محمد شیری

محمد شیری

کد ملی 005008xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
12
آگهی‌ها

شرکت های محمد شیری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد شیری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14746733
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یاسر مهر آیین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی - جایگزین آقای محمد شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای دوره باقی مانده تصدی هیئت مدیره منصوب گردید. - حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجاری و اختیارات مدیرعامل مطابق با مفاد آخرین صورت جلسه هیات مدیره در این ارتباط صورت پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14567248
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدعبداله پورعباسی گل سفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ، محمد شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و حمید محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14567264
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بجای سیدمصطفی عمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان نائب رییس هیات مدیره انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14547249
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۶۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای محمد شیری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و یا مدیرعامل و آقای محمد جعفری متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578063
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین وطن پور کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سوی شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره. فرید باران پوریان کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سوی شرکت داروسازی راموفارمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس سیدابوالقاسم موسوی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سوی شرکت جابرابن حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره. سیدحمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سوی شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره. محمدشیری کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، با مهرشرکت و درصورت مأموریت و یا مرخصی مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر خواهدبود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253415
آگهی تغییرات شرکت فرآیند شیمی حکیم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۵۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود احمدی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۴ و به شماره شناسنامه xxx به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران)، آقای ویجی کومار به شماره کد فراگیر xxxxxx۸۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایند سوئیفت خاورمیانه با کد فراگیر xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای فرامرز اختراعی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد شیری کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107103
آگهی تغییرات شرکت فرآیند شیمی حکیم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۵۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد حبیبی (خارج از اعضای هیئت مدیره وسهامداران) به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شماره شناسنامه xxx، فرزند: محمدرضا کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل شرکت ایندسوئیفت خاورمیانه باشناسه ملی xxxxxxxxx۳ با نمایندگی آقای ویجی کومار به شماره کد فراگیر xxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز اختراعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ با نمایندگی آقای محمد شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدندکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12616225
آگهی تغییرات شرکت صنعتي كيميدارو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی حسین وطن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی راموفارمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی فرید باران پوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی جابرابن حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی سیدابوالقاسم موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت دارویی و تجهیزات طبی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی حمید اژدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی محمد شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، با مهر شرکت و در صورت ماموریت و یا مرخصی مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1109969
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸
به استناد صورتجلسه صورتجلسه هیات مدیره هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل شد:
حسین وطن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت داروسازی اسوه بشماره ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره ابوالفضل روغنی گلپایگانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت جابرابن حیان بشماره ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد شیری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو بشماره ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فرید باران پوریان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت داروسازی رامو فارمین بشماره ملی xxxxxxxxx۵۴ و مجتبی تقی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر بشماره ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت ماموریت و مرخصی مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659987
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: حسین وطن پور به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل روغنی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد شیری به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابربن حیان به ش م xxxxxxxxx۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد هاشمی خواه به ک م xxxxxxxxx۲ و علی مدرسی نیایزدی به ک م xxxxxxxxx۳ به عنوان نمایندگان شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به ش م xxxxxxxxx۷۲ و گروه سرمایه گذاری تدبیر به ش م xxxxxxxxx۶۶ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت ماموریت و یا مرخصی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11435717
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: حسین وطن‌پور به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالفضل روغنی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمد شیری به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابربن‌حیان به ش م xxxxxxxxx۲۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمد هاشمی‌خواه به ک م xxxxxxxxx۲ و علی مدرسی‌نیایزدی به ک م xxxxxxxxx۳ به عنوان نمایندگان شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو به ش م xxxxxxxxx۷۲ و گروه سرمایه‌گذاری تدبیر به ش م xxxxxxxxx۶۶ جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت ماموریت و یا مرخصی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11897698
آگهی انحلال شرکت توان کاو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۸۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۹۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۹/۸۹ و تنفس‌های مربوطه که در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹ واصل گردید شرکت منحل اعلام و محمد شیری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و سیدحسن میرمحمدعلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت آهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و حمید باقری مرقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرلیت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت تصفیه تعیین گردیدند و محمدعلی وطن‌دوست به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت ناظر تعیین گردید و محل تصفیه در تهران خ سهروردی جنوبی ک اسلامی پ ۴ واحد ۳ می‌باشد. یوسف عظیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر اجرائی هیئت تصفیه تعیین گردید و کلیه اسناد تعهدآور چک‌ها اسناد و اوراق مالی با امضاء مدیر اجرائی و یکی از مدیران تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات