اکرم حسینیان پارسا

اکرم حسینیان پارسا

کد ملی 004809xxxx
گراف ارتباطات
30
شرکت‌ها
44
آگهی‌ها

شرکت های اکرم حسینیان پارسا

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که اکرم حسینیان پارسا دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تجهیز کاران معادن پارسیان
تجهیز کاران معادن پارسیان
زمین گستران تهران
زمین گستران تهران
توسعه معادن یاسوج
توسعه معادن یاسوج
الماس نخلستان شرق
الماس نخلستان شرق
بازرس علی‌البدل
جهان تجارت شبنم
جهان تجارت شبنم
بازرس علی‌البدل
نگین تجارت آمر
نگین تجارت آمر
بازرس علی‌البدل
فولاد گستر سمانه
فولاد گستر سمانه
بازرس علی‌البدل
توسعه بازرگانی فاضل
توسعه بازرگانی فاضل
بازرس علی‌البدل
نگین تجارت دماوند
نگین تجارت دماوند
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت سلطانیه
توسعه تجارت سلطانیه
بازرس علی‌البدل
نگین تجارت فاضل
نگین تجارت فاضل
بازرس علی‌البدل
جهان تجارت اندیشه ایرانیان
جهان تجارت اندیشه ایرانیان
بازرس اصلی
نگین ابریشم فاخته
نگین ابریشم فاخته
بازرس اصلی
توسعه عمران ستایش
توسعه عمران ستایش
بازرس علی‌البدل
فرش کویر فاخته
فرش کویر فاخته
بازرس علی‌البدل
راه و عمران ندا سازه
راه و عمران ندا سازه
بازرس اصلی
سد و عمران رها گستر
سد و عمران رها گستر
بازرس اصلی
پیام تجارت میعاد
پیام تجارت میعاد
بازرس اصلی
توسعه ابنیه بسطام
توسعه ابنیه بسطام
بازرس اصلی
شهر سازان مدرن آرتا
شهر سازان مدرن آرتا
بازرس اصلی
عمران سازه غانم
عمران سازه غانم
بازرس اصلی
بنیان پایه اطلس
بنیان پایه اطلس
نایب رییس هییت مدیره
توسعه تجارت سوهانک
توسعه تجارت سوهانک
بازرس علی‌البدل
نگین تجارت بسطام
نگین تجارت بسطام
الماس سروستان
الماس سروستان
زمین گستران شیراز
زمین گستران شیراز
نایب رییس هییت مدیره
سامان گستر آگاه
سامان گستر آگاه
بازرس اصلی
سازه پایدار راوند
سازه پایدار راوند
بازرس اصلی
ذوب آهن ونداد
ذوب آهن ونداد
بازرس اصلی
پارس تجارت ورامین
پارس تجارت ورامین
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14283708
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران ستایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. خانم مریم یزدانی فیجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶به عنوان مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و خانم نازنین بابالوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک،سفته،بروات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239899
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سوهانک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نازنین بابالوئی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر عامل و رییس هیئت مدیره و خانم مریم یزدانی فیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک،سفته،بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. خانم اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد امین کشتکاران بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831872
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سوهانک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و خانم اکرم حسینیان پارسابه شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رییس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759686
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کاران معادن پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اکرم حسینیان پارساو خانم مهرنوش اسدپور به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند ودر نتیجه: خانم مهرنوش اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576117
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کاران معادن پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نغمه عسگری و آقای نورالدین عبدی به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم نغمه عسگری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره وآقای نورالدین عیدی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. آقای محسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وخانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500192
آگهی تغییرات شرکت الماس سروستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیر عامل و رییس هیئت مدبره و خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969604
آگهی تغییرات شرکت الماس سروستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955289
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سوهانک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035875
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس تجارت ورامین درتاریخ ۲۶/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خریدو فروش فرش دستباف اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز سرمایه گذاری و مشارکت در معادن فعال و کارخانجات تولیدی و صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم واخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی ـ بالاتر از ظفر ـ ساختمان سهیل ـ واخد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ ۱۸/۵/۹۳ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: اسدالله محمدی شلمانی مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدیه مقیمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مهدیه مقیمی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مهدیه مقیمی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. بنفشه نخعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395596
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ذوب آهن ونداد درتاریخ ۳۰/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی، سرمایه گذاری در معادن شن و ماسه و سنگ آهک و سنگ تزیینی و سنگ اهن و سرمایه گذاری و ایجاد کارخانه جات ذوب اهن و فولاد پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شریعتی ـ بالاتر از ظفر ـ ساختمان سهیل ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ ۲۵/۹/۹۳ نزد بانک سپه شعبه پل رومی پرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت: خانم بنفشه نخعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و مهناز رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روز نامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد . (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759515
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه پایدار راوند درتاریخ ۱۰/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت. حضور در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : شریعتی، بالاتر از ظفر، ساختمان سهیل، طبقه سوم، واحد سیزده کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت : مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷۱ مورخ ۸/۹/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : بنفشه نخعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مهناز رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مهناز رضائی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مهناز رضائی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی . میهن اسکروچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700372
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت سازه باشتین درتاریخ ۲۶/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی، انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری سنگی بتنی، بناهای پیش ساخته، طراحی و اجرای معابر بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی ـ بالاتر از ظفر ـ ساختمان سهیل ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۳ کد پ xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳/۸/۹۳ نزد بانک سپه شعبه داودیه پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: بنفشه نخعی به ش م xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیات مدیره و مهناز رضائی به ش م xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. اسدالله محمدی شلمانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376009
آگهی تغییرات شرکت زمین گستران شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره
خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348750
آگهی تغییرات شرکت زمین گستران تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقای مصطفی صالحی بشماره ملیxxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره
خانم اکرم حسینیان پارسا بشماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266871
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات کاران معادن پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ خانم نغمه عسگری ک م xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) ـ خانم اکرم حسینیان پارسا ک م xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم مهرنوش اسدپور ک م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقوداسلامی قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266879
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات کاران معادن پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و اسدالله محمدی شلمانی مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ ـ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
خانمها اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مهرنوش اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200698
آگهی تغییرات شرکت الماس سروستان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
آقای مصطفی صالحی به شماره ملیxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و آقای حسین اسدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190532
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت شاخه نبات سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۷۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۶۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و اسدا... محمدی شلمانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160573
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سوهانک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۱۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم حسینیان پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105969
آگهی تاسیس شرکت بنیان پایه اطلس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهرانپارس فلکه سوم خیابان xxx غربی فرعی ۱/xxx پورمشیر پلاک ۲۶ طبقه اول غربی ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۶ مورخ ۲۶/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082797
آگهی تاسیس شرکت عمران سازه غانم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ قیطریه ـ کوی افشین محمودیان ـ پلاک ۲ واحد ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۵ مورخ۲۶/۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075966
آگهی تأسیس شرکت شهرسازان مدرن آرتا (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۱۱/۳/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۱/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصراقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه امور درزمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های ابیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران، شهرتهران، قیطریه، کوی افشین محمودیان، پلاک۲، واحد۳، کدپستیxxxxxxxxx۸.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۳۷ مورخ۲۶/۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپور نرجه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1073552
آگهی تأسیس شرکت توسعه ابنیه بسطام سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیساتی فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ نرسیده به آفریقا ـ ساختمان xxx واحد ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۳۱/۲/۹۲ نزد بانک اقتصادنوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069846
آگهی تاسیس شرکت راه و عمران ندا سازه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران قیطریه ـ کوی افشین محمودیان ـ پلاک ۲ واحد ۲۰ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۶ مورخ ۲۶/۲/۹۲ نزد بانک اقتصاد نیون شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069848
آگهی تاسیس شرکت سد و عمران رها گستر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و برزگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران قیطریه ـ کوی افشین محمودیان ـ پلاک ۲ واحد ۲۰ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۴ مورخ ۲۶/۲/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069862
آگهی تاسیس شرکت پیام تجارت میعاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران ـ نارمک ـ خیابان مهرـ کوچه باقرپورـ پلاک ۴ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۱/xxx مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میدان چیذر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته بروات ـ قراردادهاـ عقود اسلامی با امضاء خانم زهرا روشن نظر همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم رویا ثاقب بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065680
آگهی تاسیس شرکت توسعه عمران ستایش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش تجهیزات کامپیوتر
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار اندرزگو ـ خیابان شریفی منش ـ کوی مجید امینی ـ پلاک ۳ زنگ ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۹/۱۲/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه میدان چیذر پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065676
آگهی تاسیس شرکت نگین ابریشم فاخته سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش آهن آلات، میل گرد، تیرآهن ـ سرمایه گذاری در معادن، کارخانجات پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ولنجک خیابان هشترودی کوی سوم پلاک ۱ زنگ ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۳ مورخ ۱۸/۰۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم رویا ثاقب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065693
آگهی تاسیس شرکت فرش کویر فاخته سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش آهن آلات ـ تجهیزات و لوازم کامپیوتر ـ زراعت و باغداری
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک ۱۴ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۱ مورخ ۱۸/۰۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063818
آگهی تاسیس شرکت توسعه تجارت سلطانیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۱۲/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت و کامپیوتر ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار قیطریه ـ کوی محمودیان پلاک ۲ واحد۱۰ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۰ـxxx۰ مورخ۳/۱۲/۹۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043677
آگهی تأسیس شرکت توسعه بازرگانی فاضل سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی احداث کارخانه جات و خرید و فروش کامپیوتر پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار اندرزگو، خیابان شریعتی نبش کوی مجید امینی بن بست برادران عباسی پلاک ۳ زنگ ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۷ مورخ ۲۲/۱/xxx۲ نزد بانک ایران زمین شعبه فرشته پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها، عقود اسلامی به امضای رئیس هیئت مدیره آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042527
آگهی تأسیس شرکت نگین تجارت آمر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش آهن آلات میل گرد تیرآهن سرمایه گذاری در معادن کارخانجات سرمایه پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران اندرزگو، کوچه مجید امینی پلاک ۳ زنگ ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶/xxx مورخ ۲۲/۱/۹۲ نزد بانک ایران زمین شعبه فرشته پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042528
آگهی تأسیس شرکت فولاد گستر سمانه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار عصراقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش فرش دستباف سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران نارمک، خیابان رودباری، کوچه باقرپور پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱۲ مورخ ۲۸/۱/۹۲ نزد بانک ایران زمین شعبه فرشته پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036047
آگهی تاسیس شرکت جهان تجارت شبنم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران نارمک خیابان مهر کوچه باقرپور پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۲۴/۱۲/xxx۱ نزد بانک انصار شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء خانم نغمه عسگری همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهرنوش اسد پورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063829
آگهی تاسیس شرکت جهان تجارت اندیشه ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۱/۹۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت:
صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش تجهیزات کامپیوتر.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار اندرزگو ـ خیابان شریفی منش ـ کوی مجید امینی ـ بن بست برادران عباسی ـ پلا ک ۳ زنگ۴ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۸۳ مورخ۱۹/۱۲/۹۱ نزد بانک مسکن شعبه چیذر پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063819
آگهی تاسیس شرکت نگین تجارت فاضل سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۰/۱/۹۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ قطعات لوازم یدکی اتومبیل ـ کامپیوتر و آهن آلات ـ سرمایه گذاری در کارخانجات پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران قیطریه ـ کوی افشین محمودیان پلاک ۲ واحد۱۰ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۳۳ مورخ۲۴/۱۲/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چیذر پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم رویا ثاقب به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063814
آگهی تاسیس شرکت نگین تجارت دماوند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۱۲/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان مولوی ـ کوی انصاری پلاک ۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۲/۱۲/۹۱ نزد بانک ایران زمین شعبه فرشته پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999711
آگهی تأسیس شرکت الماس نخلستان شرق سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت و کامپیوتر ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ قیطریه ـ کوی محمدیان ـ پلاک ۲ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ب/xxx۷ مورخ ۳۰/۱۱/xxx۱ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994588
آگهی تاسیس شرکت توسعه معادن یاسوج سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ بهره برداری و استخراج از معادن ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران تهران ـ قیطریه ـ کوی محودیان پلاک ۲ واحد ۱۸ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته بروات ـ قراردادهاـ عقود اسلامی با امضاء آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642212
آگهی تصمیمات شرکت زمین گستران تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۵۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید: ماده ۳۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. محسن محسنی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و حسین اسدپور به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدامین کشتکاران به ک م xxxxxxxxx۳ و اکرم حسینیان پارسا به ک م xxxxxxxxx۳ مرکز اصلی شرکت به تهران بلوار میرداماد نرسیده به آفریقا ساختمان xxx واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ محمدامین کشتکاران به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم حسینیان پارسا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357295
آگهی تصمیمات شرکت زمین گستران تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید: ماده ۳۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. محسن محسنی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و حسین اسدپور به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدامین کشتکاران به ک م xxxxxxxxx۳ و اکرم حسینیان پارسا به ک م xxxxxxxxx۳ مرکز اصلی شرکت به تهران بلوار میرداماد نرسیده به آفریقا ساختمان xxx واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ محمدامین کشتکاران به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم حسینیان پارسا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9861599
آگهی تأسیس شرکت الماس سروستان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ دربند باغ شاطر کوی شهید ثمری پلاک ۲۴ جدید ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۸ مورخ ۸/۱۲/xxx۰ نزد بانک تات شعبه قیطریه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم اکرم حسینیان‌پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای محسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای محسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء آقای محسن محسنی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمدامین کشت‌کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482324

آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات کاران معادن پارسیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ اکرم حسینیان پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ مهرنوش اسدپور نرجه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محل شرکت به نشانی تهران ـ م قیام ـ خ مولوی ـ کوی پاسگاه سعدی ـ ک انصاری ـ پ ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ محسن محسنی به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم حسینیان پارسا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و زهرا روشن نظر خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10369930
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات کاران معادن پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ اکرم حسینیان پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳ مهرنوش اسدپور نرجه به کدملی xxxxxxxxx۸ محل شرکت به نشانی تهران م قیام خ مولوی کوی پاسگاه سعدی ک انصاری پ ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ محسن محسنی به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم حسینیان پارسا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و زهرا روشن نظر خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات