محمود صادقی زمانی

محمود صادقی زمانی

کد ملی 004705xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
15
آگهی‌ها

شرکت های محمود صادقی زمانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمود صادقی زمانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13969373
آگهی تغییرات فرهنگی پیام هدایت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۵۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدمحمد حسین بهفر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و محمد عبدالصمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. آقایان سیدمحسن بهفر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سعید پورسیف به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمد تقی موید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود استکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و سیدمحمد حسین میردامادی تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سیدعلی بهفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. آقایان سیدمحسن بهفر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و محمد تقی موید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات خرید و فروش اموال و املاک موسسه عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580684
آگهی تغییرات شرکت قیر برنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۹۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای تورج شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580692
آگهی تغییرات شرکت قیر برنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۹۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای تورج شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157489
آگهی تغییرات شرکت صنایع سبز هارپاک خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای احسان صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157496
آگهی تغییرات شرکت صنایع سبز هارپاک خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی زارع نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای امیرحسین صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای احسان صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969965
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصب جرثقیل فیروزا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ به تصویب رسید. آقای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669533
آگهی تغییرات شرکت قیر برنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۹۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مشایخ بیدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی زارع نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای امیرحسین صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای احسان صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای حمیدرضا حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای تورج شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12419021
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی پیام هدایت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۵۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدتقی موید ش م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وسعید پورسیف ش م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و محسن صادقی زمانی ش م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مسعوداستکی ش م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و سیدمحسن بهفر ش م xxxxxxxxx۴بسمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره وآقایان محمود صادقی زمانی ش م xxxxxxxxx۹ و سیدعلی بهفر ش م xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. آقای سیدمحمد حسین بهفر xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی وآقای محمدعبدالصمدی ش م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند انتخاب شدند. حق امضاءکلیه اوراق واسنادبهادار وتعهدآور موسسه ازقبیل چک، ، سفته برات، خریدوفروش اموال واملاک موسسه، عقوداسلامی وقراردادها، باامضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل باامضاءدونفرازاعضای هیئت مدیره، همراه بامهرموسسه معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12381637
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصب جرثقیل فیروزا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به دشرح ذیل تعیین شدند: آقای قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای محمود متینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای مرتضی هویدا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311853
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی پیام هدایت به ‌شماره ثبت ۶۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۵۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد کاشانی وحید به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای سید محمدحسین بهفر به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدحسن تهرانی نژاد (ش م xxxxxxxxx۰) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (عضو اصلی هیئت مدیره)
آقای سید محسن بهفر (ش م xxxxxxxxx۴) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (عضو اصلی هیئت مدیره)
آقای محمدتقی موید (ش م xxxxxxxxx۱) بسمت رییس هیئت مدیره (عضو اصلی هیئت مدیره)
آقای محسن صادقی زمانی (ش م xxxxxxxxx۵) بسمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی هیئت مدیره)
آقای سعید پورسیف (ش م xxxxxxxxx۵) بسمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی هیئت مدیره)
آقای محمود صادقی زمانی (ش م xxxxxxxxx۹) بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره
آقای سید علی بهفر (ش م xxxxxxxxx۱) بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره
امضای اسناد و اوراق بهادار و عادی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158448
آگهی تأسیس شرکت قیر برنت پارس سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۶/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۶/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه تهیه و تولید و توزیع و بسته بندی و مظروف سازی و خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از انواع مواد و محصولات شیمیایی و انواع قیر و قیرهای اصلاح شده پلیمری و انواع پوشش های صنعتی و روانگرها و مواد و محصولات معدنی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم و جمع آوری و تبدیل و بازیافت انواع لجن ها و ضایعات و پسماندهای حاصل از تولید یا ته نشینی مخازن واحدهای تولیدی و صنعتی، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات داخلی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پاسداران روبروی برج سفید بوستان ششم پ xxx ط ۲ واحد ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۷ مورخ ۲۱/۵/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای امیرحسین صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای احسان صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای تورج شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ ـ ۵ ـ آقای حمیدرضا حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ ۵ ـ آقای حمیدرضا حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای حسین مشایخ بیدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای علی زارع نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048928
آگهی تاسیس شرکت مهندسی نصب جرثقیل فیروزا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: ۱ نصب و نگهداری و مشاوره و فروش قطعات مورد نیاز کلیه جرثقیل‌های سقفی و دروازه‌ای و بندری و غیره از هر مارک و برند داخلی و خارجی ۲ نظارت فنی و مهندسی بر تولید و نصب و نگهداری انواع جرثقیل از هر مارک و برندی، مشارکت و سرمایه گذاری و تولید جرثقیل و قطعات آن و نیز صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله قطعات جرثقیل از هر نوع شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اخذ نمایندگی مجاز در داخل و خارج از کشور ایجاد شعب در کلیه شهرهای ایران و در صورت لزوم خارج از کشور اخذ اعطای مجوز ساخت اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه مواردی که به نوعی به فعالیت شرکت مربوط گردد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، روبروی پارس خودرو، نبش خیابان شهید پوری کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به سه هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد سه هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۹/۰۱/xxx۲ نزد بانک صادرات شعبه شهاب خودرو پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای محمود متینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای مرتضی هویدا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ آقای علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710740
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نسیم صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ قاسم ابراهیمی مجد به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مجتبی تنها به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمود صادقی زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ مهرداد قنادتوکلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ نسیم صادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی تنها بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قاسم ابراهیمی مجد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته ها، برات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10913382
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی پیام هدایت ‌به شماره ثبت ۶۱۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۵۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۷/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ واصل گردید: سید علی بهفر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و احمد کاشانی‌وحید به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد اشرف‌اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، محمدتقی موید به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید محسن بهفر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و سعید پورسیف به کدملی xxxxxxxxx۵ و محسن صادقی‌زمانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال و محمدحسن تهرانی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمود صادقی‌زمانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11738966
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نسیم صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ قاسم ابراهیمی‌مجد به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مجتبی تنها به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمود صادقی‌زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ مهرداد قنادتوکلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ نسیم صادقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی تنها بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و قاسم ابراهیمی‌مجد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، برات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات