فتحعلی خوشبین کلخورانی

آقای فتحعلی خوشبین کلخورانی

کد ملی 004710xxxx
گراف ارتباطات
7
شرکت‌ها
9
آگهی‌ها

شرکت های فتحعلی خوشبین کلخورانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فتحعلی خوشبین کلخورانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14101190
آگهی تغییرات شرکت تولید فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای فتحعلی خوشبین کلخورانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامعلی بصائری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا خبیری نوغانی باکدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سازمان خیریه درمانی جوادالائمه (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جمشید محمدی سهرابی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا محفوظی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی منصوری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهره شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارت دولتی و غیردولتی و موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تهیه آئیننامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره برای تصویب • تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره • پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره • عزل و نصب مدیران، کارکنان و تعیین شغل، سمت، وظایف و اختیارات آنها، تعیین حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی در چارچوب آئین نامه استخدامی و بودجه مصوب و در خصوص مدیران ارشد پیشنهاد به هیئت مدیره • پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور به هیئت مدیره • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • عقد هر نوع قرارداد در خصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل و فسخ آن در چارچوب بودجه و مصوبه هیئت مدیره • خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره منطبق با آئیننامه معاملات شرکت • پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیئت مدیره • اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر پس از تصویب هیئت مدیره، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تا سقف یک میلیارد ریال • عقد هر گونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستأجره منطبق با آئین نامه معاملات شرکت • تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور • تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آنها به هیئت مدیره • تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آنها به هیئت مدیره • تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آئیننامههای شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور پس از طرح و تصویب هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819629
آگهی تغییرات شرکت تولید فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فتحعلی خوشبین کلخورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای آقای رضا بختیاری کشکجانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)، به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای غلامعلی بصائری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای محمد انصاری فر به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)، به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13247884
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیر اقتصاد مجد درتاریخ ۱۹/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات مشاوره‌ای در کلیه زمینه‌های مجاز اقتصادی به موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، پذیرش نمایندگی موسسات مالی و اعتباری، بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در پیگیری مطالبات، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها برای شرکت و مشارکت در طرح‌های سرمایه گذاری تولیدی و غیرتولیدی و مبادرت به انواع عملیاتی که برای فعالیت‌های مذکور ضروری و مفید است، انجام کلیه معاملات بازرگانی و تجاری، اخذ نمایندگی و عاملیت و همچنین اخذ هرگونه وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی، تاسیس هرگونه شرکت با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در انجام مقاصد شرکت ضروری تشخیص داده_می‌شود پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، تهیه طرح توجیهی و بررسی اقتصادی، فنی و مالی پروژه‌ها، ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه فنی مهندسی، تولید، سرمایه گذاری‌های جدید، توسعه و تکمیل، نظارت فنی بر اجرای طرح‌های تولیدی و خدماتی و ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه بودجه بندی، تامین منابع مالی و اعتباری طرح‌ها، تاسیس هرگونه شرکت، سرمایه گذاری در شرکت‌های موجود و خرید سهام، ارائه طرح بازسازی و راه اندازی واحدهای تولیدی و خدماتی و اجرای طرح، انجام هرگونه مشاوره و خدمات مدیریتی و ارائه خدمات کمک آموزشی و پژوهشی، انجام و قبول هرگونه نمایندگی از واحدهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به واحدهای داخلی و خارجی، ایجاد شعبه در داخل و خارج کشور، ارائه خدمات لازم در جهت اخذ اطلاعات اعتباری داخلی و خارجی، اجرای کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و یا مفید بوده و در جهت انجام موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور، میدان عباسپور، نبش کوچه شاهین پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۲/۹/۹۵ بانک ملت شعبه استاد مطهری پرداخت گردیده است وبقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالقاسم حاجی رزاق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه ارتباطات تابا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر تاهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان مجد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا عامریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ثامن ارتباط عصر به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عباس فریدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ثامن سازه عرش بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرخواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب ایشان با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722694
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۰/xxx مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ جایگزین آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715491
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری توسعه میزان اندیشه درتاریخ ۰۹/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی موسسه: تهران، خ شهید بهشتی روبروی خ پاکستان جنب بانک رفاه پ xxx ط دوم، کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء: ۱. شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و ۲. شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و ۳. شرکت تدبیرگران بهساز ملت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای حسین بهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه می باشند. اولین مدیران موسسه: ۱. خانم زینب فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و اعضای هیئت مدیره) و ۲. آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۳. آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۴. آقای حسین بهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران بهساز ملت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره، برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651748
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ و ۱۸/۰۴/xxx۳نامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۰۹/۰۷/xxx۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول سعدی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مهرداد نعمتی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای علی تیموری شندی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای علی رستمی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مرکزمالی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدمهدی ناسوتی فرد کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سعید خدامرادی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صباتامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای فتحعلی خوشبین کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای امیر هامونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای دوره دوساله تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512848
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ و مجوز شمارهxxx/xxx۱/۱ مورخ ۱۱/۳/xxx۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت تدبیرگران بهساز ملت با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدعلی علیپور یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین کریمخان زند شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد تقی صمدی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای منوچهر کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت اقتصاد گستر قهرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فتحعلی خوشبین کلخورانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه معین ملت و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمناً اختیارات تفویضی به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۲ وحدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورخ ۳/۸/xxx۱ میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448518
آگهی تغییرات موسسه اطاق پایاپای اسناد بانکی شماره ثبت ۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۶۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امیرعلی ثابتی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی بانک اقتصاد نوین با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
آقای سعید زاغری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
آقای ذبیح اله خزائی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی بانک پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
آقای قربان دانیالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی بانک صادرات با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
آقای حشمت اله نظری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک کشاورزی با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای فتحعلی خوشبین با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
آقای فریدون توحیدی مقدم با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی بانک ملی با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره
خانم توران شهریاری اردبیلی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
امضاء اسناد تعهدآور در غیاب مدیرعامل توسط یکی از اعضاء هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره آقای ذبیح اله خزائی عضو هیات مدیره به نمایندگی بانک پاسارگاد انتخاب گردیدند که در غیاب مدیرعامل اسناد تعهدآور اتاق را امضاء نمایند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997395
آگهی تغییرات شرکت اتاق پایا پای اسناد بانکی ثبت شده به شماره ۹۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۱۶۹۶۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۶/۹۰ حشمت‌اله نظری به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فریدون توحیدی‌مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فتحعلی خوشبین به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و احمد مظاهری به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و سید مجتبی فهیم‌هاشمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و ذبیح‌اله خزانی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و سعید زاغری به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت اعضای هیئت‌مدیره و توران شهریاری‌اردبیلی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل با اتفاق رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر اتاق و در غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره به انتخاب هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره، نایب رئیس هیئت‌مدیره اسناد تعهدآور را امضاء خواهد نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات