صابر میرزایی

آقای صابر میرزایی

کد ملی 004878xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
64
آگهی‌ها

شرکت های صابر میرزایی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که صابر میرزایی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
طرح و توسعه فن آوری ایرانیان
طرح و توسعه فن آوری ایرانیان
رییس هییت مدیره
توسعه فناوری برهان
توسعه فناوری برهان
سامان سرمایه نانو
سامان سرمایه نانو
عضو هییت مدیره
گروه پژوهشی اقتصاد فناوری دانش بنیان برهان
گروه پژوهشی اقتصاد فناوری دانش بنیان برهان
مدیریت توسعه برهان مبین
مدیریت توسعه برهان مبین
نایب رییس هییت مدیره
توسعه فناوری پالایش پرگان
توسعه فناوری پالایش پرگان
نایب رییس هییت مدیره
مهندسی کارا فن پویان شریف
مهندسی کارا فن پویان شریف
توسعه فناوری نخبگان
توسعه فناوری نخبگان
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
رییس هییت مدیره
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو
رییس هییت مدیره
صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان
صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان
خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان
خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان
انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان
انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان
عضو اصلی هییت مدیره
فناور جهان رویش
فناور جهان رویش
نانو ژاو دارو
نانو ژاو دارو
عبد بتن پایا
عبد بتن پایا
رییس هییت مدیره
گاز بتن برهان
گاز بتن برهان
رییس هییت مدیره
توسعه نانو فناوری نخبگان پویا
توسعه نانو فناوری نخبگان پویا
رییس هییت مدیره
کار آفرینی و فن آوری ایران کفا
کار آفرینی و فن آوری ایران کفا
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه همکاری های بین المللی فناورانه ایرانیان
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه همکاری های بین المللی فناورانه ایرانیان
رییس هییت مدیره
تامین اطمینان فناوران پردیس
تامین اطمینان فناوران پردیس
نایب رییس هییت مدیره
نانو حسگر سازان سلامت آریا
نانو حسگر سازان سلامت آریا
عضو هییت مدیره
بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی
بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی
عضو هییت مدیره عضو علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14830722
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳۰/۰۵/xxx۸ معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال xxx۷ به تصویب رسید. آقایان سید محمود رضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای علی بیت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حسین صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی زاهدی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14830784
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳۰/۰۵/xxx۸ معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار، آقای سید محمود رضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374574
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازکاهش سرمایه :
موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14009488
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک به زیر می باشد: موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14009496
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه سامان سرمایه نانو به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ با دریافت xxxxxxxxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک به زیر می باشد: موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارایxxx، xxx ریال سهم الشرکه حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965174
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی درتاریخ ۱۵/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اهداف بنیاد عبارتند از: الف) کلیات بنیاد علم و فناوری مصطفی در رویکردهای کلان خود به منظور توسعه علمی و فناوری در جهان تلاش خواهد_کرد. فعالیتهای این بنیاد در جهت تشویق و ترغیب نخبگان، پژوهشگران و دانشمندان جهان به خصوص جهان اسلام، در جهت تولید هرچه بیشتر علم و فناوری تبیین شده و تلاش خواهد_کرد تا ارزش‌های علم و فناوری و فلسفه گرایش به آن را در جوامع اسلامی نهادینه کند. این بنیاد با تمرکز برهم افزایی و همگرایی و همکاری بین دانشمندان جهان به خصوص جهان اسلام در حوزه‌های مختلف علم و فناوری در راستای ارتقای علم و فناوری در جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی خواهد_کوشید.. اهداف بنیاد در ۶ بخش تعریف شده و به شرح زیر می‌باشند: ارتقای آگاهی عمومی در علم و فناوری. آشنا کردن جوامع با اهمیت علم و فناوری ترویج فرهنگ شناخت از علوم آموخته شده در جوامع. شکل دهی جوامعی علاقه مند به علم و فناوری بهبود فضای پویای آموزشی و پژوهشی. ترویج پژوهش در کنار آموزش در علم. یافتن استعدادهای دانش آموزی و اشتیاق آفرینی در آن‌ها. ارتقای سطح خودباوری و همکاری در دانش آموزان. هویت بخشی به استعدادهای دانش آموزی و پرورش آن‌ها. توسعه و حمایت از ایده‌ها و دستاوردهای فناورانه آشنا کردن استعداد‌های دانشجویی با زیست بوم نخبگانی. ایجاد نگرش فناورانه در محیط علمی دانشگاه. مسیر دهی استعداد‌ها به سمت شکوفایی نخبگان حمایت از توسعه علم وفناوری. حمایت از طرح‌های علمی فناورانه. حمایت از همکاری تعامل و حرکت جمعی بین متخصصین و دانشمندان جهان اسلام. بدست آوردن سهمی در بهبود شرایط جامعه شناسایی دانشمندان برتر جهان اسلام و بهره مندی از پتانسیل ایشان در راستای رفاه بشریت. تقدیر و تشویق دانشمندان جهان اسلام. الگوسازی دانشمندان جهان اسلام. بهره مندی از دانشمندان جهان اسلام در جوامع اسلامی توسعه همکاری‌های علمی و فناوری. ارتقاء همکاری و هم افزایی دانشمندان. ارتقای کیفی آثار علمی در کنار ارتقای سطح امکانات و آموزش در مراکز علمی تحقیقاتی کشورهای اسلامی. ارتقای سطح علم و فناوری کشورهای کمتر توسعه یافته به خصوص در جهان اسلام ب: روش اجرای هدف ایجاد مراکزی به منظور گسترش فرهنگ ابتکار عمومی. تولید برنامه‌های علمی آموزشی ترویجی در حوزه‌های علم و فناوری و تمدن نوین اسلامی. برگزاری نمایشگا ه های علم و فناوری برگزاری رویدادهای هنری. برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها و مسابقات دانش آموزی. درگیر کردن مراکز آموزشی و مدارس در برنامه‌های دانش آموزی. ایجاد مراکز علمی برای دانش آموزان و دانشجویان. برگزاری رویدادها، جشنواره هاو مسابقات دانشگاهی. ایجاد باشگاه سفیران مصطفی (مبلغین بنیاد مصطفی). ایجاد جامعه المصطفی (واقفین بنیاد مصطفی). ایجاد فرصت‌های مطالعاتی در مراکز علمی بین المللی. برگزاری رویدادهای علمی و فناورانه حمایت ازپروژه‌های علمی فناورانه ما بین کشورهای اسلامی به منظور بهره مندی کشورهای کمتر توسعه یافته. اعطای نشان عالی علم و فناوری با نام جایزه مصطفی تبلیغ، اطلاع رسانی و الگو سازی از فعالیت‌های علمی دانشمندان به خصوص برگزیدگان جایزه در جوامع اسلامی. زمینه سازی جهت همکاری دانشمندان برجسته موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می‌باشد نیست، بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرای نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. شماره مجوز xxxxxx تاریخ مجوز ۱۴/۰۹/xxx۶ مرجع صادرکننده وزرات کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد خیابان آزیتا خیابان هشتم پلاک ۲ ورودی دو طبقه همکف واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۳ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای علی بیت اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای سیدمحمودرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حسن ظهور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال بازرسین برای مدت یک سال بشرح ذیل انتخاب شدند حسین صابری زفرقندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی انتخاب شد. سیدعلی عمرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شد. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848931
آگهی تغییرات توسعه فناوری نخبگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ به صندوق موسسه (از طریق مطالبات) میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش داد. ۲) آقای صابر میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه (از طریق مطالبات) میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکاء موسسه بعد از افزایش سرمایه به شرح دیل می‌باشد: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان دارنده: xxx. xxx. xxx. xxx ریال سهم الشرکه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بانمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای صابر میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ۳) اعضاء هیئت امناء اختیار افزایش سرمایه از محل مطالبات شرکاء را به هیئت اجرایی تفویض نمود که این بند از اساسنامه اصلاح می‌گردد. ۴) محل موسسه به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جنت آباد جنوبی خیابان مجاهد کبیر خیابان ۳۵ متری لاله شرقی پلاک ۲۱ طبقه اول کدپستی: xxxxxxxxx۳ انتقال یافت واین بند از اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718281
آگهی تغییرات توسعه فناوری نخبگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر ترکان به ش ملی xxxxxxxxx و غلامرضا فروزش به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی صفری به ش ملی xxxxxxxxx۴ و اسماعیل جبارزاده به ش ملی xxxxxxxxx۷ و صابر میرزائی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و سیدمحمود رضا سجادی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و سیدحسام الدین مدنی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و جعفر توفیقی داریان به ش ملی xxxxxxxxx۷ و موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و بنمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت امناء برای مدت نامحدود انتخاب شدند. آقایان ابراهیم حاج ابراهیمی بشماره ملی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت اجرایی و آقایان رضا زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهراب روح بخش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیئت اجرایی و آقای مهراب روح بخش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس موسسه برای مدت باقیمانده دوره تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد مالی و اوارق بهادار از قبیل چک، سفته، عقد هر گونه قرارداد و اسناد تعهدآور، افتتاح حساب در بانکهای کشور و بستن آنها و اخذ اعتبار از بانکها و سایر مراجع به هر عقدی از عقود و حق سپردن تضمین‌های لازم با امضاء مشترک ریئس موسسه و مدیر مالی معتبر است. احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس موسسه به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالله گلشن نور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711055
آگهی تغییرات توسعه فناوری نخبگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای صابر میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اعضاء هیئت امناء موسسه از ۱۲ نفر به ۹ نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکاء موسسه بعد از افزایش سرمایه به شرح دیل می‌باشد: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ دارنده xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای صابر میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده: xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559557
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۲ مورخه ۰۳/۰۵/xxx۶ اداره امور سازمان مرم نهاد وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه منتهی به ۲۸/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. - حسین صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سید محمود رضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ همگی به سمت اعضا اصلی و ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519965
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نانو حسگر سازان سلامت آریا درتاریخ ۲۷/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تتحقیق و توسعه انواع حسگرها وتولید نانو سنسورها و دستگاه‌های تشخیص و درمان سرطان و سایر بیماریهای قابل تشخیص و توسعه کاربردهای آن در حوزه پزشکی و سلامت و نه محدود به تشخیص و درمان سرطان، بیماریهای ریوی ویروسی و طراحی , ساخت , تولید تجهیزات پزشکی , خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و پزشکی , شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی , برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی , اخذ وام و اعتبارات و تسهیلات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی , مشارکت و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی انجام کلیه فعالیت‌های فوق در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - جمالزاده - بزرگراه شهید دکتر چمران - خیابان باقرخان - پلاک ۰ - مجتمع بیمارستانی امام خمینی - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد عبدالاحد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه طرح و توسعه فن آوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و به نمایندگی صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و به نمایندگی سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه طرح و توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد عبدالاحد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد علی بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از شرکا به سمت عضو هیئت مدیره و حسین شکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از شرکا به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته – برات - اسناد تعهدآور و قراردادها با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397100
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین اطمینان فناوران پردیس درتاریخ ۰۲/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نهادهای پولی و مالی، مشارکت در توسعه و توانمندسازی شرکت‌های مطالعاتی، فناور و نهادهای تخصصی حوزه فناوری در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم، انجام طرح‌های مطالعاتی در کلیه حوزه‌ها اعم از مطالعات مرتبط با توسعه، اقتصاد، فناوری و نوآوری، ارتقا، اکتساب و انتقال فناوری، تولید، تجاری سازی و توسعه بازار، مبادلات فناورانه و ارائه کلیه خدمات مرتبط اعم از مشاوره تخصصی، ارزیابی و امکان سنجی طرح‌های کسب وکار و نظارت، محاسبه انواع مخاطرات اعم از مخاطرات اعتباری، ارزش گذاری پروژه‌ها و طرح‌های مطالعاتی و فناوری و مبادلات مربوط به آن مستقیما یا از طریق عقد قرارداد همکاری با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تولید، توزیع، بسته بندی، خریدوفروش کلیه کالاها و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه کلیه خدمات اعم از خدمات پس از فروش، خدمات بازاریابی (غیرهرمی و غیرشبکه‌ای) و مدیریت شبکه توزیع، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در کلیه حوزه‌ها، عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف شرکت، ضمانت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نزد اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برگزاری همایش و هم اندیشی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی، پشتیبانی از اشخاص حقوقی از طریق پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌ها به صورت معوض یا غیرمعوض، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - ونک - خیابان سئول - خیابان اوستا - پلاک ۹ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدو تعداد xxx۰ سهم آن بانام می‌باشد و بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۱۰ مورخ ۲۱/۱/۹۶ بانک قرض الحسنه رسالت شعبه سعادت آباد مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره هادی عباسی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و به نمایندگی صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدمهدی بنی طباکوپائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن ملکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392722
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه همکاری‌های بین المللی فناورانه ایرانیان درتاریخ ۲۹/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. باستناد مجوز‌های شماره xxx۲۳/۹۶ مورخ ۲۱/۰۱/۹۶ بانک مرکزی و xxx۱۳ , xxx مورخ ۱۴/۱۲/۹۵ سازمان بورس و xxx۷/xxx/۹۶ مورخ ۲۷ / ۰۱/۹۶ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی ثبت و آگهی بلامانع است: موضوع: ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سودتسهیلات و جرایم متعلقه، ارائه خدمات ضمانت نامه‌ای، پیش خرید و یا خرید محصولات برای اجرای طرح‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری، تولید و تجاری سازی نتایج پژوهش‌ها و مبادلات فناورانه. جذب و یا هدایت کمک‌ها و منابع مالی دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق‌ها و بخش‌های دولتی و غیردولتی در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق. هرگونه سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خطر پذیر (vc) در طرح‌های پژوهشی، فناوری و صنعتی. مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت‌های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان و صندوق‌های تخصصی و واحدهای خدماتی و تولیدی مرتبط. تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح‌های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی‌ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌ها. همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی، ایجاد شعب تخصصی در داخل و خارج کشور و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق. اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری و مبادلات مربوط به آن. ارائه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرح‌های کسب وکار و نظارت، ارزش گذاری پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی و فناوری و مبادلات مربوط به آن. مشارکت در تدوین سیاست‌ها و اولویت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق‌ها درکشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت‌های موجود در کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی میانه ترانزیت کوچه دانشجو خیابان ترانزیت پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ نشانی کامل شعب وکدپستی شرکت ونام مدیران آن: تهران ونک خیابان سئول خیابان اوستا پلاک ۹ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ مدیرشعبه: حمیدرضا دارستانی فراهانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۲ زنجان گاوازنگ بلوار استاد یوسف ثبوتی خیابان اسفند فرعی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۲ مدیرشعبه: علیرضا شجاع مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ سی میلیارد ریال نقد منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام می‌باشد که مبلغ سی میلیارد ریال بابت سرمایه شرکت توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۱۰ مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ نزد بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز (بام) پرداخت گردیده است. اولین مدیران: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و به نمایندگی صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و به نمایندگی احمد روزساز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و به نمایندگی حمیدرضا دارستانی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری‌های نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و به نمایندگی اکبر قنبر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و به نمایندگی علیرضا شجاع مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مهدی رحیمی رضویه به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و هرگونه اسناد تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علیرضا عسکری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی محمدحسن ملکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169708
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای سعید سرکار به کد ملی xxxxxxxxx۰، موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶، شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزائی به کد ملی xxxxxxxxx۳، موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای میرجواد نگارنده به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره صندوق برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین حسنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169720
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای سعید سرکار به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وموسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای میرجواد نگارنده به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمدعلی بحرینی زارج فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه xxx۴ و کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها (به جز قراردادهای استخدامی) و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر صندوق معتبر است و اوراق عادی و اداری و قراردادهای استخدامی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049812
آگهی تغییرات توسعه فناوری نخبگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه طرح و توسعه علم و فن آوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی علی رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: موسسه طرح و توسعه علم و فن آوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سیدحسین دباغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047319
آگهی تغییرات توسعه فناوری نخبگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسین دباغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: موسسه طرح و توسعه علم و فن آوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047327
آگهی تغییرات توسعه فناوری نخبگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید میرزاده به ش ملی xxxxxxxxx۳ و محمد فرهادی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و اکبر ترکان به ش ملی xxxxxxxxx۶ و غلام رضا فروزش به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی صفری به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محمد سعیدی کیا به ش ملی xxxxxxxxx۵ و اسماعیل جبارزاده به ش ملی xxxxxxxxx۷ و صابر میرزائی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و سیدمحمودرضا سجادی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و سیدحسام الدین مدنی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و جعفر توفیقی داریان به ش ملی xxxxxxxxx۷ و موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی سیدعلی رهنما به ش ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت امنا برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت اجرایی و رضا زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، مهراب روح بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و روح الله ابوجعفری دلسم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء هیئت اجرایی و مهراب روح بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس موسسه برای مدت چهار سال انتخاب شدند. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، عقد هر گونه قرارداد و اسناد تعهدآور، افتتاح حساب در بانکهای کشور و بستن آنها و اخذ اعتبار از بانکها و سایر مراجع به هر عقدی از عقود و حق سپردن تضمین‌های لازم با امضاء رئیس موسسه و یکی از اعضاء هیئت اجرایی متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است و در صورت عدم حضور رئیس موسسه با امضاء مشترک رئیس هیئت اجرایی و یکی از اعضاء هیئت اجرایی معتبر است. احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس موسسه به همراه مهر موسسه معتبر خواهد_بود. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و مرتضی حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044328
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۲ مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ اداره کل امور سازمان‌های مردم نهاد - وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقایان قربانعلی دری نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سعید سهراب پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید محمود رضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ هرکدام دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه و آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029858
آگهی تغییرات شرکت کار آفرینی و فن آوری ایران کفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۰۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ش م xxxxxxxxx۹۰ آقای محمد شهاب سیدجلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان ش م xxxxxxxxx۳۵ و آقای سیدمهدی سادات حیاتشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، به ترتیب به عنوان رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری و قراردادهای پرسنلی با امضای مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704597
آگهی تغییراتسامان سرمایه نانو موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل آقای علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ یا آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459555
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوري نخبگان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده هیئت امنا مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ باپرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxxxxx۰۰ریال افزایش داد. آقای سید حسین دباغیان دارای کدملی xxxxxxxxx۷باپرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را بهxxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای صابر میرزایی دارای کدملی xxxxxxxxx۳باپرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را بهxxxxxxxxx ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه موسسه ازxxxxxxxxx۰ریال به xxxxxxxxx۰۰ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال آقای سید حسین دباغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367161
آگهی تغییرات شرکت کار آفرینی و فن آوری ایران کفا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۴۷۵۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۰۰۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی مرکز همکاری های فناوری و نوآوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدشهاب سید جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمهدی سادات حیات شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه مکاتبات و قراردادهای پرسنل با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339065
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۷۲۴۴ وشناسه‌ملی۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارآفرینی و فناوری ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره موسسه توسعه فناوری نخبگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره صندوق توسعه تکنولوژی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی بحرینی زارج به کدملی xxxxxxxxx۴ ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) به عنوان مدیرعامل تعیین گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها ( به جز قراردادهای استخدامی ) و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر صندوق معتبر است و اوراق عادی و اداری و قراردادهای استخدامی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339079
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۷۲۴۴ وشناسه‌ملی۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید . شرکت کارآفرینی و فناوری ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۳ صندوق توسعه تکنولوژی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به کدملی xxxxxxxxx۶ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۰ و موسسه توسعه فناوری نخبگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره صندوق برای مدت دو سال انتخاب شدند . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین حسنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های صندوق انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691300
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری پالایش پرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره وشرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای مهدی رعنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدمحمود زواره طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا، یکی امضای ثابت آقای سیدمحمود زواره طباطبائی (مدیرعامل) و دیگر امضای متغیر آقای علی بی تعب (رئیس هیات مدیره) یا آقای صابر میرزائی (نائب رئیس هیات مدیره) یا آقای مهدی رعنائی (عضو هیات مدیره) مجتمعا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677357
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وموسسه سامان سرمایه نانو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره وسید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت مدیره وسعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وصابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677365
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. موسسه توسعه فناوری نخبگان به نمایندگی آقای سید حسین دباغیان با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال از صندوق شرکت معادل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند و آقای رسول تارویردیلو با دریافت مبلغ xxxxxxریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند و آقای سید مهدی رضایت سرخ آبادی با دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داددر نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد لیست شرکا بشرح ذیل تغییر یافت موسسه سامان سرمایه نانو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxxریال سهم الشرکه وحسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه وصابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588882
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه سامان سرمایه نانو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت.آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت.آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا به شرح ذیل می باشد موسسه توسعه فناوری نخبگان ش م xxxxxxxxx۶۹ دارای xxxxxxxxxریال ـ سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶دارای xxxxxx۰۰ ـ حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱دارای xxxxxxریال ـ رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxریال ـ موسسه سامان سرمایه نانو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای xxxxxxxxx ریال ـ سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxریال ـ صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586712
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چکاد نوآوران عصر اطلاعات در تاریخ ۰۳/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، ارائه طرح، نظارت فنی، پیاده سازی، توسعه، پشتیبانی فنی و اجرا در زمینه کلیه سیستمها و پروژه های سخت افزاری، مشاوره و طراحی سیستمهای رایانه ای و شبکه های رایانه ای مجاز، ساخت و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه تجهیزات رایانه ای و قطعات شبکه های رایانه ای و لپ تاپ و کامپیوترهای خانگی پی سی و نیز تجهیزات جانبی آنها، ارائه کلیه خدمات سرویس ـ تعمیر ـ نگهداری ـ نصب و راه اندازی انواع سیستمهای سخت افزاری و الکتریکی و الکترونیکی و نیز ایجاد و تشکیل هر گونه فروشگاه جهت فروش و توزیع کالاهای شرکت و خدمات پس از فروش آنها، بازاریابی مجاز (غیرهرمی و غیرشبکه ای و غیر الکترونیکی) و هر گونه مشاوره مدیریتی و بازرگانی مرتبط، خدمات برگزاری و شرکت در سمینارها، همایشها، گردهمایی های تخصصی و نمایشگاه های داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارائه کلیه فعالیتهای مشاوره ای و مدیریتی مجاز در زمینه طرح ها و پروژه های رایانه ای مجاز، نظارت فنی و تخصصی و صنعتی و بازرگانی و خدمات فنی مهندسی در کلیه گرایش های مجاز در صورت لزوم در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات در زمینه لوازم و تجهیزات کمک آموزشی مربوطه، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاههای داخلی و بین المللی، و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، ستارخان، حبیب اللهی، تقاطع سروش یکم، پلاک ۹۶ کدپستی: xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال نقد منقسم به xxx سهم یکصد هزار ریالی که تعداد xxx سهم بانام می باشد. مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۳ مورخ ۲۰/۵/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ستارخان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای صابر میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده موسسه طرح و توسعه فن آوری ایرانیان بشناسه ملی: xxxxxxxxx۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود عبدی به کدملی xxxxxxxxx۰نماینده شرکت فناور جهان رویش به شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۴ بسـمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم کیال به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه مکاتبات عادی و مراسلات و نامه های اداری باامضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مصطفی رادمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. ـ کاظم زارعی قشلاق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ نام روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت: ابرار
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505406
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان شماره ثبت ۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی امنا به طور فوق العاده و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سیّد محمودرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مهدی صفّاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای حسین صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و رسمی و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چک، سفته و بروات با دو امضای هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر انجمن معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیسٍِ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421637
آگهی تغییرات موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان شماره ثبت ۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ که با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی موسسه تشکیل شد، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت تمام سهم الشرکه خود از صندوق موسسه به مبلغ xxx/xxx/۹ ریال از ردیف سهامداران خارج گردید.
۲ـ در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت.
با توجه به تغییرات اخیر، ماده مربوطه در اساسنامه به شرح دو بند فوق اصلاح و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شxxxxxx۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413750
آگهی تغییرات موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان شماره ثبت ۳۱۳۵۳ شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۹۴۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مورخ ۲۶/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حامد افشاری بشماره ملیxxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای صابر میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی(خارج از شرکا) بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر نجیمی کرهرودی (خارج از شرکا) بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای میر جواد نگارنده (خارج از شرکا) بشماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و آقای علی اصغر نجیمی کرهرودی (عضو هیئت مدیره) متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421636
آگهی تغییرات موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان شماره ثبت ۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ که با حضور کلیه شرکاء در محل موسسه تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان شماره ثبت ۱۷ با پرداخت xxx/xxx/۹ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۹ ریال افزایش داد.
۲ـ آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده جدید انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان در هیئت امناء و هیئت رییسه موسسه معرفی گردید بنابراین نمایندگان انجمن در هیئت های موسسه به ۲ نفر افزایش یافت.
۳ـ آقای سیدحسین ساجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.
۴ـ در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح و جهت اطلاع عموم آگهی می شود.
شxxxxxx۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359508
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی فرزند محمود به کدملی xxxxxxxxx۶ و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای مسعود عبدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای صابر میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید رضا موسوی برزکی به کدملی xxxxxxxxx۷.
مهدی هاتف به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید نیک منش به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360646
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایگدی آقای مسعود عبدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر میرزایی فرزند حسین به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا موسوی برزکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خیرالله سرخوش سرکندی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین امضاء اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351395
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تراز مالی و تصویب صورت های مالی منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی داوران حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالمجید مرشیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردید:
ابراهیم حاج ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و علی جباررشیدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری با کد ملی xxxxxxxxx۹ صابر میرزایی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و سید علی اکرمی فر با کد ملی xxxxxxxxx۶ و علی بی تعب کد ملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223908
آگهی تغییرات شرکت گروه پژوهشی اقتصاد فناوری دانش بنیان برهان موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدحسن پاسوار با کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان مدیر گروه برای مدت دو سال و آقای صابر میرزایی با کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت موسس و آقای محمدحسن پاسور با کدملیxxxxxxxxx۶ و سعید سرکار به کدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت موسس انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی و سایر مکاتبات عادی و اداری موسسه با امضاء مدیر گروه یا یکی از اعضاء هیئت موسس همراه با مهر گروه معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215633
آگهی تغییرات موسسه سامان سرمایه نانو به شماره ثبت ۲۹۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نادر علیزاده جهقی با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش داد. آقای صابر میرزائی با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال از صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش داد.
در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد.
لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه موسسه:
آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به ش ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx/xxx/xxx/۸ ریال و آقای نادر علیزاده جهقی به ش ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/xxx/xxx ریال و آقای صابر میرزائی به ش ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx/xxx/xxx ریال.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156702
آگهی تغییرات شرکت صتدوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به نمایندگی آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و صندوق توسعه تکنولوژی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره.
آقای محمدعلی بحرینی زارج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال تعیین گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها (به جز قراردادهای استخدامی) و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر صندوق معتبر است و اوراق عادی و اداری و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069963
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۱۷۲۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای صابر میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی اکرمی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بی تعب به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رعنائی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء هیئت مدیره).
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا یکی امضای ثابت آقای مهدی رعنائی (مدیرعامل) و دیگری امضای متغیر آقای صابر میرزائی با کدملیxxxxxxxxx۳ (رئیس هیئت مدیره) یا اقای ابراهیم حاج ابراهیمی (نائب رئیس هیئت مدیره) با کدملیxxxxxxxxx۶ یا آقای علی بی تعب (عضو هیئت مدیره) باکدملیxxxxxxxxx۷ مجتمعاً با مهرشرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۶/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055984
آگهی تصمیمات موسسه توسعه فناوری نخبگان ‌به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (هیئت امنا) مورخ ۲/۱۰/۹۱ سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و حمید میرزاده به ش ملی xxxxxxxxx۳ و محمد فرهادی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و اکبر ترکان به ش ملی xxxxxxxxx۶ و غلام رضا فروزش به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی صفری به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محمد سعیدی کیا به ش ملی xxxxxxxxx۵ و اسماعیل جبارزاده به ش ملی xxxxxxxxx۷ و صابر میرزائی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و سید حسین دباغیان به ش ملی xxxxxxxxx۷ و سید محمودرضا سجادی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و سید حسام الدین مدنی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و جعفر توفیقی داریان به ش ملی xxxxxxxxx۷ و سید علی رهنما به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 991000
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کارا فن پویان شریف با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۴۶۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۶۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علی بی تعب به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامهxxxxxx تاریخ تولد۲۸/۶/۶۲ فرزند حمید با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۷۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سید محمدصادق مرتضوی اشکذری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx۷ تاریخ تولد۸/۱۰/۳۹ فرزند حسین با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی رعنائی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
طراحی ساخت در زمینه اجرای سیستمهای مکانیکی انجام طرح های مطالعاتی پژوهشی صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی خرید و فروش پخش شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات بانکی ارزی و ریالی ایجاد شعب در داخل و خارج عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه خدمات مجاز مطابق با قانون تجارت که در راستای موضوع فعالیت شرکت می باشد تهیه و تولید محصولات شیمیایی و قطعات و تجهیزات مکانیکی راه اندازی خط تولید کارخانجات تولیدی.
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ شهرآرا نرسیده به اداره گذرنامه نبش کوچه ابوذر پلاک۷۴ ط سوم کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۴ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ ۴ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۴ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار و پانصد سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد هشتصد و بیست و چهار سهم بانام، تعداد ششصد و هفتاد و شش سهم بی نام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.
۳ـ ۴ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
آقای علی بی تعب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمدصادق مرتضوی اشکذری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی رعنائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمدصادق مرتضوی اشکذری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل
۴ـ ۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ۴ـ آقای علی کاظمی پورپاپکیاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ فریدوند به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۴ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ۶/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969523
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه برهان مبین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۴۰۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۲۲۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای صابر میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری برهان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی صفری به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی بی تعب به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین کلاه دوزان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۰/۸/xxx۳.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت دارای اعتبارمیباشد.
در تاریخ۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969528
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه برهان مبین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۴۰۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۲۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مجتبی مرادی خلفلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد پرویزی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۸/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای صابر میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و شرکت توسعه فناوری برهان سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مهدی صفری و شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبتxxx با نمایندگی آقای علی بی تعب تا تاریخ۱۰/۸/xxx۳.
در تاریخ۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880783
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری پالایش پرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۱۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ مواد۲۳, ۳۸ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۴/۰۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی بی تعب به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای صابر میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و موسسه پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان با نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی تا تاریخ۱۴/۰۸/xxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی بی تعب به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صابر میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان با نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمودرضا زواره طباطبایی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۴/۰۸/xxx۳
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان ـ خ شهرآرا ـ نبش ابوذر ـ پ۷۴ ـ ط۲ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از دو امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
در تاریخ۲۷/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694554
آگهی تأسیس موسسه گروه پژوهشیاقتصاد فناوری دانش بنیان برهان
موسسه فوق در تاریخ۱۶/۵/xxx۱ تحت شمارهxxx۳۰ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۶/۵/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع موسسه: بررسی و شناسائی نیازهای پژوهشی در زمینه اهداف گروه، اجرای طرحهای پژوهای بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف گروه، فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط، همکاری پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی درزمینه تحقق اهداف گروه با رعایت قوانین و مقررات ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی انجام شده درگروه، انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف گروه طبق ضوابط و مقررات مربوط، برگزاری همایشهای علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاههای آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، ستارخان، خ حبیب اللهی، خ شهید متولیان، پ۹، کدپستیxxxxxxxxx۵.
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغxxx/xxx/۱۰ریال میباشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ـ آقای سید حبیب اله طباطبائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای صابر میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت موسس.
۳ـ۵ـ آقای کاظم زارعی قشلاق به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرگروه به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی امضاء ثابت مدیرگروه و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت موسس همراه با مهرگروه سایرنامه ها و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرگروه همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10519124
آگهی تأسیس موسسه گروه پژوهشی اقتصاد فناوری دانش بنیان برهان
موسسه فوق در تاریخ ۱۶/۵/xxx۱ تحت شماره xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۵/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. ۱ موضوع موسسه: بررسی و شناسائی نیازهای پژوهشی در زمینه اهداف گروه، اجرای طرحهای پژوهای بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف گروه، فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط، همکاری پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی درزمینه تحقق اهداف گروه با رعایت قوانین و مقررات ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی انجام شده درگروه، انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه‌های رایانه‌ای متناسب با اهداف گروه طبق ضوابط و مقررات مربوط، برگزاری همایشهای علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاههای آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات. ۲ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی موسسه: ۱ ۳ استان تهران، شهر تهران، ستارخان، خ حبیب اللهی، خ شهید متولیان، پ ۹، کدپستی xxxxxxxxx۵. ۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال میباشد. ۵ اولین مدیران موسسه: ۱ ۵ آقای سید حبیب اله طباطبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت موسس. ۳ ۵ آقای کاظم زارعی قشلاق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرگروه به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی امضاء ثابت مدیرگروه و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت موسس همراه با مهرگروه سایرنامه‌ها و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرگروه همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694562
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه برهان مبین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۴۰۰۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۲۲۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای صابر میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا شاه میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری برهان سهامی خاص با نمایندگی اقای مهدی صفری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین کلاه دوزان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۰/۴/xxx۲.
در تاریخ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663423
آگهی تأسیس موسسه سامان سرمایه نانو
موسسه فوق در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تحت شماره xxx۳۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی به منظور توسعه و تجاری سازی فن آوریهای نانو و نوین.
ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه و تجاری سازی فن آوریهای نانو و نوین و انجام مطالعات امکان سنجی.
برگزاری و شرکت در همایشهای داخلی و خارجی به منظور ارتقاء سطح دانش فن آورها و همچنین معرفی فرصتهای تجاری سازی در بازارهای فن آوری نانو و نوین داخلی و خارجی
انجام مطالعات امکان سنجی
اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف و منافع مؤسسه..
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر فاطمی نرسیده به خیابان سیندخت پلاک xxx طبقه اول شمالی غربی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ ۵ ـ آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای نادر علیزاده جهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای نادر علیزاده جهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621333
آگهی تأسیس موسسه سامان سرمایه نانو
موسسه فوق در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تحت شماره xxx۳۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی به منظور توسعه و تجاری‌سازی فن‌آوریهای نانو و نوین.

ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه و تجاری‌سازی فن‌آوریهای نانو و نوین و انجام مطالعات امکان‌سنجی.

برگزاری و شرکت در همایشهای داخلی و خارجی به منظور ارتقاء سطح دانش فن‌آورها و همچنین معرفی فرصتهای تجاری‌سازی در بازارهای فن‌آوری نانو و نوین داخلی و خارجی

انجام مطالعات امکان‌سنجی

اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف و منافع مؤسسه..

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر فاطمی نرسیده به خیابان سیندخت پلاک xxx طبقه اول شمالی غربی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ ـ آقای ابراهیم حاج‌ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای نادر علیزاده‌جهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای نادر علیزاده‌جهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482184

آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مجتبی مرادی خلفلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید نیک منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علیرضا شاه میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شماره ثبت xxx۹۰ با نمایدگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شماره ثبت xxx۴۰ با نمایندگی آقای مسعود عبدی تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲.
در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482185

آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا شاه میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان با نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان با نمایندگی آقای مسعود عبدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا موسوی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است همچنین امضای اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826247
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مجتبی مرادی‌خلفلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید نیک‌منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علیرضا شاه‌میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شماره ثبت xxx۹۰ با نمایدگی آقای ابراهیم حاج‌ابراهیمی و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شماره ثبت xxx۴۰ با نمایندگی آقای مسعود عبدی تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲.

در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 415639

آگهی تغییرات در موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شماره ثبتxxx۹۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضاء هیئت رئیسه برای مدت ۴ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صابر میرزائی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی صفاری نیا به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی مرتضی بیرنگ به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت رئیسه و محمد جلال به ش ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) به سمت رئیس موسسه. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء محمد جلال رئیس موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9688083
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه برهان مبین سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۴۰۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۲۲۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای صابر میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا شاه‌میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه فناوری برهان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی صفری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمدحسین سجادی‌نیری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۰/۴/۹۲.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق و تعهدآور با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۲/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9640142
آگهی تأسیس شرکت عبد بتن پایا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی اعم از صنعتی و بازرگانی ساختمانی مشاوره‌های مدیریتی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و یا مشارکت در ایجاد توسعه راه‌اندازی انواع طرحهای تولیدی صنعتی و خدماتی در داخل و خارج از کشور و در طرحهای ملی و منطقه‌ای شامل طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی و تولیدی فنی مهندسی ۲ـ سرمایه‌گذاری و تشکیل انواع شرکتهای تولیدی خدماتی فنی و مهندسی در کلیه زمینه‌های فناوری خصوصا صنایع نوین و پیشرفته شامل مواد جدید نانو فناوری ۳ـ مدیریت نظارت فنی اجرا و انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی عمرانی برای تولید و اجرای کامل طرحهای عمرانی از جمله تولید انبوه مسکن و ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص موضوع فوق‌الذکر ۴ـ انجام کلیه خدمات بازرگانی به منظور واردات و صادرات انواع کالا و خدمات برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ۵ـ اخذ موافقتهای اصولی به منظور اجرای طرحهای تولیدی و غیرتولیدی موجود برای شرکت ۶ـ مبادرت به هرگونه مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل سازمانهای دولتی و غیردولتی و خصوصی ۷ـ اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانت‌نامه‌های قانونی از بانکها و موسسات مالی یا اعتباری خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای شرکت برای شرکت ۸ـ اخذ هرگونه نمایندگی مجاز از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی مرتبط با موضوعات شرکت تعیین و ایجاد و حذف شعب و نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور ۹ـ سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور ۱۰ـ حضور در نمایشگاهها همایشها مناقصه‌ها و مزایده‌های مرتبط با موضوع شرکت در داخل و خارج از کشور و تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ستارخان خ حبیب‌الهی نبش سروش یکم پ ۳ ساختمان امین ط ۵ واحد ۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای مسعود عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای مسعود عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10666018
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری پالایش پرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۱۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مواد۲۳, ۳۸ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۴/۰۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی بی‌تعب به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای صابر میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و موسسه پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان با نمایندگی آقای ابراهیم حاج‌ابراهیمی تا تاریخ۱۴/۰۸/xxx۳

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی بی‌تعب به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای صابر میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و موسسه پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان با نمایندگی آقای ابراهیم حاج‌ابراهیمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید محمودرضا زواره‌طباطبایی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۴/۰۸/xxx۳

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان ـ خ شهرآرا ـ نبش ابوذر ـ پ۷۴ ـ ط۲ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از دو امضای نایب رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.

در تاریخ۲۷/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10923767
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه برهان مبین سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۴۰۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۲۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محی‌الدین حامدنعیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی مرادی‌خلفلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳۰/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای صابر میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا شاه‌میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و شرکت توسعه فناوری برهان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مهدی صفری تا تاریخ۳۰/۴/۹۲.

در تاریخ۲۲/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988051
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه برهان مبین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۴۰۰۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۲۲۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای صابر میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا شاه‌میرزائی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه فناوری برهان سهامی‌خاص با نمایندگی اقای مهدی صفری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای امین کلاه‌دوزان به شماره‌ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۰/۴/xxx۲.

در‌ تاریخ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11465726
آگهی تاسیس شرکت گاز بتن برهان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی اعم از صنعتی بازرگانی ساختمانی مشاوره‌ای مدیریتی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و یا مشارکت در ایجاد توسعه و راه‌اندازی انواع طرحهای تولیدی صنعتی و خدماتی مجاز در داخل و خارج از کشور و در طرحهای ملی و منطقه‌ای شامل طرحها و پروژه‌های خدماتی تولیدی فنی مهندسی و سرمایه‌گذاری ۲ـ سرمایه‌گذاری و تشکیل انواع شرکتهای تولیدی خدماتی فنی و مهندسی در کلیه زمینه‌های فناوری خصوصا صنایع نوین و پیشرفته (شامل مواد جدید نانو فناوری) ۳ـ فروش انواع محصولات و کالاهای صنعتی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و مدیریت در خصوص موضوع فوق‌الذکر ۴ـ مدیریت نظارت فنی اجرا و انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی عمرانی برای تولید و اجرای کامل طرحهای عمرانی از جمله تولید انبوه مسکن و ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص موضوع فوق‌الذکر ۵ـ انجام کلیه خدمات بازرگانی به منظور واردات و صادرات انواع کالا و خدمات مجاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ۶ـ اخذ موافقتهای اصولی به منظور اجرای طرحهای تولیدی و غیرتولیدی و یا توسعه و تکمیل طرحهای تولیدی و غیرتولیدی موجود ۷ـ مبادرت به هرگونه مشارکت اعم از حقیقی و حقوقی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل سازمانهای دولتی و غیردولتی و خصوصی ۸ـ اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری ضمانتنامه‌های قانونی از بانکها و موسسات مالی یا اعتباری خصوصی و دولتی در داخل و یا خارج از کشور در چارچوب فعالیتهای شرکت به هر صورت قانونی برای شرکت ۹ـ اخذ هرگونه نمایندگیهای مجاز از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی مرتبط با موضوعات شرکت تعیین و ایجاد و حذف شعب به نمایندگی در داخل ۱۰ـ سرمایه‌گذاری در داخل و یا خارج از کشور و یا خارج از کشور ۱۱ ـ حضور در نمایشگاهها همایشها مناقصه‌ها و مزایده‌های مرتبط با موضوع شرکت در داخل و یا خارج از کشور و هر اقدام قانونی که موجب تسهیل و تجهیز اجرای موضوعات فعالیتهای شرکت گردد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ستارخان خ شهید حبیب‌الهی نبش سروش یکم پ۳ ساختمان امین ط پنجم واحد ۹ ـ کد پستی xxxxxxxxx۸.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار و دو سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار و دو سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴۱ مورخ ۷/۲/۹۰ نزد بانک مسکن شعبه توحید پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای صابر میرزائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت مدیریت توسعه‌گر ساختمان مهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید رضا موسوی‌برزکی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت بهرام پایا مبتکر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهرام صبوری‌دودران به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای بهرام صبوری‌دودران به نمایندگی از شرکت بهرام پایا مبتکر سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای مجتبی مرادی‌خلفلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مهدی هاتف به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787932
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا شاه‌میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان با نمایندگی آقای ابراهیم حاج‌ابراهیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان با نمایندگی آقای مسعود عبدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید رضا موسوی‌برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیر‌عامل تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است همچنین امضای اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11941565
آگهی تغییرات در موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شماره ثبت۱۳۶۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضاء هیئت رئیسه برای مدت ۴ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صابر میرزائی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی صفاری‌نیا به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌مرتضی ‌بیرنگ به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت رئیسه و محمد جلال به ش ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) به سمت رئیس موسسه. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء محمد جلال رئیس موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11946797
آگهی تغییرات شرکت توسعه نانو فناوری نخبگان پویا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۲۵۲۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۷۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید مهدی رضایت‌سرخ‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شماره ثبت xxx۴۰ با نمایندگی آقای سید حسین دباغیان

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند.

آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مسعود عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان با نمایندگی آقای سید حسین دباغیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل

۳ـ کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از قبیل چک حواله سفته برات و عقود هرگونه قراردادهای تعهدآور و معاملات و اسناد هزینه و دستور پرداخت‌ها (به جز قراردادهای استخدامی) و افتتاح حساب در بانکهای کشور و بستن آنها و اخذ وام و اعتبار از بانکها و سایر مراجع و واگذاری وام و اعتبار به هر عقدی از عقود و حق سپردن تضمینات لازم با امضا مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت تعیین می‌گردد و احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۳۰/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات