عبدالرضا شیخان

آقای عبدالرضا شیخان

کد ملی 004738xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
10
آگهی‌ها

شرکت های عبدالرضا شیخان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عبدالرضا شیخان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12176022
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۴۴۹۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ابراهیمی صدرآبادی ش م xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بجای آقای محمد علی پارسایی برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل میباشد: ـ آقای عبدالرضا شیخان ش م xxxxxxxxx۱بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای بیژن جواهری ش م xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسین ابراهیمی صدرآبادی ش مxxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای منوچهر رئیسی ش م xxxxxxxxx۹بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای منصورقدمی ش م xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق بانکی قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره وبا مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل، باامضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت می پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548905
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور قدمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس وخوزستان ش م xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای منوچهر رئیسی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس ش م xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بیژن جواهری با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو ش م xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالرضا شیخان با کد ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت سیمان خوزستان ش م xxxxxxxxx۶۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی محمد پارسایی جهرمی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ش م xxxxxxxxx۹۷به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیأت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389834
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۸۶۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۷۸۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای انوشیروان باقری به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به جای آقای اسدالله نیکفر برای بقیه مدت تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید:
آقای اکبر دهنوی فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
آقای عبدالرضا شیخان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
آقای انوشیروان باقری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره.
آقای علی امینی شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره.
آقای حسین آربیع شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیر عامل تفویض گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225620
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۷۸۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبدالرضا شیخان به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیات مدیره ـ آقای اسدالله نیکفر به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای اکبر دهنوی فرد به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ بسمت رئیس هیات مدیره ـ آقای حسین آربیع به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیات مدیره ـ آقای علی امینی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ بسمت عضو هیات مدیره و آقای عبدالرضا شیخان خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین شدند.
ـ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, برات, قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988321
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۸۶۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۷۸۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت سیمان تهران سهامی عام با نمایندگی آقای اکبر دهنوی فرد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارخانجات سیمان صوفیان سهامی عام با نمایندگی آقای خلیل جعفرزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان آبیک سهامی عام با نمایندگی آقای عبدالرضا شیخان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام با نمایندگی آقای علی امینی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان مازندران سهامی عام با نمایندگی آقای حسین آربیع به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالرضا شیخان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۲
۲ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ ۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657379
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ساوه سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ مسعود جیلانچی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ ناصر محمودزاده احمدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ عبدالرضا شبخان به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ـ سید احمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ـ محمود تدین به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب در نتیجه مسعود جیلانچی به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر محمودزاده احمدی نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا شیخان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616696
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ساوه سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: محمود تدین به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای سیدبهاء الدین علایی فرد به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به ش ملی xxxxxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/۹۱ انتخاب گردید. در نتیجه مسعود جیلانچی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر محمودزاده احمدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا شیخان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود تدین و سیداحمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9839498
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ساوه سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: محمود تدین به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای سیدبهاء‌الدین علایی‌فرد به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به ش ملی xxxxxxxxx به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تا تاریخ ۵/۳/۹۱ انتخاب گردید. در نتیجه مسعود جیلانچی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر محمودزاده‌احمدی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا شیخان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمود تدین و سیداحمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11359430
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ساوه سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۶۴۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ مسعود جیلانچی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ ناصر محمودزاده‌احمدی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ عبدالرضا شبخان به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۵ ـ سید احمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۵ ـ محمود تدین به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره انتخاب در نتیجه مسعود جیلانچی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر محمودزاده احمدی‌نژاد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا شیخان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11451788
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت‌مدیره مورخ۱/۵/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: نادر غفاری به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس صفاکیش به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رحمت‌الله روست‌پور به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عبدالرضا شیخان به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سیمان مازندران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و محمدصادق عزیزی به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سیمان کرمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ و کاظم دانشگر به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات