سعید ملک پور

سعید ملک پور

کد ملی 004678xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

شرکت های سعید ملک پور

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سعید ملک پور دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14611886
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۰/۹۸ مورخه ۷/۲/xxx۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سیدحسن سلطانی فیروز به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت خدمات تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی غلامرضا زردشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی فرزان علی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی سعید ملک پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ، ، شرکت سهامی بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی اصغر زارع نژاد به کدملی : xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای ادامه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق بهادار ( چک ، سفته و برات ) و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء در یکی از اشکال زیر و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد : الف مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ب در غیاب مدیرعامل ، دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ج اوراق و مکاتبات و نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره . پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب شرکت در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره . نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت . پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از نمایندگی شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی مربوط به امور شرکت . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل ، فسخ و اقامه آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکوردر ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . اقدام به ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات منظوره پس از تصویب هیئت مدیره . به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در ارتباط با محاکم ، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در امور مربوط به شرکت . تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه پس از پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره . رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره شرکت . تبیین ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد . اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی ، در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور درجلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست ، تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهائی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و ارائه صورتهای مالی سالانه جهت تصویب آن در هیئت مدیره . پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها در هیئت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14520627
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۲۳/۷/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سید حسن سلطانی فیروز به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت خدمات تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی غلامرضا زردشتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی سعید ملک پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی فرزان علی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ، بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی فرهاد ستایش فرد به کد ملی : xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق بهادار ( چک ، سفته و برات ) و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء در یکی از اشکال زیر و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد : ۱ مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره ۲ در غیاب مدیرعامل ، دو نفر از اعضای هیئت مدیره اوراق و مکاتبات و نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . *اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره . پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب شرکت در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره . نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت . پیشنهاد آئین نامه اداری و استخدامی شرکت به هیئت مدیره . پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از نمایندگی شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر پس از تصویب هیئت مدیره . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی مربوط به امور شرکت . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل ، فسخ و اقامه آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکوردر ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . اقدام به ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات منظوره پس از تصویب هیئت مدیره . به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در ارتباط با محاکم ، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در امور مربوط به شرکت . تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه پس از پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره . رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره شرکت . اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی ، در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور درجلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست ، تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهائی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و ارائه صورتهای مالی سالانه جهت تصویب آن در هیئت مدیره . پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها در هیئت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646244
آگهی تغییرات شرکت پتكين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم حقیقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، فریدون مختاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت خدمات مسافرتی وتوریستی آهوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، سعید ملک پوربه شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات تجارت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مُهر شرکت و در غیاب هر یک از نامبردگان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضا یکی دیگرازاعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152336
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: غلامرضا مصطفی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره سعید ملک پور به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان رئیس هیات مدیره. محمدتقی صمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. محسن پدرام به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. حسین موفقی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است.
 پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات