلفات در زمینه صنعت برق و انرژی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و خصوصی و یا دولتی ارائه خدمات و فعالیت‌های ای‌پی‌سی ‌اف‌آی (طراحی مهندسی تامین تجهیزات ساخت و اجرا فاینانس و سرمایه‌گذاری) به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درون مرزی و برون مرزی در زمینه فعالیت شرکت خرید و واردات کلیه اقلام و قطعات مواد اولیه تجهیزات ماشین‌آلات و دستگاههای مورد نیاز کارخانجات و فعالیتهای مذکور و صنعت برق و انرژی فروش و صادرات کلیه کالاهای تولیدی کارخانجات مذکور و خدمات فنی مهندسی طراحی مشاوره ساخت و اجرا پیمانکاری تعمیر و نگهداری پشتیبانی نصب و راه‌اندازی پروژه‌های برق و انرژی صادرات و وادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز خرید و انتقال تکنولوژی و لیسانس و فن‌آوری مورد نیاز شرکت و فروش و واگذاری تکنولوژی و لیسانس به سایر اشخاص حقوقی اعم از داخلی و خارجی بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای جهت تولیدات و خدمات عرضه شده از ناحیه شرکت ـ شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی خصوصی بین‌المللی داخلی و خارجی ـ تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهها سمینارها همایش‌های داخلی و خارجی و بین‌المللی مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی و فاینانس از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه اعم از درون مرزی و برون مرزی اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت می‌نمایند و اعطای نمایندگی به آنان مشارکت و سرمایه‌گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی خرید سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و کارخانجات موجود یا جدیدالتاسیس اعم از داخلی و خارجی و اوراق مشارکت منتشره توسط دولت و شرکتهای دولتی خصوصی داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیت‌های مجازی که در راستای حصول به اهداف شرکت و منافع سهامداران موثر باشد.

۳ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۳ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۷۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۳ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیارد سهم با‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ ۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای شهریار پرویزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای ناصر حیدری‌نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای احمد شکوری‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره، شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد کبیری‌اصفهانی به سمت عضو هیئت‌مدیره، شرکت شهر آلومینیوم پویا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عوض محمدپارسا به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای مسعود حجت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل.

۴ـ ۳ـ کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور و مالی و قراردادها چک سفته بروات با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب هر یک از ۳ نفر مذکور با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره به جای فرد غائب همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ ـ ۳ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ ـ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ۱۰/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9592671
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لوله دوجداره پویا شیراز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۲۷۸۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۲۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۰/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کدملیxxxxxxxxx۰به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815833
آگهی تاسیس شرکت خدمات فناوری صنام الکترونیک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۷/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به تولید خرید فروش و تهیه کلیه تجهیزات سخت افزارهای رایانه‌ای و تجهیزات کنترل دسترسی و مانیتورینگ و اتوماسیون اداری و صنعتی و تجهیزات بهینه سازی مصرف انرژی و انجام معاملات بازرگانی مجاز در داخل و خارج کشور در چهارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی انجام عملیات پیمانکاری و مشاوره و ارائه طرح و اجرا در زمینه‌های صنعتی مربوطه مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در امور بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی همچنین ایجاد دفتر نمایندگی در کشورهای خارجی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران شهر تهران سهروردی شمالی پایین تر از هویزه کوچه نیکوقدم پ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصدهزار سهم xxx۰ ریالی که تعداد یکصدهزار سهم با نام می‍باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۲/۷/xxx۰ نزد بانک سپه شعبه وزارت دفاع پرداخت گردیده است..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت سماوت الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای پرویز توسلی به سمت رئیس هیئت مدیره

۲ـ۵ـ شرکت خدمات صنام الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد مخلص آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

۳ـ۵ـ آقای حسین محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ آقای حمید مشیری امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره

۵ـ۵ـ آقای سید مهدی طباطبائی اشکذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره.

۶ـ۵ـ آقای حسین محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به‌سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وعقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ موسسه آبان حساب به شماره ثبت xxx۶۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10846043
آگهی تصمیمات شرکت سمارت الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۱۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۵۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11223721
آگهی تصمیمات شرکت فولمن سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۱۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11322750
آگهی تصمیمات شرکت فولمن سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۹۵۸۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11474264
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۱۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی, آقای مرتضی ادیبی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۷/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11669008
آگهی تصمیمات شرکت پارس تابلو سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705850
آگهی تغییرات شرکت مبنا بهینه‌سازان نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۵۸۴و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی ادیبی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت پارس تابلو سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۷ با نمایندگی آقای عوض محمد پارسا و شرکت آزمایشگاههای صنعت برق ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا صالحی و شرکت توان کهر با سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا غفوری‌فرد و شرکت کرمان تابلو سهامی خاص به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای ناصر حیدری‌نسب و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مسعود حجت تا تاریخ ۲۷/۶/۹۱.

۴ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۹/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11830334
آگهی تغییرات شرکت ترمیم لاستیک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۸۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11856847
آگهی تصمیمات شرکت ژوبین نیرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۵۶۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۰۳۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منصور افشاری به ش ملی xxxxxxxxx۱ و علی پیشرفت‌ثابت به ش ملی xxxxxxxxx۲ و فرح آذری‌مرحبی به ش ملی xxxxxxxxx۸.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11865738
آگهی تصمیمات شرکت پارس تابلو سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۵۹۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به ش م xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11924406
آگهی تصمیمات شرکت کاج مهیا سهامی‌ خاص به شماره ثبت ۱۳۹۷۷۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۲۸۲۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11952727
آگهی تغییرات شرکت مبنا بهینه سازان نیرو سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۹۵۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۳/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت آریا ساتراپ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت پارس تابلو صنعت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت توان کهربا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت تهران پادنا سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ و شرکت آزمایشگاههای صنعت برق ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۱۳/۷/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۹/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12028950
آگهی تصمیمات شرکت سلطان چاپ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۲۰۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: احمد بهنام‌جو به کدملیxxxxxxxxx۷ و سعید بهنام‌جو به کدملیxxxxxxxxx۱، بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۹/۸۹ احمد بهنام‌جو به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سعید بهنام‌جو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضا هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات