حسن تسبیحی

آقای حسن تسبیحی

کد ملی 004989xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
42
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15065002
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کاوه کام کاران آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 481535 و شناسه ملی 14005328764
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرشاد اسداله تباربورا به کدملی: 0072380934 به سمت بازرس اصلی و حسن تسبیحی به کدملی: 0049892053 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. مهدی حاتمی بشماره ملی: 0067860338 به سمت رییس هیأت مدیره ـ ماهرو باقری بشماره ملی: 0440149584 به سمت نایب رییس هیأت مدیره ـ علیرضا باقری بشماره ملی: 0451218698 به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق عادی و اداری، رسمی و اسناد مالی و تعهدآوربا امضاء رییس هیأت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ981107959113791 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14921760
آگهی تغییرات شرکت یوتاب تجارت هیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 488879 و شناسه ملی 14005695933
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: حسن تسبیحی با شماره ملی 0049892053 به سمت عضو و رئیس هیات مدیره و پروین سادات کسائی با شماره ملی 0059559063 به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و طیبه تسبیحی با شماره ملی 0016591291 به سمت عضو هیئت مدیره و حسین صادقی فر خارج از اعضاء با شماره ملی 1754475566 به سمت مدیرعامل. ـ کلیه اوراق عادی واداری ، رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980909968922561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14921781
آگهی تغییرات شرکت یوتاب تجارت هیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 488879 و شناسه ملی 14005695933
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: حسن تسبیحی با شماره ملی 0049892053 به سمت عضو و رئیس هیات مدیره و پروین سادات کسائی با شماره ملی 0059559063 به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و طیبه تسبیحی با شماره ملی 0016591291 به سمت عضو هیئت مدیره و حسین صادقی فر خارج از اعضاء با شماره ملی 1754475566 به سمت مدیرعامل. ـ کلیه اوراق عادی واداری ، رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980909211484930 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785126
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس حکمت پرنیان درتاریخ ۱۱/۰۶/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه و توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله دانشگاه تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۸-xxx-xxx مورخ ۲۴/۰۵/xxx۸ نزد بانک سامان شعبه باوار کشاورز با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم عطیه تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم پروین سادات کسائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عبدالرسول لاری لواسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فاطمه زینلی امامه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785146
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یوتاب کیان ایرانیان درتاریخ ۱۱/۰۶/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه و توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله دانشگاه تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای امیرمحمد تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه مدیرعامل خانم عطیه تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۱ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785158
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آراد پردیس کیمیا درتاریخ ۱۱/۰۶/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه و توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله دانشگاه تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای امیرمحمد تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه مدیرعامل خانم نوران صفرعلی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۱ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14698886
آگهی تغییرات شرکت زاگرس جم پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۸۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۶۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای هاشم آردم با کدملی : xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن تسبیحی با کدملی : xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440380
آگهی تغییرات شرکت یوتاب پردیس ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۵۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۴۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فخری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای عبدالرسول خیمه گاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است: خانم پروین سادات کسائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید فخری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای عبدالرسول خیمه گاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440387
آگهی تغییرات شرکت یوتاب پردیس ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۵۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۴۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پروین سادات کسائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل است: آقای سعید فخری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای عبدالرسول خیمه گاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707642
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زاگرس جم پارسیان درتاریخ ۲۲/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولید، تهیه وتوزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فلسطین، پائین‌تر از بلوار کشاورز،، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد ۴ کدپستی: xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۴ مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ نزد بانک سامان شعبه بلوار کشاورز کد xxx پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای حسن تسبیحی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم پروین سادات کسائی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید میرزاتقی چهارمحالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. فاطمه زینلی امامه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701373
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود زیبا رخ ریحان در تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید، بسته بندی و توزیع انواع لوازم ارایشی و بهداشتی و عطریات و صادرات و واردات کلیه کلا‌های مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فلسطین، پایین‌تر از بلوار کشاورز، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد ۴ کدپستی: xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر محمد تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای حسن تسبیحی به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701378
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود زیبا رخ پارین در تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید، بسته بندی و توزیع انواع لوازم ارایشی و بهداشتی و عطریات و صادرات و واردات کلیه کلا‌های مجاز بازرگانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فلسطین، پایین‌تر از بلوار کشاورز، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اسامی شرکا: حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه امیرمحمد تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای حسن تسبیحی به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضا، مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693576
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زیبا رخ هیرو درتاریخ ۱۶/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید، بسته بندی و توزیع انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و عطریات و صادرات و واردات کلیه کلا‌های مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فلسطین، پایین‌تر از بلوار کشاورز، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد ۴ به کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. شرکای شرکت: حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه امیر محمد تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: حسن تسبیحی به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت نامحدود انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآوربا امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693596
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زیبا رخ یوتاب درتاریخ ۱۶/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید، بسته بندی و توزیع انواع لوازم ارایشی و بهداشتی و عطریات و صادرات و واردات کلیه کلا‌های مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فلسطین، پایین‌تر از بلوار کشاورز، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اولین مدیر شرکت: حسن تسبیحی به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت نامحدود تعیین شد. اسامی ومیزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء: آقای حسن تسبیحی ک. م: xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر محمد تسبیحی ک. م: xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآوربا امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12380745
آگهی تغییرات شرکت خدمات اداری و مالی ادیب هادی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالرسول لاری لواسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکاء) به سمت رئیس هیئت مدیره حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12380763
آگهی تغییرات شرکت خدمات اداری و مالی ادیب هادی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۵ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ریحانه تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. امیر محمد تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می باشد: ریحانه تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال امیر محمد تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال عطیه تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال طیبیه تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12065557
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیما پردیس پاسارگاد درتاریخ ۱۲/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره، طرح، نظارت فنی، اجرای کلیه پروژه های عمرانی از قبیل راه، سد، ابینه، تأسیسات و تجهیزات خطوط، انتقال آب، برق، گاز، نفت، تولید، تهیه وتوزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان فلسطین، پلاک xxx، طبقه ۲، واحد ۴ کد پ xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ ـ ۹۳ ـ xxx ـ LE مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ نزد بانک سامان شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: پروین سادات کسائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه زینلی امامه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی. فرید میرزاتقی چهارمحالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9383922
آگهی تاسیس شرکت ماهان پردیس کیش با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۱۸۹۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۷۸۱۵
خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۳ شماره ثبت xxx۹۴ در این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
تولید، تهیه، توزیع، خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی؛ اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی؛ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی؛ ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی.
۲ـ مرکز اصلی شرکت:
جزیره کیش، برج صدف، طبقه ۳، واحد xxx، صندوق پستی ۹۰.
۳ـ میزان سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال
۴ـ مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۵ـ مدیران شرکت:
آقای حسن تسبیحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و رئیس و عضو هیئت مدیره، خانم پروین سادات کسائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد آقای حسن تسبیحی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412484
آگهی تغییرات شرکت مهندسی امین عمران خاورمیانه سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۱۵۰۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رضا قرائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن تسبیحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268491
آگهی تغییرات شرکت سینا بازرگان یوتاب بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت۴۳۷۲۱۶ و شناسه ملی۱۴۰۰۳۴۲۲۸۱۹
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۹/۸/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن تسبیحی باکدملیxxxxxxxxx۳با دریافت مبلغxxx/xxx/۹ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
خانم ریحانه تسبیحی با کدملیxxxxxxxxx۸با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
سرمایه شرکت به مبلغxxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و ماده مذکور در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می باشد.
آقای محمدامین راه چمنی با کدملیxxxxxxxxx۸دارای مبلغxxx/xxxریال، آقای حسین راه چمنی با کدملیxxxxxxxxx۱دارای مبلغxxx/xxxریال.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249066
آگهی تغییرات شرکت پردیس تجارت هیرو شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۲۲۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۹ ریال بابت تمامی سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
خانم ریحانه تسبیحی بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال بابت تمامی سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
درنتیجه سرمایه شرکت به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مذکور در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد.
ـ آقای علیرضا معراجی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
ـ خانم درین معراجی کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240644
آگهی تغییرات شرکت سینا بازرگان یوتاب شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۷۲۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۲۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ انتهای اشرفی اصفهانی ـ سیمون بلیوار ـ انتهای خیابان نفت ـ مجتمع البرز ـ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
محمدامین راه چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
حسین راه چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال افزایش یافت و ماده مذکور در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد:
حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxx/xxx/۹ ریال سهم الشرکه
ریحانه تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه
محمدامین راه چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
حسین راه چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056964
آگهی تاسیس شرکت پردیس تجارت هیرو با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی، خیابان معلم، خیابان مرودشت، کوچه امیر، پلاک ۱۰، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵: حسن تسبیحی فرزند نعمت اله متولد ۱۸/۴/xxx۴ به شماره شناسنامه xxx۲ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009915
آگهی تغییرات شرکت بهتاش نیرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۰۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۸۹۴۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نشانی شرکت در تهران به بلوار آیت اله کاشانی انتهای پل شهید باکری روبروی پارک کودک نبش ک نهال پ ۲۵ ساختمان رایان ط ۳ واحد ۵ ک پ xxxxxxxxx۴ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. سعید نوری ثانی فرزند قشم به ش ش xxx به ک م xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxx/۱۰ ریال و حسین شریفی نیا فرزند علی اکبر به ش ش xxx۷ به ک م xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxx/۱۰ ریال و حسن تسبیحی فرزند نعمت اله به ش ش xxx۲ به ک م xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxx/۱۰ ریال و علی حاج صادقی فرزند رمضانعلی به ش ش xxx به ک م xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx/۱۰ ریال و حمید زاده مرادیان الانی فرزند علیرضا به ش ش xxx به ک م xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفتند. حسین علینواز به ک م xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و اساسنامه‌ای مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/xxx سهم بانام و ۱۰ سهم بی نام xxx/۱۰ ریالی است که تماما پرداخت گردیده است. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به ش م xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. حسین علینواز به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید نوری ثانی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین شریفی نیا به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن تسبیحی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی حاج صادقی به ک م xxxxxxxxx۸ و حمید زاده مرادیان الانی به ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. این آگهی در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ تکمیل امضاء شد. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983540
آگهی تغییرات شرکت سینا مهر تبیان بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۹۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۶۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941544
آگهی تغییرات شرکت سینا مهر هیرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۸۸۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۷۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۸/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغxxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۱۸/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847288
آگهی تغییرات شرکت سینا مهر هیرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۸۸۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۷۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۸/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغxxx/۱۰ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۸/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944674
آگهی تغییرات شرکت پدید آوران سخت افزار خوارزمی بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۶۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۷/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10119554
آگهی تغییرات شرکت پدید آوران سخت افزار خوارزمی بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۶۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۷/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734751
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان مهر تبیان (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۴۱۸۸۸۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۷۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxxریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغxxx/۱۰ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ریال به مبلغxxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709252
آگهی تأسیس شرکت آرمان خانه هوشمند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۵/۰۶/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۵/۰۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تهیه تولید توزیع واردات صادرات خدمات نصب راه اندازی تعمیر پیمانکاری کلیه اقلام و کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جمهوری بین فخررازی و خیابان دانشگاه پلاکxxx۱ طبقه سوم ـ کدپستیxxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۹۱ص/xxx مورخ۲۵/۰۵/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه جمهوری پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای نیما مهدویان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ خانم نازگل مهدویان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای نیما مهدویان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای پروین سادات کسائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669886
آگهی تغییرات شرکت سینا مهر کاسپینبامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۱۸۸۸۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10042136
آگهی تأسیس شرکت مهندسی کاوه کامکاران پایا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: مشاوره طرح نظارت فنی اجرا تعمیر بازرسی فنی انواع ابنیه راه سد و تاسیسات و تجهیزات ساختمان و خطوط انتقال آب و نفت گاز برق و تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب و سیویل و لوله کشی گاز و تامین نیروی انسانی مورد نیاز پروژه‌های شرکت تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان کارگر جنوبی پایین‌تر از چهارراه لشگر مجتمع اداری غلامی ط ۳ پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷۶/۱۳ مورخ ۱۹/۱۱/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای مهدی حاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای حسین شریفی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ خانم مینا حسینی سده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ خانم مینا حسینی سده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای سعید شفق لورون به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای سیامک خانمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573319
آگهی تأسیس شرکت آرمان خانه هوشمند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۵/۰۶/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۵/۰۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تهیه تولید توزیع واردات صادرات خدمات نصب راه‌اندازی تعمیر پیمانکاری کلیه اقلام و کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان جمهوری بین فخررازی و خیابان دانشگاه پلاکxxx۱ طبقه سوم ـ کدپستیxxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۹۱ص/xxx مورخ۲۵/۰۵/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه جمهوری پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای نیما مهدویان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ خانم نازگل مهدویان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای نیما مهدویان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای پروین‌سادات کسائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707714
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان مهر تبیان (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۴۱۸۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۷۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxxریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغxxx/۱۰ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ریال به مبلغxxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11025483
آگهی تغییرات شرکت سینا مهر کاسپین بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۱۸۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11211119
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کاوه کامکاران پایا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۳۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حسین شریفی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم مینا حسینی‌سده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۳۱/۳/۹۲.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین شریفی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم مینا حسینی‌سده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مینا حسینی‌سده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل.

۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان ابوذر خیابان شهید گودرزی پلاک ۷۱ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11363015
آگهی تأسیس شرکت سینا مهر تبیان بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲/۹/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره طرح نظارت فنی تعمیر و اجرا انواع ابنیه راه سد تاسیسات و تجهیزات ساختمان و آب و فاضلاب و خطوط انتقال آب نفت گاز تهیه و توزیع و تولید و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی خ معلم خ مرودشت کوچه امیر پلاک ۱۰ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11385668
آگهی تأسیس شرکت سینا مهر کاسپین بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۵/۹/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طرح، نظارت فنی، تعمیر و اجراء انواع ابنیه، راه، سد، تونل، تأسیسات و تجهیزات ساختمان و آب و فاضلاب و خطوط انتقال آب، نفت، گاز و تهیه و توزیع و تولید و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی، خیابان معلم، خیابان مرودشت، کوچه امیر، پلاک ۱۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11491536
آگهی تأسیس شرکت پارس مهر تبیان بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲/۹/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طرح، نظارت فنی، تعمیر و اجراء انواع ابنیه، راه، سد، تونل، تأسیسات و تجهیزات ساختمان و آب و فاضلاب و خطوط انتقال آب، نفت، گاز و تهیه و توزیع و تولید و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی، خیابان معلم، خیابان مروشت، کوچه امیر، پلاک ۱۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11674474
آگهی تأسیس شرکت ایرانیان مهر تبیان بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۵/۹/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طرح، نظارت فنی، تعمیر و اجراء انواع ابنیه، راه، سد، تونل، تأسیسات و تجهیزات ساختمان و آب و فاضلاب و خطوط انتقال آب، نفت، گاز و تهیه و توزیع و تولید و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی، خیابان معلم، خیابان مرودشت، کوچه امیر، پلاک ۱۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11744503
آگهی تأسیس شرکت سینا مهر هیرو بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۵/۹/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طرح، نظارت فنی، تعمیر و اجراء انواع ابنیه، راه، سد، تونل، تأسیسات و تجهیزات ساختمان و آب و فاضلاب و خطوط انتقال آب، نفت، گاز و تهیه و توزیع و تولید و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی، خیابان معلم، خیابان مرودشت، کوچه امیر، پلاک ۱۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات