حمید حسینیان

آقای حمید حسینیان

کد ملی 004712xxxx
گراف ارتباطات
34
شرکت‌ها
85
آگهی‌ها

شرکت های حمید حسینیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حمید حسینیان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
ترابری و حمل و نقل به پخش
ترابری و حمل و نقل به پخش
بازرس علی‌البدل
توسعه سرمایه گذاری صنایع پیکره
توسعه سرمایه گذاری صنایع پیکره
بازرس علی‌البدل
پاکنام
پاکنام
بازرس علی‌البدل
گروه تولیدی آریا ملل زرین
گروه تولیدی آریا ملل زرین
بازرس علی‌البدل
ارجان پی
ارجان پی
صنایع بسته بندی پرند پیشتاز
صنایع بسته بندی پرند پیشتاز
بازرس علی‌البدل
صنایع چاپ و بسته بندی توژرنگ
صنایع چاپ و بسته بندی توژرنگ
بازرس علی‌البدل
تحقیقاتی کاوش ملت
تحقیقاتی کاوش ملت
ساختمانی و خدمات مهندسی به پخش
ساختمانی و خدمات مهندسی به پخش
بازرس علی‌البدل
بازرگانی بین الملل به پخش
بازرگانی بین الملل به پخش
بازرس علی‌البدل
پخش سراسری فرا صرفه
پخش سراسری فرا صرفه
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور آهون
مهندسین مشاور آهون
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
هتل بزرگ فردوسی
هتل بزرگ فردوسی
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی بازرگانی پارس هستی آسیا
تولیدی صنعتی بازرگانی پارس هستی آسیا
بازرس علی‌البدل
به پخش فارس
به پخش فارس
بازرس علی‌البدل
به پخش آذربایجان شرقی
به پخش آذربایجان شرقی
بازرس علی‌البدل
به پخش اصفهان
به پخش اصفهان
بازرس علی‌البدل
رویان تجهیزجم
رویان تجهیزجم
بازرس اصلی
به پخش خوزستان
به پخش خوزستان
بازرس علی‌البدل
دانش بافت البرز
دانش بافت البرز
بازرس علی‌البدل
توسعه فروشگاههای زنجیره ای پنجاه و پنج
توسعه فروشگاههای زنجیره ای پنجاه و پنج
بازرس علی‌البدل
به پخش کرمان
به پخش کرمان
بازرس علی‌البدل
کبیر موتور کازرون
کبیر موتور کازرون
بازرس اصلی
به پخش اردبیل
به پخش اردبیل
بازرس علی‌البدل
به پخش گیلان
به پخش گیلان
بازرس علی‌البدل
حسابرسی ابان حساب حسابداران رسمی
حسابرسی ابان حساب حسابداران رسمی
زرین بنا پارسیان
زرین بنا پارسیان
بازرس علی‌البدل
شیوا سپ
شیوا سپ
بازرس علی‌البدل
سیمان توسعه ماهان کرمان
سیمان توسعه ماهان کرمان
بازرس علی‌البدل
سپیدان کوهسار پارس
سپیدان کوهسار پارس
توسعه صنایع غذایی به پخش
توسعه صنایع غذایی به پخش
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
پارس پخش ماد هکمتان
پارس پخش ماد هکمتان
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14702969
آگهی تغییرات شرکت پارس پخش ماد هکمتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۰۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای حمید حسینیان باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راضیه یوسفی باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل ۲ - ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14165035
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۷/۵/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد ظفرپرنده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمد علی جلالی گلوسنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا امیری بهمن بیگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضاء دو نفر عضو هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921035
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/xxx۶ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۹/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد امین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. مصطفی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: احمد ظفر پرنده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد امین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال مصطفی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877138
آگهی تغییرات شرکت کبیر موتور کازرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب شماره ثبت xxx۶۷ تهران به نمایندگی آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی تقریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۰/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131958
آگهی تغییرات شرکت کبیر موتور کازرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب شماره ثبت xxx۶۷ تهران به نمایندگی آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی تقریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983636
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان به کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گشته و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند. ترازنامه سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533777
آگهی تغییراتحسابرسي ابان حساب حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴مورخ ۱۹/۸/۹۴جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۶به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمناً کلیه چکها و اوراق تعهدآور موسسه، با امضاء مشترک دو نفر از اعضاً هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12493146
آگهی تغییراتحسابرسي ابان حساب حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۵/۷/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به عنوان سهم الشرکه به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه حمید حسینیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358137
آگهی تغییرات شرکت کبیر موتور کازرون شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۶۹ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۰۹۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای حمید عبداللهی زاده شماره ملی xxxxxxxxx۸آقای سعید عبداللهی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای کریم عبداللهی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب شماره ثبت xxx۶۷ تهران به نمایندگی آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی تقریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار طلوع جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12214310
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آهون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۱۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۱۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبان حساب ش م xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان ش م xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12166354
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۵۷۹۳۲ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۲۶۲۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158312
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری فرا صرفه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵بعنوان بازرس اصلی وآقای حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ شرکت به پخش داروی بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ شرکت زرین پخش بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137752
آگهی تغییرات شرکت سپیدان کوهسار فارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۳۸۶۲ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۱۲۶۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۲ تصویب گردید. ـ روزنامه اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی آبان حساب (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و حسابرس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای حمید حسینیان با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای ناصر ایران نژاد با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ افراد مشروحه زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضا هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: ـ آقای علی محمد بصیری و آقای افشین حسن بصیری و خانم نیوشا بصیری
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106475
آگهی تغییرات شرکت سیمان زرین رفسنجان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۱۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۶۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳: ۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی شرکت وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب و سود وزیان مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ ۲ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند پاکنام به کدملی xxxxxxxxx۶۷ تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان به کدملیxxxxxxxxx۵۵ پخش پاکنام به کدملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت تولیدی اریا ملل زرین به کدملی xxxxxxxxx۸۶ مجتمع کشت و صنعت چین چین مجتمع کشت و صنعت چین چین به کدملی xxxxxxxxx۰۵ ۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی وآقای حمید حسینیان با کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12068890
آگهی تغییرات شرکت شیوا سپ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۶۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۸۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب،با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. -
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423390
آگهی تغییرات شرکت زرین بنا پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۰۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب ش.م xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان ک.م xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9386366
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی ابان حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به‌شماره‌ثبت۱۴۰۶۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ به اسنناد مجوز شمارهxxx۵۳/۹۳ مورخ ۳/۶/۹۳جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا صابونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت سهم الشرکه خود به مبلغ ۱.xxx.xxx ریال از صندوق مؤسسه، از مؤسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۵.xxx.xxx ریال به ۱۳.xxx.xxx ریال کاهش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید تعداد اعای هیئت مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اسامی جدید شرکا وسهم الشرکه آنها به شرح زیر می باشد: آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ ۵.xxx.xxx ریال سهم الشرکه آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۵.xxx.xxx ریال سهم الشرکه آقای حمید حسینیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۲.xxx.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710441
آگهی تغییرات شرکت دانش بافت البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۸۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۲۷۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1709842
آگهی تغییرات شرکت به پخش گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبان حساب ش م xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان ک م xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690469
آگهی تغییرات شرکت به پخش اصفهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۸۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۵۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ۹۲ به تصویب ر سید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵بعنوان بازرس اصلی وآقای حمید حسینیان با کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690475
آگهی تغییرات شرکت به پخش اردبیل سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۰۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۲ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی آبان حساب ش م xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان ک م xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667743
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره ای پنجاه و پنج شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۵۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شماره ثبت xxx۶۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثـیرالانتـشار اطلاعات جهت درج آگهـی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667744
آگهی تغییرات شرکت به پخش کرمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۱۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۰۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمیدحسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667750
آگهی تغییرات شرکت به پخش فارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۳۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۶۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674637
آگهی تغییرات شرکت کبیر موتور کازرون سهامی‌خاص بشماره ثبت ۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۸۶۸۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/۹۳ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمود:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی شرکت پس از گزارش هیئت مدیره و تائید بازرسان قانونی شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۱ـ حمید حسینیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و مصطفی تقریبی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1641356
آگهی تغییرات شرکت خدمات چاپ وبسته بندی توژرنگ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۲۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۵۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ و مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به شماره xxx۳/۹۳/۱/الف ت مورخ ۱/۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. حسن کبیری کدملیxxxxxxxxx۰و وحید کبیری کدملیxxxxxxxxx۲ و مسعود کشوری کدملی xxxxxxxxx۰و عبدالحمید مازیار کدملی xxxxxxxxx۵ و حسن شمسی تبار کدملی xxxxxxxxx۸به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای مجتبی عبیدی تفرشی کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم آمنه شیرین ظفرقندی کدملیxxxxxxxxx۹ را به سمت اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آبان حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603625
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی پرند پیشتاز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی xxx۲تصویب شد موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵به عنوان بازرس اصلی وآقای حمید حسینان به کد ملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586309
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای فرا صرفه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۴۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵بعنوان بازرس اصلی وآقای حمید حسینیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542320
آگهی تغییرات شرکت پاکنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شماره ثبت xxx۶۷ به سمت بازرس اصلی و جناب آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524615
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۰۶۴۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و حمید حسینیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374212
آگهی تغییرات شرکت دانش بافت البرز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۸۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۲۷۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳
سازمان مدیریت صنعتی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ شرکت صنعت نصر معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
شرکت همانندساز بافت کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
حسین ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275828
آگهی تغییرات شرکت به پخش خوزستان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۴۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۲۶۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270112
آگهی تغییرات شرکت رویان تجهیز جم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۲۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۸۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامرضا مهجوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳
آقای اسماعیل آزادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای امیرمهدی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
آقای سعید منصوری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228410
آگهی تغییرات شرکت شرکت صنایع بسته‌بندی پرند پیشتاز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
اعضا هیئت مدیره اصلی به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
آقایان حسن کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰، مسعود کشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰، حسن شمسی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۸، رامین ابوترابی با کدملی xxxxxxxxx۱ و مسعود ثالثی با کدملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان اعضاء اصلی آقایان مهرداد ثالثی با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد نیک پرتو با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آبان حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213162
آگهی تغییرات شرکت خدمات چاپ و بسته‌بندی توژرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۵۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221531
آگهی تغییرات شرکت به پخش فارس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۴۳۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۶۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبان حساب با ش م xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان با ش م xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221532
آگهی تغییرات شرکت به پخش آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۵۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۴۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آبان حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و حمید حسینیان کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221537
آگهی تغییرات شرکت به پخش اصفهان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۸۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۵۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آبان حساب به ش ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302372
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آهون سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۱۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۱۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند:
آقای سید عماد مرتضوی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
آقای علی فکری ارشاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
خانم فاطمه اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره
موسسه آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی بعنوان شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191954
آگهی تغییرات شرکت شهرک تحقیقاتی کاوش سهامی خاص به شماره ثبت۸۲۱۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142027
آگهی تغییرات شرکت پاکنام سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به کدملیxxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان مسعود ثالثی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آرمین ابوترابی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و سید محمدحسین طاهریان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و سید محمدرضا طائریان اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و سید عبدالرضا مظفری چنیجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مهرداد ثالثی به شماره ملیxxxxxxxxx و وحید کبیری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137483
آگهی تغییرات شرکت هتل بزرگ فردوسی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۷۲۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۲۲۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی آبان حساب به ش.مxxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086335
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و خدمات مهندسی به پخش سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۴۶۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۱۹۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۹/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072630
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین الملل به پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۰۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۱/۰۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079614
آگهی تغییرات شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۴۰۷۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۵۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071092
آگهی تصمیمات شرکت ارجان پی سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۵۷۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۹۶۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان به ش م xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیاوش روغنی به ش م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آرش روغنی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آیدا روغنی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و ناهید صمدی به ک م xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۲ سیاوش روغنی به سمت رئیس هیئت مدیره و آیدا روغنی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آرش روغنی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065890
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۰۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009995
آگهی تصمیمات شرکت پارس هستی آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10358337
آگهی تصمیمات شرکت هتل بزرگ فردوسی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۲۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: هرمز پورعزیز به کدملی xxxxxxxxx۳ و شهرام پورعزیز به کدملی xxxxxxxxx۴ و شیرین پورعزیز به کدملی xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ هرمز پورعزیز به سمت رئیس هیئت مدیره، شیرین پورعزیز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شهرام پورعزیز به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868025
آگهی تصمیمات شرکت هتل بزرگ فردوسی سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۷۲۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۲۲۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: هرمز پورعزیز به کدملی xxxxxxxxx۳ و شهرام پورعزیز به کدملی xxxxxxxxx۴ و شیرین پورعزیز به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ هرمز پورعزیز به سمت رئیس هیئت مدیره، شیرین پورعزیز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شهرام پورعزیز به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 801322
آگهی تغییرات شرکت دانش بافت البرزسهامی خاص به شماره ثبت۴۲۸۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937254
آگهی تغییرات شرکت دانش بافت البرزسهامی خاص به شماره ثبت۴۲۸۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743659
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور آهون سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۴۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۱۰۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به ش ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید عماد مرتضوی راوری به ک م xxxxxxxxx۵ و علی فکری ارشاد به ک م xxxxxxxxx و فاطمه اعتمادی به ک م xxxxxxxxx۱ که سید عماد مرتضوی راوری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و علی فکری ارشاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فاطمه اعتمادی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740658
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای فرا صرفهسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۱۲۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۹/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724867
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و خدمات مهندسی به پخشسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۴۶۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10459568
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و خدمات مهندسی به پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726235
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی به پخشسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۴۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۰۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10098704
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی به پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۰۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711771
آگهی تصمیمات شرکت شهرک تحقیقاتی کاوشسهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۱۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10017578
آگهی تصمیمات شرکت شهرک تحقیقاتی کاوش سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691271
آگهی تصمیمات شرکت خدمات چاپ و بسته‌بندی توژرنگ سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۲۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۵۴۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691270
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌بندی پرند پیشتاز سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۵۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۲۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663608
آگهی تصمیمات شرکت ارجان پی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۷۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۶۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 644408
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۰۶۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626673
آگهی تصمیمات شرکت پاکنام سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۲۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۷۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566016
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری صنایع پیکره سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. ناصر ایران نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 390333

آگهی تغییرات شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش
سهامی خاص بشماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۱/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9809850
آگهی تغییرات شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش سهامی‌خاص بشماره ثبت۳۶۴۰۷۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۵۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۱/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878240
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین الملل به پخش سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲۹۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۰۷۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9892798
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پاک نام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندxxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و احمد حسینیان به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود ثالثی به کدملیxxxxxxxxx۰‌ـ محمدحسین طائریان به کدملیxxxxxxxxx۵‌ـ مسعود کشوری به کدملیxxxxxxxxx۰‌ـ آرمین ابوترابی به کدملیxxxxxxxxx۲‌ـ وحید کبیری به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت اعضای اصلی و حسن کبیری به کدملیxxxxxxxxx۰‌ـ رامین ابوترابی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‌البدل‌ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۰۳/۹۰ محمدحسین طائریان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آرمین ابو ترابی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید محمدرضا طائریان‌اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10270689
آگهی تغییرات شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10723343
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۰۶۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10734189
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌بندی پرند پیشتاز سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۵۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۲۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10823376
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور آهون (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۱۴۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۱۰۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان‌حساب به کدملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری‌اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید عماد مرتضوی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و علی فکری‌ارشاد به کدملیxxxxxxxxx۴به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و فاطمه اعتمادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10990370
آگهی تصمیمات شرکت ارجان پی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۷۴۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۹۶۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیاوش روغنی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و آرش روغنی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و آیدا روغنی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ سیاوش روغنی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آیدا روغنی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آرش روغنی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995288
آگهی تصمیمات شرکت هتل بزرگ فردوسی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۷۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۲۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11010456
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و خدمات مهندسی به پخش سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۴۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ۵/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11278517
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور آهون سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۱۰۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به ش ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید عماد مرتضوی‌راوری به ک م xxxxxxxxx۵ و علی فکری‌ارشاد به ک م xxxxxxxxx و فاطمه اعتمادی به ک م xxxxxxxxx۱ که سید عماد مرتضوی‌راوری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و علی فکری‌ارشاد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فاطمه اعتمادی به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11332657
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری صنایع پیکره سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. ناصر ایران‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11428642
آگهی تصمیمات شرکت ارجان پی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۶۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11731115
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۰۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11945823
آگهی تصمیمات شرکت خدمات چاپ و بسته‌بندی توژرنگ سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۲۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۵۴۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11982802
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای فرا صرفه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۹/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12010407
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای فرا صرفه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۵/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12011910
آگهی تصمیمات شرکت پاکنام سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۲۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۷۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات