اسمعیل حق پرستی

اسمعیل حق پرستی

کد ملی 004749xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
8
آگهی‌ها

شرکت های اسمعیل حق پرستی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که اسمعیل حق پرستی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14416570
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارگران ایران اسکان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۲۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۵۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۶ و تاییدیه وزارت تعاون کار و امور اجتماعی به شماره xxxxxx مورخ۷/۸/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سرخو با کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن آقابابا با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا اوقاتیان با کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت منشی هیئت مدیره اسمعیل حق پرستی با کد ملی xxxxxxxxx۳و اسرافیل عبادتی با کد ملیxxxxxxxxx۰و علیرضا محمودی با کد ملیxxxxxxxxx۶ و هوشنگ اسماعیلی با کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای حسن آقابابا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل اتحادیه برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور و همچنین کلیه امور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار و غیره با امضای ثابت مدیرعامل آقای حسن آقابابا و یکنفر از اعضاء هیات مدیره شامل آقایان: محسن سرخو یا اسمعیل حق پرستی یا اسرافیل عبادتی یا علیرضا محمودی یا علیرضا اوقاتیان یا هوشنگ اسماعیلی و مهر اتحادیه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حسن آقابابا مدیرعامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278460
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارگران ایران اسکان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۲۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۵۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ و xxx۶۸ مورخ ۱۰/۲/۹۷ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اسمعیل حق پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و اسرافیل عبادتی ساری قیه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علیرضا اوقاتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محسن سرخو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حسن آقابابا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و هوشنگ اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و علیرضا جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سیدعلی خوش چشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و فرهاد هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - محمد جمالی شهر بابک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و اکبر زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علی صابری ششکل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرسین اصلی و غلامعلی محرمی قینرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی مربوط به سال xxx۵ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770448
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدتقی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) برابر حکم شماره xxxxxx ۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پارس (سهامی خاص) برابر حکم شماره ۹۳/xxx۸/ ص/ع به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مصطفی قوام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت خدمات پارس (سهامی خاص) برابر حکم شماره ۹۳/xxx۸/ ص /ع به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن (سهامی عام) برابر حکم شماره xxxxxx ۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسماعیل حق پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) برابر حکم شماره xxx۷/ ص/ع به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بر طبق آئین نامه حقوق و دستمزد شرکت انتخاب و عزل و تعیین حقوق و مزایای مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد_بود. تبصره ۲ بازخریدی پرسنل تا سقف ۲ (دو) ماه حقوق و مزایا با مدیرعامل و بیش از آن با تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد_بود پیشنهاد بودجه سالانه قبل از پایان سال مالی جهت تصویب هیئت مدیره افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هرنوع قرارداد خرید و فروش در قالب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری تحصیل اعتبار از بانکها احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز فعالیتهای تولیدی شرکت باشد تا سقف xxx (یکصد) متر مربع در سال تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی با تفاهم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیرولو کرارآ، و عزل و تجددی انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارآ، تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملآ قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تبصره ۳ در مورد صلح تا سقف پنجاه میلیون ریال با مدیرعامل و بیش از آن با نظر هیئت مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770468
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد تقی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بموجب حکم شماره xxxxxx ۰ مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بموجب حکم xxx۶/ ص/ع/ مورخه ۱۸/۱۲/xxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مصطفی قوام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ بموجب حکم شماره ۹۳/xxx۸/ ص/ع مورخه ۱۸/۱۲/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی ولی پورگودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بموجب حکم شماره xxxxxx ۰ مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ به سمت عضوء هیئت مدیره آقای اسماعیل حق پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بموجب حکم شماره xxx۷/ ص/ع مورخه ۹۳/۱۲/۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بر طبق آئین نامه حقوق و دستمزد شرکت تبصره ۱ انتخاب و عزل و تعیین حقوق و مزایای مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد_بود. تبصره ۲ بازخریدی پرسنل تا سقف ۲ (دو) ماه حقوق و مزایا با مدیرعامل و بیش از آن با تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد_بود پیشنهاد بودجه سالانه قبل از پایان سال مالی جهت تصویب هیئت مدیره افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هرنوع قرارداد خرید و فروش در قالب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری تحصیل اعتبار از بانکها احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز فعالیتهای تولیدی شرکت باشد تا سقف xxx (یکصد) متر مربع در سال تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی با تفاهم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیرولو کرارا، و عزل و تجددی انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارآ، تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملآ قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد تبصره ۳ در مورد صلح تا سقف ۵۰ , xxx , xxx (پنجاه میلیون) ریال با مدیرعامل و بیش از آن با نظر هیئت مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770476
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای محمد تقی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به موجب حکم شماره xxx۱۱ - ۱۰ مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای احمد طاهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و بازرگانی پارس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به موجب حکم شماره ۳۱ - ۹۴ مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - آقای مصطفی قوام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به موجب حکم شماره ۹۳/xxx۸/ ص ع مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مرتضی ولی پور گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به موجب حکم شماره xxx۵۳ - ۱۰ مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای اسماعیل حق پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به موجب حکم شماره ۹۳/xxx۷/ ص ع مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. - ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - ۳ بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان - پیش بینی و تنظیم بودجه شرکت جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - عقد هرنوع قرارداد خرید و فروش در قالب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری - تحصیل اعتبار از بانکها - احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز فعالیتهای تولیدی شرکت باشد - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی با تفاهم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارآ، و عزل و تجددی انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارآ، تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285657
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارگران ایران اسکان به شماره ثبت ۶۲۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۵۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ اداره کل دفتر تعاونی های توزیعی معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اسرافیل عبادتی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و اسمعیل حق پرستی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدعلی خوش چشمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن سرخو به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن آقابابا به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا جمالی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای محمداسماعیل کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل اتحادیه برای مدت سه سال انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور و همچنین کلیه امور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار و غیره با امضای ثابت مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره شامل آقایان: محسن سرخو یا حسن آقابابا یا اسمعیل حق پرستی یا اسرافیل عبادتی یا علیرضا محمودی یا علیرضا جمالی و یا سیدعلی خوش چشمی و مهر اتحادیه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمداسماعیل کریمی مدیرعامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285665
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارگران ایران اسکان به شماره ثبت ۶۲۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۵۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ اداره کل دفتر تعاونی های توزیعی معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محسن سرخو به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حسن آقابابا به کد ملی xxxxxxxxx۳ و اسرافیل عبادتی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و اسمعیل حق پرستی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و سیدعلی خوش چشمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا جمالی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان فرهاد هدایتی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و هوشنگ اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و بهمن دهمرده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقایان مجتبی اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و علی صابری به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمد جمالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء اصلی هیئت بازرسی و آقای اکبر زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی البدل هیئت بازرسی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043588
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی تولیدی توزیعی تلاشگران مستقل کار درتاریخ ۰۲/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید، فروش، بسته بندی، توزیع و پخش، صادرات و واردات کلیه مواد غذائی، پروتئینی و سایر کالاها ـ تجهیزات و ماشین آلات مجاز و ترخیص اقلام یاد شده از مبادی ورودی و خروجی گمرک کشور ـ انجام خدمات پس از فروش اقلام فروش رفته. اخذ و اعطای نمایندگی اقلام خریدو فروش شده فوق ـ صدور و پذیرش ضمانت نامه و عقد قرارداد با کلیه وزارت خانه ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، بانکها، شرکتهای دولتی، خصوصی، تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی و بخشهای عمومی غیردولتی ـ شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی ـ تشکیل کلوپ مشتریان ـ سرمایه گذاری و احداث واحدهای تولیدی و اشتغال زا (خوداشتغالی و بنگاههای زود بازده) از جمله مواد غذائی، لبنی پروتئینی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ انقلاب خ ۱۶ آذر نبش ک رهنما پ ۲۴ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال اولین مدیران شرکت: محمدرضا محجوب به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سیدمحمد موسوی خلیق به سمت منشی هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ سیدعباس موسوی خلیق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ علی عبادی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حسین چمی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سیدمحمد موسوی خلیق به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای محمدرضا محجوب به سمت رئیس هیئت مدیره به اتفاق سیدمحمد موسوی خلیق به سمت مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمدحسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی اسمعیل حق پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. بموجب مجوز شماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات