نادر گلستانی داریانی

نادر گلستانی داریانی

کد ملی 004714xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
1
آگهی‌ها

شرکت های نادر گلستانی داریانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که نادر گلستانی داریانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14062913
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ و برابر تاییدیه شماره xxx۰ مورخ ۲۳/۰۱/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۵ اساسنامه وبا استناد به تبصره ۲ ماده ۳۹ شرکت , آقایان امیر هرمز نظامیوند چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و فرامرز حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و عبدالمجید دیناروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد حسین افضل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و نادر گلستانی داریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات