محمد مهدی حاجی قربانی

آقای محمد مهدی حاجی قربانی

کد ملی 004785xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های محمد مهدی حاجی قربانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد مهدی حاجی قربانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13662119
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه افق امید خاور میانه درتاریخ ۲۴/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش و توزیع و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در جهت موضوع فعالیت شرکت. شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی وعمومی و خصوصی در داخل و خارج از کشور - اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی به صورت ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور. انجام خدمات مدیریت اطلاعات در زمینه‌های خدماتی و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور. مشارکت در تامین مالی شرکتها و موسسات داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران - دولت - خیابان شهید محمد محسنیان - خیابان نیلوفر - پلاک - ۴۷ - بلوک ۲ - طبقه ششم - - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره xxx / ۹۶ ص / xxx مورخ ۳/۷/۹۶ نزد بانک پاسارگاد شعبه پاسداران توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده نزد سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای محمد مهدی حاجی قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت به مدت ۲ سال آقای امیر مهدی زرگر یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیاوش زرگر یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شامل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا ی هر یک از اعضای هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای هوشنگ تقوائی سوروئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم نظریه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208141
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ سمیعی ک.م xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت فیبر بابلسر ش.م xxxxxxxxx۹۶ و آقای محمدرضا وزوائی ک.م xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت محصولات کاغذی لطیف ش.م xxxxxxxxx۷۷ و آقای محمد مهدی حاجی قربانی ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه ش.م xxxxxxxxx۲۸ و آقای مهدی الهی دارنده ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین ش.م xxxxxxxxx۷۶ و آقای سید محسن موسوی ک.م xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و دبیر هیأت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ش.م xxxxxxxxx۵۲ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و اوراق بهادار با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خاهد بود. کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی وخصوصی و مراجع قضائی. ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه های مصوب. ـ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات و ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ایران در چارچوب آیین نامه های مصوب. ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی). ـ تقدیم درخواست وپیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان، تصویر و علایم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها. ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجارتی. ـ عقد هرگونه قرارداد، اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجرو اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجا ره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ـ اقامه هر نوع دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر گونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز اداری از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش و فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرای اجراییه و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و.... و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت به جز مصالحه و سازش که در اختیار هیأت مدیره شرکت است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130805
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن ارباب دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای محمد مهدی حاجی قربانی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314573
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید جعفریان با شماره کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به ش ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مجید موسویان با شماره کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به ش ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سیدعمادالدین قاضوی با شماره کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرت صنعتی بازرگانی غدیر به ش ملی xxxxxxxxx۹۷ و آقای علیرضا جاوید با شماره کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران به ش ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای محمدمهدی حاجی قربانی با شماره کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا به ش ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان اعضای هیات مدیره و آقای حسین کاظم پور به شماره کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از هیات مدیره) بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11351435
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۳۸۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۶/۸۹ و مجمع عمومی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین فاضلی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی حاجی‌قربانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات