محبوب جلیل پورثمرین

آقای محبوب جلیل پورثمرین

کد ملی 004897xxxx
گراف ارتباطات
41
شرکت‌ها
90
آگهی‌ها

شرکت های محبوب جلیل پورثمرین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محبوب جلیل پورثمرین دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
جلوه صدر سبز
جلوه صدر سبز
بازرس علی‌البدل
نمایندگی خدمات بیمه ای پوشش ملت
نمایندگی خدمات بیمه ای پوشش ملت
بازرس علی‌البدل
تجارت الکترونیک ایران خودرو
تجارت الکترونیک ایران خودرو
بازرس علی‌البدل
حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان
حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان
صرافی ملت
صرافی ملت
بازرس علی‌البدل
ساختمانی دریان ساز بهمن
ساختمانی دریان ساز بهمن
بازرس علی‌البدل
صنعتی و بازرگانی غدیر
صنعتی و بازرگانی غدیر
بازرس علی‌البدل
توسعه بین الملل صنعت پارس
توسعه بین الملل صنعت پارس
بازرس علی‌البدل
گروه مالی ملت
گروه مالی ملت
بازرس علی‌البدل
کاغذ نوید وصل
کاغذ نوید وصل
بازرس علی‌البدل
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو
بازرس علی‌البدل
خرد پرداز اندیشه
خرد پرداز اندیشه
بازرس علی‌البدل
خدمات مالی راهبرد پیام
خدمات مالی راهبرد پیام
بازرس علی‌البدل
بهساز مشارکت های ملت
بهساز مشارکت های ملت
بازرس علی‌البدل
نوین مهر نود و دو
نوین مهر نود و دو
تخته شهید دکتر باهنر
تخته شهید دکتر باهنر
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع چوب و کاغذ گلستان غدیر
توسعه صنایع چوب و کاغذ گلستان غدیر
بازرس علی‌البدل
بنا نقش کوثر
بنا نقش کوثر
بازرس علی‌البدل
سپیدار نگار تین
سپیدار نگار تین
بازرس علی‌البدل
نگین صدر فیروزه
نگین صدر فیروزه
بازرس علی‌البدل
الماسه ساز
الماسه ساز
بازرس علی‌البدل
گسترش خدمات بازرگانی بهساز
گسترش خدمات بازرگانی بهساز
بازرس علی‌البدل
مدیریت سرمایه آتیه خواهان
مدیریت سرمایه آتیه خواهان
بازرس علی‌البدل
تحقیقاتی کاوش ملت
تحقیقاتی کاوش ملت
بازرس علی‌البدل
ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش
ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش
بازرس علی‌البدل
واسپاری ملت
واسپاری ملت
بازرس علی‌البدل
پترو شیمی پردیس
پترو شیمی پردیس
بازرس علی‌البدل
مهندسی مدیریتی اوژند ابنیه سنگاب مهر
مهندسی مدیریتی اوژند ابنیه سنگاب مهر
بازرس علی‌البدل
قطعه سازان مهر آسان صنعت
قطعه سازان مهر آسان صنعت
بازرس علی‌البدل
موتوژن
موتوژن
صدر عقیق
صدر عقیق
بازرس علی‌البدل
صرافی امید سپه
صرافی امید سپه
بازرس علی‌البدل
ساخت ابزار و قالب های صنعتی پایور اندیش
ساخت ابزار و قالب های صنعتی پایور اندیش
کارگزاری بانک کشاورزی
کارگزاری بانک کشاورزی
گروه فاتح بین الملل کیمیا
گروه فاتح بین الملل کیمیا
بازرس اصلی
انرژی تجارت سام
انرژی تجارت سام
بازرس علی‌البدل
یونگول بتن یاقوت خلخال
یونگول بتن یاقوت خلخال
صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی
صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی
فرآورده های متالورژی پودر ماد صنعت
فرآورده های متالورژی پودر ماد صنعت
بازرس علی‌البدل
حسابرسی فریوران راهبرد
حسابرسی فریوران راهبرد
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14667920
آگهی تغییرات حسابرسی فریوران راهبرد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۸/۳/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جواد بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . محبوب جلیل پور ثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . امیر جمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . مریم بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . محمد سعید اصغریان ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد . محمد ستاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت . قهرمان سراج بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت . سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش و شرکا و سهم الشرکه آن‌ها به شرح زیر تغییر یافت : جوادبستانیان کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال محمدسعید اصغریان کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال مریم بستانیان کدملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال امیر جمال امیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال محمد ستاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال قهرمان سراج بشماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14645703
آگهی تغییرات خدمات مالی راهبرد پیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال را از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شد . آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال را از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شد . آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال را از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شد . آقای حسین شرف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال را از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شد . در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب شدند : خانم سمیرا افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم معصومه پیامی ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582522
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۷ مورخ ۲۷ / ۱۲ / xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام مؤسسه به « خدمات مالی راهبرد پیام » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . در ماده ( ۶ ) بندهای ۱ ۶ ، ۲ ۶ ، ۷ ۶ و ۸ ۶ از موضوع موسسه حذف و در نتیجه موضوع فعالیت مؤسسه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ماده ( ۹ ) اساسنامه حذف شد . در ماده ( ۱۰ ) عبارت « سهم الشرکه در هر صورت تنها به سایر حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قابل انتقال » است « حذف شد . در ماده ( ۱۱ ) عبارت » اگر عضویت هر یک از شرکا در جامعه حسابداران رسمی ایران به هر دلیل لغو یا بیش از یک سال به حالت تعلیق در آید و یا وضعیت آن از شاغل به غیر شاغل تغییر یابد ، خروج وی از موسسه الزامی است ضمنا « حذف شد . در ماده ( ۱۵ ) عبارت » درصورت عدم توافق شرکا برای تعیین داور مرضی الطرفین ، موضوع اختلاف از طریق ارجاع به هیات داوری تعیین شده از طرف شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران حل و فصل خواهد_شد " حذف گردید . ماده ( ۱۷ ) حذف شد . تبصره ماده ( ۲۰ ) حذف شد . در ماده ( ۲۸ ) عبارت به استثنای گزارشهای موضوع ماده ۱۷ حذف شد . سمیرا افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . معصومه پیامی ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . مریم جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت ؛ در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . فهرست شرکا و سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه : محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسین شرف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سمیرا افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه معصومه پیامی ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مریم جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14502999
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۶/۱۰/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب شدند : آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044773
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۵ / xxx مورخ ۰۴ / ۰۲ / xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی محمدصفا دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت ۱ سال مالی به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت ۱ سال مالی به عنوان متولی صندوق انتخاب شد. شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی نوراله گل بو xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر ثبت صندوق انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792824
آگهی تغییرات باران کارگزاری بانک کشاورزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ ومجوز xxx۰۳ , xxx مورخ ۲۰/۹/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۱۴/۰۴/xxx۶ صندوق به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴/۰۴/xxx۷ انتخاب شد. موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی برای سال مالی منتهی به ۱۴/۰۴/xxx۷ به عنوان حسابرس صندوق برگزیده شد. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی برای سال مالی منتهی به ۱۴/۰۴/xxx۷ به عنوان متولی صندوق برگزیده شد. ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید: مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک کشاورزی شناسه ملی xxxxxx xxxxxxxxx۸۰ بانمایندگی حسین خزلی با کدملی xxxxxxxxx۸ متولی موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بانمایندگی محبوب جلیل پور ثمرین با کدملی xxxxxxxxx۰ حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت xxx۳۰ xxxxxxxxx۶۰ بانمایندگی علی امانی با کدملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594663
آگهی تغییرات حسابرسی فریوران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۷/۵/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جوادبستانیان کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمدسعید اصغریان کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. خانم مریم بستانیان کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای امیر جمال امیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: جواد بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ محمد سعید اصغریان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ نام مؤسسه به حسابرسی فریوران راهبرد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای جوادبستانیان کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای محمدسعید اصغریان کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال خانم مریم بستانیان کدملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای امیر جمال امیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492324
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است: آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسین شرف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محل موسسه به نشانی تهران شهر تهران ویلا خیابان شهید استاد نجات الهی کوچه خسرو پلاک ۲۴ طبقه پنجم واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473303
آگهی تغییرات باران کارگزاری بانک کشاورزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ و مجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره xxx۷۲ , xxx مورخ ۱۷/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال (از تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵ الی ۲۳/۱۲/xxx۸) تمدید گردید ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی حسین خزلی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی محبوب جلیل پور ثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فریوران بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی مریم بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت حسابرس صندوق پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471275
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۰/۳/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا ترابی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۱۰ , xxx , xxx ریال از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxx , xxx , xxx ریال به مبلغ ۹۰ , xxx , xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای کیهان مهام کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۳۵ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای محبوب جلیل پورثمرین کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۳۵ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای امیر جمال امیدی کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ ۲۰ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13314530
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های متالورژی پودر ماد صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مجتبی علی میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (بازرس اصلی) و مؤسسه حسابرسی راهبرد پیام به شماره ثبت xxx۶۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای محبوب جلیل پور ثمرین به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187215
آگهی تغییرات باران کارگزاری بانک کشاورزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۹۱۲
آگهی تغییرات صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی به شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ به استناد مجوز شماره xxx۹۹/xxx مورخ ۲/۸/xxx۵ مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق به مدت شش ماه (تا تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵) تمدید گردید و ماده ۵ اساسنامه اصلاح شد. ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند. مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی حسین خزلی به کد ملی xxxxxxxxx ضامن نقدشوندگی: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی حسین خزلی به کد ملی xxxxxxxxx متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیامبه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ محبوب جلیل پور ثمرین به کد ملی xxxxxxxxx۰ حسابرس: موسسه حسابرسی فریورانبه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی مریم بستانیان به کد ملی xxxxxxxxx۶
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113904
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۳/۶/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام موسسه از «حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام» به «حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی» تغییرو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831838
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۱۵/۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر جمال امیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء موسسه قرار گرفت. و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال، آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال، و آقای احمدرضا ترابی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه نسبت به افزایش سهم الشرکه قبلی خود در موسسه اقدام نمودند. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست بعد از افزایش سرمایه بشرح زیر است آقای محبوب جلیل پور ثمرین ش ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای کیهان مهام ش ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای احمد رضا ترابی نژاد ش ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای امیر جمال امیدی ش ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12481432
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یونگول بتن یاقوت خلخال درتاریخ ۲۱/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث، توسعه وتجویز کارخانجات تولید قطعات بتونی ومصالح ساختمانی وصنایع وابسته و بهره برداری و فروش محصولات آن پس از اخذ مجوزات لازمه از سازمان مربوطه ـ خرید وساخت ماشین آلات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز وجانبی وفروش آن ـ خرید و احداث هرنوع ساختمان و یا زمین مورد نیاز شرکت ـ صادرات و واردات تجهیزات و ماشین آلات محصولات تولیدی مربوط به موضوع مناسبت شرکت ـ مشارکت در شرکتهای تولیدی وخدماتی وبازرگانی در رابطه با موضوع شرکت ـ انجام هرگونه معامله تجاری اعم از داخلی یا خارجی در حدود موضوع شرکت ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه تمامی موضوع های فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور. درصورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرستان خلخال ـ شهرک آزادگان ـ روبروی فلکه دانشگاه ـ خیابان ۴۵ متری جاده سینتو ـ نبش کوچه ابرار۳ ـ پلاک ۴۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد و مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۴/۶۰ مورخ ۱۷/۸/۹۴ نزد بانک رفاه کارگران شعبه خلخال پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مرتضی هاشم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره، علی نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از سوی شرکت مدیریت سرمایه وداد پویا (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن بدری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت ودر غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء هریک از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از سوی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از سوی موسسه حسابرسی خدمات مالی اتیه نگر به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خلخال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12410815
آگهی تغییرات شرکت صرافي ملت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۱۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت؛ ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پورثمرین با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ـ شرکت بهساز مشارکت های ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ شرکت بهسازان ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ـ روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387836
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۳/۶/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای کیهان مهام به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای احمدرضا ترابی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای آقای محبوب جلیل پور ثمرین به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ امضای اسناد و اوراق بهادار با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12334034
آگهی تغییرات شرکت صرافی ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۱۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای محبوب جلیل پورثمرین با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12330604
آگهی تغییرات شرکت سپیدار نگار تین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۲۳۰۳۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۶۱۳۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پور ثمرین با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312624
آگهی تغییرات شرکت نگین صدر فیروزه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۶۵۵۸۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۱۰۶۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12310739
آگهی تغییرات شرکت جلوه صدر سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294822
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۲۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232399
آگهی تغییرات شرکت انرژی تجارت سام شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۴۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۱۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12195031
آگهی تغییرات شرکت تخته شهيد دكتر باهنر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۱۸۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۹/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب شدند: ـ شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره وشرکت کشاورزی و دامپروری آراز گل گنبد به شماره ثبت۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره وشرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شماره ثبتxxx۰۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شماره ثبتxxx۶۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ را بعنوان بازرس اصلی قانونی وحسابرس و آقا ی محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نشانی تهران خیابان شهید قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند، کوچه خسرو غربی، پلاک ۲۴، واحد ۱۰، را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین نمودو تعیین پرداخت حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید. ـ تراز نامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12164188
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه فاتح بین الملل کیمیا در تاریخ ۲۳/۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: احداث خرید مشارکت تأسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه تولید توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین ارائه کلیه خدمات مشاوره در امور صنعت کشور و تهیه و تنظیم طرح های توجیهی فنی و اقتصادی و بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولات دیگر به کلیه کشورهای جهان شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ایجاد شعب در سراسرایران و جهان اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و مشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی داشته باشد، در صورت ضرورت قانونی هر یک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح دریافت می گردد. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ونک انتهای خیابان خدامی خیابان آفتاب پلاک۳۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم بانام xxxxxx ریالی که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال معادل ۳۵% نقدا پرداخت و مابقی آن به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال معادل ۶۵% در تعهد کلیه سهامداران می باشد.که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ xxx۷۷ مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ نزد بانک ملت شعبه ممتاز ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سیدمحمدعلی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. سیدمهدی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. سیدمیعاد فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت عضو هیئت مدیره. سیامک کیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایراوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128965
آگهی تغییرات شرکت خرد پرداز اندیشه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۳۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۵۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه حساب و سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12040507
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی درتاریخ ۲۸/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۸۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال می باشد مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، خیابان هجدهم، پلاک۲۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: سرمایه متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال می باشد ارکان صندوق: شرکت کار گزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxxبه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به نمایندگی حمید بنائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر صندوق و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شماره ثبت xxx۶۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷به نمایندگی محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت متولی صندوق و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت حسابرس صندوق برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات به امضای مشترک دو نفر از آقایان حمید بنائیان و نوراله گل بو و سعید خدا مرادی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای حمید بنائیان و مهر صندوق معتبر می باشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه به موجب مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۵/۸/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422544
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل صنعت پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۷۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شماره ثبت xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل تعیین گردیدند . ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763875
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۲۱۰۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲تصویب شد وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9383563
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۲۱۰۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۲/۱۰/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۹۲/۶/۳۱تصویب شد وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1746896
آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی کاوش ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۲۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی راهبرد پیام شماره ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723174
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۷۸۰۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راهبردپیام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور به کدملی xxxxxxxxx۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی xxx۲تصویب شد ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد ـ اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ محسن فدوی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ خسرو جعفرمنش به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ سیدمرتضی باطنی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ محمدپورمختار به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت تعاونی معین آتیه خواهان به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684050
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبردپیام شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617408
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل صنعت پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۷۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹ / ۱۲/ xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی راهبرد پیام شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597494
آگهی تغییرات شرکت نوین مهر نود و دو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۲۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹و شرکت خدمات پشتیبانی رفاه مهر ۷۸ شهریار سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰و شرکت مهرگستر زیاران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱و شرکت حامی مهر پیشگام سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰بعنوان اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588569
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل صنعت پارس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال xxx۱ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581966
آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد. مؤسسه حسابرسی راهبرد پیام با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پورثمرین با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی های شرکت در سال xxx۳ تعیین گردید. اعضاء حقوقی ذیل به عنوان هیأت مدیره جدید شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو (سهامی عام) xxxxxxxxx۹۴ شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ـ ساپکو (سهامی خاص) xxxxxxxxx۸۸ شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) xxxxxxxxx۰۰ شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام) xxxxxxxxx۴۴ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ـ ایسیکو (سهامی خاص)xxxxxxxxx۲۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469073
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۵/۰۲/xxx۳ در شرکت الماسه ساز (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ که در تاریخ ۳۱/۰۲/xxx۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.

۴ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۶ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.

شxxxxxx۵ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454778
آگهی تغییرات شرکت نگین صدر فیروزه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۶۵۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۶۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
آقای محمدرضا دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
خانم صفیه صداقت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای محمدجواد دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421064
آگهی تغییرات شرکت سپیدار نگار تین سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۳۰۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۳۴۱۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل‎پورثمرین با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368181
آگهی تصمیمات شرکت تخته شهید باهنر سهامی خاص بشماره ثبت۱۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۸/xxx۲ شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲ــ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شماره ثبتxxx۶۲ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی قانونی و حسابرس و آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت با رعایت مادهxxxلایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295790
آگهی تغییرات شرکت بنا نقش کوثر سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۶۰۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۳۲۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذش د:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292481
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به ‌شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا ترابی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264320
آگهی تغییرات شرکت کاغذ نوید وصل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۹۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و / آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240627
آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی راهبرد پیام با شماره ثبت xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پورثمرین با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210014
آگهی تغییرات شرکت کارت ایران خودرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۶۵۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186721
آگهی تغییرات شرکت خرد پرداز اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۵۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شماره ملیxxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی , آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168815
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه چوب گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۵ رامیان و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۱۱۹۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده است.
۱ـ بازرسان اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی راهبرد شماره ثبت xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس ثبت اسناد و املاک رامیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158269
آگهی تصمیمات شرکت تخته شهید باهنر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۱۸۰۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۹۲ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و یازده تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۲ـ هیئت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای (الف ، پ، ت، ث، ج، چ، ح، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، غ) از ماده ۱۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود (توضیح اینکه در خصوص بند الف در چارچوب آئین نامه معاملات و بند پ صرفاً جهت پرسنل شرکت بلامانع است).
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شماره ثبت xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۵ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۶ـ آقای ناصر بیک زاده مرزبانی به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد پالشی به نمایندگی از شرکت کشاورزی و دامپرور و آراز گل گنبد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج طالب علی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین کشاورز به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و قراردادهای خارج از چارچوب آئین نامه معاملات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167467
آگهی تصمیمات شرکت تخته شهید باهنر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۱۸۰۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/xxx۲ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و یازده تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۲ـ هیئت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای (الف، پ، ت، ث، ج، چ، ح، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، غ) از ماده ۱۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود (توضیح اینکه در خصوص بند الف در چارچوب ائین نامه معاملات و بند پ صرفاً جهت پرسنل شرکت بلامانع است)
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/xxx۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شماره ثبت xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۵ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۶ـ آقای ناصر بیک زاده مرزبانی به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد پالشی به نمایندگی از شرکت کشاورزی و دامپروری آراز گل گنبد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج طالب علی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین کشاورز به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته و قراردادهای خارج از چارچوب آئین نامه معاملات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145526
آگهی تاسیس شرکت نوین مهر نود و دو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۵/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۵/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام هرگونه فعالیت و مشارکت در عملیات خدماتی، تولیدی، ساختمانی، عمرانی، پیمانکاری و بازرگانی مجاز و همچنین کلیه عملیات مربوط به اجرای پروژه های فوق و کلیه امور فنی و تاسیساتی ـ خرید ملک و زمین به منظور احداث هر نوع ساختمان طبق مقررات ـ ایجاد مشارکت و اداره کارخانجات تولیدی صنعتی و تولید مصالح ساختمانی و امور بازرگانی شامل خرید و فروش، واردات و صادرات ابزار و متعلقات و تجهیزات ساختمانی و راه سازی از داخل و خارج از کشورـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ـ حق العمل کاری و انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه داخلی با اشخاص حقیقی و حقوقی و مبادرت به انواع عقود اسلامی در راستای فعالیت شرکت ـ برگزاری و شرکت در مزایدات و مناقصات ـ اخذ تسهیلات، اعتبارات و انواع وام از موسسات و بانکها در داخل و خارج از کشورـ واردات و صادرات کلیه کالاهاو اجناس مجاز و ماشین آلات ـ انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی و رفاهی در خصوص موضوع فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان وصال ـ نرسیده به انقلاب ـ کوچه فروهرـ پلاک ۲ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۰/۵/۹۲ نزد بانک کشاورزی شعبه انقلاب وصال تهران پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای احمد کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای ابوالفضل عیوضی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای یوسف ملامحمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای رضا احقاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ۵ـ شرکت خدمات پشتیبانی مهر هفتاد و هشت سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا ساعدی به سمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ۵ـ آقای علیرضا ساعدی به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی مهر هفتاد و هشت سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شماره ثبت xxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133413
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دریان ساز بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۹۵۱۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۶۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بازرس اصلی آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078369
آگهی تصمیمات شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پورثمرین به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1077080
آگهی تصمیمات شرکت تخته شهید باهنر سهامی خاص بشماره ثبت۱۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۰/xxx۰ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشماره ثبتxxx۶۲ به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت با رعایت مادهxxx قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.

شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051431
آگهی تغییرات شرکت خردپرداز اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۵۱۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043783
آگهی تغییرات شرکت کاغذ نوید وصل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۹۴۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۴/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032022
آگهی تغییرات شرکت جلوه صدر سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۴/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046020
آگهی تصمیمات شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی راهبرد پیام به ش م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پورثمرین به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015426
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام با نمایندگی آقای محبوب جلیل پورثمرین به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای ناصر بیک زاده مرزبانی و شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا زاهدیان و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت xxx۸۰ با نمایندگی آقای غلامعلی کیانی تا تاریخ ۷/۱۱/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006587
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه راهبرد پیام به ش م xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و محبوب خلیل پورثمرین به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015658
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبرد پیام به ش م xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پورثمرین به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945276
آگهی تغییرات شرکت نمایندگی خدمات بیمه ای پوشش ملت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۱۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت بهسازان ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عبدالکریم قوامی فر و شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای صدراله شاهمنصوری و شرکت واسپاری ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی تا تاریخ ۳۱/۳/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10326075
آگهی تغییرات شرکت نمایندگی خدمات بیمه‌ای پوشش ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهسازان ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عبدالکریم قوامی فر و شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای صدراله شاهمنصوری و شرکت واسپاری ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی تا تاریخ ۳۱/۳/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930041
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دریان ساز بهمن سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۰۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748871
آگهی تغییرات شرکت صرافی ملتسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۱۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساختمانی بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای شهریار کوثری و شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی خانم پری واحدی اردبیلی و شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت xxx۷۷ با نمایندگی آقای عبدالکریم قوامی فر و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام به شماره ثبت xxx۷۰ با نمایندگی آقای سعید غفاری و شرکت بهسازان ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محسن مشیری تا تاریخ ۱۸/۰۲/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670456
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه صنایع چوب گلستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۵ رامیان
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه و صورتجلسه هیئتمدیره هر دو مورخه ۱۰/۳/۹۱ تغییرات ذیل حاصل گردید:
۱ـ آقای غلامحسین کشاورز به نمایندگی از شرکت تخته شهید باهنر به سمت رئیس هیئتمدیره، آقای احمد پالشی به نمایندگی از شرکت کشاورزی و دامپروری ارازگل گنبد به سمت نائیب رئیس هیئتمدیره و آقای همایون نصریرازین به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بسمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه چکها و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و برات با امضای ۲ نفر از اعضای هیئتمدیره و مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
۳ـ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شماره ثبت xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیلپور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک رامیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618260
آگهی تصمیمات شرکت کارت ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 507962
آگهی تغییرات شرکت نمایندگی خدمات بیمه‌ای پوشش ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۰۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۷۷۶۰
آگهی تغییرات شرکت نمایندگی خدمات بیمه ای پوشش ملت
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 467068

آگهی تغییرات شرکت جلوه صدر سبز
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدصادق دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمود گلقندشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۲
در تاریخ ۱۶/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9791008
آگهی تغییرات شرکت جلوه صدر سبز سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۶۷۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۸۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدصادق دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمود گلقندشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۲

در تاریخ ۱۶/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724060
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۸/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت بانک ملت سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۷۷ با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی و شرکت چاپ بانک ملت سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۳۵ با نمایندگی آقای عباس خسروانی و شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۰۴ با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی و شرکت بهسازی مشارکتهای ملت سهامی‌عام به شماره ثبتxxx۷۰ با نمایندگی خانم مهوش لطف‌الهی‌اصل و شرکت بهسازان ملت سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا ابراهیم‌پور تا تاریخ۲۸/۳/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۹/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9688606
آگهی تصمیمات شرکت ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۶۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۳۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریتی راه برد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل‌پورثمرین به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9964700
آگهی تأسیس شرکت توسعه بین الملل صنعت پارس سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: توسعه راه‌اندازی سرمایه‌گذاری و ایجاد انواع طرح‌ها واحدهای تولیدی صنعتی و فعالیت‌های مختلف اقتصادی شرکت برای حصوی به هدف خود می‌تواند به فعالیت‌های زیر مبادرت نماید احداث مشارکت سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ موافقت‌های اصولی به منظور ایجاد طرح‌های تولیدی و یا توسعه آنها برای شرکت ـ تعریف و انجام پروژه‌های توسعه‌ای و ارائه دانش فنی و مشارکت با برندهای معتبر جهانی در راستای فعالیتهای شرکت و تهیه طرح‌های توجیهی فنی اقتصادی از پروژه‌های تحقیقاتی ـ انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر هرگونه عملیات تجاری صنعتی خدمات پیمانکاری واردات و صادرات طراحی مشاوره‌ای اخذ نمایندگی از شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها ـ تامین خدمات فنی موردنیاز مرتبط و ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه موضوع سرمایه‌گذاری و توسعه با شرکت‌ها و موسسات در داخل و خارج از کشور و همچنین خرید سهام شرکت‌ها انعقاد قرارداد و معامله به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با موضوع شرکت با سازمانها شرکت‌های دولتی و غیردولتی اخذ اعتبارات و تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت‌های شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ مطهری بعد از چهارراه قائم‌مقام پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۰ مورخ ۱۸/۲/xxx۰ نزد بانک تجارت شعبه مطهری پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۸۰ با نمایندگی آقای علی‌محمد نظرپورکاشانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت صنعتی بازرگانی غدیر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای ناصر باقی‌نژاد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهزاد گودرزیان به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای غمام امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826038
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و محبوب جلیلی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10086635
آگهی تغییرات شرکت جلوه صدر سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10020530
آگهی تصمیمات شرکت قطعه سازان مهر آسان صفت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۶۸۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبردی پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پورثمرین به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قاسم امیری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مختار عرب بناچی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سلیمان سلیمان پورهاشمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا و رسول ریخته‌گری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9936222
آگهی تاسیس شرکت مهندسی مدیریتی اوژند ابنیه سنگاب مهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مهندسی و مدیریت و مشاوره طراحی اجرا نظارت فنی و مطالعاتی و اجرا خدمات فنی بر کلیه امور ساختمانی اعم از ابنیه تاسیسات راه‌سازی پلسازی و اجرای تونل و کلیه فضاهای زیست انسانی و حیوانی تولید قطعات بتنی و پیش‌ساخته و احداث کارخانه‌های تولید بتن مشارکت در ساخت و انبوه‌سازی و نوسازی و بازسازی و مرمت ابنیه و بافت‌های فرسوده و طرح و نصب کلیه پروژه‌های تاسیساتی مکانیکی الکتریکی حرارتی و برودتی و همچنین ارائه خدمات فنی و پشتیبانی در امرپروژه‌های عمرانی تاسیساتی تجهیز و احداث هتل و ایجاد فضاهای رفاهی و سازه‌های دریایی و هیدرولیکی و مقاوم‌سازی و بهسازی و مرمت بناهای قدیمی و ساختمان و ابنیه و پل‌ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی ریالی و ارزی از بانکها و شعب داخلی و خارجی و اعتبارات گشایش حسابهای ال‌سی اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی طراحی انواع سازه‌های صنعتی و تامین تجهیزات و ساخت پروژه‌های کلید در دست (کنترل از راه دور) (ای‌پی‌سی) در زمینه خطوط انتقال نیرو آب تاسیسات برق تجهیزات مخابرات صنعت نفت صنایع گاز و پتروشیمی ساخت و مدیریت تولید انبوه‌سازه‌های صنعتی نظیر برج‌های انتقال نیرو سازه‌های نفتی و تجهیزات صنایع گاز و پتروشیمی و همچنین اجرای تعمیرات سازه‌های مذکور خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و هرگونه عملیات بازرگانی مربوط به تجهیزات و ماشین‌آلات تولید مواد اولیه قطعات منفصله و نیمه ساخته مبادرت به انجام هرگونه فعالیت بازرگانی صنعتی و تولیدی در جهت تحقق موارد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی به منظور پیشبرد موضوع.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ استاد نجات‌الهی شمالی ک خسرو پ۲۴ واحد ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۸ مورخ ۷/۵/۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه بلوار فرحزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای بهمرد خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ خانم فاطمه افشارکرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای قاسم امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ خانم آتوسا دبستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ خانم زهرا امیری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ ۵ـ آقای قاسم امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701676
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به ‌شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۷/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای احمدرضا ترابی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۷/۷/۹۱.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمدرضا ترابی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10813966
آگهی تغییرات شرکت نمایندگی خدمات بیمه‌ای پوشش ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۰۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۷۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995548
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۵/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۸۹ که در تاریخ ۶/۸/۸۹ به این اداره واصل گردیده:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشماره xxx۶۲ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ انتخاب و روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و ۱) شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهام عام) ۲) شرکت سیمان سپاهان (سهام عام) ۳) شرکت سرمایه گذاری آذر (سهام خاص) ۴) شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) ۵) شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و سپس آقای ناصر باقی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۸۰ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل آقای بهزاد گود رزیان به کد ملی xxxxxxxxx۱و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت صنعتی بازرگانی غدیر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰۴ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و کدپستی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد زرین کار به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای جواد نجم الدین به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۱۷ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بشیر ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرار دادها و غیره با امضای مدیر عامل باتفاق هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می‌شود معتبر خواهد بود.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020258
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و محبوب جلیل‌پور‌ثمرین به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11125017
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۶۲۸۳۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۸۹ که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشماره ثبتxxx۶۲ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به کد ملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ و انتخاب و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11355161
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه صنایع چوب گلستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۵ رامیان
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه و صورتجلسه هیئت مدیره هر دو مورخه ۱۰/۳/۹۱ تغییرات ذیل حاصل گردید:

۱ـ آقای غلامحسین کشاورز به نمایندگی از شرکت تخته شهید باهنر به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پالشی به نمایندگی از شرکت کشاورزی و دامپروری ارازگل گنبد به سمت نائیب رئیس هیئت مدیره و آقای همایون نصری رازین به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

۲ـ کلیه چکها و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و برات با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۳ـ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شماره ثبت xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک رامیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11509018
آگهی تصمیمات شرکت کارت ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل‌پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11568618
آگهی تصمیمات شرکت صدر عقیق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۰۲۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۵۵۲۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و محبوب جلیل‌پورثمرین به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11661829
آگهی تغییرات شرکت صرافی ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۱۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساختمانی بانک ملت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای شهریار کوثری و شرکت چاپ بانک ملت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی خانم پری واحدی‌اردبیلی و شرکت بانک ملت سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۷۷ با نمایندگی آقای عبدالکریم قوامی‌فر و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۷۰ با نمایندگی آقای سعید غفاری و شرکت بهسازان ملت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محسن مشیری تا تاریخ ۱۸/۰۲/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11707193
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل‌پورثمرین به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11841705
آگهی تصمیمات شرکت صرافی امید سپه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۵۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۵۹۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و محبوب جلیل‌پورثمرین به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11997807
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دریان ساز بهمن سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۰۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12003658
آگهی تصمیمات شرکت ساخت ابزار و قالبهای صنعتی پایور اندیش سهامی خاص بشماره ثبت ۹۵۸۸ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۵۰۸۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۶/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشماره ثبت xxx۶۳ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب و روزنامه اطلاعات و مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات