داوود عبدالمحمدی

آقای داوود عبدالمحمدی

کد ملی 004656xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

شرکت های داوود عبدالمحمدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که داوود عبدالمحمدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14869339
آگهی تغییرات حسابرسی آگاه گر تراز حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 14295 و شناسه ملی 10100536180
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/06/1398 و مجوز شماره 234667/98 مورخ 23/7/98 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود تعیین گردیدند: آقای محمد تقی لک کمری کدملی 4849740642 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای داود عبدالمحمدی سنجانی کدملی 0046565973 به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای مهرداد قنبری کدملی 0051003201 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای هریک با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. پ980804133483571  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14869349
آگهی تغییرات حسابرسی آگاه گر تراز حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 14295 و شناسه ملی 10100536180
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/06/1398 و مجوز شماره 234669/98 مورخ 23/7/98 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد قلی زاده به کدملی 2630799093 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. ـ سرمایه شرکت از 20000000 ریال به سرمایه 16000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس ازکاهش سرمایه بشرح زیرمی باشد: آقای غلامرضا ایروانیان کدملی 0042776775 دارنده مبلغ 4000000 ریال سهم الشرکه ـ آقای داود عبدالمحمدی سنجانی کدملی 0046565973 دارنده مبلغ 4000000 ریال سهم الشرکه ـ آقای محمد تقی لک کمری کدملی 4849740642 دارنده مبلغ 4000000 ریال سهم الشرکه ـ آقای مهرداد قنبری کدملی 0051003201 دارنده مبلغ 4000000 ریال سهم الشرکه پ980804179104919 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768113
آگهی تغییرات حسابرسی آگاه‌گر تراز حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۳/۰۹/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد قلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای مهرداد قنبری فرزند محمدرضا به ش ش xxx۵ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس ازافزایش سرمایه بشرح زیرمی باشد: آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای محمدتقی لک کمری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای محمد قلی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای غلامرضا ایروانیان به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای مهرداد قنبری به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12271143
آگهی تغییرات شرکت فرم دما(سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۳۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- موسسه حسابرسی آگاه گر تراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲- روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳- ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت در سال مالیxxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158916
آگهی تغییرات شرکت رافیا (سهامی‌خاص) به‌شماره ثبت ۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه آگاه گرتراز به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای داود عبدالمحمدی سنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالیxxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12149545
آگهی تغییرات شرکت زرین پروفیل اراک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۶۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ موسسه حسابرسی آگاه تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به سمت بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12097494
آگهی تغییرات شرکت آیرین صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۸۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ ۲ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به عنوان بازرس اصلی و آقای داود عبد المحمدی سنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه نوید جهت درج اگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084977
آگهی تغییرات شرکت پارس دکل گستر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۴۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ ۲ آقایان علی رخصتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، قاسم رخصتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم فهیمه رخصتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیر ه برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085033
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم تابش سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۲۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای داوود عبدالمحمدی سنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085066
آگهی تغییرات شرکت تولید پروفیل اراک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۳۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی آگاه گرتراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای داوود عبدالمحمدی سنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازری علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12081643
آگهی تصمیمات شرکت اراک گدازش سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای سید میثم بنی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیدجلال بنی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم مریم سادات بنی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.۲ـ موسسه حسابرسی اگاه گر تراز به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای داوود عبدالمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.۴ ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲شرکت بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9397387
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نوشاب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۲۹۲۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه گرتراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576740
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی چهل چشمه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۸۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آگاه گر تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544175
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نوشاب سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه گرتراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجابی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710850
آگهی تغییرات شرکت زرین پروفیل اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۶۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آگاه گرتراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و داود عبدالمحمدی سنجانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554845
آگهی تغییرات شرکت آیبک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۴۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405109
آگهی تغییرات شرکت رافیا سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۶۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زبان شرکت در سال xxx۱ بتصویب رسید.
۴ـ امضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین موریس کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای قاسم موریس کد ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فروغ السادات صالحی مرزیجرانی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425206
آگهی تغییرات شرکت هوشمند کرکره سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۶۵ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۰۰۷۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقایان علی حلاوی به کد ملی xxxxxxxxx۲، مرتضی ساریانی تفرشی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و عزیز ساریانی تفرشی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440253
آگهی تغییرات شرکت قالبسازی و تولیدی اخوت سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۳۵۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آگاه گر تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1452645
آگهی تغییرات شرکت رادمان اراک سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۹۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۱۶۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1483227
آگهی تغییرات شرکت فرم دما سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۳۶۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای عبداله فراهانی کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد فراهانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم رضوان السادات نوابی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
۴ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ رئیس ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1484179
آگهی تغییرات شرکت فرم دما سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۳۶۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای عبداله فراهانی کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد فراهانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم رضوان السادات نوابی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
۴ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ رئیس ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562297
آگهی تغییرات شرکت پگاه آلومینیوم اراک شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۲۲ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۲۳۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و اقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1379888
آگهی تصمیمات شرکت پارس دکل گستر سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۷۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۴۸۶۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه آگاه گر تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520161
آگهی تغییرات شرکت اراک گدازش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۲/۱۱/۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود زیان شرکت در سال مالیxxx۱ به تصویب رسید. ۲ـ روزنامه نوید جهت درج آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید. ۳ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کد ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1370909
آگهی تصمیمات شرکت شتاب خودرو مرکزی سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۳۲۰۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۲ باین اداره واصل گردیده است: ۱ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ملی بعنوان بازرس اصلی و آقای داوود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1370907
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم تابش سهامی خاص شماره ثبت ۷۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۲۲۸۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۲ باین اداره واصل گردیده است:
موسسه حسابرسی آگاه گر تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و داوود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368248
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پرتو ریسمان (سهامی‌ خاص) به شماره ثبت ۲۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۳۵۰۶
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۱۱/xxx۲ شرکت مذکور که در تاریخ۲۷/۱۱/xxx۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالیxxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و داود عبدالمحمدی سنجانی به کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346976
آگهی تصمیمات شرکت آیرین صنعت (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۳۰۱ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۸۳۲۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی، آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای نصرالدین ساده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای نادر ساده به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم مژده صدوق به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم سپیده مینایی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضاء رئیس هیئت مدیره (هر یک بتنهایی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317823
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیرآلات گاز گداختار سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۸۲۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۶/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292409
آگهی تغییرات شرکت تولیدی خوش فرم کاسپین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۹۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۲۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه آگاه گر تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تولیدی خوش فرم
کاسپین انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1231791
آگهی تصمیمات شرکت فرم دما سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۳۶۳۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاه تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجابی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312655
آگهی تصمیمات شرکت مقاطع ریزان اراک سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۰۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۷۵۶۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز بشناسنامه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی، آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119135
آگهی تصمیمات شرکت رادمان اراک سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۹۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۱۶۲۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است:
موسسه حسابرسی آکاه گر تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی، آقای داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای باقی مانده مدت تصدی بازرسان انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088561
آگهی تصمیمات شرکت هوشمند کرکره سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۰۰۷۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۲/xxx۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.

 شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ مسئول ثبت شرکت های ثبت اراک


لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069710
آگهی تصمیمات شرکت آلوم کار فلز سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۶۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۳۳۶۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ خانم ها اکرم زندی کد ملی xxxxxxxxx۱ و فاطمه خلخال فلک کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امان اله زندی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان سهراب ظهره وند کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه تعیین شد.
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱/۹۲: آقای امان اله زندی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه خلخال فلک بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم زندی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ مسئول ثبت شرکت های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055366
آگهی تصمیمات شرکت آلوم کار فلز (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۳۳۶۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آگاه تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و داود عبدالمحمدی سنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043573
آگهی تصمیمات شرکت قالبسازی و تولیدی اخوت سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۳۵۸۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده است: موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بعنوان بازرس اصلی و داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی بازرسان انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045589
آگهی تصمیمات شرکت اراک گدازش سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۱۴۳۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۶/xxx۱ و عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/xxx۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ مرکز اصلی شرکت بنشانی: اراک، شهرک صنعتی حاجی آباد، خیابان تلاش، کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل شد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. ۳ خانم مریم سادات بنی جمالی کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقایان سید جلال بنی جمالی کد ملی xxxxxxxxx۲ و سید میثم بنی جمالی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ آقایان موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/xxx۱: آقای سید جلال بنی جمالی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای سید میثم بنی جمالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم سادات بنی جمالی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1022974
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پرتو ریسمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۳۵۰۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. ۲ آقایان حسن باقری به کدملی xxxxxxxxx۲ و مجید باقری به کدملی xxxxxxxxx۶ و هادی باقری به کدملی xxxxxxxxx۰ و حمید باقری به کدملی xxxxxxxxx۰ و هانی باقری به کدملی xxxxxxxxx۷ و منصور علی آبادی فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و بهروز رضایی هزاوه به کدملی xxxxxxxxx۸ و حسین نقوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۱ آقای مجید باقری بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای هادی باقری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان حسن باقری و حمید باقری و هانی باقری و منصور علی آبادی فراهانی و بهروز رضایی هزاوه و حسین نقوی بسمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند و مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و کلیه مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای نایب رئیس هیات مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxx۴ ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015038
آگهی تصمیمات شرکت پارس دکل گستر سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۷۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۴۸۶۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: موسسه آگاه‌گر تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای باقی مانده مدت تصدی بازرسان انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012188
آگهی تصمیمات شرکت آیرین صنعت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۸۳۲۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و داود عبدالمحمدی سنجانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش xxxxxx۹ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735773
آگهی تغییرات شرکت خوش فرم کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۴۲۷و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۲۰۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاه تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای داود عبدالمحمدیسنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۴/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729174
آگهی تغییرات شرکت خوشگوار تبریز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۹۰۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۹۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه موسسه حسابرسی آگاه گر تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9955943
آگهی تغییرات شرکت خوشگوار تبریز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۹۰۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۹۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای داود عبدالمحمدی‌سنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699776
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی چهل چشمهسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۸۹۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و داود عبدالمحمدی سنجابی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیروس امینی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آزاد امینی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد اردلان به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمد امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و لادن امینی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ آزاد امینی به سمت رئیس هیئت مدیره، لادن امینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سیروس امینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9681183
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی چهل چشمه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۸۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و داود عبدالمحمدی‌سنجابی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیروس امینی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آزاد امینی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد اردلان به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمد امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و لادن امینی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ آزاد امینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، لادن امینی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، سیروس امینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10886319
آگهی تغییرات شرکت خوش فرم کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۴۲۷و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۲۰۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آگاه تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات