سیدمحمد حسینی

آقای سیدمحمد حسینی

کد ملی 079029xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
9
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13589318
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - غلامرضا محمد پور مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ و سید محمد موسوی با کدملی xxxxxxxxx۰ و سید محمد حسینی با کدملی xxxxxxxxx۵ و علی معدنی با کدملی xxxxxxxxx۱ و موسسه سازمان افتصادی رضوی به نمایندگی آقای اسمعیل زرین زاده با کدملی xxxxxxxxx به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432360
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند کرج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول طاعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ مطابق نامه شماره xxx/۱/xxx۴۸ مورخ ۷/۱۲/۹۵، به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان، به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ مطابق نامه شماره xxx/ ت/۲ مورخ ۷/۱۲/۹۵، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علی بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامان فرهنگیان، به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ مطابق نامه شماره xxx/ س/۱ مورخ ۷/۱۲/۹۵، به سمت عضو هیئت مدیره. آقای عبدالرضا پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس، به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ مطابق نامه شماره xxx/ ت /۷ مورخ ۷/۱۲/xxx۵، به سمت عضو هیئت مدیره موظف. آقای افشین معماری به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند، به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، مطابق نامه شماره xxx/ س/۴ مورخ ۷/۱۲/۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهاداراز قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301807
آگهی تغییرات شرکت فراسازان سمنان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۵۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت جوین به نمایندگی آقای سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد علی یوسف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء) به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301813
آگهی تغییرات شرکت فراسازان سمنان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۵۱۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت جوین به نمایندگی آقای سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد علی یوسف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادارو بانکی و تعهدآور و اوراق عادی شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289369
آگهی تغییرات شرکت ایران شکر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۹۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جبار علی زارع ممقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت قند لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت جوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود انتظاری سرکاریزی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت قند تربت حیدریه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدعلی افصحی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمود ماجدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت قند مرودشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای بهمن دانائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت قند چناران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره آقای جواد توکل هرندی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت قند بیستون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای حسین مرشدزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شکر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای غلامرضا کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای داوود ابیضی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره آقای مسعود هنرور به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت قند هکمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره آقای علی صدیقین به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تولید و صنعتی قند اقلید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743691
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین (سهامی عام) ثبت ۹۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۰۸/xxx۳ و هیات مدیره مورخه ۰۳/۰۹/xxx۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمده است:
۱ـ آقایان سیدمحمد حسینی فرزند سید یدالله کدملی xxxxxxxxx۵، مجید عنابستانی فرزند محمدعلی کدملی xxxxxxxxx۵، علی محمدی فرزند رجب کدملی xxxxxxxxx۱، محمدنوبخت علیزاده سبزواری فرزند ناصر کدملی xxxxxxxxx۳، صندوق بازنشستگی کشور به نمایندگی آقای نواب معینی فر فرزند مراد کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای مجید عنابستانی به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد نوبخت علیزاده سبزواری به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای سیدمحمد حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اوراق تعهدآور و اسناد تجاری با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۳ با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.
۴ـ صورتهای مالی ترازنامه ـ صورت سود و زیان و سود انباشته سال منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت و مبلغ یکصد و چهل میلیارد و دویست و پنجاه و نه میلیون و ششصد هزار ریال به ازاء هر سهم xxx ریال از سود قابل تخصیص جهت تقسیم بین سهامدارن منظور و بقیه پس از کسر پاداش هیات مدیره به حساب سود انباشته منظور شود.
۵ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287181
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
توسعه کشاورزی توان آور ایرانیان فلاح در تاریخ ۳۰/۹/۹۲ بشماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
انجام کلیه پروژه های کشت و صنعت طراحی و اجرا در داخل و خارج از کشور در زیر بخش های کشاورزی از قبیل زراعت باغبانی دام شیلات منابع طبیعی کشاورزی ارگانیک ـ گیاهان دارویی ـ خرید و فروش ـ بسته بندی و توزیع کالاهای تولید شده و ایجاد صنایع تبدیلی ـ خرید و فروش ماشین آلات و ادوات کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ـ شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی ـ استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات ـ عقد قرارداد با هر شخص حقیقی یا حقوقی ـ ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور ـ ایجاد نمایندگی که در کلیه استانها و شهرهای داخل و خارج از کشور ـ انجام مشارکت با دیگر شرکتهای مجاز در حوزه فعالیت های مربوطه پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان گاندی جنوبی کوچه اعلاء رحیمی پلاک ۱۵ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/۵ سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد xxx/۵ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۸/۸/۹۲ نزد بانک سپه شعبه خیابان دبستان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
سید احمد ربیعی هاشمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی ابراهیمی بسمت عضو هیئت مدیره و محسن رسولیان برزکی بسمت عضو هیئت مدیره و یعقوب جمالی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به نمایندگی سید علی محتشمیان فرد بسمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
آقای مهدی شمس شمیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
آقای سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
روزنامه کثیرالانتشار: آفرینش
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 394746

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کاملیا سیر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی مورخ ۷/۸/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:
۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ (ترازنامه ـ سود و زیان و. . . ) شرکت بتصویب مجمع رسید ه است
۲ـ شرکت های کشت و صنعت جوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۵ به نمایندگی آقای سید محمد حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره تحقیق و تولید بذر و نهال جوین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۲ به نمایندگی آقای محمد نوبخت علیزاده سبزواری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس ـ کشاورزی برکت جوین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۸ به نمایندگی آقای سید غلامرضا احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx و ۲ـ دامپروری موحد گستران جوین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۶ به نمایندگی آقای محمد رضا فروزان مهر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و سرمایه گذاری تبار ثامن ثبت شده بشماره xxx به نمایندگی آقای عباس صحراگرد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد نوبخت علیزاده سبزوار ی بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند
۳ ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد
۴ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ثبت شده بشماره xxxبعنوان بازرس و حسابرس اصلی و آقای احمد حسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند
۵ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10014828
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کاملیا سیر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۴۴۶۷
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی مورخ ۷/۸/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت فوق که به این اداره واصل شده_است: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ (ترازنامه سود و زیان و …) شرکت بتصویب مجمع رسید ه_است ۲ شرکت‌های کشت و صنعت جوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۵ به نمایندگی آقای سید محمد حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره تحقیق و تولید بذر و نهال جوین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۲ به نمایندگی آقای محمد نوبخت علیزاده سبزواری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس کشاورزی برکت جوین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۸ به نمایندگی آقای سید غلامرضا احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx و ۲ دامپروری موحد گستران جوین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۶ به نمایندگی آقای محمد رضا فروزان مهر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و سرمایه گذاری تبار ثامن ثبت شده بشماره xxx به نمایندگی آقای عباس صحراگرد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد نوبخت علیزاده سبزوار ی بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ثبت شده بشماره xxx بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و آقای احمد حسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند ۵ روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات