داود بحری

داود بحری

کد ملی 005019xxxx
گراف ارتباطات
44
شرکت‌ها
126
آگهی‌ها

شرکت های داود بحری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که داود بحری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مهندسی و بازرگانی شید آرین تهران
مهندسی و بازرگانی شید آرین تهران
بازرس علی‌البدل
رماک وزین
رماک وزین
بازرس علی‌البدل
صنعت غذایی بناء
صنعت غذایی بناء
بازرس علی‌البدل
پردازش اطلاعات رادیان
پردازش اطلاعات رادیان
بازرس علی‌البدل
نارین تک فرتاک
نارین تک فرتاک
بازرس علی‌البدل
تلکا مرز
تلکا مرز
بازرس علی‌البدل
نیکسان صنعت
نیکسان صنعت
بازرس علی‌البدل
تهران فال نیک
تهران فال نیک
بازرس علی‌البدل
فن اوری اطلاعات داده بان اریا
فن اوری اطلاعات داده بان اریا
بازرس علی‌البدل
فولاد ساب کاران
فولاد ساب کاران
بازرس علی‌البدل
مجتمع صنعتی امید یار
مجتمع صنعتی امید یار
تولیدی صنعتی دانه سایان کرمان
تولیدی صنعتی دانه سایان کرمان
بازرس علی‌البدل
سایه گستر نیرو
سایه گستر نیرو
ره نگار هوشمند ایرانیان
ره نگار هوشمند ایرانیان
بازرس علی‌البدل
کیمیا صنایع دالاهو
کیمیا صنایع دالاهو
بازرس علی‌البدل
صنعت گستران عارف
صنعت گستران عارف
بازرس علی‌البدل
رماک ورزین
رماک ورزین
بازرس علی‌البدل
پلیمری پویا جم خاورمیانه
پلیمری پویا جم خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
فن آوری سامانه های هوشمند رهام
فن آوری سامانه های هوشمند رهام
بازرس علی‌البدل
نیروگاههای بادی آترین ایرانیان
نیروگاههای بادی آترین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تولید پره های بادی آترین
تولید پره های بادی آترین
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا ء
حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا ء
بازرس علی‌البدل
بازرگانی ناب تجارت پویا
بازرگانی ناب تجارت پویا
بازرس علی‌البدل
هوراند خودرو دیزل
هوراند خودرو دیزل
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
تولیدی مجتمع صنعتی امید یار
تولیدی مجتمع صنعتی امید یار
پژوهشهای شیمیایی سادات مهان
پژوهشهای شیمیایی سادات مهان
بازرس علی‌البدل
داروگ بین المللی
داروگ بین المللی
بازرس علی‌البدل
مدیریت کنترل پروژه ساخت پردیس
مدیریت کنترل پروژه ساخت پردیس
بازرس علی‌البدل
بوتک صنعت ایستا
بوتک صنعت ایستا
بازرس علی‌البدل
صنا پیشرو نوآور
صنا پیشرو نوآور
بازرس علی‌البدل
آسان سازه فناوری نوین
آسان سازه فناوری نوین
بازرس علی‌البدل
مهندسی و تولیدی سردار سیرجان
مهندسی و تولیدی سردار سیرجان
بازرس علی‌البدل
مهندسی خوشنامان صنعت
مهندسی خوشنامان صنعت
بازرس علی‌البدل
توربین های بادی گسترش آترین
توربین های بادی گسترش آترین
بازرس علی‌البدل
تاسیساتی و ساختمانی تبادل
تاسیساتی و ساختمانی تبادل
بازرس علی‌البدل
پیلاس سویا
پیلاس سویا
بازرس علی‌البدل
تولیدی کیسه کاسپین مازندران
تولیدی کیسه کاسپین مازندران
بازرس علی‌البدل
فرخ بسپار پیشرو
فرخ بسپار پیشرو
بازرس علی‌البدل
گروه تولیدی صنعتی تاش رادیاتور
گروه تولیدی صنعتی تاش رادیاتور
بازرس علی‌البدل
صدف دارو صبا
صدف دارو صبا
بازرس علی‌البدل
صبا دارو سهند
صبا دارو سهند
بازرس علی‌البدل
بازرگانی امین رضا
بازرگانی امین رضا
بازرس علی‌البدل
زرین صنعت چاف
زرین صنعت چاف
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13378508
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا ء موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ و باستناد مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود بحری به کد ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ پنج میلیون ریال (کلیه سهم الشرکه خود) از صندوق موسسه از جمع شرکاء موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ بیست میلیون ریال به مبلغ پانزده میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان به شرح ذیل می‌باشد: اقای عباس اعظمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اقای سید محمود سادات هلبر به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اقای علی اسگندری به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - عباس اعظمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ - سید محمود سادات هلبر به کد ملی xxxxxxxxx۶ - علی اسگندری به کد ملی xxxxxxxxx۵ گزارشهایی که درمورد انجام خدمات حرفه‌ای به صاحبکار ارائه می‌شود. باید توسط حداقل ۲ نفر از شرکاء و یا یک نفر از شرکاء و یکی از حسابداران رسمی تمام وقت در استخدام موسسه که مسئولیت کار را بر عهده داشته امضاء و ممهور به مهر موسسه انتشار می‌یابد به استثناء گزارشهای فوق الذکر، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای هریک از اعضای هیات مدیره و مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754719
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا ء موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ و مجوز جامعه حسابداران به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهم الشرکه آقای سیدمحمود سادات هلبر با کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به صندوق موسسه از دو میلیون ریال به پنج میلیون ریال افزایش یافت. سهم الشرکه آقای علی اسگندری با کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت سه میلیون ریال به صندوق موسسه از دو میلیون ریال به پنج میلیون ریال افزایش یافت. ماده ۷ اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: سرمایه موسسه از مبلغ چهارده میلیون ریال به مبلغ بیست میلیون ریال افزایش یافت و تماما توسط شرکاء به صندوق موسسه پرداخت شده_است. ماده ۸ اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان به شرح ذیل می‌باشد: داود بحری xxxxxx۰ ریال عباس اعظمی xxxxxx۰ ریال سیدمحمود سادات هلبر xxxxxx۰ ریال علی اسگندری xxxxxx۰ ریال تعیین اعضاء هیئت مدیره: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. عباس اعظمی به کدملی xxxxxxxxx۵ داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ سیدمحمود سادات هلبر به کدملی xxxxxxxxx۶ علی اسگندری به کدملی xxxxxxxxx۵ گزارشهایی که درمورد انجام خدمات حرفه‌ای به صاحبکار ارائه می‌شود. باید توسط حداقل ۲ نفر از شرکاء و یا یک نفر از شرکاء و یکی از حسابداران تمام وقت در استخدام موسسه بوده و مسئولیت کار را بر عهده داشته‌اند، امضاء و ممهور به مهر موسسه انتشار می‌یابد. به استثناء گزارشهای بند (ج) فوق الذکر، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754722
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا ء موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ ومجوز جامعه حسابداران به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس اعظمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمود سادات هلبر به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اسگندری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735420
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا ء موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ و بموجب مجوز xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۴/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن رضا زارعی به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مو سسه از جمع شرکاء موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ بیست میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنها به شرح ذیل می‌باشد: عباس اعظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. سیدمحمود سادات هلبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. علی اسگندری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12465663
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا ء موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۴ و مجوز جامعه حسابداران بشماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۳/۰۷/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: ـ آقای عباس اعظمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای حسن رضا زارعی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای سید محمود سادات هلبر به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای علی اسگندری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای داود بحری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12465686
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا ء موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۷/۰۷/xxx۴ و مجوز جامعه حسابداران بشماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۳/۰۷/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهم الشرکه آقای حسن رضا زارعی به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه از سه میلیون ریال به مبلغ شش میلیون ریال افزایش یافت. سهم الشرکه آقای عباس اعظمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه از سه میلیون ریال به مبلغ پنج میلیون ریال افزایش یافت. سهم الشرکه آقای داود بحری به کد ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه از چهار میلیون ریال به مبلغ پنج میلیون ریال افزایش یافت. آقای سید محمود سادات هلبر به کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق در شمار شرکاء موسسه قرار گرفت. آقای علی اسگندری به کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق در شمار شرکاء موسسه قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح فوق میباشند. ماده ۸ اساسنامه: شرکا و میزان سهم الشرکه هریک از آنان بشرح زیر اصلاح شد: داود بحری بمبلغ xxxxxx۰ ریال عباس اعظمی بمبلغ xxxxxx۰ ریال حسن رضا زارعی بمبلغ xxxxxx۰ ریال سید محمود سادات هلبر بمبلغ xxxxxx۰ ریال علی اسگندری بمبلغ xxxxxx۰ ریال تعیین اعضای هیات مدیره: هیات مدیره موسسه مرکب از پنج نفر از شرکاء بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای عباس اعظمی ـ آقای حسن رضا زارعی ـ آقای سید محمود سادات هلبر ـ آقای علی اسگندری ـ آقای داود بحری گزارشهایی که درمورد انجام خدمات حرفه ای به صاحبکار ارائه می شود، باید توسط حداقل ۲ نفر از شرکاء یا یک نفر از شرکاء و یکی از حسابداران رسمی که تمام وقت در استخدام موسسه بوده و مسئولیت کار را بر عهده داشته اند، امضاء و ممهور به مهر موسسه انتشار می یابد. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای هریک از اعضای هیات مدیره و مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12438411
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا ء موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۶/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۳/۷/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه توسط هیئت مدیره ای مرکب از حداقل ۳ نفر از شرکاء که توسط مجمع شرکاء برای مدت دو سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است.هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس و یک مدیرعامل تعیین می کند.وظایف و اختیارات رئیس و نایب رئیس و مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین می شود و ماده ۲۶ اساسنامه اصلاح گردید آقای داود بحری کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ سه میلیون ریال از صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به چهار میلیون ریال کاهش داد و سرمایه موسسه از مبلغ سیزده میلیون ریال به ده میلیون ریال کاهش یافت و ماده ۷ اساسنامه موسسه بدین شرح تغییر یافت: سرمایه موسسه مبلغ ده میلیون ریال تماماً پرداخت شده توسط شرکاء می باشد. ماده ۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان به شرح ذیل می باشد: عباس اعظمی کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال حسن رضا زارعی کدملی xxxxxxxxx۱دارای xxxxxx۰ ریال داود بحری کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259210
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی امید یار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۵۰۰۰۰۵۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : .۱صورتهای مالی۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. .۲اقای داوود بحری بشماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل،موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین ارا شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044363
آگهی تغییرات شرکت زرین صنعت چاف شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۶۱۸ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۰۵۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار داد. ـ موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس شرکت و آقای داود بحری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9436531
آگهی تغییرات شرکت صنا پیشرو نوآور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۰۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۷۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲به سمت بازرس اصلی و آقای داود بحری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9432047
آگهی تغییرات شرکت آسان سازه فناوری نوین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۶۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۵۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲به سمت بازرس اصلی و آقای داود بحری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767377
آگهی تغییرات شرکت ره نگار هوشمند ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۵۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1745155
آگهی تغییرات شرکت فرخ بسپار پیشرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۰۷۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۳/۹۴ بشرح ذیل انتخاب شدند خانم مریم عرفانیان نوروززاده رابع به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای مسعود فرخی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ خانم فاطمه فرخی به کدملی xxxxxxxxx۸ موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲به سمت بازرس اصلی و آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1740449
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ناب تجارت پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۴۲۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شهرام محقق ارومی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ امید محقق ارومی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ حبیب نخجوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ حمید نخجوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ارقام بهین آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1740458
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی صنعتی تاش رادیاتور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۸۹۱۲ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۸۵۸۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ شرکت به اتفاق آراء به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734427
آگهی تغییرات شرکت صنعت گستران عارف سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ملکعلی خوش نفس قره موسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای لطفعلی خوش نفس قره موسی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل خوش نفس قره موسی به شماره ملیxxxxxxxxx۳به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضای منفرد یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725814
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی بناء سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۱۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به مدت دوسال به قرار زیل انتخاب گردیدند حسن رجبعلی بنا با کد ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیات مدیره وشکوه رجبعلی بنا با کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت نائب رئیس هیات مدیره وکبری نجف باکدملی xxxxxxxxx۱به سمت عضوهیات مدیره و اکبر استادحسن باکدملی xxxxxxxxx۱ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اسناد و ارواق بهادار و تعهدآور شرکت ازجمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضا رئیس هیات مدیره منفردا بامهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات به امضا هریک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شماره شناسه xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711131
آگهی تغییرات شرکت فولاد ساب کاران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۱۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۲۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۲به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراءبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653484
آگهی تغییرات شرکت فرخ بسپار پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۲/۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی وآقای داود بحری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها ومؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597768
آگهی تغییرات شرکت کیمیا صنایع دالاهو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۲۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و آقای داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسانان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588865
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۰۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲. به سمت بازرس اصلی و آقای داودبحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561266
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی و ساختمانی تبادل سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۸۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۷۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539178
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی دانه سایان کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیروس نامخواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و محمدرضا نشاطی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره وطیبه نشاطی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و آقای داود بحری با کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی اللبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541403
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی بناء سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۶۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۱۵۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1502854
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۲/۱۲/xxx۲ در شرکت پیلاس سویا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ که در تاریخ ۰۴/۰۴/xxx۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388048
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی و ساختمانی تبادل سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۲۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۷۵۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدماتی مالی ارقام بهین آراء (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲) بسمت بازرس اصلی و آقای داود بحری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405702
آگهی تغییرات شرکت آسان سازه فناوری نوین سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۶۹۱۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۵۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و آقای داود بحری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374802
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مجتمع صنعتی امید یار سهامی خاص شماره ثبت ۶۴ شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۱۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ که مدارک واصل گردیده:
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین ارا شماره ثبت xxx۹۴ بعنوان بازرس اصلی و داود بحری کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۵۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ ـ پس از استماع گزارش حسابرسی و بازرس قانونی صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405924
آگهی تغییرات شرکت صنا پیشرو نوآور سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۰۴۱۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۷۳۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و آقای داود بحری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374301
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرگانی شید آرین تهران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۸۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۰۹۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۰/۱۰/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362844
آگهی تغییرات شرکت کیمیا صنایع دالاهو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۲۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت توسعه فراگیر لاوان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
ـ شرکت توسعه تجارت نعمت به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
ـ شرکت سیمین تجارت افرا به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶
ـ آقای سید محمدصادق آل یاسین به شماره ملی xxxxxxxxx۰
ـ آقای مهدی احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰
ـ موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و شماره ثبت xxx۹۴ و آقای داود بحری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344633
آگهی تغییرات شرکت رماک وزین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۹۸۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و آقای داوود بحری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای افشین شجاعی شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای شهرام مدیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292459
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی بناء سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۶۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۱۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264115
آگهی تغییرات شرکت توربین های بادی گسترش آترین شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۵۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۵۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود بحری با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت نتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218373
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شماره ثبت ۲۶۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
عباس اعظمی ش مxxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره ـ حسن رضا زارعی ش مxxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره ـ داود بحری ش مxxxxxxxxx۰ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کلیه گزارشات حسابرسی با امضاء دو نفر از اعضاء و مهر موسسه و اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک, سفته, قراردادها, اوراق تجاری و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213168
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ناب تجارت پویا سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۴۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ و آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان شهرام محقق ارومی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ امید محقق ارومی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ حبیب نخجوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید نخجوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182346
آگهی تغییرات شرکت ره نگار هوشمند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122066
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران (سهامی‌خاص) ثبت شده بشماره ۵۳۷۳ ثبت ساری به شناسه ی ملی ۱۰۱۰۱۳۳۰۵۴۹و کدپستی ۴۸۱۷۱۳۳۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و آقای داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین گردید.

۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.

شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108570
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خوشنامان صنعت (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۶۱۳۳۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/xxx۱ در شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۰۴/xxx۲ به این واحد ثبتی ارائه گردید, تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه, صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۱ مورد تصویب گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای داود بحری بشماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ آقای میر داود حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم زهرا امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ـ مجمع با انتصاب مدیرعامل با حفظ سمت, به سمت رئیس هیئت مدیره موافقت نمود.
۵ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
۶ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک, سفته, بروات, عقوداسلامی و قراردادها و کلیه نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً به همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1096774
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و تولیدی سردار سیرجان ـ سهامی خاص ـ ثبت ۹۱۹ـ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۸۶۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/xxx۲ شرکت فوق الذکر:
۱ـ ترازنامه و حساب سود سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدماتی مالی ارقام بهین آرا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود بحری ش ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۳ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105756
آگهی تصمیمات شرکت سایه گستر نیرو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۸۹۹ به شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۰۹۹۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و آقای داود بحری کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085321
آگهی تغییرات شرکت صنا پیشرو نوآور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۷۳۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085332
آگهی تغییرات شرکت آسان سازه فناوری نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۵۷۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085438
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ساب کاران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۱۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۲۱۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهمن آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088841
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی بناء سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۶۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۱۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069005
آگهی تغییرات شرکت بوتک صنعت ایستا سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۸۸۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۰۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051599
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت کنترل پروژه و ساخت پردیس سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۴۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۵۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به ش. ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داوود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036221
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی دانه سایان کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033484
آگهی تصمیمات شرکت داروگ بین المللی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۸۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به ش م xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023308
آگهی تصمیمات شرکت پژوهشهای شیمیایی سادات مهان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۴۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا مکبری به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و کیوان فروغی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید تقی مکبری به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اعظم السادات سجادی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017095
آگهی تغییرات شرکت پارس پویش فن آور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۷/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019528
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مجتمع صنعتی امید یار سهامی خاص شماره ثبت ۶۴ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۱۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا بعنوان بازرس اصلی و آقای داود بحری کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تایید و تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015818
آگهی تصمیمات شرکت هوراند خودرو دیزل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۴۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و داود بحری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا فرهادتوسکی به کد ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و پریشاد نشاط به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن عشقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء از سه امضا مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993511
آگهی تغییرات شرکت فراز جام ایوانکی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987133
آگهی تغییرات شرکت تلکا مرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۲۲۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۸۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیرعباس اسماعیلی گاوگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیداحمد بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای هادی کاظمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی کاظمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۱/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971411
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971424
آگهی تغییرات شرکت تولید پره های بادی آترین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۲۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۱/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکت حسابرسی ارقام بهین اراء به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976868
آگهی تصمیمات شرکت لوله و اتصالات البرز سهامی خاص‌ شماره ثبت ۲۶۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۰/۸/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و آقای داود بحری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال تعیین گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ کفیل ثبت اسناد و املاک البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987319
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی ناب تجارت پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۸۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۳۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و داوود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید نخجوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شهرام محقق ارومی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ حبیب نخجوانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ امید محقق ارومی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۱ شهرام محقق ارومی به سمت رئیس هیئت مدیره و حبیب نخجوانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمید نخجوانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9719195
آگهی تغییرات شرکت نارین تک فرتاک سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۶۷۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد رحیمی‌کشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم لیلا رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرزاد رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۷/۹/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 957683
آگهی تغییرات شرکت نارین تک فرتاک سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد رحیمی کشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم لیلا رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرزاد رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۷/۹/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 957587
آگهی تغییرات شرکت فن آوری سامانه های هوشمند داده گستر رهام سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۳۲۴۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۳۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ۲۷/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10522318
آگهی تغییرات شرکت فن آوری سامانه‌های هوشمند داده گستر رهام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۳۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946459
آگهی تأسیس شرکت پلیمری پویا جم خاورمیانه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ طراحی ـ سرمایه گذاری ـ احداث و بهره وری و نگهداری فنی از واحدهای تولیدی منجمله ترکیبات و کامپوندهای پلیمری
۲ـ خرید ـ فروش ـ واردات و صادرات محصولات پلیمری ـ کامپوندینگ و سایر محصولات و پتروشیمیایی مجاز
۳ـ واردات و صادرات ماشین آلات و تجهیزات و ملزومات صنعتی و تولیدی
۴ـ خرید سهام در داخل و خارج از کشور برای شرکت
۵ـ اخذ اعتبارات از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارج از کشور.
۶ـ افتتاح دفاتر نمایندگی و شعب شرکت در داخل و خارج از کشور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان آرژانتین ـ خیابان الوند ـ خیابان سی و یکم ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۵ مورخ ۲۵/۹/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه مقدس اردبیلی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای محمدرضا نعمت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای عباس شعری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای سید محمدصادق آل یاسین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای بیوک علیمرادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه بهین آرا به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9730742
آگهی تأسیس شرکت پلیمری پویا جم خاورمیانه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

۱ـ طراحی ـ سرمایه‌گذاری ـ احداث و بهره‌وری و نگهداری فنی از واحدهای تولیدی منجمله ترکیبات و کامپوندهای پلیمری

۲ـ خرید ـ فروش ـ واردات و صادرات محصولات پلیمری ـ کامپوندینگ و سایر محصولات و پتروشیمیایی مجاز

۳ـ واردات و صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات و ملزومات صنعتی و تولیدی

۴ـ خرید سهام در داخل و خارج از کشور برای شرکت

۵ـ اخذ اعتبارات از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارج از کشور.

۶ـ افتتاح دفاتر نمایندگی و شعب شرکت در داخل و خارج از کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان آرژانتین ـ خیابان الوند ـ خیابان سی و یکم ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۵ مورخ ۲۵/۹/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه مقدس اردبیلی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای محمدرضا نعمت‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای عباس شعری‌مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای سید محمدصادق آل‌یاسین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای بیوک علیمرادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه بهین‌آرا به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 866612
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بازرگانی شید آرین تهران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۸۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۰۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به ش م xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 849361
آگهی تغییرات شرکت کیمیا صنایع دالاهو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۰۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۱۸۵۳
شمارهxxx۵۴/ت۳۲/۹۱ ۲۳/۸/xxx۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده۱۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۸/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمدصادق آل یاسین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای مهدی احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای علی ضیاء پور رازلیقی و شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا نعمت زاده و شرکت سیمین تجارت افرا سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مشکان مشکور تا تاریخ۰۸/۰۷/xxx۳
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمدصادق آل یاسین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا نعمت زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمین تجارت افرا سهامی خاص با نمایندگی آقای مشکان مشکور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ضیاءپور رازلیقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ضیاء پور رازلیقی به نمایندگی از شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد اسناد اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۲۳/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911978
آگهی تصمیمات شرکت رماک ورزین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۹۸۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. شرکت ارقام بهین آرا به ش م xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داوود بحری به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: افشین شجاعی به ک م xxxxxxxxx۰ شهرام مدیری به ک م xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۱ افشین شجاعی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شهرام مدیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و به اداربا امضاء مدیرعامل شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859432
آگهی تغییرات شرکت صنعت گستران عارف با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۲۰۲۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۸۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.
۳ـ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ملکعلی خوش نفس قره موسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای لطفعلی خوش نفس قره موسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای اسماعیل خوش نفس قره موسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای اسماعیل خوش نفس قره موسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل
۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۵ـ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10562692
آگهی تغییرات شرکت صنعت گستران عارف با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۲۰۲۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۸۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک ‌هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ملکعلی خوش‌نفس‌قره‌موسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای لطفعلی خوش‌نفس‌قره‌موسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، آقای اسماعیل خوش‌نفس‌قره‌موسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای اسماعیل خوش‌نفس‌قره‌موسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل

۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745039
آگهی تغییرات شرکت ره نگار هوشمند ایرانیانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۵۳۰۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مازیار ملک آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت اندیشه نگاران کیا سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx و شرکت صنعت گستران عارف سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx و شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی ماد فناور فارس بشماره ثبت xxxxxx و شرکت توسعه ترابر پیشرانان راه ابریشم سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۱۵/۳/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738984
آگهی تصمیمات شرکت سایه گستر نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۹۹ و شناسه‌ملی ۱۰۵۷۰۰۰۹۹۳۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی ارقام بهین آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و آقای داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003323
آگهی تصمیمات شرکت سایه گستر نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۹۹ و شناسه‌ملی ۱۰۵۷۰۰۰۹۹۳۸
طبق صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی ارقام بهین آراء به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۲ و آقای داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه آفرینش جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687469
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات رادیانسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۲۱۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرهاد رحیمی کشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیر فروزان مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فرزاد رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۷/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9625217
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات رادیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۲۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۷/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فرهاد رحیمی‌کشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیر فروزان‌مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فرزاد رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۷/۴/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618239
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی دانه سایان کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. محل شرکت به تهرانـ سعادتآبادـ خ علامه شمالیـ برج علامهـ ط ۵ـ واحد Aـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا نشاطی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئتمدیره و زهرا نشاطیپیربرج به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و سیروس نامخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10015677
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی دانه سایان کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. محل شرکت به تهران سعادت آباد خ علامه شمالی برج علامه ط ۵ واحد A کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا نشاطی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا نشاطی پیربرج به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیروس نامخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609202
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مجتمع صنعتی امیدیار سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴ دارای شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۰۵۱۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئتمدیره مورخ ۴/۳/۹۱ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین ارا بشماره ثبت xxx۹۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و داود بحری کدملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ محمدرضا نشاطی کدملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۶ صدیقه نشاطی کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ کاظم نشاطی کدملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ اعظم نشاطی کدملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ طاهره نشاطی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ محمدرضا نشاطی رئیس هیئتمدیره، خانم صدیقه نشاطی عضو هیئتمدیره و نائب رئیس هیئتمدیره، آقای کاظم نشاطی مدیرعامل و عضو هیئتمدیره، خانم اعظم نشاطی و خانم طاهره نشاطی اعضاء هیئتمدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.
۴ـ سرمایه شرکت از مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بموجب گواهی شماره xxxـ۸/۳/۹۱ بانک سپه شعبه زاهدان به مبلغ دو میلیارد و چهل میلیون ریال منقسم به پانصد و ده سهم چهار میلیون ریالی افزایش یافت که تعداد چهارصد و نود و نه سهم با نام و یازده سهم بی نام میباشد.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604260
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ساب کاران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۰۱۲۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۵۲۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۱۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551563
آگهی تصمیمات شرکت تهران فال نیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۱۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۵۶۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داوود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551575
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات داده بان آریا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۷۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۸۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9694835
آگهی تصمیمات شرکت تهران فال نیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۱۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۵۶۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داوود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548431
آگهي تصميمات شركت نيک سان صنعت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۳۴۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۶۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 533511

آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات رادیان
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 533515

آگهی تغییرات شرکت نارین تک فرتاک
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708760
آگهی تغییرات شرکت نارین تک فرتاک سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۶۷۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۶۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 533749

آگهی تغییرات شرکت تلکا مرز
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10075256
آگهی تغییرات شرکت تلکا مرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۸۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516215

آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی بناء
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506282

آگهی تصمیمات شرکت رماک وزین
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464860

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و بازرگانی شید آرین تهران
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10392921
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی ناب تجارت پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۳۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716624
آگهی تغییرات شرکت صبا دارو سهند بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۰۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۶۹۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مهین جلوانی فرزند رضا به ش. ش xxx۸ صادره از اصفهان کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۵ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شبنم شمس‌الکتابی فرزند هوشنگ به ش. ش xxx۴۳ صادره از تهران کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۵ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. نیلوفر شمس‌الکتابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. عسل روحانی‌حاجی‌آقا به کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تغییر یافت. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۵۰ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شبنم شمس‌الکتابی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهین جلوانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و نیلوفر شمس‌الکتابی بسمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب و امضاء کلیه اوراق و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و ذیل ثبت دفاتر در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ تکمیل امضاء گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10348658
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و تولیدی سردار سیرجان سهامی خاص ثبت ۹۱۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۸۶۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۳/۳/۹۰ شرکت فوق الذکر ۱ با قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود بحری ش ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی xxx۰ انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10497513
آگهی تصمیمات شرکت رماک وزین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۳۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۹۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10029079
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خوشنامان صنعت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۱۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میر داود حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ زهرا امینی به کد ملی xxxxxxxxx۸. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۰ میر داود حسینی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و زهرا امینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10317859
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی دانه سایان کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508963
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی بناء سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۱۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۵/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607107
آگهی تصمیمات شرکت صدف دارو صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۲۹۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۰۷۹۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9789955
آگهی تصمیمات شرکت هوراند خودرو دیزل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۶۷۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۰۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10422197
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مجتمع صنعتی امیدیار سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴ دارای شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۰۵۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ که مدارک واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهمن آرا به شماره ثبت xxx۹۴ به عنوان بازرس اصلی و داود بحری کدملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295115
آگهی تغییرات مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شماره ثبت ۲۶۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس اعظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور مؤسسه ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9699340
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ساب کاران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۱۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۳۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998560
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و تولیدی سردار سیرجان سهامی‌خاص‌ـ ثبتxxx شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۰/۸/xxx۹ شرکت فوق‌الذکر موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا (آبا) شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود بحری شماره ملیxxxxxxxxx۰ ‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۵۹ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705889
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات داده بان آریا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۷۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۸۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725167
آگهی تغییرات شرکت ره نگار هوشمند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۵/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن عسکرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت اندیشه نگاران کیا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای فرشید فریبرزی‌عراقی و شرکت صنعت گستران عارف سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای ملکعلی خوش‌‌نفس‌قره‌موسی و شرکت توسعه ترابر پیشرانان راه ابریشم سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای روح‌اله نجدعطائی و شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی ماد فناور فارس به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای جواد توسلی‌مهر تا تاریخ ۲۵/۵/۹۲.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسن عسکرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه ترابر پیشرانان راه ابریشم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای روح‌اله نجدعطائی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی ماد فناور فارس با نمایندگی آقای جواد توسلی‌مهر بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت صنعت گستران عارف سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ملکعلی خوش‌‌نفس‌قره‌موسی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت اندیشه نگاران کیا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فرشید فریبرزی‌عراقی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ملکعلی خوش‌‌نفس‌قره‌موسی به نمایندگی از شرکت صنعت گستران عارف سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ شهرک غرب بلوار فرحزادی میدان کوهستان خیابان کوهستان کوچه گل آذین پلاک ۳ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.

در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10726822
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ساب کاران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۰۱۲۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۵۲۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۱۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10749878
آگهی تغییرات شرکت کیمیا صنایع دالاهو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۰۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۱۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۸/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۱۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۸/۰۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمدصادق آل‌یاسین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای مهدی احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای علی‌ ضیاء‌پور‌رازلیقی و شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا نعمت‌زاده‌ و شرکت سیمین تجارت افرا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مشکان مشکور تا تاریخ۰۸/۰۷/xxx۳

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمدصادق آل‌یاسین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا نعمت‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سیمین تجارت افرا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مشکان مشکور به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی ضیاءپور‌رازلیقی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی ضیاء‌پور‌رازلیقی به نمایندگی از شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد اسناد اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۳/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10751863
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ساب کاران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۱۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۳۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10755045
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات رادیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۲۱۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10785183
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بازرگانی شید آرین تهران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۸۸۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۰۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به ش م xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10856726
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی ناب تجارت پویا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۴۲۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۳۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10973498
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات رادیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۱۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۱۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11048400
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خوشنامان صنعت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۴۲۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۱۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد پروانه‌تکمه‌داش به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و امیرمحمد کاشی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و میر داود حسینی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070273
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و بازرگانی شید آرین تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۸۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۰۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۵/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088886
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مجتمع صنعتی امیدیار سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴ دارای شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۰۵۱۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۱ که مدارک واصل گردیده:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین ارا بشماره ثبت xxx۹۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و داود بحری کدملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۲ـ محمدرضا نشاطی کدملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۶ صدیقه نشاطی کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ کاظم نشاطی کدملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ اعظم نشاطی کدملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ طاهره نشاطی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.

۳ـ محمدرضا نشاطی رئیس هیئت مدیره، خانم صدیقه نشاطی عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای کاظم نشاطی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم اعظم نشاطی و خانم طاهره نشاطی اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.

۴ـ سرمایه شرکت از مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بموجب گواهی شماره xxxـ۸/۳/۹۱ بانک سپه شعبه زاهدان به مبلغ دو میلیارد و چهل میلیون ریال منقسم به پانصد و ده سهم چهار میلیون ریالی افزایش یافت که تعداد چهارصد و نود و نه سهم با نام و یازده سهم بی نام میباشد.

ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11157533
آگهی تصمیمات شرکت رماک ورزین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۲۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۹۸۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. شرکت ارقام بهین‌آرا به ش م xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داوود بحری به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: افشین شجاعی به ک م xxxxxxxxx۰ شهرام مدیری به ک م xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۱ افشین شجاعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، شهرام مدیری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و به اداربا امضاء مدیرعامل شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11282665
آگهی تغییرات مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین‌ آراء به شماره ثبت ۲۶۲۹۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۲۶ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای حسن رضا زارعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به شماره‌شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۲/xxx۰ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس اعظمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx و آقای عباس توفیقی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حسن رضا زارعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و آقای داود بحری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱.

در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11346379
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی امین رضا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۶۷۵۶۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۴۰۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق‌العاده مورخ۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که درتاریخ۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11353573
آگهی تغییرات شرکت ره نگار هوشمند ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۵۳۰۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ارقام بهین‌آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مازیار ملک‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت اندیشه نگاران کیا سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx و شرکت صنعت گستران عارف سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx و شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی ماد فناور فارس بشماره ثبت xxxxxx و شرکت توسعه ترابر پیشرانان راه ابریشم سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۱۵/۳/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11411779
آگهی تصمیمات شرکت رماک وزین سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۳۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۹۸۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11483989
آگهی تصمیمات شرکت صدف دارو صبا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۹۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۷۸۹۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نیلوفر شمس‌الکتابی به کدملیxxxxxxxxx‌ـ مهین جلوانی به کدملیxxxxxxxxx۳ـ شبنم شمس‌الکتابی به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۴/۳/۹۰ نیلوفر شمس‌الکتابی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهین جلوانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شبنم شمس‌الکتابی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با رئیس هیات‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11629827
آگهی تصمیمات شرکت هوراند خودرو دیزل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۴۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۰۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا فرهادتوسکی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پریشاد نشاط به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهمن عشقی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره و نایب رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11780854
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی بناءسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۱۵۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11784223
آگهی تصمیمات شرکت نیک سان صنعت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۳۴۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۶۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11912464
آگهی تغییرات شرکت نارین تک فرتاک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات