مهدی رفیعی اردستانی

آقای مهدی رفیعی اردستانی

کد ملی 004732xxxx
گراف ارتباطات
41
شرکت‌ها
138
آگهی‌ها

شرکت های مهدی رفیعی اردستانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مهدی رفیعی اردستانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر
سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر
بازرس اصلی
گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام
گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام
بازرس اصلی
حمل و نقل زر ترابر ایرانیان
حمل و نقل زر ترابر ایرانیان
بازرس اصلی
صنعتی و پژوهشی زرکام
صنعتی و پژوهشی زرکام
بازرس اصلی
صنعتی آرد زر
صنعتی آرد زر
بازرس علی‌البدل
صنعتی زر ماکارون
صنعتی زر ماکارون
بازرس اصلی
صنعتی سمولینای زر
صنعتی سمولینای زر
بازرس اصلی
گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر
گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر
بازرس اصلی
سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زر دار
سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زر دار
بازرس اصلی
صنعتی و پژوهشی زردانه
صنعتی و پژوهشی زردانه
بازرس اصلی
بازرس اصلی
زر پخش پرشین
زر پخش پرشین
بازرس اصلی
خورشید تجارت البرز
خورشید تجارت البرز
بازرس اصلی
زر پخش پدرام لرستان
زر پخش پدرام لرستان
رییس هییت مدیره
زر پخش مه سان گستر شمال
زر پخش مه سان گستر شمال
رییس هییت مدیره
صنعتی زرفروکتوز
صنعتی زرفروکتوز
بازرس اصلی
زر پخش کرمانشاهان
زر پخش کرمانشاهان
رییس هییت مدیره
زر پخش کران زنجان
زر پخش کران زنجان
رییس هییت مدیره
زر پخش توکل قم
زر پخش توکل قم
رییس هییت مدیره
زر پخش مهیار همدان
زر پخش مهیار همدان
رییس هییت مدیره
توسعه صنعتی غذایی زر
توسعه صنعتی غذایی زر
عضو علی‌البدل
زر پخش ماکان خوزستان
زر پخش ماکان خوزستان
رییس هییت مدیره
زرپخش افشار کرمان
زرپخش افشار کرمان
رییس هییت مدیره
زر پخش نو بخت
زر پخش نو بخت
رییس هییت مدیره
زر پخش فراگیر آذربایجان
زر پخش فراگیر آذربایجان
رییس هییت مدیره
زر پخش معین قزوین
زر پخش معین قزوین
رییس هییت مدیره
زر پخش هرمزگان
زر پخش هرمزگان
رییس هییت مدیره
زر پخش پویا مهر
زر پخش پویا مهر
رییس هییت مدیره
زر صادقی پخش ورامین
زر صادقی پخش ورامین
رییس هییت مدیره
توسعه صنعت کیمیا زر
توسعه صنعت کیمیا زر
عضو هییت مدیره عضو علی‌البدل
زر نگار پخش پایتخت
زر نگار پخش پایتخت
رییس هییت مدیره
زر پخش سهراب ایلام
زر پخش سهراب ایلام
رییس هییت مدیره
زر پخش الماس کویر
زر پخش الماس کویر
رییس هییت مدیره
صنعتی و پژوهشی زرنوش
صنعتی و پژوهشی زرنوش
عمران تلاش سپهر
عمران تلاش سپهر
بازرس اصلی
ستاره ریل زر
ستاره ریل زر
بازرس اصلی
صنعتی بیواتانول زر
صنعتی بیواتانول زر
بازرس اصلی
صنعتی آرد ذرت زر
صنعتی آرد ذرت زر
بازرس اصلی
زر پخش نوین مهر فارس جنوب
زر پخش نوین مهر فارس جنوب
زر پخش آزاد مکران
زر پخش آزاد مکران
زر پخش بهتاش بیژن گرد
زر پخش بهتاش بیژن گرد

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14949051
آگهی تغییرات شرکت عمران تلاش سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2801 و شناسه ملی 14003735678
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی 0047326840 به سمت بازرس اصلی و آقای مجید حمزهء با شماره ملی 0322648165 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش980924450974824 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14946930
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12138 و شناسه ملی 14005304440
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی 0047326840 و عارف فرجی به شماره ملی 0061065137 و مهدی ساجدی به شماره ملی 3873931737 ش980923981179716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14927793
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2818 و شناسه ملی 14003793099
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی 0047326840 به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی 4897517931 سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش980911301458206  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14903594
آگهی تغییرات شرکت زر پخش پدرام لرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11654 و شناسه ملی 14005360385
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی 0047326840 عارف فرجی به شماره ملی 0061065137 پدرام محمدی گراوند به شماره ملی 4072645151 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان به شناسه ملی: 14005639851 به نمایندگی سعید رضایی قدیم با شماره ملی: 0058507991 به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی: 10100434110 با نمایندگی احمد موسوی با شماره ملی: 3932629868 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی منتهی به سال تصویب گردید. 1397 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت تعیین شد. ش980827461837100  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14903596
آگهی تغییرات شرکت زر پخش پدرام لرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11654 و شناسه ملی 14005360385
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی 0047326840 به سمت رئیس هیئت مدیره عارف فرجی با شماره ملی 0061065137 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره پدرام محمدی گراوند با شماره ملی 4072645151 به سمت عضو هیئت مدیره میثم دژالون با شماره ملی 2980026255 (خارج از اعضا و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980827776290215  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14874962
آگهی تغییرات شرکت زر پخش فراگیر آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42954 و شناسه ملی 14006051958
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رفیعی اردستانی با کدملی 0047326840 به سمت رئیس هیئت مدیره عارف فرجی با کدملی 0061065137 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد صادقی منش با کدملی 2754830669 به سمت عضو هیئت مدیره و حسین ابدی نقش با کدملی 0069022577 (خارج از اعضاء و سهامداران) به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980808838236559  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14864432
آگهی تغییرات شرکت زر پخش فراگیر آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42954 و شناسه ملی 14006051958
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رفیعی اردستانی با کدملی 0047326840 و عارف فرجی با کدملی 0061065137 و محمد صادقی منش با کدملی 2754830669 برای مدت دو سال به سمت اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ش980730630390338 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14846331
آگهی تغییرات شرکت زر پخش کرمانشاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19483 و شناسه ملی 14005542380
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن ایوانی به شماره ملی 3255918502 و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی 0047326840 و آقای عارف فرجی به شماره ملی 0061065137 به سمت اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای محمدرضا آریا به شماره ملی 3781949222 به سمت بازرس اصلی و اقای حمیدرضا دلاوری به شماره ملی 0068448589 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش980720812565546 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14846335
آگهی تغییرات شرکت زر پخش کرمانشاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19483 و شناسه ملی 14005542380
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 01/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی 0047326840 به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای عارف فرجی با شماره ملی 0061065137 به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محسن ایوانی با شماره ملی 3255918502 به عنوان عضو هیأت مدیره ومدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاءمدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980720429621491 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14845152
آگهی تغییرات شرکت زر نگار پخش پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3611 و شناسه ملی 14006437774
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی 0047326840 و عارف فرجی به شماره ملی 0061065137 و مجید حمزهء به شماره ملی 0322648165 برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند ش980717260151484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14845180
آگهی تغییرات شرکت زر نگار پخش پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3611 و شناسه ملی 14006437774
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی 0047326840 به سمت رئیس هیئت مدیره 2 ـ آقای عارف فرجی با شماره ملی 0061065137 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3 ـ آقای مجید حمزه ء با شماره ملی 0322648165 به سمت عضو هیئت مدیره 4 ـ آقای ارد احمدی با شماره ملی 1290949484 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980717946241705 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14740654
آگهی تغییرات شرکت خورشید تجارت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۹۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مسعود قدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و رضا روستائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و عارف فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14673291
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زر دار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۵۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند . آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14673318
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14438293
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای عارف فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای مهدی ساجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14438301
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ سمت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عارف فرجی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی ساجدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312611
آگهی تغییرات شرکت زر پخش بهتاش بیژن گرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۸۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی: xxxxxxxxx۰ و عارف فرجی با شماره ملی: xxxxxxxxx۷ و اصغر محمدزاده با شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ محمدرضا آریا با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا دلاوری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312632
آگهی تغییرات شرکت زر پخش بهتاش بیژن گرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۸۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عارف فرجی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر محمدزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312155
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بیواتانول زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی آقای مجید حمزه ء با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306685
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقایان: مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و رضا روستائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306698
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره -آقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره -آقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره -آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره -آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای رضا روستائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، چک ها، سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اسناد، اوراق، نامه های عادی و اداری، احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290478
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274708
آگهی تغییرات شرکت عمران تلاش سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۵۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقایان ابوالحسن نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمدحسین رضا یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. -آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید حمزه ء با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال xxx۶مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270486
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر نوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره وقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها باامضاء دو نفر از چهار نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270570
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر دانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257077
آگهی تغییرات شرکت خورشید تجارت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۹۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257158
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زرفروکتوز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204385
آگهی تغییرات شرکت زر پخش آزاد مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۹۸۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای عارف فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدعلی ایمانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲.آقای محمدرضا آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا دلاوری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204387
آگهی تغییرات شرکت زر پخش آزاد مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۹۸۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱.آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای عارف فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ایمانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق ایمانی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199144
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189486
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبتxxx۲۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167188
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. -آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157948
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152581
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و رضا روستائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152599
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای رضا روستائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154174
آگهی تغییرات شرکت زر پخش نو بخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۱۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و عارف فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمدرضا نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدرضا آریا با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا دلاوری با شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154177
آگهی تغییرات شرکت زر پخش نو بخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۱۱۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، عارف فرجی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ، محمدرضا نوبخت با شماره xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و رضا باقرزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143166
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبتxxx۲۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133279
آگهی تغییرات شرکت زر پخش توکل قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۸۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هاشم گیوه چی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133281
آگهی تغییرات شرکت زر پخش توکل قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۸۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد رضا کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ ـ آقایان محمدرضا آریا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا دلاوری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131667
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبتxxx۲۹ و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14127450
آگهی تغییرات شرکت زر پخش سهراب ایلام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۲۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای عارف فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ خانم زینب عبداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲ ـ آقای محمدرضا آریا با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا دلاوری با شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14127506
آگهی تغییرات شرکت زر پخش سهراب ایلام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۲۸۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۱/۱۱/xxx۸ به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای عارف فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم زینب عبداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مسعود سهراب وندی کرد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاءهیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیند. ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099389
آگهی تغییرات شرکت زر پخش نوین مهر فارس جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ - آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و عارف فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مهران اندیشه تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای محمدرضا آریا با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا دلاوری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099390
آگهی تغییرات شرکت زر پخش نوین مهر فارس جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار زیر تعیین گردید ۱ - آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۲ - آقای عارف فرجی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۳ - آقای مهران اندیشه تدبیر با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040412
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی آرد ذرت زر درتاریخ ۳۱/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: عبارت است از: تهیه و تولید و بسته بندی و خرید و فروش انواع آردهای مختلف و محصولات وابسته از قبیل انواع نان و شیرینی ماکارونی و اسپاگتی لازانیا سبوس و غیره، اشتغال به امور بازرگانی اعم از واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واحدهای کشت و صنعت، اخذ لیسانس و دانش فنی مشارکت در هرگونه سرمایه گذاری مربوط به موضوعات مذکور، به طور کلی شرکت می‌تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی و تولیدی و کشاورزی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات و همچنین نسبت به انتقال و واگذاری املاک یا ترهین املاک خود به نفع شرکت‌های گروه که سهامداران آنها با شرکت یکی است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم بانکی اقدام نماید. و نسبت به واردات کلیه کالاهای مرتبط با دام زنده، فرآورده‌های خام دامی، خوراک دامی و نهادهای خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مرتبط (ذرت، جو، کلزا، سویا، کنجاله سویا، گندم، کنجاله تخم پنبه و دانه‌های روغنی) مبادرت نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز شهرستان ساوجبلاغ بخش مرکزی دهستان سعیدآباد روستا قاسم آبادبزرگ خیابان ابتدای جاده قاسم آباد خیابان شرکت زرنام پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳ مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ نزد بانک ملی ایران شعبه زرماکارون با کد xxx۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جواد رزاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999030
آگهی تغییرات شرکت زر پخش فراگیر آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۱۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و عارف فرجی با شماره ملی: xxxxxxxxx۷ و محمد صادقی منش با شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا دلاوری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14000011
آگهی تغییرات شرکت زر پخش فراگیر آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۱۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عارف فرجی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد صادقی منش با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین ابدی نقش با کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945215
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی بیواتانول زر درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: سرمایه گذاری، تهیه، ایجاد، راه اندازی و بهره برداری از خطوط بیواتانول و متانول (طبی، صنعتی و سوختی) و انواع محصولات جانبی حاصل از آن، انجام کلیه فعالیت‌های طراحی، ساخت، مونتاژ، نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به فعالیت‌های موضوع شرکت، تهیه و تولید انواع مختلف اتیل الکل (طبی، صنعتی و سوختی)، تأسیس شعبه و همکاری با موسسات داخلی و خارجی در زمینه‌های تخصصی و اخذ لیسانس و دانش فنی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و سرمایه گذاری در هر یک از موارد فوق در داخل و خارج کشور. بطور کلی شرکت می‌تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی از جمله صادرات، واردات، خرید و فروش محصولات، مواد اولیه و واسطه تولیدی، کشاورزی، خدماتی، صنعتی، قطعات ماشین آلات و تجهیزات و سایر اقلام مجاز و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، حمل و نقل درون شهری، توزیع و پخش، ایجاد و راه اندازی و بهره برداری نیروگاه برق و همچنین ایجاد و واگذاری دفاتر فروش و شعب انتقال و واگذاری املاک یا ترهین املاک خود نسبت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و هر آنچه که به موضوعات فوق مربوط بوده و در اینجا به آنها اشاره نشده_است مبادرت نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز شهرستان ساوجبلاغ بخش مرکزی دهستان سعیدآباد روستا قاسم آبادبزرگ خیابان ابتدای جاده قاسم آباد خیابان شرکت زرنام پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ نزد بانک بانک ملی ایران شعبه زر ماکارون با کد xxx۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818658
آگهی تغییرات شرکت زر پخش الماس کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۳۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره شرکت آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و عارف فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مهدی اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا آریا با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا دلاوری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818673
آگهی تغییرات شرکت زر پخش الماس کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۳۹۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عارف فرجی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی اشرفی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813940
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره ریل زر درتاریخ ۲۳/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: انجام امور حمل و نقل داخلی ریلی و دریایی بار شامل فعالیت‌های فورواردی داخلی، کریری و یا توأمان با بکارگیری از شیوه‌های حمل و نقل ترکیبی ریلی و دریایی، ارائه خدمات تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، بازاریابی بار، ارائه خدمات انبارداری، تخلیه و بارگیری، حق العمل کاری و مشاوره در زمینه فوق، انجام امور بازرسی فنی و صدور مجوزهای کنترل کیفیت در امور خدمات حمل و نقل داخلی ریلی و دریایی، تأمین قطعات و خدمات نگهداری و تعمیرات و نیز ایجاد هرگونه شعب و یا تأسیس نمایندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می‌باشد مبادرت نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان دانشور غربی خیابان شیخ بهائی پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره ۴۹ مورخ ۴/۹/۹۶ از بانک ملی ایران شعبه زر ماکارون به مبلغ xxxxxxxxx ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای محمدرضا رهبرمدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمد نوری طهرامند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای امیر امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774801
آگهی تغییرات شرکت زر نگار پخش پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۷۷۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عارف فرجی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید حمزه با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ارد احمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774812
آگهی تغییرات شرکت زر نگار پخش پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۷۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و عارف فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714321
آگهی تغییرات شرکت عمران تلاش سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۵۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید حمزهء با شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714328
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر دانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697147
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682865
آگهی تغییرات شرکت خورشید تجارت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۹۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان به شماره ثبت xxx۷۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640042
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594364
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زرفروکتوز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594374
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585062
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585067
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573859
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زر دار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۵۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573868
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573886
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566462
آگهی تغییرات شرکت زر پخش فراگیر آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۱۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رفیعی اردستانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی شاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد صادقی منش با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین ابدی نقش با کد ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500545
آگهی تغییرات شرکت عمران تلاش سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۵۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابوالحسن نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمدحسین رضا یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال در سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427447
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386715
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386723
آگهی تغییرات شرکت خورشید تجارت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۹۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان به شماره ثبت: xxx۷۳ شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368789
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368807
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368808
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264777
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر نوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رفیعی اردستانی با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250456
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش الماس کویر درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید فروش بسته بندی، مشارکت وتوزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل و یا خارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات تجاری خدماتی تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می‌باشد مبادرت نماید. در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و یا صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان سمنان شهرستان شاهرود خیابان شهید صدوقی خیابان شهید دستغیب جنب زورخانه خیبر کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد اولین مدیران: آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۰۸/xxx۷ و آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۰۸/xxx۷ و آقای مهدی اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۰۸/xxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۰۸/xxx۷ انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسین رضایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل از ۰۲/۰۸/xxx۵ تا ۳۰/۱۲/xxx۵ و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی از ۰۲/۰۸/xxx۵ تا ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231353
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش سهراب ایلام درتاریخ ۱۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: مبادرت بر انجام امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید. فروش. بسته بندی، مشارکت و توزیع کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی وخارجی مجاز وتوزیع در سراسرکشور وخارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت درداخل و یا خارج ازکشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیت‌های تولیدی. صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا وخدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکت‌ها ازطریق ثبت شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، شرکت می‌تواند به عملیات تجاری. خدماتی تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می‌باشد مبادرت نماید. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان ایلام شهرستان ایلام میدان امام خمینی خیابان فردوسی خیابان مطهری نبش حافظ پلاک ۵۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ که تعداد xxx سهم آن با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آن طی گواهی شماره xxx۵۸/۹۵/xxx۶ مورخه ۱۵/۰۸/xxx۵ بانک ملی ایران شعبه خیابان ولی عصر ایلام پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: مهدی رفیعی اردستانی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. سید مهدی شاد به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مهدی سهراب وندی کرد به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره. مسعود سهراب وندی کرد به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران واعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا دو نفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: نادر محمدی فرد به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی. مجید حمزهء به شماره کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214244
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر نگار پخش پایتخت درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید فروش بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل و یا خارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی، صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات تجاری خدماتی تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می‌باشد مبادرت نماید. در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ساوجبلاغ شهر چهارباغ خیابان صنعت ۵ (مرغک) جنب کارخانجات گروه صنعتی زر کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم بانام xxxxxx۰ ریالی که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آن طی گواهی شماره ۷۰ مورخه ۱۱/۰۸/۹۵ بانک ملی شعبه زر ماکارون واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ارد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هئیت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه آقای محمدحسین رضایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اعتدال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205792
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام توسعه صنعت کیمیا زر درتاریخ ۰۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از تهیه و تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی شامل روغن خوراکی، شیرینی و شکلات، پودر قهوه، کاکائو، لبنیات، آرد، بهبود دهنده، آنزیم، اسانس طبیعی و افشره‌های طبیعی. موضوع فعالیت‌های فرعی شرکت عبارت است از اشتغال به امور بازرگانی اعم از پخش واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واردات ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، اخذ لیسانس و دانش فنی؛ بطورکلی شرکت می‌تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز تولیدی و بازرگانی و غذایی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات مبادرت نماید. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - نرسیده به میدان شیخ بهایی - جنب بانک پارسیان - پلاک xxx - طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ که تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۱/۹۵ مورخ ۱/۶/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل و آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و به سمت مدیرعامل آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و اسناد، اوراق، نامه‌های عادی و اداری، احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اسرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187152
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کدپستی xxxxxxxxx۱ صحیح می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147646
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زر دار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۵۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128612
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر صادقی پخش ورامین درتاریخ ۲۴/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید - فروش - بسته بندی، مشارکت وتوزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل و یا خارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی - صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات تجاری – خدماتی – تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می‌باشد مبادرت نماید. در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح) ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرستان ورامین - بعد از میدان ولیعصر - جاده احمد آباد قاسم آباد - پانصد متر پایین‌تر از خط آهن - نبش کوچه باغ - پخش میلاد کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxx , xxx , xxx ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ نزد بانک ملی شعبه مجتمع اداری ورامین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت و عباس صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062245
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058993
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش پویا مهر درتاریخ ۱۵/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید، فروش، بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی، صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک میدان امام خمینی شهرک قطب صنعتی خیابان هواشناسی کوچه همت ۸ سمت چپ درب سوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx سهم بانام ۱. xxx. xxx ریالی میباشد که مبلغ ۳۵. xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۲/۲/۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه شهر صنعتی اراک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: منصور جمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب با نمایندگی ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984631
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش هرمزگان در تاریخ ۱۸/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید فروش بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسرکشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل و یاخارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی کالاهای مجاز، صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی تجاری خدماتی تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می‌باشد مبادرت نماید در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بندرعباس خیابان امام موسی صدر جنوبی ساختمان پاداش طبقه پنجم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲۴ مورخ ۱۸/۲/۹۵ نزد بانک ملی شعبه میدان بلوکی بندرعباس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه درتعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران شرکت: اسداله خواجه زاده فینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سمت رئیس هیئت مدیره و عضو سیدمهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ سمت نایب رئیس هیئت مدیره وعضو برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک. سفته. بروات. قرارداد‌ها عقود اسلامی با امضائ دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدلبه مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951791
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش معین قزوین درتاریخ ۱۷/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید فروش بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت درداخل و یا خارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا و خدمات مجاز، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات تجاری خدماتی تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجازمی باشد مبادرت نماید در تمامی موارد فوق پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.. مرکز اصلی شرکت: قزوین خیابان شهید انصاری جنب بانک کشاورزی فروشگاه رزازی کدپستی xxxxxxxxx۳. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx و شماره فیش xxxxxx مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ نزد بانک ملی شعبه بازار قزوین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.. اولین مدیران شرکت: ۵. آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۵. آقای سیدمهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۵. آقای هادی رزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: ۸. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای ابراهیم مرادی فرزند مراد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. ۸. آقای مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948469
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش فراگیر آذربایجان درتاریخ ۱۴/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت برانجام امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید فروش بسته بندی و توزیع کالاهای تولیدی و بازرگانی داخلی در سراسر کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی و صادرات و واردات در خصوص کالاهای مجاز، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان امام خمینی روبروی مسجد شهیدی کوچه میرزا سلمان جنب هتل گلشن ساختمان ساوالان ۱۳ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۸ آدرس شعبه ارومیه جاده دریا سیصد متر بالاتر از زندان مرکزی جنب کلینیک سربتون طبقه اول و کدپستی xxxxxxxxx۵ مدیر شعبه: محمد صادقی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ نزد بانک ملی شعبه مسجد کبود تبریز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی رفیعی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمهدی شاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد صادقی منش به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره مهرداد هاشم پور دوریق به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947962
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش نو بخت درتاریخ ۱۳/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت برانجام کلیه اموربازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید فروش بسته بندی، مشارکت وتوزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی وبازرگانی داخلی وخارجی مجاز وتوزیع درسراسرکشوروخارج ازکشور، اعطاء ویااخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی درداخل ویاخارج ازکشور، ایجاد شعب شرکت درداخل ویاخارج ازکشور بصورت انفرادی ویاشراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی، صادرات وواردات درخصوص کالا وخدمات مجاز، مشارکت درسایرشرکتها ازطریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت درموسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می‌تواند به انجام امور تجاری خدماتی شامل تامین نیروی انسانی موقت وصنفی که درچهارچوب قوانین ومقررات کشورمجازمی باشد مبادرت نمایددر کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان یکم چهارراه باسکول پ xxx. کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۲/۲/xxx۵ نزد بانک ملی شعبه شهرک صنعتی جی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: رضا باقرزاده کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل و سیدمهدی شاد کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی رفیعی اردستانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نوبخت کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922830
آگهی تغییرات شرکت خورشید تجارت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۹۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837666
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرپخش افشار کرمان درتاریخ ۱۷/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: مبادرت برانجام کلیه اموربازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید فروش بسته بندی، مشارکت وتوزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع درسراسرکشوروخارج ازکشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العملکاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی درداخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت درداخل و یا خارج ازکشور بصورت انفرادی ویاشراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی و ترانزیت کالاهای مجاز، صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت درسایرشرکتها ازطریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت درموسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات ومعاملات مالی، تجاری، خدماتی، تولیدی و صنفی که درچهارچوب قوانین ومقررات کشور مجاز می‌باشد مبادرت نماید در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح (ثبت شرکت بمنزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کرمان بلوار قائم نبش قائم ۶۰ طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱۱ مورخ ۱۳/۰۲/۹۵ نزد بانک ملی شعبه کرمان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی رفیعی اردستانی باکد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی شاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن پرنده افشار با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811444
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش ماکان خوزستان درتاریخ ۰۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید - فروش - بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسرکشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، مبادرت به فعالیتهای تولیدی - صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، کلیه عملیات تجاری - خدماتی - تولیدی وصنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجازمی باشد. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز - خ وهابی - نبش ۱۹ کیان آباد - مجتمع هادی - واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک میلیون ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ سی و پنج میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱ مورخ ۱۸/۱/۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه شهید چمران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. حسن طلاور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادهای شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی. احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749237
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. - آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749275
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749303
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713318
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام توسعه صنعتی غذایی زر درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از: تهیه و تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی، خوراک دام و طیور و آبزیان، کشت و صنعت محصولات کشاورزی. موضوع فعالیت‌های فرعی شرکت عبارت است از: اشتغال به امور بازرگانی اعم از پخش واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واردات ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، اخذ لیسانس و دانش فنی؛ بطور کلی شرکت می‌تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز تولیدی و بازرگانی و کشاورزی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات مبادرت نماید. مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نرسیده به میدان شیخ بهایی جنب بانک پارسیان پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx/xxx/۱۱/xxx۱ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب کد xxx۱ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل. آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. به موجب نامه شماره xxx۶/xxx مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698381
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۴۴۴۰
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی رفیعی اردستانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید مهدی شاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی ساجدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12617476
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش توکل قم در تاریخ ۰۱/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مبادرت برانجام اموربازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید ـ فروش ـ بسته بندی، مشارکت وتوزیع کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی وبازرگانی داخلی وخارجی مجاز وتوزیع درسراسرکشوروخارج ازکشور، اعطاء ویااخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی درداخل ویاخارج ازکشور، ایجاد شعب شرکت درداخل ویاخارج ازکشور بصورت انفرادی ویاشراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی، صادرات وواردات درخصوص کالا وخدمات مجاز، مشارکت درسایرشرکتها ازطریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت درموسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می تواند به کلیه عملیات ومعاملات ـ تجاری ـ خدماتی ـ تولیدی وصنفی که درچهارچوب قوانین ومقررات کشورمجازمی باشد مبادرت نماید پس از اخذ مجوزهای لازم قانونی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قم ـ ابتدای جاده قدیم تهران ـ انتهای کوچه ۱۷ ـ سمت راست کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx سهم ۱.xxx.xxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۷/۱۰,xxx نزد بانک ملی شعبه فلکه میثم قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمهدی شاد بشماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا کمالی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره هاشم گیوه چی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی. احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613355
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتي و پژوهشي زر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سال به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو انتخاب گردیدند. ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سمت بازرس اصلی وآقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613579
آگهی تغییرات شرکت زر پخش كران زنجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۹۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۰۱۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید مهدی شاد با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای لطفعلی غفاری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12607313
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش کرمانشاهان درتاریخ ۲۶/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxx۸۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز وپیمانکاری شامل خرید-فروش-بسته بندی،مشارکت وتوزیع کلیه ی کالاها و خدمات مجاز با شرکت های تولیدی و بازرگانی و داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور اعطا و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور،ایجاد شعب شرکت در داخل ویا خارج از کشور به صورت انفرادی و یا شراکتی مبادرت به فعالیت های تولیدی-صنعتی و ترانزیت کالاهای مجاز صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس شرکت ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا به طور کلی شرکت می تواندبه کلیه عملیات و معاملات مالی_تجاری_خدماتی_تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می باشد مبادرت نماید.مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:کرمانشاه - ابتدای جاده سنندج - شهرک صنعتی کرمانشاه- خیابان خیام- بلوار ابوعلی سینا- شماره ۵ - کدپستی:xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت:مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱/xxx۲/۱۷ مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ نزد بانک صادرات شعبه شهرک صنعتی کرمانشاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:)آقای مهدی رفیعی اردستانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ) آقای محسن ایوانی با کد ملی xxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ۳)آقای سید مهدی شاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت xxx۱۶وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی.آقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل.(برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604392
آگهی تغییرات شرکت صنعتي آرد زر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت بازرس اصلی وآقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604406
آگهی تغییرات شرکت صنعتي زر ماكارون شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس اصلی وآقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604444
آگهی تغییرات شرکت صنعتي سموليناي زر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وآقای نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12597260
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی زرفروکتوز در تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید ونگهداری، بسته بندی وخریدو فروش، توزیع، صادرات وواردات انواع مختلف غلات وفرآورده های عمیق از غلات وانواع مشتقات طبی و قندی حاصله ازغلات مانندگلوتن غذائی، صنعتی ودامی، انواع نشاسته غذائی وصنعتی ومشتقات آن ازجمله سرم های قندی دکستروز، ساکاروز، فروکتوز، گلوکز، اتیل الکل غلات (اتانول) ومشابه آنها، جوانه گندم، سبوس خوراکی، انواع خوراک دام وطیور وآبزیان، سبوس دامی ودانه مرغ ونظایر آن، تولید موادپودری وگرانوله، تولید انواع نوشابه غیرالکلی وماءالشعیر، ایجاد سیلوهای نگهداری وذخیره سازی واختلاط وهرگونه فرآوری عمیق غلات، ایجاد خطوط تولید چاپ سلفون و کارتن و واکیوم برای محصولات، ایجاد واحد های کشت و صنعت، احداث کارخانه و کارگاه و واحدهای ماشین سازی و ماشین کاری، تهیه، تصفیه، روغن کشی، تولید، بسته بندی (فعالیت درصنایع بسته بندی، قوطی سازی، Pet، شیشه وبطری سازی)، خرید وفروش انواع روغن های نباتی، حیوانی، کره، روغن های خام نباتی، روغن های جامد، مایع وسرخ کردنی، تولید وبسته بندی Co۲، یخ خشک، O۲، فرآوری روغن ودانه های روغنی به آلئو کیمکال ها، سوختهای نباتی (بیواویل)، منوگلیسریدها، خمیرصابون، تولید وفرآوری محصولات جانبی مانند لستین، پارافین خوراکی، ومحصولات وابسته ازقبیل روغن های نباتی خام، کنجاله، موادنباتی وغیره، اخذ لیسانس و دانش فنی، اخذ و اعطای نمایندگی و سرمایه گذاری در هریک از موارد فوق درداخل وخارج ازکشور. بطور کلی شرکت میتواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه، تولید و خرید و فروش و خدمات و سرمایه گذاری، واردات و صادرات، خدمات مدیریتی و هر گونه فعالیت مجاز بازرگانی، تولیدی، کشاورزی، خدماتی، صنعتی، ماشین سازی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات وهمچنین ایجاد واگذاری دفاتر فروش و شعب انتقال و واگذاری املاک یا ترهین املاک خود نسبت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی وهرآنچه که به موضوعات فوق مربوط بوده ودراینجا به آنها اشاره نشده است مبادرت نماید. درصورت لزوم اخذ مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: جاده قدیم کرج به هشتگرد ـ جاده قاسم آباد ـ جنب ریل راه آهن سایت زر ـ کدپستیxxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲ مورخ ۱۸/۸/۹۳ نزد بانک ملی ایران شعبه زرماکارون پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محسن امینی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آرش سلطانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و داود پیرا به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) و محمد علی ناطقی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی سلطانی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد قراردادها اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543419
آگهی تغییرات شرکت زر پخش پدرام لرستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۰۳۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: پدرام محمدی گراوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12490700
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش مه سان گستر شمال درتاریخ ۲۳/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه اموربازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید ـ فروش ـ بسته بندی، مشارکت وتوزیع کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی وبازرگانی مجاز داخلی وخارجی وتوزیع درسراسرکشور وخارج ازکشور، اعطاء ویااخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی درداخل ویاخارج ازکشور، ایجاد شعب درداخل ویاخارج ازکشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا وخدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، شرکت می تواند به عملیات و معاملات تجاری ـ خدماتی ـ تولیدی وصنفی که درچهارچوب قوانین ومقررات کشور مجاز می باشد مبادرت نماید.واردات و صادرات محصولات مجاز بازرگانی ووسایل ولوازم مرتبط با موضوع شرکت درچارچوب قوانین ومقررات رسمی کشور و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیلات از سیستم های بانکی و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و برپایی نمایشگاه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت شرکت به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قائمشهر خیابان ساری شهرک یثرب خیابان روبروی کلانتری انبار نادریان کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ نزد بانک ملی شعبه میدان جانبازان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی رفیعی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی شاد به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نادریان به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندکان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12472976
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش پدرام لرستان درتاریخ ۱۶/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت برانجام کلیه اموربازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید ـ فروش ـ بسته بندی، مشارکت وتوزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی وبازرگانی داخلی وخارجی مجاز وتوزیع درسراسرکشوروخارج ازکشور، اعطاء ویااخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی درداخل ویاخارج ازکشور، ایجاد شعب شرکت درداخل ویاخارج ازکشور بصورت انفرادی ویاشراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی وترانزیت کالاهای مجاز، صادرات وواردات درخصوص کالا وخدمات مجاز، مشارکت درسایرشرکتها ازطریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت درموسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می تواند به کلیه عملیات ومعاملات مالی ـ تجاری ـ خدماتی ـ تولیدی وصنفی که درچهارچوب قوانین ومقررات کشورمجازمی باشد مبادرت نماید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خرم آباد ـ بلوار بهارستان ـ جنب پمپ بنزین ماسور. کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام که مبلغ xxxxxx۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ نزد بانک ملی ایران شعبه سعدی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره پدرام محمدی گراوند بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سید مهدی شاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیر به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همره یک نفر دیگر از اعضا هئیت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضا هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه داوران حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی. احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12438734
آگهی تغییرات شرکت صنعتي آرد زر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293702
آگهی تغییرات شرکت زر پخش پرشین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۳۲۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۸۴۰۰۳۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد باقر ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293710
آگهی تغییرات شرکت زر پخش پرشین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۳۲۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۸۴۰۰۳۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رفیعی اردستانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای سید مهدی شاد به کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد باقر ملکی به کدملیxxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و اسناد غیر تعهدآور و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137123
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت باقی مانده در سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس اصلی و آقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137145
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137162
آگهی تغییرات شرکت زر پخش پرشین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137120
آگهی تغییرات شرکت خورشید تجارت البرز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۹۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سیدمهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و عباش پاداش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مجید حمزه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقی مانده در انتخاب گردیدند. ـ آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724789
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۰/۷/۹۳ در شرکت بازرگانی خورشید تجارت البرز سهامی خاص شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ که در تاریخ ۱۹/۷/۹۳ به این اداره و اصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای عباس پاداش بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید مهدی شاد بشماره ملی xxxxxxxxx و آقای احمد پاکزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید حمزه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ آقای سید مهدی شاد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد پاکزاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس پاداش سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مجید حمزه بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها باامضا دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و یا با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxx۹ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657052
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۲۵/۴/xxx۳ در شرکت صنعتی زر ماکارون (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ که در تاریخ ۱۸/۵/xxx۳ به این اداره واصل گردید نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۵ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657053
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۴/۵/xxx۳ در شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زر نام (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ که در تاریخ ۱۸/۵/xxx۳ به این اداره واصل گردید نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی
آقای حسین ربیع زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل
برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۸ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657054
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۳/۴/xxx۳ در شرکت صنعتی سمولینای زر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ که در تاریخ ۱۸/۵/xxx۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی
آقای حسین ربیع زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل
برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ آقایان مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی ناطقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محسن امینی و مهدی امینی و آرش سلطانی بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای امیر امینی (خارج از سهامداران و اعضاء) بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657064
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۳/۴/۹۳ در شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زردار (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی ناطقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین ربیع زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از سهامداران) بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا دو نفر از پنج نفر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی باامضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657065
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۳/۴/۹۳ در شرکت حمل و نقل زرترابر ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ که در تاریخ ۱۸/۵/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
شxxxxxx۴ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657066
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۴/۹۳ در شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۷ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657076
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۲/۴/۹۳ در شرکت صنعت و پژوهش زردانه (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقای مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی ناطقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد پاکزاد (خارج از سهامداران) بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۸ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657077
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۲/۴/۹۳ در شرکت صنعت و پژوهش زرکام (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۶ که در تاریخ ۱۸/۵/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید حمزه بشماره ملی xxxxxxxxx۵بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقای مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی ناطقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی و مهدی امینی و آرش سلطانی بسمت اعضاء هیئت مدیره و احسان سعادتمند (خارج از سهامداران و اعضاء) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657078
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۹۳ در شرکت زرپخش پرشین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ که در تاریخ ۱۸/۵/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقای مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی ناطقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی ناطقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محسن امینی و مهدی امینی و آرش سلطانی بسمت اعضاء هیئت مدیره و سید مهدی شاد (خارج از سهامداران و اعضاء) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۳ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657079
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخه ۲۴/۴/۹۳ در شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ آقای احسان سعادتمند بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۶ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265951
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۷/۸/۹۲ در شرکت زرفرکتوز پارس (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ که در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای مرتضی سلطانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدعلی ناطقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محسن امینی و مهدی امینی و آرش سلطانی به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265953
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۸/۹۲ در شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ که در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای مرتضی سلطانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ناطقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان مهدی امینی و آرش سلطانی به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265954
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۱/۸/۹۲ در شرکت صنعتی آرد زر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ که در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای مرتضی سلطانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ناطقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی و مهدی امینی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محسن امینی و آرش سلطانی به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265955
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۰/۸/۹۲ در شرکت حمل ونقل زر ترابر ایرانیان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ که در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای مرتضی سلطانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ناطقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محسن امینی و آرش سلطانی به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای محمد قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267501
آگهی تاسیس شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۹/۹۲ تحت شماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۹/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده
۱ـ موضوع:
سرمایه گذاری، تهیه، تولید و نگهداری بسته بندی و خرید و فروش، توزیع، صادرات و واردات انواع مختلف غلات و فرآورده های عمیق از غلات، انواع آرد غلات (خوراکی بهداشتی و طبی) و بسته بندی انواع آردها و غلات و غیره. انواع ماکارونی، رشته آشی و پلوئی و محصولات مشابه. انواع بیسکویت، کلوچه، کراکر، چوب شور، کیک، شیرینی و محصولات مشابه انواع نانهای رژیمی، شکلات، تافی و آدامس، کورن فلکس و اسنک. انواع مشتقات طبی و قندی حاصله از غلات مانند گلوتن غذایی، صنعتی و دامی. انواع نشاسته غذائی و صنعتی و مشتقات آن از جمله سرم های قندی دکستروز، ساکاروز، فروکتوز، گلوکز، اتیل الکل غلات (اتانول) و مشابه آنها. انواع غذا و کمک غذائی کودک، غذاهای غلات کنسرو شده و بسته بندی شده (به صورت آماده یا نیمه آماده)، جوانه گندم، سبوس خوراکی، جو و گندم پوست کنده و پرک شده و انواع گندم و ذرت پفکی یا تفت شده، انواع خوراک دام و طیور و آبزیان، سبوس دامی و دانه مرغ و نظایر آن. تولید مواد پودری و گرانوله تولید انواع نوشابه غیرالکلی و ماء الشعیر انواع چیپس از غلات و سیب زمینی ایجاد خطوط تولید چاپ سلفون و کارتن و واکیوم برای محصولات خود و بسته بندی خشکبار و غلات، فرآورده های شیمیایی و پتروشیمی (کودهای شیمیایی و معدنی و ترکیبات ازته و ...) ایجاد سیلوهای نگهداری و ذخیره سازی و اختلاط و هرگونه فرآوری عمیق غلات، تولید انواع محصولات سلولزی و بهداشتی، انواع لبنیات و محصولات جانبی آن، ایجاد واحدهای کشت و صنعت و ایجاد بندر خشک و پایانه ها و دفاتر حمل و نقل (زمینی، ریلی، دریایی، هوایی) ایجاد شهرکهای اداری و صنعتی و مدرن با امکانات رفاهی و تفریحی و پشتیبانی (بیمه، بانک، مهمانسرا، هتل، کلینیک و سایر امکانات موردنیاز)، احداث کارخانه و کارگاه و واحدهای ماشین سازی و ماشین کاری و نیروگاه برق. اخذ و اعطای لیسانس و دانش فنی، اخذ و اعطای نمایندگی و سرمایه گذاری در هریک از موارد فوق در داخل و خارج از کشور. بطور کلی میتواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه، تولید و خرید و فروش و خدمات و سرمایه گذاری، واردات و صادرات، خدمات مدیریتی و هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی، تولیدی، کشاورزی، خدماتی، صنعتی ماشین سازی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات و همچنین ایجاد واگذاری دفاتر فروش و شعب انتقال و واگذاری املاک یا ترهین املاک خود نسبت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و هرآنچه که به موضوعات فوق مربوط بوده و در اینجا به آنها اشاره نشده است مبادرت نماید. در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
استان البرز ـ شهرستان ساوجبلاغ ـ خیابان جاده قدیم کرج به هشتگرد جاده قاسم آباد جنب ریل راه آهن سایت زر کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام یک میلیون ریالی که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریالی طی گواهی شماره ۶۸ مورخه ۲۷/۸/۹۲ نزد بانک ملی شعبه زر ماکارون پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت: آقای مرتضی سلطانی فرزند مسعود صادره از قم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ناطقی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه xxx صادره از آمل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی فرزند حسن به شماره شناسنامه xxx۰ صادره از قم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره و آقای مهدی امینی فرزند حسن به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی فرزند مرتضی صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری به امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ میزان سهام هریک از سهامداران:
آقای مرتضی سلطانی دارنده ۴۵ سهم با نام xxx/xxx/۱ ریالی و آقای محمدعلی ناطقی دارنده ۱۰ سهم با نام xxx/xxx/۱ ریالی و آقای محسن امینی دارنده ۱۰ سهم با نام xxx/xxx/۱ ریالی و آقای مهدی امینی دارنده ۱۰ سهم xxx/xxx/۱ ریالی آرش سلطانی دارنده ۲۵ سهم xxx/xxx/۱ ریالی میباشند.
۸ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه
۹ـ بازرس اصلی و علی البدل:
آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1231520
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۱/۸/۹۲ در شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ که در تاریخ ۲۸/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدعلی ناطقی و آرش سلطانی و مهدی امینی بسمت اعضاء هیئت مدیره و منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نامه ها و مکاتبات عادی با امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149703
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۲ در شرکت صنعتی سمولینای زر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ که در تاریخ ۲۳/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ آقایان مرتضی سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ناطقی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محسن امینی و مهدی امینی و آرش سلطانی به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای امیر امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141228
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۴/۹۲ در شرکت گروه صنعتی نوشین ساز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141229
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۵/۴/۹۲ در شرکت گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141230
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۴/۹۲ در شرکت حمل و نقل زر ترابر ایرانیان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141238
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۱/۳/۹۲ در شرکت صنعت پژوهش زر کام (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.
۲ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۵ـ آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران) و آقایان مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی ناطقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن امینی و مهدی امینی و آرش سلطانی بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند.
۶ـ کلیه اسناد، قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141240
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۵/۴/۹۲ در شرکت آرد زر ساوجبلاغ (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.
۲ـ آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141247
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۵/۴/۹۲ در شرکت گروه صنعتی زر ماکارون (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات