عزیز دولتخواه

عزیز دولتخواه

کد ملی 004886xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
38
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14348331
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

آقای هادی شیرزاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
آقای حمید فرمانی باروق به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره
آقای علی پورقاسم به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیأت مدیره
اقای محسن نادی به کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیات مدیره
کلیه اوراق بهادار و چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت، امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، دارندگان امضاء مجاز شرکت، می توانند با تصویب و تشخیص هیأت مدیره، حق امضاء خود را به شخص یا اشخاص دیگری، از کارکنان شرکت تفویض نمایند
هیأت مدیره حدود اختیارات خود را در بندهای ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱،۱۲، ۱۳، ۱۸، ۱۹ ماده ۵۱ اساسنامه و در چارچوب مصوبات و آئین نامه های بنیاد تعاون ناجا به مدیرعامل (آقای عزیز دولت خواه دولت سرا) تفویض نمود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341448
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
هادی شیرزاد به کد ملی xxxxxxxxx۴
آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱
بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به نمایندگی آقای حمید فرمانی باروق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
آقای علی پورقاسم به شماره ملی xxxxxxxxx۰
اقای محسن نادی به کد ملی xxxxxxxxx۵
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177564
آگهی تغییرات شرکت دانش بافت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۲۷۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعت نصر معدن بعنوان رییس هیئت مدیره و هادی شیرزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت پدیده دیمه بعنوان نایب رییس هیئت مدیره مرتضی دین پرور به شمره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران به سمت عضو هیئت مدیره و حسن بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی ایران به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد خورشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضا هیئت مدیره به عنوان منشی هیئت مدیره تعیین شدند. هیئت مدیره بندهای۶ ـ ۷ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲ ـ ۲۴ ـ ۲۵ ـ و ۲۶ از ماده ۲۹ از اساسنامه مربوط به اختیارات هیئت مدیره را به مدیرعامل تفویض نمودند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور در شرکت اعم از چکها:بروات: سفته ها و قراردادها وسایر اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل ونایب رییس هیئت مدیره ومدیر مالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر میباشد نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156266
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری آریا نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۱,xxx مورخ ۳/۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت توسعه و مدیریت طرحهای مهرآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و به نمایندگی آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره. - شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴و به نمایندگی آقای علی مولایی ساری قیه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره.- شرکت ارمغان تجارت مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و به نمایندگی آقای ولی اله برنگی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600451
آگهی تغییرات شرکت هلیکوپتری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ و مجوز‌های سازمان هواپیمائی کشوری به شماره xxx۹۶ مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ و سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۴۲/۴۱ مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ و اداره کل امور اقتصاد مقاومتی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره xxx۱/۵۷/۱/xxx۶ مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای عزیز دولت خواه دولت سرا با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت گروه اقتصادی مهرگان بسمت رئیس هیات مدیره اقای سید محمود آذین با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس بسمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل اقای محمد مهدی نوری آذری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بسمت عضو اصلی هیات مدیره اقای محمد تقی شاهپوری ارانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت ناجی پاس بسمت عضو اصلی هیات مدیره اقای سید اسماعیل دلاویز با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده گروه هتل‌ها و مجتمع‌های تفریحی پردیس بسمت عضو اصلی هیات مدیره اقای حسین منتظری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره اقای سعید سر سنگی علی آباد با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - امضاءقراردادها و اسناد تعهداور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک برات سفته سایر اوراق تجارتی و غیره و همچنین افتتاح حسابهای ارزی و ریالی به نام شرکت در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور و اخذ و پرداخت وجوه با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600461
آگهی تغییرات شرکت هلیکوپتری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ و مجوزهای سازمان هواپیمائی کشوری به شماره xxx۹۶ مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ و سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۴۲/۴۱ مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ و اداره کل امور اقتصاد مقاومتی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره xxx۱/۵۷/۱/xxx۶ مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی اقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی اقای محمد مهدی نوری آذری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - شرکت ناجی پاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و به نمایندگی اقای محمد تقی شاهپوری ارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - گروه هتل‌ها و مجتمع‌های تفریحی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی اقای سید اسماعیل دلاویز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی اقای سید محمد آذین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره - آقایان: حسین منتظری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سعید سرسنگی علی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13599035
آگهی تصمیمات شرکت گردشگری شایان شار کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۸۵۰۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۰۵. ۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای فرخ کرمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت ناجی پوشش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عباس بیدگلی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بنیاد تعاون ناجا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عزیز دولت خواه دولت سرا با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصادی مهرگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت یا با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه غیر از اموال منقول در بند ۹ را مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/xxx۶ به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540708
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان نهاوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیمان نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بجای عزیز دولت خواه دولت سرا به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علی بیکی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بجای تقی حاجیوند به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت کارگزاری آریا نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و جواد خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت سیمان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین میرسعیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و هادی سرمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و حسین اکبری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471743
آگهی تغییرات شرکت نگین آرای آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۸۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمجتبی شفیعی بهنمیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت ارمغان تجارت مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و رامین احمدی صابردوست به کدملی: xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد حسن آبادی به کدملی: xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت آوای مهرگان آسیا به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و رضا خراسانی زاده به کدملی: xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق بهادار٬ چک ها٬ سفته ها٬ بروات٬ قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هر آنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می‌دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۳ (انعقاد انواع و اقسام قراردادها در قالب آیین نامه معاملات مصوب و با امضای مجاز تعیین شده)، ۷، ۸، ۹، ۱۳، ۱۸، (امضا چک‌ها با امضای مجاز تعیین شده) و ۲۲ ماده ۱۴ اساسنامه از زمان تصدی با رعایت کلیه آیین نامه و ضوابط مصوب شرکت به مدیرعامل مستقیما به مدیرعامل و اختیارات بندهای ۱، ۲، ۱۱، و ۱۲ ماده ۱۴ اساسنامه در قالب مفاد آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466487
آگهی تغییرات شرکت توسعه کلات دهنو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ارمغان تجارت مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و به نمایندگی یاسر نیازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت طرحهای مهرآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی فرشاد رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هر آنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می‌دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429323
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان نهاوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزیز دولت خواه دولت سرا به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیأت مدیره بعنوان نماینده شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ حسین میرسعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره بعنوان نماینده شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ هادی سرمدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیأت مدیره بعنوان نماینده شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ تقی حاجیوند به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیأت مدیره بعنوان نماینده شرکت کارگزاری آریا نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ جواد خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیأت مدیره بعنوان نماینده شرکت سیمان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ حسین اکبری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه بغیر از بندهای ۱۰، ۱۷، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ به مدیرعامل (آقای حسین اکبری) تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274538
آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران وتولیدی نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی ناصر یزد آبادی ورنوسفادرانی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره مؤسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی محمد جعفری هرندی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت ناجی پاس شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی مهدی میرزائی برنلقی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل موسسه خدمات تامین اقلام مصرفی پرسنل ناجا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای مسعود احمدی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت انبوه سازان سبزاندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای عزیز دولت خواه دولت سرا کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل و معاون مالی شرکت آقای (رضا تترستاقی) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب یکی از ایشان با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198474
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت طرحهای مهر آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصادی مهرگان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت ارمغان تجارت مهرگان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بنمایندگی آقای جمشید پیرگزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت آوای مهرگان آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی آقای کمیل فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای ولی اله حاجی پور کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هر آنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می‌دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره شرکت کلیه اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ ماده ۴۲ اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089394
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مهرآفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه اقتصادی مهرگان xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد صلح جوی ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ارمغان تجارت مهرگان xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره خانم فائضه امین قراگوزلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت آوای مهرگان آسیا xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا ذوالفقاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت طرح‌های مهرآفرین xxxxxxxxx۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای وحید عشق آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تجارت عصرالکترونیک البرز xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هر آنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می‌دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065952
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی نوری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل دلاور نجفی حاجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده موسسه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به شناسه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیأت مدیره علی عسکری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره محسن نادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت، با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات هیئت مدیره در بند‌های مندرج در بندهای ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۱۹ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل (آقای عزیز دولت خواه دولت سرا) تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065956
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی نوری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عزیز دولتخواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ علی عسکری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ محسن نادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982857
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری آریا نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۳/xxx مورخ ۲۵/۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت توسعه مدیریت مهرآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای ولی اله حاجی پور با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت عضو هیأت مدیره بسمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای ولی اله برنگی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت ارمغان تجارت مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت عضو هیأت مدیره آقای محمد بختیار نصرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. نحوه امضاء: کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هر آنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می‌دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972038
آگهی تغییرات شرکت هلیکوپتری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۴ ومجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری به شماره xxx۵۸ مورخ ۴/۵/xxx۵ و معاونت طرح برنامه ستاد مشترک نیروهای مسلح به شماره xxx۶/۵۷/۱/xxx۱۶ مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ وسازمان خصوصی سازی به شماره xxx۵/۴۱ مورخ ۱۲/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای سید محمود آذین باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره آقای احمد رضا خطیبی باکدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بنیاد تعاون ناجا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو اصلی هیات مدیره آقای سید مجید نوری فرد باکدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ناجی پاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو اصلی هیات مدیره آقای سید اسماعیل دلاویز باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه هتل‌ها و مجتمع‌های تفریحی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت عضواصلی هیات مدیره آقای مهران ربیعی ساوجی باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره آقای سعید سرسنگی علی آباد باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و افتتاح حسابهای ارزی و ریالی به نام شرکت در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور و اخذ و پرداخت وجوه با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972045
آگهی تغییرات شرکت هلیکوپتری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ ومجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری به شماره xxx۵۸ مورخ ۴/۵/xxx۵ و معاونت طرح برنامه ستاد مشترک نیروهای مسلح به شماره xxx/۵۷/۱/xxx۱۶ مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ وسازمان خصوصی سازی به شماره xxx۸/۴۱ مورخ ۱۱/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای سید محمود آذین باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد مهدی نوری آذری باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بنیاد تعاون ناجا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو اصلی هیات مدیره آقای سید مجید نوری فرد باکدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ناجی پاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو اصلی هیات مدیره آقای سید اسماعیل دلاویز باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه هتل‌ها و مجتمع‌های تفریحی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت عضواصلی هیات مدیره آقای مهران ربیعی ساوجی باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره آقای سعید سرسنگی علی آباد باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و افتتاح حسابهای ارزی و ریالی به نام شرکت در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور و اخذ و پرداخت وجوه با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917334
آگهی تغییرات شرکت نگین آرای آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۸۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزیز دولت خواه دولت سرا با کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدمجتبی شفیعی بهنمیری با کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت ارمغان تجارت مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد حسن آبادی با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت آوای مهرگان آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و رامین احمدی صابردوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا خراسانی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هر آنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می‌دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909228
آگهی تغییرات شرکت آوای مهرگان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت گروه اقتصادی مهرگان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای علی پورقاسم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت کارگزاری آریا نوین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی اصغر متولی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت ارمغان تجارت مهرگان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هر آنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می‌دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12902039
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان نهاوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده گروه اقتصادی مهرگان xxxxxxxxx۹۴ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای تقی حاجیوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت کارگزاری آریا نوین باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیأت مدیره آقای آقامرتضی سید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت سیمان ایلام باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیأت مدیره آقای مجتبی فرونچی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سیمان تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای حسین اکبری با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل آقای سید عباس حسینی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826565
آگهی تغییرات شرکت توسعه کلات دهنو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت گروه اقتصاد مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رییس هیأت مدیره آقای حسین مظفری با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت ارمغان تجارت مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای سیدعبدالصاحب تفرشی حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت توسعه و ساختمانی آمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای مجید ابریشمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت آرمه نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سیدعلی اکبر تفرشی حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) آقای سیدمحمدعلی تفرشی حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس یا نایب رئیس به اتفاق مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر اوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764577
آگهی تغییرات شرکت صنایع آلومینیوم هزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۶۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ الف) سمت اعضاء هیئت مدیره: - آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه اقتصادی مهرگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای محمد فخار طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ارمغان تجارت مهرگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای امیرحسین بشارتی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیات مدیره - آقای سعید راعی دهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت عضو هیات مدیره - آقای غلامعلی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آوای مهرگان آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل. ب) حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و همراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714578
آگهی تغییرات شرکت ارمغان تجارت مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا ش م xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت گروه اقتصاد مهرگان بسمت رئیس هیات مدیره آقای احمد صلواتی ش م xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت کارگزاری آریا نوین بسمت نایب رئیس هیات مدیره آقای غلامرضا رازقی ش م xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت آوای مهرگان آسیا بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701126
آگهی تصمیمات شرکت گردشگری شایان شار کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای فرخ کرمی با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای عزیز دولت خواه با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصادی مهرگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای جمشید حمزه زاده قلعه جوق با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ناجی پوشش زاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس بیدگلی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از مؤسسه بنیاد تعاون ناجا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت یا با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه غیر از اموال منقول در بند ۹ را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12702066
آگهی تغییرات شرکت خدمات کالای یاس امید پیشگام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عزیز دولت خواه دولت سرا ک م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیأت مدیره بنمایندگی شرکت گروه اقتصاد مهرگان ش م xxxxxxxxx۴ - غلامرضا رازقی ک م xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره بنمایندگی شرکت ارمغان تجارت مهرگان (سهامی خاص) بنمایندگی بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ - آقای جلیل علیزاده ک م xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقودها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674750
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ترازان پی ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد بخشی نکو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت عمارت هشتم شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - سید حسین کربلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره - عزیزدولت خواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نیرو تراز پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - جواد دلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره - عبدالمجید قیومی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ملات خشک تراز پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643736
آگهی تغییرات شرکت تجارت عصر الكترونيك البرز شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۲۷۴۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۸۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx بعنوان نماینده شرکت گروه اقتصادی مهرگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615325
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مديريت طرحهاي مهر آفرين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۲۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عزیز دولت خواه دولت سرا کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصادی مهرگان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12563731
آگهی تغییرات شرکت فن آوران تراز پي ريز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۳۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی عزیز دولتخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی رحیم محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره ـ شرکت پویا آرمان ژرف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی کمیل فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت انرژی و تاسیسات نیرو تراز پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی حسین غفاری ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت بازرگانی ترازان پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی فرشید شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382473
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزیز دولت خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردید کلیه اوراق بهادار و چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت، با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، دارندگان امضاء مجاز شرکت، می توانند با تصویب و تشخیص هیئت مدیره، حق امضاء خود را به شخص یا اشخاص دیگری، از کارکنان شرکت تفویض نمایند. کلیه اختیارات مندرج در بندهای ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۱۹ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375875
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۲۲۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عزیز دولتخواه دولت سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت کشت و دام گلدشت نمونه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شماره ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سعید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت کشت و دامداری فکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ حق امضاء کلیه چک ها، بروات و سفته ها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادهای شرکت بر اساس آئین نامه های شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد، مکاتبات شرکت با امضا مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039476
آگهی تغییرات شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریزسهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین کربلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره.آقای محمدعلی سهمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به عنوان و نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسین مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو هیئت مدیره آقای عزیز دولتخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضوهیئت مدیره و آقای سیدعباس هجرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود بشرح بندهای ۱ ـ ۵۰، ۳ ـ ۵۰، ۴ ـ ۵۰، ۵ ـ ۵۰، ۶ ـ ۵۰، ۷ ـ ۵۰، ۸ ـ ۵۰، ۱۰ ـ ۵۰، ۱۱ ـ ۵۰، ۱۲ ـ ۵۰، ۱۳ ـ ۵۰، ۱۴ ـ ۵۰، ۱۵ ـ ۵۰، ۱۹ ـ ۵۰، ۲۰ ـ ۵۰، ۲۲ ـ ۵۰، ۲۴ ـ ۵۰، ۲۵ ـ ۵۰، ۲۶ ـ ۵۰ را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037667
آگهی تغییرات شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدصالح بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین شدند: شرکت آزادراه امیرکبیر ش م xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای سیدحسین کربلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ش م xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای محمدعلی سهمانی اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ش م xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای محمدحسین مومنی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری ش م xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای عزیز دولت خواه دولت سرا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت صندوق بازنشستگی کشوری ش م xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای عباس هجرتی بشماره ملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364776
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد فیاض بخش به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید ابوالحسن فیروزآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای عزیز دولتخواه دولت سرا به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نجات امینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله سفته، برات و قراردادها (باستثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره) با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
همچنین مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
اختیارات هیئت مدیره با عنایت به مفاد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۶ اساسنامه شرکت و همچنین سایر اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734889
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعیسهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۹۴۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سعید مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از صندوق تامین اجتماعی و غلامحسین رضوانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و عزیز دولتخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه املاک و مستغلات سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و عادل نژادسلیم به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و بهنام پرهیزگار به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی موسسه خدمات بهداشتی ـ درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و رحیم اسماعیلی دانا به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و محمدرضا حیدری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ ـ سعید مرتضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسین رضوانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حیدری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره کلیه اختیارات تفویض شده به مدیرعامل قبلی عینا به مدیرعامل جدید تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11870850
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سعید مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از صندوق تامین اجتماعی و غلامحسین رضوانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و عزیز دولتخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه املاک و مستغلات سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و عادل نژادسلیم به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و بهنام پرهیزگار به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی موسسه خدمات بهداشتی ـ درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و رحیم اسماعیلی‌دانا به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و محمدرضا حیدری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ ـ سعید مرتضوی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین رضوانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا حیدری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره کلیه اختیارات تفویض شده به مدیرعامل قبلی عینا به مدیرعامل جدید تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات