بهزاد آویج

بهزاد آویج

کد ملی 004736xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
69
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14927761
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران گلخانه های کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 505070 و شناسه ملی 14006539280
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی 10100129086 به سمت بازرس اصلی و بهزاد آویج به شماره ملی 0047360275 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان و گردش مالی شرکت منتهی به 29/12/1397موردتصویب قرارگرفت. پ980911739421194 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14877995
آگهی تغییرات حساب پردازگستران باستان شرق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 14004089111
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/06/1398: ـ ترازنامه مورخ 29/12/1397 و صورت حساب سود و زیان منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. ـ هیأت مدیره به قرر ذیل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای بهزاد آویج با کدملی 0047360275 به نمایندگی از طرف سازمان عمران کرمان با شناسه ملی 10630100450 آقای رسول اکبری نسب با کدملی 3071021747 به نمایندگی از طرف شرکت عمران کار سیرجان با شناسه ملی 10860552017، آقای مهرداد ایزدپناه راوری با کدملی 0872308189 به نمایندگی از طرف مجتمع پتروشیمی کرمان به شناسه ملی 10102488901ـ روزنامه کثیرالانتشار موسسه کرمان امروز تعیین گردید. ش980811803725207 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14877997
آگهی تغییرات حساب پردازگستران باستان شرق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1378 و شناسه ملی 14004089111
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 06/06/1398: ـ آقای بهزاد آویج با کدملی 0047360275 به نمایندگی از طرف سازمان عمران کرمان با شناسه ملی 10630100450 بسمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای رسول اکبری نسب با کدملی 3071021747 به نمایندگی از طرف شرکت عمران کار سیرجان با شناسه ملی 10860552017 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای مهرداد ایزدپناه راوری با کدملی 0872308189 به نمایندگی از طرف مجتمع پتروشیمی کرمان به شناسه ملی 10102488901 بسمت عضو هیأت مدیره ـ آقای اسداله شه بخش به شماره ملی 3621354158 بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980811394565618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14842912
آگهی تغییرات شرکت آرام ری امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4087 و شناسه ملی 14005086760
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1398 : - صورتهای مالی و ترازنامه حساب سود وزیان شرکت منتهی به عملکرد سال 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. - آقای بهزاد آویج با شماره ملی 0047360275 به سمت بازرس اصلی و آقای رسول اکبری نسب به شماره ملی 3071021747 به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب شدند. - روزنامه پاسارگاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار محلی برای درج آگهی های این شرکت انتخاب شدند. ش980716980605960  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14734327
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهتاب صنعت نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۳۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب انتخاب گردیدند : شرکت عمران کار سیرجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ، شرکت نوبل شیشه بین الملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ آقایان بهزاد آویج با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و ناصر رجبی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14744462
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهتاب صنعت نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۲۴۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۳۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب انتخاب گردیدند : شرکت عمران کار سیرجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ، شرکت نوبل شیشه بین الملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ آقایان بهزاد آویج با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و ناصر رجبی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14486281
آگهی تغییرات شرکت نوبل شیشه بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . آقایان بهزاد آویج با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و ناصر رجبی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367971
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جوپار ریل فرتاک درتاریخ ۲۸/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :خرید و فروش واردات و صادرات واگن قطار و تجهیزات و خدمات مرتبط و نگهداری و تعمیرات واگنهای باری و مسافری و لوکوموتیو - خدمات راهبری قطارهای مسافری - خرید و فروش قطعات واگنهای مسافری و کلیه خدمات پیمانکاری در مورد پروژه های راه آهن و فن آوری اطلاعات و کامپیوتری نرم افزاری و سخت افزاری - شرکت در نمایشگاههای داخل و خارج از کشور - اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در ایران و خارج از کشور - اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله ستارخان-خیابان شهید اکبر حاجی پور امیر-کوچه دیهیم-پلاک ۱-طبقه اول- کدپستی xxxxxxxxx۱
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی
منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی
مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷ xxx۷ مورخ ۰۹/۰۷/xxx۷ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه فلکه صادقیه با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره
قطارهای مسافری وباری جوپار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و به نمایندگی محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال
آقای علیرضا خراسانی گزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال
آقای احمد رضا کوه شاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال
دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
بازرسان
آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333039
آگهی تغییرات شرکت قطارهای مسافری وباری جوپار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهزاد آویج با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328684
آگهی تغییرات شرکت عمران کار سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ ۱ ـ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای ولی اله افخمی راد شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، آقای عباس سلیمان زاده شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مجتمع پترو شیمی کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و آقای قاسم میرزاده شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی هامون شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ۲ ـ موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان حسابرس وبازرس اصلی وآقای بهزاد آویج شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236402
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران گلخانه های کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۰۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۹۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218002
آگهی تغییرات شرکت پدیده توسعه شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بارزس اصلی و مرضیه بزرگمهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. گروه اقتصادی کرمان خودرو ( سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶، شرکت خدمات مالی و اداری افراشته کرمان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، شرکت توسعه و عمران درج کرمان (سهامی خاص) دارای شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854352
آگهی تغییرات شرکت نوبل شیشه بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. آقای بهزاد آویج به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر رجبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750304
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران گلخانه‌های کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۰۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۹۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی مدبران مستقل به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13637859
آگهی تغییرات شرکت قطارهای مسافری وباری جوپار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و بهزاد آویج با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598496
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نمایندگی بیمه اینده اندیشان عمران کرمان درتاریخ ۱۵/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت شرکت بطور انحصاری، عرضه خدمات بیمه‌ای به نمایندگی از شرکت بیمه آرمان با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری، مصوبات شورایعالی بیمه، قرارداد نمایندگی، بخشنامه و دستور العمل‌های بیمه مرکزی ج. ا. ایران و شرکت بیمه طرف قرارداد است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ستارخان بزرگراه شیخ فضل اله نوری خیابان ستارخان پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره ۴۳ , xxx مورخ ۹/۲/xxx۶ از بانک سینا شعبه ستارخان به مبلغ xxxxxxxxx ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای امیر حسین اکبرشاهی کوپائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مهدی نور محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای امیر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است انتخاب گردیدند اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه ارقام نگر آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. طبق مجوز شماره xxx۵۷/xxx/۹۶ مورخ ۴/۵/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523097
آگهی تغییرات شرکت صنعت پتروشیمی کشکوییه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مجتمع پتروشیمی کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی اقای رضا شیخ رابری به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان عمران کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی از اقای امیر میرزائی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت جهان پویا بین الملل با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی اقای امراله صالحی شهرابی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عضو هیئت مدیره اقای علی امینی رنجبر با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا و خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین شدند. امضا کلیه اسناد و وراق بهادار و تعهداور از جمله چک، سفته، برات و سند تعهدآور با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره یا امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد اقایان بهزاد آویج به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و کورش فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508381
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گل باغ شفق مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۱۴۴
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۶: اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای علی مشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای احمد حائری به شماره ملی xxxxxxxxx موسسه خیریه حضرت زینب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای کورش فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سید علی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308806
آگهی تغییرات شرکت قطارهای مسافری وباری جوپار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهزاد آویج با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای محمدرضا شه بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ اقای حمیدرضا مزینانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت عمران ارگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ آقای مجید دبستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284851
آگهی تغییرات شرکت فعال صنعت سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۸۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت عمران کار سیرجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و محمد چوبینه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و ناصر رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279375
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه و عمران گلخانه‌های کرمان درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مطالعه، ایجاد، توسعه، راه اندازی، سرمایه گذاری و مشارکت در انواع طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی (اعم از کشاورزی و صنعتی) بازرگانی، خدماتی و ساختمانی در داخل و خارج از کشور، ایجاد و احداث مجتمع‌ها و شهرکهای گلخانه‌ای و مدیریت بهره برداری آنها از طریق استفاده از گلخانه‌ها و تجهیزات پیشرفته برای تولید محصولات با کیفیت مناسب فروش محصولات در داخل کشور و همچنین صادرات با ارایه الگوی مناسب جهت توسعه کمی و کیفی محصولات و توسعه فرهنگ مدرن کشاورزی و همچنین ارائه خدمات مشاوره‌ای در امور فنی و مهندسی، اقتصادی، بازرگانی، تولید و صنایع وابسته و پیوسته بخش کشاورزی، ارائه تکنولوژی‌های جدید در امورات زیر بنایی و زیر ساخت‌های کشاورزی، تشکیل و تأسیس انواع شرکت‌ها، خرید یا مشارکت در انواع شرکت‌ها و موسسات اقتصادی در داخل و خاج از کشور و برنامه ریزی برای بازسازی، نوسازی، بهره برداری، اصلاح، توسعه و ادغام آنها، آماده کردن شرکت‌های مورد سرمایه گذاری به منظور فروش و فراهم نمودن امکانات لازم جهت ورود و پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار، همچنین ومشارکت وسرمایه گذاری در شرکت‌ها و بنگاه اقتصادی خارجی با رعایت مقررات مربوطه، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات و مشاوره‌های مورد نیاز بنگاه‌ها به منظور تسهیل امور، افزایش کارایی و یا انجام سرمایه گذاری، اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ موافقت اصولی و هر گونه مجوزهای دیگر به منظور اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی جدید و یا توسعه و تکمیل واحد‌های موجود، انجام کلیه عملیات مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد، انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی شامل خرید فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: ستارخان جنب پل ستارخان کدپستی: کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ با نام که مبلغ xxxxxxxxx ریال آن طی گواهی بانکی شماره xxx / xxx مورخ ۷/۱۰/۹۵ بانک سینا شعبه ستارخان پرداخت گردید و الباقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: سازمان عمران کرمان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای محمد رضا شه بخش دارای کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت عمران کار سیرجان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای سعید صنعتی دارای کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید زنده روح کرمانی دارای کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل و حسابرسی مدبران مستقل به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200662
آگهی تغییرات حساب پردازگستران باستان شرق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۹۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای بهزاد آویج با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف سازمان عمران کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ آقای رسول اکبری نسب با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت عمران کار سیرجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ آقای رضا شیخ رابری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف مجتمع پتروشیمی کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200687
آگهی تغییرات حساب پردازگستران باستان شرق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۹۱۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵: الف: سمت اعضای هیئت مدیره: آقای بهزاد آویج با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف سازمان عمران کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت رئیس هیات مدیره آقای رسول اکبری نسب با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت عمران کار سیرجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت نایب رئیس هیات مدیره آقای رضا شیخ رابری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف مجتمع پتروشیمی کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت عضو هیات مدیره آقای اسداله شه بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118061
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پتروشیمی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت شرکت موسسه آگاه حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی، و آقای بهزاد آویج به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. - شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای سعید صنعتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره، - شرکت جهان پویا بین الملل باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای حسین توفیق باکدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، - شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای عباس فروتن به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای رضا شیخ رابری به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سند تعهدآور مالی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه بامهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044298
آگهی تغییرات شرکت صنایع نوآوران کویر آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۸۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵: - ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ - ۲ آقایان بهزاد آویج با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و فرزاد قلی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کرمان امروز و استقامت به عنوان روزنامه‌های رسمی شرکت جهت درج آگهی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996610
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای کوروش فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی سعید صنعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای بهمن بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای حمزه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیر و سهامداران) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات - قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973397
آگهی تغییرات شرکت عمران کار سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ ۱ صورتهای مالی سال xxx۴ شامل ترازنامه وحساب سود وزیان به تایید وتصویب رسید. ۲ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای بهزاد آویج شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت پترو شیمی هامون شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت مجتمع پترو شیمی کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت سازمان عمران کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، ۴ روزنامه نگارستان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966281
آگهی تغییرات شرکت نوبل شیشه بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، ناصر رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911732
آگهی تغییرات شرکت صنایع نوآوران کویر آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۸۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ غلامرضا مغزیان باکدملی xxxxxxxxx۲ علیرضا مغزیان باکدملی xxxxxxxxx۱ ب ترازنامه، صورتهای مالی و صورت حساب سود و زیان منتهی به مورخ ۲/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ج آقای بهزاد آویج باکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد قلی زاده داوری باکدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. د روزنامه‌های کرمان امروز و استقامت جهت درج آگهی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12782002
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولادسمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۳۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ ۱ - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و گزارش هیئت مدیره ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۳ و صورت حساب سود و زیان منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای همراه صورتهای مالی به تصویب رسید. ۲ - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - سازمان عمران کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی آقای محمدرضا شه بخش به کدملی xxxxxxxxx۵ - شرکت عمران کار سیرجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای غلامحسین رضائی به کدملی xxxxxxxxx۵ - آقای محمدخواجویی به کدملی xxxxxxxxx۹ ۳ - موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به کدملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس، آقای بهزاد آویج به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای عملکرد سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. ۴ - روزنامه شرکت کرمان امروز و پیام ما تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723851
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پتروشیمی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزادآویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وکورش فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710362
آگهی تغییرات شرکت قطارهای مسافری وباری جوپار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهزاد آویج به با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681438
آگهی تغییرات شرکت نوبل شیشه‌ای بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسیدآقایان بهزادآویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و ناصر رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12637894
آگهی تغییرات شرکت عمران كار سيرجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ الف ـ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عباس سلیمان زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ آقای غلامحسین تکفلی به شماره ملی xxxxxxxxx آقای غلامحسین رضائی استخروئیه به شماتره ملی xxxxxxxxx۵ ب ـ شرکت مدبران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهزاد آویج با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج ـ صورتهای مالی سال xxx۳ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان به تصویب رسید. د ـ روزنامه نگارستان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175487
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولادسمنگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۵۶۵ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۵۶۳۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳: ـ ترازنامه مورخ۲۹/۱۲/xxx۲ و صورت حساب سود زیان منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای همراه صورت مالی تصویب رسید. ـ آقای بهزاد آویج به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای علی امینی رنجبر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای عملکرد سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کرمان امروز و استقامت جهت آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152704
آگهی تغییرات شرکت صنایع نوآوران کویر آریا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۷۹۲۸ وشناسه‌ملی۱۰۶۳۰۱۳۸۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ ۱ ـ ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۲ و صورت حساب سود و زیان منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای همراه صورتهای مالی مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی آقای فرزاد قلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل به مدت۲سال انتخاب گردیدند: ـ آقای محمدرضا شه بخش با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای غلامرضا مغزیان با کدملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای علیرضا مغزیان با کدملی xxxxxxxxx۱ ۴ـ روزنامه کثیرالانتشارکرمان امروز و استقامت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061443
آگهی تغییرات شرکت قطارهای مسافری وباری جوپار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۵۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهزاد آویج با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار زیر تعیین گردیدند: محمدرضا شه بخش به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و حمیدرضا مزینانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت عمران ارگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و آقای مجید دبستانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک بازرگانی و سرمایه گذاری آسیا ATIB .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773567
آگهی تغییرات شرکت توسعه پردازش جام جم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و ناصر رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سازمان عمران کرمان xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای کوروش فراهانی xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای داود حرxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای پدرام پور حسین آقبلاغ xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624858
آگهی تغییرات شرکت الومینیم پارهنزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد آویج بشماره ملی xxxxxxxxx۵وآقای ناصر رجبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570688
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت پتروشیمی کشکوییه در تاریخ ۲۲/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تولید تهیه توزیع مواد اولیه شوینده ( ال ای بی ) و سایر مشتقات خوراک مایع صنایع پتروشیمی تامین مواد اولیه قطعات ماشین آلات تجهیزات مرتبط خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی شرکت در نمایشگاهها همایش ها سمینارها در داخل و خارج از کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ولی عصر ابتدای بلوار کشاورز خ کبکانیان پ ۱۴ واحد ۴ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵/۹۲/xxx۷ مورخ ۱۱/۳/۹۳ نزد بانک ملت شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. مهرداد شفیعی بافتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران ۲. سازمان عمران کرمان به نمایندگی محمدرضا شه بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۳. مجتمع پتروشیمی کرمان به نمایندگی رضا شیخ رابری به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره ۴. جهان پویا بین الملل به نمایندگی حسین توفیق به شماره ملیxxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ کورش فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550656
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهتاب صنعت نیرو شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۲۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۳۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. آقایان بهزاد آویج به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و احمد ایروانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425236
آگهی تغییرات شرکت نوروز سازان ماندگار جنوب شرق شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۲۰ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۹۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای بهزاد آویچ با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و خانم اسما ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شده اند.
قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه و صورت های مالی سال ۹۱
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206933
آگهی تغییرات شرکت الومینیم پارهنزا شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم / آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر رجبی. به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192828
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد سمنگان سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۳۳۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۱۴/۵/xxx۲ـ ۲۲/۴/۹۲
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورت های مالی سال ۹۱
۲ـ آقای بهزاد آویج کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی امینی رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ آقای محمد رضا شه بخش کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حاج محمد خواجویی سیرجانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جلال صابری کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود سلطانی زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه کرمان امروز و استقامت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192829
آگهی تغییرات شرکت صنایع نوآوران کویر آریا سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۸۷۵۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۲ و ۲۲/۴/xxx۲
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و صورت های مالی سال ۹۱
۲ـ آقای بهزاد اویج کد ملی xxxxxxxxx۵ و منصور نظام آبادی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کرمان امروز و استقامت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ علی امینی رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و محمود سلطانی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا مغزیان کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا مغزیان کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143270
آگهی تغییرات شرکت نوبل شیشه بین الملل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۶۴۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ آقای بهزاد آویچ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقایان ولی اله افخمی راد به ک م xxxxxxxxx۷ محمدرضا شه بخش به ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سازمان عمران کرمان به ش م و علیرضا توفیق به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت عمران کار سیرجان به ش م.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015750
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پارس هنزا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. بهزاد آویچ به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و ناصر رجبی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925222
آگهی تغییرات شرکت توسعه پردازش جام جم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پنجاه هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۸/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای داود حر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای پدرام پورحسین آقبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سازمان عمران کرمان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای کورش فراهانی تا تاریخ ۲۱/۸/۹۳.
۴ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای داود حر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پدرام پورحسین آقبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سازمان عمران کرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای کورش فراهانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای پدرام پورحسین آقبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734872
آگهی تصمیمات شرکت قطارهای مسافری و باری جوپارسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. بهزاد آویج به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و عباس فروتن به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان عمران کرمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی محمدرضا شه بخش به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ شرکت عمران ارگ به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی حمیدرضا مزینانی به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ علی اکبر پوریانی به کدملیxxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۵/۹۱ محمدرضا شه بخش به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا مزینانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی ابراهیمی خارج از اعضا به سمت مدیرعامل و علی اکبر پوریانی بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724978
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع پتروشیمی کرمان سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۷۲۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۹۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: بهزاد آویج به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و کوروش فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمدرضا شه بخش به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت قطارهای مسافری وباری جوپار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی مهدی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت جهان پویا بین الملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی حسین توفیق به کدملی xxxxxxxxx۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲ و ۴/۶/۹۱ حسین توفیق به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا شه بخش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا شیخ رابری به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و بهادار از جمله چک، سفته، برات و سند تعهدآور مالی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت به م ولیعصر بلوار کشاورز خ کبکانیان ک پنجم پ ۱۴ ط دوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10513784
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع پتروشیمی کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۹۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: بهزاد آویج به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و کوروش فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمدرضا شه بخش به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت قطارهای مسافری وباری جوپار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی مهدی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت جهان پویا بین الملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی حسین توفیق به کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲ و ۴/۶/۹۱ حسین توفیق به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا شه بخش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا شیخ رابری به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و بهادار از جمله چک، سفته، برات و سند تعهدآور مالی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به م ولیعصر بلوار کشاورز خ کبکانیان ک پنجم پ ۱۴ ط دوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377750
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد سمنگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۳۳۳۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ محل شرکت به: خیابان شهید کامیاب روبروی کانون اندیشه اسلامی ساختمان سازمان عمران کرمان طبقه اول. کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰ ۳ آقای بهزاد آویج رنجبر با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی امینی رنجبر با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کرمان امروز و امید کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724537
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد سمنگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۳۳۳۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ محل شرکت به: خیابان شهید کامیاب روبروی کانون اندیشه اسلامی ساختمان سازمان عمران کرمان طبقه اول. کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
۲ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰
۳ـ آقای بهزاد آویج رنجبر با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی امینی رنجبر با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه کرمان امروز و امید کرمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702180
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گل باغ شفقسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۲۲۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید علی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9760273
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهتاب صنعت نیرو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۲۲۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۳۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای بهزاد آویج به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ایروانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۷/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای ولی‌اله افخمی‌راد به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا شه‌بخش به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای غلامحسین تکفلی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۷/۴/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای ولی‌اله افخمی‌راد به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا شه‌بخش به شماره‌ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامحسین تکفلی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامحسین تکفلی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

در‌ تاریخ۳/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667110
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهتاب صنعت نیرو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۲۲۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۳۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای بهزاد آویج به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ایروانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۷/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای ولی اله افخمی راد به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا شه بخش به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای غلامحسین تکفلی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۷/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای ولی اله افخمی راد به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا شه بخش به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین تکفلی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین تکفلی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
در تاریخ۳/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642229
آگهی تصمیمات شرکت نوبل شیشه بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۲۵۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۹۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. بهزاد آویج به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و احمد ایروانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10066321
آگهی تصمیمات شرکت قطارهای مسافربری و جوپار سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۵۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. بهزاد آویج به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و عباس فروتن به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10160584
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهتاب صنعت نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۲۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۳۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10474464
آگهی تاسیس شرکت کشت و صنعت گل باغ شفق سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۶/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۶/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: طراحی، اجراء، مدیریت کلیه طرحهای کشاورزی، باغداری، مرتع داری، صنایع مرتبط با کشاورزی، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز کشاورزی و مرتبط با آن، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبار از شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ ستارخان، جنب پل ستارخان، پ xxx، ط ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱/۶/۹۰ نزد بانک صادرات شعبه برق آلستوم پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ موسسه خیریه حضرت زینب با نمایندگی آقای کورش فراهانی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای ماشااله ابارقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای مهدی زورونی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای ماشااله ابارقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و احد از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای سید علی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10378116
آگهی تصمیمات شرکت نوبل شیشه بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۹۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. بهزاد آویج به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و احمد ایروانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ولی اله افخمی راد به ش ملی xxxxxxxxx۷ و محمدرضا شه بخش به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان و عباس سلیمان زاده به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عمران کار سیرجان. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10522128
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی هامون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۳۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. بهزاد آویج به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و کورش فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۰ ناصر رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای احمد دوست حسینی خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10575146
آگهی تأسیس شرکت توسعه پردازش جام جم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه سرمایه‌گذاری با هدف تدوین استراتژی و معماری سازمانی و متدلوژی و اجرا و نظارت فنی بر پروژه‌های مدیریت و اجرای انواع پیمانها از قبیل نگهداری و تعمیرات جامع و فنی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ریسک و طراحی و تدوین استراتژی و مطالعات و مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین و انواع بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه‌ای و غیرالکترونیکی که از نظر قانونی منعی نداشته باشد. مطالعات در زمینه موضوع فعالیت شرکت. مطالعه و طراحی و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی فنی در زمینه تجهیزات رایانه‌ای و سیستمهای الکترونیکی. پیاده‌سازی سیستمهای نوین رایانه‌ای تجهیزات رایانه‌ای. طراحی و نصب و پشتیبانی فنی سیستمهای کامپیوتری. مشاوره جهت سیستمهای استقرار مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی و بهره‌وری و کسب رضایت مشتریان. برگزاری همایشها و کنفرانسها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت در ارتباط با موضوع شرکت در فراخوانها و مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. دریافت وام و تسهیلت مالی و اعتبارات اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با فعالیت شرکت و جذب سرمایه از منابع خارجی مجاز. و براورد پروژه در زمینه موضوع فعالیت شرکت اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و سایر امور تجاری و خدماتی مجاز در هر زمینه طبق مقررات جاری کشور خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز از سایر تجهیزات رایانه‌ای.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران ستارخان‌ـ نبش پل شیخ فضل‌اله‌ـ پ xxxـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۵/۱۰/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه برق آلستوم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت سازمان عمران کرمان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای کورش فراهانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای داود حر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای پدرام پورحسین‌آقبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای پدرام پورحسین‌آقبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ سفته‌ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای ناصر رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11323295
آگهی تغییرات شرکت توسعه پردازش جام جم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پنجاه هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۱/۸/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای داود حر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای پدرام پورحسین‌آقبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سازمان عمران کرمان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای کورش فراهانی تا تاریخ ۲۱/۸/۹۳.

۴ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای داود حر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای پدرام پورحسین‌آقبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سازمان عمران کرمان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای کورش فراهانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای پدرام پورحسین‌آقبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11535504
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه های سازنده فرآورده های چدن و فولاد ارژن سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۸۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۶۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای بهزاد آویچ به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین شهریاری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید محمدرضا امام‌زاده‌واقفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد عطریان‌فر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مرتضی آرامی‌نیا به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۲.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید محمدرضا امام‌زاده‌واقفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد عطریان‌فر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مرتضی آرامی‌نیا به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید محمدرضا امام‌زاده‌واقفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

در تاریخ ۳۰/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11688127
آگهی تصمیمات شرکت نوبل شیشه بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۲۵۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۹۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. بهزاد آویج به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و احمد ایروانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11781820
آگهی تصمیمات شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. بهزاد آویج به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و عباس فروتن به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان عمران کرمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی محمدرضا شه‌بخش به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ شرکت عمران ارگ به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی حمیدرضا مزینانی به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ علی‌اکبر پوریانی به کدملیxxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۵/۹۱ محمدرضا شه‌بخش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا مزینانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی ابراهیمی خارج از اعضا به سمت مدیرعامل و علی‌‌‌اکبر پوریانی بسمت عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11901034
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گل باغ شفق سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۲۲۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای بهزاد آویج به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید علی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11938133
آگهی تصمیمات شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۵۴۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. بهزاد آویج به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و عباس فروتن به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل محمدرضا شه‌بخش به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و حمیدرضا مزینانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت عمران ارگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و علی‌اکبر پوریانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند: بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۸/۸۹ محمدرضا شه‌بخش بسمت رئیس هیئت‌مدیره، حمیدرضا مزینانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، مهدی ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات