محمود صانع زرنگ

محمود صانع زرنگ

کد ملی 079309xxxx
گراف ارتباطات
16
شرکت‌ها
51
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14262057
آگهی تغییرات اروین باستان محاسب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۲۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۳/۷/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد باقرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۴بادریافت مبلغxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. درنتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می باشد: آقای حسن دانشور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمود صانع زرنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای نوراله عبدالحسینی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213491
آگهی تغییرات اروین باستان محاسب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۲۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۴/۶/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد باقرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه قرار گرفت.در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای حسن دانشور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمود صانع زرنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای نوراله عبدالحسینی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمد باقرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719870
آگهی تغییرات شرکت سهیل نسج تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۳۸۳۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۷۳۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹ اسفند xxx۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین باستان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود صانع زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691658
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ماشین دارو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۹۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۹۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب گردید. موسسه اروین باستان محاسب به شماره ثبت xxx۰۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود صانع زرنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. آقایان رضا سلطانیون با کد ملی xxxxxxxxx۳ و بیژن روحانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و آرش رحمانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره تا پایان سال xxx۳ تعیین گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589296
آگهی تغییرات شرکت فلات ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین باستان محاسب به شماره ثبت xxx۰۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود صانع زرنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد _ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539557
آگهی تغییرات شرکت بذر بستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. آقایان اسماعیل فخرائی با ک.م xxxxxxxxx۰ و انوشه بقراطی با ک.م xxxxxxxxx۲ و احمد حائری با ک.م xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین باستان محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی آقای محمود صانع زرنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد ـ روزنامه کثیرالانتشار اطاعات جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519943
آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی خدماتی بهداشتی و تولیدی پسوک سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۶۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۶۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین باستان محاسب (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۰۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای محمود صانع زرنگ به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین روار به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ برای مدت یک سال تعیین و انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۱ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460150
آگهی تغییرات شرکت فلات ایران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین باستان محاسب به شماره ثبت xxx۰۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی
آقای محمود صانع زرنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460151
آگهی تغییرات شرکت بذر بستان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۲۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین باستان محاسب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود صانع زرنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468396
آگهی تغییرات شرکت سبا پردازش سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۲۰۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۸۵۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل:
کامبیز قادری کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کامران قادری کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره
شلر قادری xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
محمود صانع زرنگ کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و پرویز حبیبی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1435126
آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی خدماتی بهداشتی و تولیدی پسوک سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۶۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۶۰۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ آقای محمود صانع‎زرنگ به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین روار به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال تعیین و انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229277
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و زیتونکاری طلانجو سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۴۳۹۵۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۲ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ عباس یوسفیان کد ملی xxxxxxxxx۹ و محمود بهمن صفار کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ محمود صانع زرنگ کد ملی xxxxxxxxx۱، نیما صانع زرنگ کد ملی xxxxxxxxx۱ و علی صانع زرنگ کد ملی xxxxxxxxx۶ و عذرا امینی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که در نتیجه محمود صانع زرنگ بسمت رئیس هیئت مدیره و نیما صانع زرنگ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی صانع زرنگ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و عذرا امینی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین که کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ روزنامه نسیم جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ معاون و مسئول ثبت شرکت های رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191955
آگهی تغییرات شرکت کرپا سهامی خاص به شماره ثبت۷۳۹۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۸۸۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
آقای محمود صانع زرنگ با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدجواد غفاری با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقایان میرحسین نبی پی لشگری به ش ملی xxxxxxxxx۶ و علی یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمدمهدی تقی زاده نمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضا اصلی و علی تقی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179120
آگهی تغییرات شرکت بذر بستان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۲۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمود صانع زرنگ به ک م xxxxxxxxx۱ عضو جامعه حسابداران رسمی بسمت بازرس اصلی و احمد بدیعی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به اسفند xxx۱ تصویب شد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179121
آگهی تغییرات شرکت فلات ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
محمود صانع زرنگ به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و اسماعیل فخرائی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل: بیژن بقراطی و فرامرز بقراطی و انوشه بقراطی بسمت اعضای اصلی و پروین دخت مصداقی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133356
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی نما پی آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۸۵۸۱ و شناسه ملی۱۴۰۰۰۰۴۲۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ محمود صانع زرنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بازرس اصلی و خانم فاطمه سپهراعظم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای کامیاب عنایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای منصور زنگنه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای افشین چیت سازاول به شماره ملی xxxxxxxxx۴۰
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042673
آگهی تصمیمات شرکت سبا پردازش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۰۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۸۵۵۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ آقای محمود صانع زرنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای پرویز حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980016
آگهی تصمیمات شرکت سهیل سنج تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۳۰۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و احمد سلیمان فرهانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9820581
آگهی تصمیمات شرکت پلمپ صنعت کارا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۷۲۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۴۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمود صانع‌زرنگ به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و ایرج اسفینی‌فراهانی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد شفیع‌فر به ک م xxxxxxxxx۷ و مریم‌بانو شفیع‌فر به ک م xxxxxxxxx۷ و مریم‌بانو شفیع‌فر به ک م xxxxxxxxx۳ و عصمت لطفی‌زاد به ک م xxxxxxxxx۷ باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۱ مریم‌بانو شفیع‌فر بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و جواد شفیع‌فر بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقوداسلامی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959630
آگهی تصمیمات شرکت پلمپ صنعت کارا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۷۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۵۴۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمود صانع زرنگ به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و ایرج اسفینی فراهانی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد شفیع فر به ک م xxxxxxxxx۷ و مریم بانو شفیع فر به ک م xxxxxxxxx۷ و مریم بانو شفیع فر به ک م xxxxxxxxx۳ و عصمت لطفی زاد به ک م xxxxxxxxx۷ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۱ مریم بانو شفیع فر بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و جواد شفیع فر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقوداسلامی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920804
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی صائین صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۷۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسن درودیان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 695823
آگهی تصمیمات شرکت کرپا سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۹۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۸۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمود صانعزرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد غفاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683921
آگهی تصمیمات شرکت بذر بستانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۶۲۲۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۳۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و احمد بدیعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اسماعیل فخرایی به کدملی xxxxxxxxx۰ و انوشه بقراطی به کدملی xxxxxxxxx۲ و احمد حائری به کدملی xxxxxxxxx ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ اسماعیل فخرائی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و انوشه بقراطی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677965
آگهی تصمیمات شرکت فلات ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۸۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۳۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و اسماعیل فخرائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649258
آگهی تصمیمات شرکت پارس تکنو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۳۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید تقی جهانمرادنوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علـی البدل برای مـدت یک سـال انتـخاب گـردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645588
آگهی تصمیمات شرکت کفش ایرانا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۰۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۶۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مژگان دولتشاهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید حاجی ابراهیم زرگر به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حامد حاجی ابراهیم زرگر به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمیده سیداحمدکرمانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613794
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و توزیع محصولات کشاورزی فواکه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۸۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی نژاد حسینیان به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حامد حیدری نسب به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره , محمدرضا حیدری نسب به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسن حیدری نسب به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 597644
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی صائین صنعت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۲۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۸۷۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۲/۹۱ واصل گردید محمود صانع زرنگ به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسن درودیان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591031
آگهی تصمیمات شرکت کفش ایرانا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۰۲۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۵۶۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محمود صانع زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مژگان دولتشاهی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10305063
آگهی تصمیمات شرکت کفش ایرانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۶۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محمود صانع زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مژگان دولتشاهی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543902

آگهی تصمیمات شرکت پلمپ صنعت کارا
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: محمود صانع زرنگ به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و ایرج اسفینی فراهانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و بنابراین سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۷۶ ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx ریالی بانام می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472249

آگهی تصمیمات شرکت نما سازان نصر
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ و تنفسهای بعدی شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و احمد رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10062871
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی ماشین دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۹۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمود صانع زرنگ به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مسعود مرادیان به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرخ ساعدی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و بیژن روحانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و رضا سلطانیون به ش ملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۹۰ فرخ ساعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و بیژن روحانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آرش رحمانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845608
آگهی تصمیمات شرکت تحقیقاتی تولیدی بهداشتی و خدماتی پسوک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۷۴۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۵۰۶۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. محمود صانع‌زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شکوهی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10378804
آگهی تصمیمات شرکت کرپا سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۸۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و امیرسعید گرجی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. میر حسین نبی پی لشگری به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی یزدانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و محمدمهدی تقی زاده نمینی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علی تقی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10230630
آگهی تصمیمات شرکت بذر بستان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۲۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۸۷۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. محمود صانع زرنگ به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و احمد بدیعی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسماعیل فخرائی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و محمد شعبانی اشکوری به ش ملی xxxxxxxxx۳ و انوشه بقراطی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ اسماعیل فخرایی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد شعبانی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10537871
آگهی تصمیمات شرکت فلات ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۳۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و اسماعیل فخرایی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن بقراطی به کدملی xxxxxxxxx۲۴ و فرامرز بقراطی به کدملی xxxxxxxxx۸ و انوشه بقراطی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره و پروین دخت مصداقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ بیژن بقراطی به سمت رئیس هیئت مدیره، فرامرز بقراطی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438142
آگهی تصمیمات شرکت بذر بستان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۲۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۸۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: محمود صانع زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و احمد بدیعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10688373
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی صائین صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۷۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. محمود صانع‌زرنگ به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسن درودیان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10845251

آگهی تصمیمات شرکت پلمپ صنعت کارا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: محمود صانع‌زرنگ به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و ایرج اسفینی‌فراهانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه سهام بی‌نام شرکت به سهام بانام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و بنابراین سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۷۶ ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx ریالی بانام می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10990543
آگهی تصمیمات شرکت پارس تکنو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۳۹۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمود صانع‌زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید تقی جهانمرادنوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علـی‌البدل برای مـدت یک سـال انتـخاب گـردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11038375
آگهی تصمیمات شرکت نما سازان نصر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۸۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۹۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ و تنفسهای بعدی شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. محمود صانع‌زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و احمد رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085670
آگهی تصمیمات شرکت فلات ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۸۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۳۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمود صانع‌زرنگ به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و اسماعیل فخرائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150194
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و توزیع محصولات کشاورزی فواکه سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۷۸۱۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۲۹۸۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. محمد صانع‎زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی نژادحسینیان به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11434979
آگهی تصمیمات شرکت کفش ایرانا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۰۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۶۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمود صانع‌زرنگ به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مژگان دولتشاهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید حاجی‌ابراهیم‌زرگر به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حامد حاجی‌ابراهیم‌زرگر به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حمیده سیداحمدکرمانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11550082
آگهی تصمیمات شرکت کرپا سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۸۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمود صانع زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد غفاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11587368
آگهی تصمیمات شرکت سهیل نسج تهران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۲۳۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۳۰۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: محمود صانع‎زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و سلیمان فرهانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدباقر نقی‎زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین اصغری‎اهری به کدملی xxxxxxxxx۱ و سید محمد مشک‎فروش به کدملی xxxxxxxxx۹ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ حسین اصغریه‎اهری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد مشک‎فروش بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدباقر نقی‎زاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11704309
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی ماشین دارو سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۴۹۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۹۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. محمود صانع‌زرنگ به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود مرادیان به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787849
آگهی تصمیمات شرکت بذر بستان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۶۲۲۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۳۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. محمود صانع‌زرنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و احمد بدیعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اسماعیل فخرایی به کدملی xxxxxxxxx۰ و انوشه بقراطی به کدملی xxxxxxxxx۲ و احمد حائری به کدملی xxxxxxxxx ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ اسماعیل فخرائی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و انوشه بقراطی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11822904
آگهی تصمیمات شرکت پارس تکنو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۳۹۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۳۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. محمود صانع‌زرنگ به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید تقی جهانمراد‌نوری به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11963391
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی صائین صنعت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۲۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۸۷۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۲/۹۱ واصل گردید محمود صانع‌زرنگ به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسن درودیان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات