ابراهیم حاج ابراهیمی

آقای ابراهیم حاج ابراهیمی

کد ملی 004968xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
71
آگهی‌ها

شرکت های ابراهیم حاج ابراهیمی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ابراهیم حاج ابراهیمی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سامان سرمایه نانو
سامان سرمایه نانو
رییس هییت مدیره
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو
نایب رییس هییت مدیره
فن آوری زیستی رز فارمد
فن آوری زیستی رز فارمد
رییس هییت مدیره
صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان
صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان
توسعه فناوری برهان
توسعه فناوری برهان
توسعه ایراء البرز
توسعه ایراء البرز
رییس هییت مدیره
کوثر فرآیند ایلیا
کوثر فرآیند ایلیا
خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان
خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان
انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان
انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان
توسعه فناوری نخبگان
توسعه فناوری نخبگان
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران
نایب رییس هییت مدیره
نانو ژاو دارو
نانو ژاو دارو
رییس هییت مدیره
نانو دارو پژوهان پردیس
نانو دارو پژوهان پردیس
رییس هییت مدیره
مشاوران کسب و کار فناوری آگاه
مشاوران کسب و کار فناوری آگاه
رییس هییت مدیره
کار آفرینی و فن آوری ایران کفا
کار آفرینی و فن آوری ایران کفا
رایمون پترو پالایش
رایمون پترو پالایش
مهندسی برهان نو آوران آینده
مهندسی برهان نو آوران آینده
رییس هییت مدیره
تامین اطمینان فناوران پردیس
تامین اطمینان فناوران پردیس
رییس هییت مدیره
پارک علم و فناوری ایرانیان دانا
پارک علم و فناوری ایرانیان دانا
رییس هییت مدیره
بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی
بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی
عضو هییت مدیره عضو علی‌البدل
خیریه فرهنگی واجتماعی انوار آفتاب
خیریه فرهنگی واجتماعی انوار آفتاب

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14830722
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳۰/۰۵/xxx۸ معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال xxx۷ به تصویب رسید. آقایان سید محمود رضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای علی بیت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حسین صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی زاهدی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14830784
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳۰/۰۵/xxx۸ معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار، آقای سید محمود رضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14620618
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای هادی عباسی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مهدی رعنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای کمال محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به مدت دو سال به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14620644
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای کمال محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای هادی عباسی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی رعنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره ) انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14598167
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا ایجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای محمد علی بحرینی زارج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مهناز قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14514807
آگهی تغییرات خیریه فرهنگی واجتماعی انوار آفتاب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۶۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx/xxx۳/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین شدند : ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره و همایون موحدیان عطار به کدملی xxxxxxxxx۱ نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجتبی پور محمدی ماهونکی به کدملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیئت مدیره و بهرامعلی عزیزی قادی به کدملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار و نایبعلی قنبری الموتی به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیئت مدیره و نفیسه پورمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ ( عضو علی البدل ) و محمد مهدی مروت به کدملی xxxxxxxxx۱ ( عضو علی البدل ) حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور تنها با امضای اعضای هیات مدیره ( خزانه دار و یک نفر از اعضای هیات مدیره دارای سمت ) همراه با مهر موسسه معتبر خواهد_بود . ومکاتبات رسمی موسسه با امضا مدیرعامل ومهر موسسه معتبر میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14514820
آگهی تغییرات خیریه فرهنگی واجتماعی انوار آفتاب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx/xxx۳/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره و همایون موحدیان عطار به کدملی xxxxxxxxx۱ نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجتبی پور محمدی ماهونکی به کدملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیئت مدیره و بهرامعلی عزیزی قادی به کدملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار و نایبعلی قنبری الموتی به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیئت مدیره و نفیسه پور محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ ( عضو علی البدل ) و محمد مهدی مروت به کدملی xxxxxxxxx۱ ( عضو علی البدل ) تا تاریخ ۲۰/۸/xxx۹ انتخاب گردیدند . مهدی خنجری به کدملی xxxxxxxxx۱ سمت بازرس اصلی و سید علیرضا ملائکه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور تنها با امضای اعضای هیات مدیره ( خزانه دار و یک نفر از اعضای هیات مدیره دارای سمت ) همراه با مهر موسسه معتبر خواهد_بود . همچنین روزنامه ابرار برای درج آگهی موسسه انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368839
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

رضا ایجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - موسسه سامان سرمایه نانو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره - سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره بمدت نامحدود انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213911
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی میرجواد نگارنده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی بحرینی زارج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته ،بروات و قراردادها(به جز قراردادهای استخدامی)و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا با مهر صندوق معتبر است و اوراق عادی و اداری و قرادادهای استخدامی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175104
آگهی تغییرات شرکت توسعه ایراء البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۲۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: شرکت توسعه گروه بازرگانی ایراء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فناوری برهان به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سید محمد میری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نوین درمان برهان به شماره ثبت xxxxxx بانمایندگی آقای مازیار میر حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مازیار میر حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی هاتف کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا موسوی برزکی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . همچنین امضاء اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175118
آگهی تغییرات شرکت توسعه ایراء البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۲۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: شرکت توسعه گروه بازرگانی ایراء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت توسعه فناوری برهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲با نمایندگی آقای سید محمد میری کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت نوین درمان برهان به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مازیار میرحبیبی کدملی xxxxxxxxx۲ آقای مازیار میرحبیبی کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی هاتف کدملی xxxxxxxxx۳ برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965174
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی درتاریخ ۱۵/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اهداف بنیاد عبارتند از: الف) کلیات بنیاد علم و فناوری مصطفی در رویکردهای کلان خود به منظور توسعه علمی و فناوری در جهان تلاش خواهد_کرد. فعالیتهای این بنیاد در جهت تشویق و ترغیب نخبگان، پژوهشگران و دانشمندان جهان به خصوص جهان اسلام، در جهت تولید هرچه بیشتر علم و فناوری تبیین شده و تلاش خواهد_کرد تا ارزش‌های علم و فناوری و فلسفه گرایش به آن را در جوامع اسلامی نهادینه کند. این بنیاد با تمرکز برهم افزایی و همگرایی و همکاری بین دانشمندان جهان به خصوص جهان اسلام در حوزه‌های مختلف علم و فناوری در راستای ارتقای علم و فناوری در جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی خواهد_کوشید.. اهداف بنیاد در ۶ بخش تعریف شده و به شرح زیر می‌باشند: ارتقای آگاهی عمومی در علم و فناوری. آشنا کردن جوامع با اهمیت علم و فناوری ترویج فرهنگ شناخت از علوم آموخته شده در جوامع. شکل دهی جوامعی علاقه مند به علم و فناوری بهبود فضای پویای آموزشی و پژوهشی. ترویج پژوهش در کنار آموزش در علم. یافتن استعدادهای دانش آموزی و اشتیاق آفرینی در آن‌ها. ارتقای سطح خودباوری و همکاری در دانش آموزان. هویت بخشی به استعدادهای دانش آموزی و پرورش آن‌ها. توسعه و حمایت از ایده‌ها و دستاوردهای فناورانه آشنا کردن استعداد‌های دانشجویی با زیست بوم نخبگانی. ایجاد نگرش فناورانه در محیط علمی دانشگاه. مسیر دهی استعداد‌ها به سمت شکوفایی نخبگان حمایت از توسعه علم وفناوری. حمایت از طرح‌های علمی فناورانه. حمایت از همکاری تعامل و حرکت جمعی بین متخصصین و دانشمندان جهان اسلام. بدست آوردن سهمی در بهبود شرایط جامعه شناسایی دانشمندان برتر جهان اسلام و بهره مندی از پتانسیل ایشان در راستای رفاه بشریت. تقدیر و تشویق دانشمندان جهان اسلام. الگوسازی دانشمندان جهان اسلام. بهره مندی از دانشمندان جهان اسلام در جوامع اسلامی توسعه همکاری‌های علمی و فناوری. ارتقاء همکاری و هم افزایی دانشمندان. ارتقای کیفی آثار علمی در کنار ارتقای سطح امکانات و آموزش در مراکز علمی تحقیقاتی کشورهای اسلامی. ارتقای سطح علم و فناوری کشورهای کمتر توسعه یافته به خصوص در جهان اسلام ب: روش اجرای هدف ایجاد مراکزی به منظور گسترش فرهنگ ابتکار عمومی. تولید برنامه‌های علمی آموزشی ترویجی در حوزه‌های علم و فناوری و تمدن نوین اسلامی. برگزاری نمایشگا ه های علم و فناوری برگزاری رویدادهای هنری. برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها و مسابقات دانش آموزی. درگیر کردن مراکز آموزشی و مدارس در برنامه‌های دانش آموزی. ایجاد مراکز علمی برای دانش آموزان و دانشجویان. برگزاری رویدادها، جشنواره هاو مسابقات دانشگاهی. ایجاد باشگاه سفیران مصطفی (مبلغین بنیاد مصطفی). ایجاد جامعه المصطفی (واقفین بنیاد مصطفی). ایجاد فرصت‌های مطالعاتی در مراکز علمی بین المللی. برگزاری رویدادهای علمی و فناورانه حمایت ازپروژه‌های علمی فناورانه ما بین کشورهای اسلامی به منظور بهره مندی کشورهای کمتر توسعه یافته. اعطای نشان عالی علم و فناوری با نام جایزه مصطفی تبلیغ، اطلاع رسانی و الگو سازی از فعالیت‌های علمی دانشمندان به خصوص برگزیدگان جایزه در جوامع اسلامی. زمینه سازی جهت همکاری دانشمندان برجسته موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می‌باشد نیست، بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرای نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. شماره مجوز xxxxxx تاریخ مجوز ۱۴/۰۹/xxx۶ مرجع صادرکننده وزرات کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد خیابان آزیتا خیابان هشتم پلاک ۲ ورودی دو طبقه همکف واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۳ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای علی بیت اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای سیدمحمودرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حسن ظهور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال بازرسین برای مدت یک سال بشرح ذیل انتخاب شدند حسین صابری زفرقندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی انتخاب شد. سیدعلی عمرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شد. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869050
آگهی تغییرات شرکت نانو دارو پژوهان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محسن شقاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محسن میرحیدری لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای نوید ناطقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای نوید گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848931
آگهی تغییرات توسعه فناوری نخبگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ به صندوق موسسه (از طریق مطالبات) میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش داد. ۲) آقای صابر میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه (از طریق مطالبات) میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکاء موسسه بعد از افزایش سرمایه به شرح دیل می‌باشد: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان دارنده: xxx. xxx. xxx. xxx ریال سهم الشرکه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بانمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای صابر میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ۳) اعضاء هیئت امناء اختیار افزایش سرمایه از محل مطالبات شرکاء را به هیئت اجرایی تفویض نمود که این بند از اساسنامه اصلاح می‌گردد. ۴) محل موسسه به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جنت آباد جنوبی خیابان مجاهد کبیر خیابان ۳۵ متری لاله شرقی پلاک ۲۱ طبقه اول کدپستی: xxxxxxxxx۳ انتقال یافت واین بند از اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814312
آگهی تغییرات صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس زارعی هنزکی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه طرح و توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی رعنایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهراب روح بخش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جعفر صدیق دامغانی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی نسیم ارتباط دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی فریدوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات ضمانت نامه و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با دو امضاء یکی امضاء ثابت مدیرعامل و دیگری امضاء متغیریکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر موسسه معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786535
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری پارک علم و فناوری ایرانیان دانا درتاریخ ۰۶/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: جذب و پذیرش واحدهای فناور همسو با زمینه فعالیت موسسه و نظارت و ارزیابی بر فعالیت آنها ارائه خدمات و مشاوره‌های مورد نیاز به واحدهای فناور - کمک به افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت‌های فناور داخلی در سطح بین المللی حمایت مالی و ایجاد زمینه‌های مناسب یرای توسعه فناوری و جلب سرمایه گذاری در واحدهای فناور - ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی در موسسه جلب و سازماندهی توانایی‌ها و امکانات موجود در منطقه در راستای ماموریت و اهداف موسسه ایجاد زمینه لازم برای فعالیت مشترک بین واحدهای فناور داخلی و خارجی ایجاد زمینه مناسب، جهت حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در موسسه کمک در جهت دهی مراکز علمی، فناوری و خدمات تجاری سازی مرتبط با موسسه ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور - ایجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در موسسه کمک به ایجاد شرکت‌های زایشی و راه اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید مشارکت در طرحهای واحدهای فناور - مشارکت در ایجاد واحدهای فناور و شرکتها و موسسات ارائه دهنده خدمات تجاری سازی فناوری (خدمات تخصصی کسب و کار) تملک سهام واحدهای فناور - ارائه خدمات تجاری سازی فناوری (آموزش، منتورینگ و مشاوره طرح‌های دانش بنیان، ارزیابی طرح‌های فناور، ارزیابی طرح‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، تهیه طرح‌های کسب و کار بی پی، تهیه طرح‌های اف اس) همکاری و مشارکت با خیرین و واقفین در راستای فعالیت‌های موسسه مدیریت و راهبری مراکز علم و فناوری از جمله؛ پارک علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری، شتابدهنده‌ها و صندوق‌های پژوهش و فناوری انعقاد و اجرای قراردادهای اجرایی، بازرگانی، خدماتی، مطالعاتی، پژوهشی و یا فروش محصول یا خدمات واحدهای فناور و صاحبان ایده و فناوری انعقاد و یا اجرای قراردادهایی که در زمینه طراحی، بهبود و توسعه پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و سایر زیرساختهای توسعه فناوری انعقاد قراردادهایی که برای انجام به اشخاص حقوقی و حقیقی از جمله؛ واحدهای فناور، محققان، پژوهشگران و صاحبان ایده و فناوری ارجاع می‌شود. واردات و صادرات در رابطه با موضوع موسسه شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع موسسه - اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت درنمایشگاه هاو همایش‌ها و سمینارهای داخلی و بین الملی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - دریان نو - خیابان شهید دکتر حبیب اله - خیابان شهید مسعود سروش (یکم) - پلاک - ۹۶ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: xxx , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: طرح و توسعه فن آوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و به نمایندگی مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۲۰ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۸۰ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسین جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا و اعضای هیئت مدیره) به مدت نامحدود آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه و نامه‌های عادی و اداری به امضای مدیرعامل موسسه همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718281
آگهی تغییرات توسعه فناوری نخبگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر ترکان به ش ملی xxxxxxxxx و غلامرضا فروزش به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی صفری به ش ملی xxxxxxxxx۴ و اسماعیل جبارزاده به ش ملی xxxxxxxxx۷ و صابر میرزائی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و سیدمحمود رضا سجادی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و سیدحسام الدین مدنی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و جعفر توفیقی داریان به ش ملی xxxxxxxxx۷ و موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و بنمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت امناء برای مدت نامحدود انتخاب شدند. آقایان ابراهیم حاج ابراهیمی بشماره ملی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت اجرایی و آقایان رضا زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهراب روح بخش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیئت اجرایی و آقای مهراب روح بخش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس موسسه برای مدت باقیمانده دوره تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد مالی و اوارق بهادار از قبیل چک، سفته، عقد هر گونه قرارداد و اسناد تعهدآور، افتتاح حساب در بانکهای کشور و بستن آنها و اخذ اعتبار از بانکها و سایر مراجع به هر عقدی از عقود و حق سپردن تضمین‌های لازم با امضاء مشترک ریئس موسسه و مدیر مالی معتبر است. احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس موسسه به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالله گلشن نور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711055
آگهی تغییرات توسعه فناوری نخبگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای صابر میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اعضاء هیئت امناء موسسه از ۱۲ نفر به ۹ نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکاء موسسه بعد از افزایش سرمایه به شرح دیل می‌باشد: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ دارنده xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای صابر میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده: xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716572
آگهی تغییرات شرکت نانو دارو پژوهان پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علیرضا یزدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای نوید ناطقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای نوید گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مهدی اسفندیاری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات - قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13670087
آگهی تغییرات صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جعفر صدیق دامغانی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازپارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازموسسه طرح و توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی رعنایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضوهیئت مدیره آقای مهراب روح بخش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازموسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد نصیر به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت مهندسی نسیم ارتباط دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی فریدوند به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، ضمانتنامه و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضاء یکی امضاء ثابت مدیرعامل و دیگری امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر موسسه معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559557
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۲ مورخه ۰۳/۰۵/xxx۶ اداره امور سازمان مرم نهاد وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه منتهی به ۲۸/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. - حسین صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سید محمود رضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ همگی به سمت اعضا اصلی و ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514949
آگهی تغییرات شرکت توسعه ایراء البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۲۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه طرح وتوسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بانمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری برهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بانمایندگی آقای سیدمحمد میری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نوین درمان برهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بانمایندگی آقای مازیار میرحبیبی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره مازیار میرحبیبی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی هاتف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدرضا موسوی برزکی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی وغیره باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین امضاء اوراق عادی ونامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510726
آگهی تغییرات شرکت مهندسی برهان نو آوران آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به جای آقای سید محمد حسین سجادی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه مؤسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره، مؤسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای محمد جلال به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای علیرضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486445
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبدالمجید مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی ساسانی قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه طرح و توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدصادق خیاطیان یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سعید شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) آقایان علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و هادی عباسی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مهدی رعنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها وعقود با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397100
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین اطمینان فناوران پردیس درتاریخ ۰۲/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نهادهای پولی و مالی، مشارکت در توسعه و توانمندسازی شرکت‌های مطالعاتی، فناور و نهادهای تخصصی حوزه فناوری در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم، انجام طرح‌های مطالعاتی در کلیه حوزه‌ها اعم از مطالعات مرتبط با توسعه، اقتصاد، فناوری و نوآوری، ارتقا، اکتساب و انتقال فناوری، تولید، تجاری سازی و توسعه بازار، مبادلات فناورانه و ارائه کلیه خدمات مرتبط اعم از مشاوره تخصصی، ارزیابی و امکان سنجی طرح‌های کسب وکار و نظارت، محاسبه انواع مخاطرات اعم از مخاطرات اعتباری، ارزش گذاری پروژه‌ها و طرح‌های مطالعاتی و فناوری و مبادلات مربوط به آن مستقیما یا از طریق عقد قرارداد همکاری با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تولید، توزیع، بسته بندی، خریدوفروش کلیه کالاها و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه کلیه خدمات اعم از خدمات پس از فروش، خدمات بازاریابی (غیرهرمی و غیرشبکه‌ای) و مدیریت شبکه توزیع، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در کلیه حوزه‌ها، عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف شرکت، ضمانت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نزد اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برگزاری همایش و هم اندیشی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی، پشتیبانی از اشخاص حقوقی از طریق پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌ها به صورت معوض یا غیرمعوض، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - ونک - خیابان سئول - خیابان اوستا - پلاک ۹ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدو تعداد xxx۰ سهم آن بانام می‌باشد و بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۱۰ مورخ ۲۱/۱/۹۶ بانک قرض الحسنه رسالت شعبه سعادت آباد مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره هادی عباسی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و به نمایندگی صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدمهدی بنی طباکوپائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن ملکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355066
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان xxxxxxxxx۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید سرکار کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیدرضا موسوی برزکی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای خیراله سرخوش سرکندی کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از (اعضا) بسمت مدیرعامل انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین امضاء اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190085
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی برهان نو آوران اینده در تاریخ ۲۳/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه فعالیت‌های مجاز اقتصادی شامل و نه محدود به موضوعات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید و یا خرید و یا تعهد سهام شرکت‌های موجود خصوصا شرکت‌های فناور و دانش بنیان در کلیه مصادیق علمی، صنعتی، فناوری، بازرگانی، خدماتی، مشاوره‌ای و مدیریتی - مشارکت در تولید و توسعه محصولات و خدمات نوآور، فناور و دانش بنیان کشور شامل و نه محدود به موضوعات فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه خدمات توسعه و تجاری سازی فناوری، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای و تحقیقات بازار، در داخل و خارج از کشور و انجام کلیه امور مربوط - انجام کلیه امور مدیریت، مشاوره، مهندسی و طراحی، ساخت و تست، تأمین تجهیزات، تولید، نصب و راه اندازی، بهره برداری، ارزیابی و نظارت، ارائه خدمات پس از فروش و خدمات پشتیبانی، خدمات تعمیر و نگهداری، خدمات مدیریت طرح، مطالعات امکان سنجی و سایر فعالیت‌های مورد نیاز شامل و نه محدود به موضوعات فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از سامانه‌های نرم افزاری و سخت افزاری، شبکه داده، مرکز داده، تجارت الکترونیک امنیت اطلاعات، سرزمین، شهر، سازمان و شهروند هوشمند، اینترنت اشیاء، قطعات و دستگاه‌های الکترونیکی اصلی و جانبی - ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه و تجاری سازی فناوری‌های نوین - انتقال و توسعه فناوری از داخل کشور به خارج و بالعکس خصوصا صادرات خدمات و محصولات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و عقد قرارداد خدمات پس از فروش برای کالاها و خدمات صادراتی - جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی - ترخیص کالا و انجام امور و تشریفات گمرکی از گمرکات سراسر کشور - شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی - اخذ و اعطای نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور - اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی - فعالیت‌های مجاز اقتصادی اعم از واردات و صادرات، خرید و فروش و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز بازرگانی - برگزاری و شرکت در کلیه جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌های تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور به صورت حضوری و مجازی - انجام کلیه امور که بطور مستقیم و غیر مستقیم با حوزه فعالیت شرکت مرتبط می‌باشد و مغایر با قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نباشد و در صورت لوزم پس از اخذ مجوزهای لازم. (ثبت موضوع فعالیت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: پردیس - پارک فناوری پردیس - خیابان نوآوری چهارم - پلاک ۴۲ - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxx , xxx , xxx ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۱ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵/xxx۵ مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ نزد بانک سرمایه شعبه بلوار آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت:. مؤسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره. ۲. شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای سید محمد حسین سجادی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. ۳. مؤسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای محمد جلال به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره ۴. آقای مجتبی حاجی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضای هیأت مدیره) به سمت مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا و یا امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه حسابرسی آمارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169708
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای سعید سرکار به کد ملی xxxxxxxxx۰، موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶، شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزائی به کد ملی xxxxxxxxx۳، موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای میرجواد نگارنده به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره صندوق برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین حسنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169720
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای سعید سرکار به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وموسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای میرجواد نگارنده به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمدعلی بحرینی زارج فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه xxx۴ و کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها (به جز قراردادهای استخدامی) و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر صندوق معتبر است و اوراق عادی و اداری و قراردادهای استخدامی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047327
آگهی تغییرات توسعه فناوری نخبگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید میرزاده به ش ملی xxxxxxxxx۳ و محمد فرهادی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و اکبر ترکان به ش ملی xxxxxxxxx۶ و غلام رضا فروزش به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی صفری به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محمد سعیدی کیا به ش ملی xxxxxxxxx۵ و اسماعیل جبارزاده به ش ملی xxxxxxxxx۷ و صابر میرزائی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و سیدمحمودرضا سجادی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و سیدحسام الدین مدنی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و جعفر توفیقی داریان به ش ملی xxxxxxxxx۷ و موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی سیدعلی رهنما به ش ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت امنا برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت اجرایی و رضا زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، مهراب روح بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و روح الله ابوجعفری دلسم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء هیئت اجرایی و مهراب روح بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس موسسه برای مدت چهار سال انتخاب شدند. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، عقد هر گونه قرارداد و اسناد تعهدآور، افتتاح حساب در بانکهای کشور و بستن آنها و اخذ اعتبار از بانکها و سایر مراجع به هر عقدی از عقود و حق سپردن تضمین‌های لازم با امضاء رئیس موسسه و یکی از اعضاء هیئت اجرایی متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است و در صورت عدم حضور رئیس موسسه با امضاء مشترک رئیس هیئت اجرایی و یکی از اعضاء هیئت اجرایی معتبر است. احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس موسسه به همراه مهر موسسه معتبر خواهد_بود. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و مرتضی حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12829454
آگهی تغییراتخدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۴۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حامد افشاری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل - آقای ابراهیم حاج ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و رئیس هیات مدیره - آقای میرجواد نگارنده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره - آقای سید محمد امین علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضوهیات مدیره - آقای علی اصغر نجیمی کرهرودی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره – حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور، از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و آقای علی اصغر نجیمی کرهرودی (عضو هیأت مدیره) متفقا همراه با مهر مؤسسه معتبر میباشد. و در خصوص مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12829465
آگهی تغییراتخدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۴۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم حاج ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و میرجواد نگارنده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ حامد افشاری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و سید محمد امین علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ وعلی اصغر نجیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792198
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایمون پترو پالایش درتاریخ ۲۲/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و ساخت واحدهای پالایشی کوچک نفت و فرآورده‌های نفتی، پالایش و فرآورش نفت و فرآورده‌های نفتی، طراحی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات پالایشی، انتقال فناوری فرآیندهای پالایشی و صنایع مرتبط، تهیه و تدوین دانش فنی فرآیندهای صنایع پالایشی و مرتبط، صدور خدمات فنی و مهندسی و دانش فنی فرآیندهای صنایع پالایشی و مرتبط. تاسیس شعب و دفتر نمایندگی در مراکز مختلف در داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف پالایش و فرآورش نفت و فرآورده‌های نفتی در داخل و خارج از کشور، صادرات و واردات هرگونه مواد نفتی و فرآورده‌های نفتی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی. انجام کلیه فعالیت‌های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار لاله پلاک ۲۱ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶/xxx۶ مورخ ۸/۲/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم حاج ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مسعود عبدی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره مهراب روح بخش کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و سمیرا محمدنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704597
آگهی تغییراتسامان سرمایه نانو موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل آقای علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ یا آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613947
آگهی تغییرات شرکت توسعه ايراء البرز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۹۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۲۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه طرح وتوسعه علم وفناوری ایرانیان به شماره xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری برهان به شماره xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی آقای سید محمد میری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شماره xxxxxxxxx۶۹با نمایندگی آقای مازیار میر حبیبی به کد ملیxxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره و آقای مازیار میر حبیبی به کد ملیxxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره و آقای مهدی هاتف به کد ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا موسوی برزکی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین امضای اوراق و نامه های اداری با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12589358
آگهی تغییرات شرکت فن آوري زيستي رز فارمد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسام الدین مدنی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس وآقای علیرضا کریمی (خارج از هیئت مدیره) به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و آقای رامین رادمنش به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای فرهاد غریب دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رییس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12534978
آگهی تغییرات شرکت نانو دارو پژوهان پرديس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۹۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوید گودرزی به شماره ملی:xxxxxxxxx۳به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی:xxxxxxxxx۲۵ (به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شمار ملی:xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه اطیابی به شماره ملی:xxxxxxxxx۵به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقایان محسن امینی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱، مهدی اسفندیاری منش به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ نوید ناطقیان به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ و میثم حاج ابراهیمی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446386
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي دانشگاه تهران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جعفر صدیق دامغانی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ابراهیم حاج ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی رعنایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره مهراب روح بخش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمد نصیر به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی نسیم ارتباط دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مهدی فریدوند به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، ضمانتنامه و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضاء یکی امضاء ثابت مدیرعامل و دیگری امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتما با مهر موسسه معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407566
آگهی تغییرات شرکت فن آوري زيستي رز فارمد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسام الدین مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهادغریب دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت عضوهیئت مدیره و آقای علیرضاکریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل و آقای رامین رادمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضوهیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقأ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367161
آگهی تغییرات شرکت کار آفرینی و فن آوری ایران کفا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۴۷۵۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۰۰۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی مرکز همکاری های فناوری و نوآوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدشهاب سید جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمهدی سادات حیات شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه مکاتبات و قراردادهای پرسنل با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339065
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۷۲۴۴ وشناسه‌ملی۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارآفرینی و فناوری ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره موسسه توسعه فناوری نخبگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره صندوق توسعه تکنولوژی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی بحرینی زارج به کدملی xxxxxxxxx۴ ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) به عنوان مدیرعامل تعیین گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها ( به جز قراردادهای استخدامی ) و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر صندوق معتبر است و اوراق عادی و اداری و قراردادهای استخدامی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339079
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۷۲۴۴ وشناسه‌ملی۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید . شرکت کارآفرینی و فناوری ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۳ صندوق توسعه تکنولوژی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به کدملی xxxxxxxxx۶ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۰ و موسسه توسعه فناوری نخبگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره صندوق برای مدت دو سال انتخاب شدند . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین حسنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های صندوق انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252288
آگهی تغییرات شرکت مشاوران کسب و کار فناوری آگاه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۵۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۷۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی مهدی رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای ایمان رضایی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، با دو امضاء، یکی امضای ثابت آقای مهدی رعنایی (مدیرعامل) به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه یکی از دو امضای متغیر آقایان ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: نیاوران، خیابان شهید باهنر، پلاک xxx، طبقه ۵ کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12197509
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و مرکز همکاری های فناوری و نوآوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمد صادق خیاطیان یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی عباسی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیئت مدیره آقای مهدی رعنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضوء هیئت مدیره آقای سعید شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا، یکی امضای ثابت آقای سعید شجاعی (مدیر عامل) و دیگری امضای متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12197513
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، مرکز همکاری های فناوری و نوآوری به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی آقای محمد صادق خیاطیان یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای هادی عباسی اصل به شماره ملیxxxxxxxxx۲، آقای علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مهدی رعنائی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144130
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی موسسه طرح وتوسعه علم وفناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و سیدرضا موسوی برزکی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و سعید سرکار به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مهدی هاتف به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و مجتبی مرادی به کدملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144143
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی موسسه طرح وتوسعه علم وفناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره. سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره سیدرضا موسوی برزکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خیرالله سرخوش سرکندی به کدملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهام داران و اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین امضاء اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061475
آگهی تغییرات شرکت فن آوری زیستی رز فارمد (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۴۳۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۹۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسام الدین مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرهاد غریب دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رامین رادمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میثم سیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769316
آگهی تغییرات شرکت فن آوری زیستی رز فامد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرهاد غریب دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید حسام الدین مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و رامین راد منش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و میثم سیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1752447
آگهی تغییرات شرکت موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران به‌شماره‌ثبت ۲۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای محمد جعفر صدیق دامغانی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره ـ موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای مهدی رعنایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت مهندسی نسیم ارتباط دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای محمد نصیر به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت مهندسین هم افزایی مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای ایت الله ممیز به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای شاهرخ فریدوند به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، ضمانتنامه و قراردادها و عقود اسلامی و سایر موارد با دو امضاء یکی امضاء ثابت مدیر عامل و دیگری امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتما با مهر موسسه معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691403
آگهی تغییرات شرکت نانو دارو پژوهان پردیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۹۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه اطیابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای نوید گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و نوید ناطقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مهدی اسفندیاری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سعید محمدی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677357
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وموسسه سامان سرمایه نانو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره وسید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت مدیره وسعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وصابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677365
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. موسسه توسعه فناوری نخبگان به نمایندگی آقای سید حسین دباغیان با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال از صندوق شرکت معادل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند و آقای رسول تارویردیلو با دریافت مبلغ xxxxxxریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند و آقای سید مهدی رضایت سرخ آبادی با دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داددر نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد لیست شرکا بشرح ذیل تغییر یافت موسسه سامان سرمایه نانو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxxریال سهم الشرکه وحسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه وصابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614842
آگهی تغییرات موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران به‌شماره‌ثبت ۲۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای امیرعلی سیف الدین اصل به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای مهدی رعنایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت مهندسی نسیم ارتباط دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی محمد نصیر به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت مهندسین هم افزایی مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای آیت اله ممیز به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای شاهرخ فریدوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، ضمانتنامه و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضاء یکی امضاء ثابت مدیرعامل و دیگری امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعاً با مهر موسسه معتبر خواهد بود و سایر نامهای ادرای با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1583134
آگهی تغییرات موسسه توسعه فناوری نخبگان غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داوران حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پور کوچکی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت اجرایی و آقایان رضا زرنوخی ش م xxxxxxxxx، سید حسین دباغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷، مهراب روح بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و روح الله ابوجعفری دلسم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء هیئت اجرایی و آقای مهراب روح بخش به سمت رئیس موسسه برای مدت ۴ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، عقد هر گونه قرارداد و اسناد تعهدآور، افتتاح حساب در بانک های کشور و بستن آنها و اخذ اعتبار از بانک ها و سایر مراجع به هر عقدی از عقود و حق سپردن تضمین های لازم با امضاء رئیس موسسه و یکی از اعضاء هیئت اجرایی متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر است و در صورت عدم حضور رئیس موسسه، با امضاء مشترک رئیس هیئت اجرایی و یکی از اعضاء هیئت اجرایی معتبر است. احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس موسسه به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505406
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان شماره ثبت ۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی امنا به طور فوق العاده و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سیّد محمودرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مهدی صفّاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای حسین صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و رسمی و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چک، سفته و بروات با دو امضای هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر انجمن معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیسٍِ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408928
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران موسسه غیر تجاری شماره ثبت ۲۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت کوثر فرآیند ایلیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با وکالت شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ طبق وکالتنامه به شماره xxxxxx دفترخانه شماره ۳۱ تهران با نمایندگی آقای مهدی رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با واگذاری xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود به صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۱ حوزه ثبتی تهران از موسسه خارج گردید. شرکت بین المللی سیما پرداز پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با وکالت شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ طبق وکالتنامه به شماره xxxxxx دفترخانه شماره ۳۱ تهران با نمایندگی آقای مهدی رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با واگذاری xxx/xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه خود به صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ از موسسه خارج گردید. شرکت مهندسی رایحه پردازان پیشتاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با وکالت شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ طبق وکالتنامه به شماره xxxxxx دفترخانه شماره ۳۱ تهران با نمایندگی آقای مهدی رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با واگذاریxxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود به صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۱ حوزه ثبتی تهران از موسسه خارج گردید. شرکت فن آوران متن باز مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با وکالت شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ طبق وکالتنامه به شماره xxxxxx دفترخانه شماره ۳۱ تهران با نمایندگی آقای مهدی رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با واگذاریxxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود به صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۱ حوزه ثبتی تهران از موسسه خارج گردید. شرکت ایده سازان تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ با وکالت شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ طبق وکالتنامه به شماره xxxxxx دفترخانه شماره ۳۱ تهران با نمایندگی آقای مهدی رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با واگذاریxxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود به صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۱ حوزه ثبتی تهران از موسسه خارج گردید. مجتمع فنی حرفه ای آزاد فرهیختگان ایران با وکالت شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ طبق وکالتنامه به شماره xxxxxx دفترخانه شماره ۳۱ تهران با نمایندگی آقای مهدی رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با واگذاری xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود به صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۱ حوزه ثبتی تهران از موسسه خارج گردید. شرکت آمیژه فن بین الملل (ایتاکو) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با وکالت شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ طبق وکالتنامه به شماره xxxxxx دفترخانه شماره ۳۱ تهران با نمایندگی آقای مهدی رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با واگذاریxxx/xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه خود به صندوق پژوهش فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۱ حوزه ثبتی تهران از موسسه خارج گردید. موسسه سینمائی فجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با وکالت شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ طبق وکالتنامه به شماره xxxxxx دفترخانه شماره ۳۱ تهران با نمایندگی آقای مهدی رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با واگذاری xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود به صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ۱۷/۱۲/۹۲ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۱ حوزه ثبتی تهران از موسسه خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در موسسه ندارد. شرکت کالای دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با وکالت موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ طبق وکالتنامه شماره xxxxxx دفترخانه شماره ۳۱ تهران با نمایندگی آقای سید حسین ساجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با واگذاریxxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود به موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۱ حوزه ثبتی تهران از موسسه خارج گردید. شرکت چارستون کیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با وکالت موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ طبق وکالتنامه شماره xxxxxx دفترخانه شماره ۳۱ تهران با نمایندگی آقای سید حسین ساجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با واگذاری xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود به موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۱ حوزه ثبتی تهران از موسسه خارج گردید. شرکت مهندسین مشاور هم افزایی مهرایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ با نمایندگی آقایان آیت اله ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مرتضی عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با واگذاریxxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود به صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۱ حوزه ثبتی تهران سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش داد. شرکت رهروان سپهر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای حسین نظربلندجهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با واگذاری xxx/xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه خود به صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقایان: مهدی رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۱ حوزه ثبتی تهران سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش داد در نتیجه در سرمایه موسسه هیچ گونه تغییری حاصل نشد.
لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنان بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل: موسسه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ دارای xxx/xxx/xxx/۹ ریال سهم الشرکه و شرکت ایلدر دیار مغان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه و موسسه حقوقی عدالت پرور آل عترت با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه و شرکت مرصوص کام با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه و شرکت رهروان سپهر اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه و شرکت مهندسین نسیم ارتباط دماوند با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه و شرکت ایمن نوآوران نانو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه و شرکت آسیب پژوهان و راهبران صنایع با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه و شرکت سامانه پایش نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه و شرکت مهندسین هم افزایی مهر ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ دارای xxx/xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه و موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه و شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ دارای xxx/xxx/xxx/۴ ریال سهم الشرکه و شرکت صنایع سرماآوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ دارای xxx/xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه و شرکت فناوری نانو پویش کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ دارای xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه می باشند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418175
آگهی تغییرات موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان شماره ثبت ۳۱۳۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۴۴۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مورخ ۱۷/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ابراهیم حاج ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) و آقای علی اصغر نجیمی کرهرودی (خارج از شرکاء) بشماره ملی xxxxxxxxx۱ وارد شرکت گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374272
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید علی اکرمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶، موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی رعنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374273
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره،
آقای علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید علی اکرمی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رعنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء، یکی امضاء ثابت آقای مهدی رعنائی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و دیگری امضاء متغیر آقای ابراهیم حاج ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) یا آقای علی بی تعب (نائب رئیس هیئت مدیره) یا آقای سید علی اکرمی فر (عضو هیئت مدیره) مجتمعاً و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل آقای مهدی رعنائی معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359508
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی فرزند محمود به کدملی xxxxxxxxx۶ و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای مسعود عبدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای صابر میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید رضا موسوی برزکی به کدملی xxxxxxxxx۷.
مهدی هاتف به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید نیک منش به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360646
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایگدی آقای مسعود عبدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر میرزایی فرزند حسین به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا موسوی برزکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خیرالله سرخوش سرکندی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین امضاء اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360647
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گر ساختمان مهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۹۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۲۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شماره ثبت xxx۹۰ با نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری برهان به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمد میری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه توسعه فناوری فناوری نخبگان به شماره ثبت xxx۴۰ با نمایندگی آقای مازیار میرحبیبی به کدملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره و آقای محمود یاوری فرزند علی اصغر به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی هاتف با کمدلی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا موسوی برزکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از سهام داران برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین امضاء اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351395
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تراز مالی و تصویب صورت های مالی منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی داوران حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالمجید مرشیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردید:
ابراهیم حاج ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و علی جباررشیدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری با کد ملی xxxxxxxxx۹ صابر میرزایی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و سید علی اکرمی فر با کد ملی xxxxxxxxx۶ و علی بی تعب کد ملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243834
آگهی تغییرات شرکت فناوری زیستی رزفارمد (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۳۵۶۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره شرکت که در تاریخ ۳۰/۷/۹۲ با حضور کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره در دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ تراز مالی منتهی به سال مالی ۹۱ و حساب سود و زیان مورد تصویب مجمع واقع گردید.
۲ـ آقای حمیدرضا خرم خورشید با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رامین حشمت با شماره ملی xxxxxxxxx۷ با رعایت کامل ماده (xxx) قانون تجارت بترتیب به سمت های بازرسین اصلی و علی البدل ضمن قبول سمت های مذکور برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ آقایان حسام الدین مدنی با کدملی xxxxxxxxx۵ و فرهاد غریب دوست با کدملی xxxxxxxxx۸ و ابراهیم حاج ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۶ و رامین رادمنش با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید.
آقای ابراهیم حاج ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد غریب دوست با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسام الدین مدنی با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین رادمنش با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۷ اداره ثبت بخش مرکزی تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215633
آگهی تغییرات موسسه سامان سرمایه نانو به شماره ثبت ۲۹۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نادر علیزاده جهقی با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش داد. آقای صابر میرزائی با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال از صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش داد.
در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد.
لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه موسسه:
آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به ش ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx/xxx/xxx/۸ ریال و آقای نادر علیزاده جهقی به ش ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/xxx/xxx ریال و آقای صابر میرزائی به ش ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx/xxx/xxx ریال.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156702
آگهی تغییرات شرکت صتدوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به نمایندگی آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و صندوق توسعه تکنولوژی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره.
آقای محمدعلی بحرینی زارج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال تعیین گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها (به جز قراردادهای استخدامی) و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر صندوق معتبر است و اوراق عادی و اداری و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663423
آگهی تأسیس موسسه سامان سرمایه نانو
موسسه فوق در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تحت شماره xxx۳۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی به منظور توسعه و تجاری سازی فن آوریهای نانو و نوین.
ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه و تجاری سازی فن آوریهای نانو و نوین و انجام مطالعات امکان سنجی.
برگزاری و شرکت در همایشهای داخلی و خارجی به منظور ارتقاء سطح دانش فن آورها و همچنین معرفی فرصتهای تجاری سازی در بازارهای فن آوری نانو و نوین داخلی و خارجی
انجام مطالعات امکان سنجی
اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف و منافع مؤسسه..
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر فاطمی نرسیده به خیابان سیندخت پلاک xxx طبقه اول شمالی غربی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ ۵ ـ آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای نادر علیزاده جهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای نادر علیزاده جهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621333
آگهی تأسیس موسسه سامان سرمایه نانو
موسسه فوق در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تحت شماره xxx۳۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی به منظور توسعه و تجاری‌سازی فن‌آوریهای نانو و نوین.

ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه و تجاری‌سازی فن‌آوریهای نانو و نوین و انجام مطالعات امکان‌سنجی.

برگزاری و شرکت در همایشهای داخلی و خارجی به منظور ارتقاء سطح دانش فن‌آورها و همچنین معرفی فرصتهای تجاری‌سازی در بازارهای فن‌آوری نانو و نوین داخلی و خارجی

انجام مطالعات امکان‌سنجی

اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف و منافع مؤسسه..

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر فاطمی نرسیده به خیابان سیندخت پلاک xxx طبقه اول شمالی غربی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ ـ آقای ابراهیم حاج‌ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای نادر علیزاده‌جهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای نادر علیزاده‌جهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9831782
آگهی تغییرات شرکت فناوری زیستی پارس روس سهامی خاص بشماره ثبت ۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۳۵۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد بشماره ثبت xxx۴۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا خرم‎خورشید با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضای هیئت‎مدیره تا تاریخ ۳۰/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسام‎الدین مدنی با کدملی xxxxxxxxx۵ و فرهاد غریب‎دوست با کدملی xxxxxxxxx۸ و ابراهیم حاج‎ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۳۰/۷/xxx۲

۳ـ سمت اعضای هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسام‎الدین مدنی با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و آقای ابراهیم حاج‎ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای فرهاد غریب‎دوست با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس تا تاریخ ۳۰/۷/xxx۲

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۵ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

ثبت بخش مرکزی تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12006441
آگهی تغییرات موسسه توسعه فن‌آوری نخبگان بشماره ثبت۱۴۲۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۱۰/۸۹ ابراهیم حاجی‌ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۶ و رضا زرنوخی به کدملیxxxxxxxxx۶ و سید حسین دباغیان به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت‌اجرائی و ابراهیم حاجی‌ابراهیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید حسین دباغیان به سمت رئیس موسسه برای مدت۴ سال تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات