بهروز عموهاشم

آقای بهروز عموهاشم

کد ملی 005020xxxx
گراف ارتباطات
27
شرکت‌ها
91
آگهی‌ها

شرکت های بهروز عموهاشم

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که بهروز عموهاشم دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تابان گهر
تابان گهر
بازرس علی‌البدل
تولیدی تکنو آجر
تولیدی تکنو آجر
بازرس علی‌البدل
ماشین و قالبسازی ایران مدل
ماشین و قالبسازی ایران مدل
بازرس علی‌البدل
صنایع بسته بندی بقا الموت
صنایع بسته بندی بقا الموت
بازرس علی‌البدل
فربت
فربت
بازرس علی‌البدل
تولیدی رول کارتن
تولیدی رول کارتن
بازرس علی‌البدل
ساختمانی طینا
ساختمانی طینا
بازرس علی‌البدل
تولیدی تابا شیمی
تولیدی تابا شیمی
بازرس علی‌البدل
دکستروز ایران
دکستروز ایران
بازرس علی‌البدل
فنرسازی زر سیستان
فنرسازی زر سیستان
تولیدی تاوان سیلیس
تولیدی تاوان سیلیس
بازرس علی‌البدل
تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو
تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو
بازرس علی‌البدل
یدک سنج
یدک سنج
بازرس اصلی
کیمیا فروز
کیمیا فروز
بازرس علی‌البدل
آریا پیشرو قرن
آریا پیشرو قرن
بازرس علی‌البدل
الکترو کویر
الکترو کویر
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی
کیان ایساتیس پارس
کیان ایساتیس پارس
بازرس علی‌البدل
خدمات مسافرتی هوایی ایران
خدمات مسافرتی هوایی ایران
بازرس علی‌البدل
نیارش پردازان خزر
نیارش پردازان خزر
بازرس علی‌البدل
آریا تدارک پارس
آریا تدارک پارس
بازرس علی‌البدل
مهندسی مترو ساز
مهندسی مترو ساز
بازرس اصلی
نقشین یزد
نقشین یزد
بازرس علی‌البدل
سپیده سحر سناباد
سپیده سحر سناباد
بازرس علی‌البدل
سانا ایساتیس کویر
سانا ایساتیس کویر
بازرس اصلی
فرا صنعت جدار
فرا صنعت جدار
بازرس اصلی
طراح صنایع خوزستان
طراح صنایع خوزستان
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14780422
آگهی تغییرات شرکت طراح صنایع خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۱۶۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی بهروز عمو هاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی بساق زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ مهدی مایلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ شکراله تفکری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و غلامرضا مایلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶. صورتهای مالی سال xxx۷ تصویب گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209378
آگهی تغییرات شرکت طراح صنایع خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۱۶۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی بهروز عمو هاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و محمد احمدیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987633
آگهی تغییرات شرکت فرا صنعت جدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد طلوع صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683195
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۶/۶/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره موسسه به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای فرخ اربابی وحدت ک. م xxxxxxxxx۰، آقای بهروز عموهاشم ک. م xxxxxxxxx۹ وآقای اصغر پارسائی ک. م xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683281
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۶/۶/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر پارسائی دارای ک. م xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال، آقای مسیح سالاریان دارای ک. م xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال و آقای سیدمسعود حسینی دارای ک. م xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفتند ولذا سرمایه موسسه به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکا و مبلغ سهم الشرکه آنها به شرح زیر اصلاح گردید: آقایان اصغر پارسائی، مسیح سالاریان وسیدمسعود حسینی بترتیب xxxxxx، xxxxxx و xxxxxx ریال ونیزآقایان: ساسان عماد دادرس ک. م xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال و بهروز عمو هاشم ک. م xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال و فرخ اربابی وحدت ک. م xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562403
آگهی تغییرات شرکت سانا ایساتیس كویر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱)اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمهدی فنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حمید منتطری هدشی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای محسن محمدرضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای کاظم غفرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای کریم رهبر عالم به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا پورضیائی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی مفیدی نسب به کدملی xxxxxxxxx۸ ۲)موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس قانونی و حسابرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای بهروز عموهاشم به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمیدرضا زارع بیدکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳)روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۴)ترازنامه و صورت سود و زیان مالی منتهی به سال مالی xxx۵ مورد تصویب مجمع واقع گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487538
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۱۶/۱۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رازمیک نظریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه، از موسسه خارج شد. سرمایه موسسه نیز از مبلغ ۱ , xxx , xxx ریال به مبلغ ۱ , xxx , xxx ریال کاهش یافته و مواد مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست بعد از کاهش بشرح زیر است آقای ساسان عماد دادرس ش ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال آقای فرخ اربابی وحدت ش ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال آقای بهروز عموهاشم ش ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285755
آگهی تغییرات شرکت سانا ایساتیس کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای بهروز عموهاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدصالح دعائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه پیمان یزد جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۳ صورتهای مالی منتهی به پایان سال xxx۴ مورد تصویب مجمع واقع گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800193
آگهی تغییرات شرکت سپیده سحر سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۰۱۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شماره ثبت xxx۸ به سمت و بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638381
آگهی تغییرات شرکت توليدي تكنو آجر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۷۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ انتخاب گردیدند و آقای احمد قبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خانم ناهید زرینه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم آناهیتا قبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم آتوسا قبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم بیتا قبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638386
آگهی تغییرات شرکت تابان گهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۸۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۳۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندآقای احمد قبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وخانم ناهید زرینه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وخانم آتوسا قبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12606905
آگهی تغییرات شرکت نقشين يزد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۷۹۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران (حسابداران دولتی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.:۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.۳ ـ ترازنامه مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12601956
آگهی تغییرات شرکت صنايع بسته بندي بقا الموت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند خانم آناهیتا قبائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۹ -خانم آتوسا قبائیان xxxxxxxxx۷ و خانم بیتا قبائیان xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12564083
آگهی تغییرات شرکت مهندسي مترو ساز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۳۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۰۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۲۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب. رسید. مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هژیران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی آقای بهروز عمو هاشم با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای عزیز افراخته کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12465622
آگهی تغییرات شرکت آريا تدارك پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۲۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۸۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد. ـ تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12445921
آگهی تغییرات شرکت كيان ايساتيس پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۷۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران (حسابداران رسمی) به شماره ثبتxxx۸ و شماره شناسه xxxxxxxxx۲۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم به شماره کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.۲ ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.۳ ـ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431921
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی طینا شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۸۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی آقای بهروز عمو هاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448461
آگهی تاسیس شرکت سازه احداث اروند (سهامی خاص ) به شماره ثبت ۴۱۶۷
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سازه احداث اروند(سهامی خاص)که در تاریخ ۱۸/۷/۹۴ تحت شماره xxx۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۷/۹۴ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود:
۱) موضوع شرکت: انجام کلیه عملیات ابنیه شامل سیویل، بستر سازی، عملیات خاکی ، معماری سازه های بتنی و فلزی ، محوطه سازی و کلیه عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی و هم چنین نصب کلیه تجهیزات ثابت و دوار و انجام خدمات مشاوره ژئو تکنیک ،کلیه خدمات تحکیم بستر از لحاظ ژئوتکنیکی ، اجرای شمع بتنی و میکرو پایل ، انجام خدمات فروش شمع بتنی ، تیر برق بتنی و میکرو پایل ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،مواد اولیه، ماشین آلات،مشاوره و برآورد، مطالعه ، طراحی و اجرای کلیه ژئو تکنیک در امور راه، راه آهن،پل ، تونل ، اسکله ، بندر، موج شکن ، سکوهای نفتی و سایر تاسیسات دریایی، سد و شبکه های آبیاری، خطوط انتقال ، ساختمان های مسکونی ، اداری و صنعتی، سوله در داخل و خارج از کشور ، شرکت در مناقصه ها و مزایده های دو لتی و خصوصی، انجام کلیه عقود اسلامی منجمله اخذ وام و تسهیلات از اشخاص حقوقی دولتی و خصوصیاز جمله با نک های داخلی و خارجی ة دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی ، اعتباری حقیقی و حقوقی ، سرمایه گذاری ، اقدام به هرگونه عملیات بازرگانی ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و انجام سایر موارد که به موضوع شرکت ارتباط داشته باشد تماماً با رعایت قوانین و مقررات موضوعه شرکت.
۲)مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳) مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد اروند، به نشانی خرمشهر، خیابان آرش، کوچه جهان آرا اول، پشت فرمانداری قدیم ، پلاک ۴ کد پستی : xxxxxxxxx۷
۴) سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx منقسم به xxx۰ سهم xxx.xxx ریالی با نام که کل سرمایه نقداً به موجب گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx مورخ ۱۸/۶/xxx۴ بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی خرمشهر پرداخت گردید.
۵ ) اولین مدیران شرکت: آقای قاسم خان بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت نیارش پردازان خز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای سید علی پور حیدری لاهیج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،آقای حمید رضا خزدوزی نژاد جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ )دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷)اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه شرکت.
۸) بازرس اصلی و علی البدل : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ش xxxxxx۲  رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای معنوی سازمان منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12394774
آگهی تغییرات شرکت آریا پیشرو قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12373192
آگهی تغییرات شرکت یدک سنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی وآقای بهروز عمو هاشم با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار" ابرار" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: علی محمد خزائی راد با کدملی xxxxxxxxx۹ و ابوالقاسم خزائی با کدملی xxxxxxxxx۱ و اقای نیما خزائی راد با کدملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363760
آگهی تغییرات شرکت تولیدی رول کارتن شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت برای سال xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349027
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تاباشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. آقایان ایرج اعتماد امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و بهمن بصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و بهروز بصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای شهرداد بصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327477
آگهی تغییرات شرکت کیمیا فروز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۹۷۲۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۴۳۷۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه ، صورت سود و زیان و گردش حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت . . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم با کد ملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند . روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285341
آگهی تغییرات شرکت خدماتی مسافرتی هوائی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۲ مورخ ۲۳/۱/۹۴ سازمان هواپیمایی کشوری و مجوز شماره xxx۸,xxx,xxx مورخ ۱۵/۲/۹۴ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران و مجوز شماره xxx۰/۱۷/۹۴ مورخ ۳/۳/۹۴ مدیریت حج و زیارت استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان دیماه xxx۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران (به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰) بعنوان بازرس اصلی و آقای بهروزعموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای رسول اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای مجتبی نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه بازرگانی برنا به شماره ثبت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به نمایندگی آقای رضا نقی پور اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضوهیئت مدیره آقای امیرعباس حجازی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127341
آگهی تغییرات شرکت یدک سنج سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101707
آگهی تغییرات شرکت‌تولیدی تکنو آجر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۷۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳موردتصویب قرار گرفت ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰بعنوان بازرس اصلی وآقای بهروز عموهاشم به کدملی xxxxxxxxx۹بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101715
آگهی تغییرات شرکت‌تابان گهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۸۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۳۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ تصویب شدموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰بعنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم به کدملی xxxxxxxxx۹بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدندروزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12080885
آگهی تغییرات شرکت خدماتی مسافرتی هوائی‌ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/xxx۲ومجوز شماره xxx۸۳/xxx/xxxمورخ ۲۹/۱۰/۹۳اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ومجوز شماره xxx۸۳/۱۷/۹۳ مورخ ۳/۱۲/۹۳ سازمان حج و زیارت و مجوز شماره xxx۹۴ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران (به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰) بعنوان بازرس اصلی و آقای بهروزعموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076177
آگهی تغییرات شرکت فربت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالرحیم کامیار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ جعفر پیله وریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ سعید گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ سینا مرشد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمودرضا مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ علیرضا بصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و بهروز عمو هاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035855
آگهی تغییرات مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی به‌شماره‌ثبت ۷۲۰۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۳ و مجوز شماره xxx۴۷/۹۳ مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق مؤسسه از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده ۷ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ماده ۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: شرکا و سهم الشرکه آنها بدین شرح می باشد: آقای ساسان عماد دادرس به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ سهم الشرکه xxxxxx ریال اقامتگاه: تهران ـ خیابان میرعماد ـ خیابان ۷ ـ شماره ۱۹ آقای فرخ اربابی وحدت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ سهم الشرکه xxxxxx ریال اقامتگاه: تهران ـ شهرک قدس ـ فاز۲ خیابان هرمزان ـ ساختمان حافظ آقای رازمیک نظریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ سهم الشرکه xxxxxx ریال اقامتگاه: تهران ـ میدان هفت تیر ـ خیابان شهید مازندرانی ـ شماره ۳۷ و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ سهم الشرکه xxxxxx ریال اقامتگاه: تهران ـ خیابان آفریقا ـ بلوار گلشهر ـ پلاک ۴۰ ـ آپارتمان ۱۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771136
آگهی تغییرات شرکت کیمیا فروز سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۷۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.. آقایان علیرضا فاضلی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و بهرام جبارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم بهیه نائل ک م xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714111
آگهی تغییرات شرکت دکستروز ایران سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۵۶۶۱۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714010
آگهی تغییرات شرکت ماشین و قالبسازی ایران مدل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۸۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سودو زیان مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. اعضای هیأت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر حاجی بابا کد ملی xxxxxxxxx۷ خانم منا علاءالدینی کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای قاسم حاجی بابا کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای ناصر حاجی بابا کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای مجید محمدزاده کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای حسین جیلاردی دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۹بسمت عضو علی البدل هیأت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703275
آگهی تغییرات شرکت کیان ایساتیس پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۷۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن محمدرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمید منتظری هدشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، آقای محمدمهدی فنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ ۲ـ آقای بهروز عمو هاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی وخدماتی هژیران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ۴ تراز مالی سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694674
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی طینا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۸۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰بعنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند ـ اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند آقای مهندس غلامرضا بیات با شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای مهندس سیدرحیم فیروزآّبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای مهندس حمید اسلامی باشماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672268
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تاوان سیلیس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هژیران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660430
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی بقا الموت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هژیران به شناسه xxxxxxxxx۲۰بعنوان بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621361
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هژیران حسابداران به شماره ثبت ۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ و تاییدیه شماره xxx۱۰/۹۲ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ فرخ اربابی وحدت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621362
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هژیران حسابداران به شماره ثبت ۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ و تاییدیه شماره xxx۱۱/۹۲ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل فرخ اربابی وحدت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره زهرا مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581944
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تاباشیمی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هژیران بشماره ملی xxxxxxxxx۲۰بعنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم بشماره کدملی xxxxxxxxx۹بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579223
آگهی تغییرات شرکت آریا پیشرو قرن شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۷۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیر الا نتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571164
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۱۱/۴/۹۳ در شرکت تولیدی رول کارتن (سهامی خاص) شماره ثبت ۷۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ که در تاریخ ۵/۵/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرسان اصلی و آقای بهروز عمو هاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ آقای سیدعلی قاسمی اهری به کدملی xxxxxxxxx۲ و میلاد قاسمی اهری به کدملی xxxxxxxxx۲ و خانم فاطمه جانپرور جاودانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ آقای سیدعلی قاسمی اهری به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای میلاد قاسمی اهری به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه جانپرور جاودانی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592489
آگهی تغییرات شرکت الکترو کویر سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۶۳۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمد مهدی فنائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محسن محمدرضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای کاظم غفرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمید منتظری هدش بشماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ ـ آقای بهروز عموهاشم بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی و خدمات مدبران هژبران (حسابداران رسمی) بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ ـ صورتهای مالی سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ضمنا پیرو آگهی تغییرات بشماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۷/۲/xxx۳ اعلام میدارد سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یابد که اشتباها مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال درج شده که بدین شرح اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359523
آگهی تغییرات شرکت تابان گهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۸۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۳۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد قبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانمها ناهید زرینه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آتوسا قبادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359524
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تکنو آجر شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۷۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
احمد قبادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و ناهید زرینه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آناهیتا قبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آتوسا قباییان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و بیتا قبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305444
آگهی تغییرات شرکت کیمیا فروز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۹۹۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۷۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۴/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264153
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تاونا سیلیس شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۶۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ تصویب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت کارآفرینان صنعت شماره شناسه xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای علی اصغر حاجی بابا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی و آقای امیر حاجی بابا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی و قاسم حاجی بابا به کدملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی و آقای رامین برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی آقای علی حاجی بابا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی آقای محمدعلی سلامت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل آقای ناصر حاجی بابا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شماره شناسه xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219536
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته‌ بندی بقا الموت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ خانمها آناهیتا قبائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۹ اتوسا قبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و بیتا قبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191928
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی طینا سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۴۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۸۸۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۲ که در تاریخ ۱/۵/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای غلامرضا بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای سیدرحیم فیروزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای حمید اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181354
آگهی تغییرات شرکت ماشین و قالبسازی ایران مدل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۴۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۸۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178986
آگهی تغییرات شرکت دکستروز ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۶۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ـ اعضای هیئت مدیره: قاسم حاجی بابا به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود حاجی بابا به کد ملی xxxxxxxxx۶ و محمدعلی سلامت به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و امین برکتین به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177788
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تاباشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تولیدی تاباشیمی انتخاب شد. موسسه حسابرسی هژیران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135453
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۴/۹۲ در شرکت تولیدی رول کارتن (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ که در تاریخ ۱/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید، تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران ثبت شده به شماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138978
آگهی تغییرات شرکت فربت سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۷۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۱۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/xxx۲ که در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
صورت مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112769
آگهی تغییرات شرکت یدک سنج سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۶۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۳/۹۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت آگهی های شرکت تعیین گردید و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای بهروز عموهاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند و آقای علی محمد خزایی راد به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ابوالقاسم خزایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نیما خزایی راد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اداری با امضا هر یک از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011054
آگهی تغییرات شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هژیران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن پورسعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمیدرضا کرباس فروش‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت xxx۲ و شرکت تام ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۸ تا تاریخ ۸/۳/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977301
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تکنو آجر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۷۴۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977302
آگهی تصمیمات شرکت تابان گهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۸۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۳۱۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973818
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تاوان سیلیس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به ش م xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 861475
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی زر سیستان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۷۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۳۲۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۹۱ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۸ (تهران ۱) بعنوان بازرس اصلی و بهروز عمو هاشم کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ تراز نامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب کلیه صاحبان سهام رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923191
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی زر سیستان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۷۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۳۲۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۹۱ که مدارک واصل گردیده:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۸ (تهران ۱) بعنوان بازرس اصلی و بهروز عمو هاشم کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ تراز نامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب کلیه صاحبان سهام رسید.

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729367
آگهی تصمیمات شرکت دکستروز ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۶۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۰۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715789
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تابا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۳۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هژیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712774
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی طینا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۳۴۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۸۳۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697106
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته‌بندی بقا الموتسهامی خاص به شماره ثبت۳۱۷۱۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۴۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701161
آگهی تصمیمات شرکت فربت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۱ و بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۷۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به ش ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالرحیم کامیار به ک م xxxxxxxxx۱ و جعفر پیله وریان به ک م xxxxxxxxx۷ و سعید گرجی به ک م xxxxxxxxx۵ و سینا مرشد به ک xxxxxxxxx۰ و محمدرضا گرجی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمودرضا مسعودی به ک م xxxxxxxxx۷ و علیرضا بصیری به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ جعفر پیله وریان به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرحیم کامیار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود یاسی به ک م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9682600
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته‌بندی بقا الموت سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۷۱۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۴۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689623
آگهی تصمیمات شرکت ماشین و قالب سازی ایران مدلسهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۴۴۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۸۰۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی هژیران به کدملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر حاجی بابا به کدملی xxxxxxxxx۷ و منا علاءالدینی به کدملی xxxxxxxxx۴۱ و قاسم حاجی بابا به کدملی xxxxxxxxx۸ و مجید محمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و ناصر حاجی بابا به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی و محمدعلی خیری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو علی البدل ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۹۱ علی اصغر حاجی بابا بسمت رئیس هیئت مدیره و منا علاءالدینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی خیری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قراردادها و چکها و سفته ها با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به همراه هریک از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9985813
آگهی تصمیمات شرکت ماشین و قالب سازی ایران مدل سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۴۴۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۸۰۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی هژیران به کدملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی‌اصغر حاجی‌بابا به کدملی xxxxxxxxx۷ و منا علاءالدینی به کدملی xxxxxxxxx۴۱ و قاسم حاجی‌بابا به کدملی xxxxxxxxx۸ و مجید محمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و ناصر حاجی‌بابا به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی و محمدعلی خیری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو علی‌البدل ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۴/۹۱ علی‌اصغر حاجی‌بابا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و منا علاءالدینی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی خیری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قراردادها و چکها و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره به همراه هریک از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924836
آگهی تغییرات شرکت رول کارتن سهامی خاص شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۶۰۵۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای سید علی قاسمی اهری بشماره ملی xxxxxx۲۲ و آقای میلاد قاسمی اهری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم فاطمه جانپرور جاودانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مجمع تصویب نمود در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌تواند رئیس هیئت مدیره عامل یک نفر باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مدیران شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۵ـ آقای سید علی قاسمی اهری بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای میلاد قاسمی اهری بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه جانپرور جاودانی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و تاریخ ۵/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ساوجبلاغ ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.

رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظر‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707790
آگهی تغییرات شرکت رول کارتن سهامی خاصشماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۶۰۵۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای سید علی قاسمی اهری بشماره ملی xxxxxx۲۲ و آقای میلاد قاسمی اهری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم فاطمه جانپرور جاودانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مجمع تصویب نمود در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیئت مدیره عامل یک نفر باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مدیران شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۵ـ آقای سید علی قاسمی اهری بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای میلاد قاسمی اهری بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه جانپرور جاودانی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و تاریخ ۵/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ساوجبلاغ ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظر آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10433748
آگهی تصمیمات شرکت تابان گهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۸۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۳۱۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند. احمد قبائیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آتوسا قبائیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ناهید زرینه به کد ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452474

آگهی تصمیمات شرکت تابان گهر
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند. احمد قبائیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آتوسا قبائیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ناهید زرینه به کد ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452475

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نکنو آجر
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۹۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل آقای احمد قبائیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم ناهید زرینه به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آتوسا قبائیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آناهیتا قبائیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و بیتا قبائیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضا خانمها آتوسا قبائیان یا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9906878
آگهی تصمیمات شرکت ماشین و قالب سازی ایران مدل سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۸۰۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9738052
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی زر سیستان سهامی خاص بشمار ثبت ۲۷۷۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۳۲۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۹۰ که مدارک واصل گردیده:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هزیران بشماره ثبت xxx۸ تهران بعنوان بازرس اصلی و بهروز عمو هاشم کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329930
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی بقا الموت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10309533
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی طینا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۸۳۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا بیات به کد ملی xxxxxxxxx۰ و سید رحیم فیروزآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و حمید اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ سید رحیم فیروزآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره، حمید اسلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، غلامرضا بیات به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10755412
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا فروز سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۹۷۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۷۰۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عمو‌هاشم به کد ملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864020
آگهی تصمیمات شرکت طینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۳۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۸۳۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947779
آگهی تصمیمات شرکت دکستروز ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۶۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۰۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11142014
آگهی تصمیمات شرکت تابان گهر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۸۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۳۱۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11399501
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی طینا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۳۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۸۳۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11531565
آگهی تصمیمات شرکت آریا پیشرو قرن سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۶۷۱۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کد ملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی‌اکبر هاشمی به کد ملیxxxxxxxxx۱ ـ مجید برادران‌امینی به کد ملیxxxxxxxxx۵ ـ سهراب ضیائی به کد ملیxxxxxxxxx۱ ـ خالد مطوریان‌پور به کد ملیxxxxxxxxx۴ ـ قاسم خانبابایی به کد ملیxxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی ـ سعید ذینعمت به کد ملیxxxxxxxxx۶ ـ علیرضا اهرابلو به کد ملیxxxxxxxxx۵ بسمت اعضای علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۴/۹۰ مجید برداران‌امینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خالد مطوریان‌پور به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید علی‌اکبر هاشمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11553938
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نکنو آجر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۷۴۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل آقای احمد قبائیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و خانم ناهید زرینه به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، آتوسا قبائیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آناهیتا قبائیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و بیتا قبائیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضا خانمها آتوسا قبائیان یا ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11586572
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تاوان سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۳۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت هژیران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. قاسم حاجی‌بابا به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدعلی سلامت به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه‌گذاری کارآفرینان صنعت ذوب فلزات به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ بنمایندگی علی‌اصغر حاجی‌بابا به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ قاسم حاجی‌بابا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر حاجی‌بابا بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سیامک شاکر به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین‌ گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11686788
آگهی تغییرات شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هژیران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11754008
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تکنو آجر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۷۴۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11785266
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تابا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هژیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835566
آگهی تصمیمات شرکت فربت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۱ و بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۷۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به ش ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالرحیم کامیار به ک م xxxxxxxxx۱ و جعفر پیله‌وریان به ک م xxxxxxxxx۷ و سعید گرجی به ک م xxxxxxxxx۵ و سینا مرشد به ک xxxxxxxxx۰ و محمدرضا گرجی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و محمودرضا مسعودی به ک م xxxxxxxxx۷ و علیرضا بصیری به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ جعفر پیله‌وریان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرحیم کامیار بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمود یاسی به ک م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11880664
آگهی تصمیمات شرکت فربت سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۷۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸۹ بتصویب رسید.موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی وبهروز عمو‌هاشم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات