محمدرضا ستارزاده

محمدرضا ستارزاده

کد ملی 004628xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
44
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا ستارزاده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدرضا ستارزاده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12144758
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه بن دا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ستارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101196
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مالی اصلاح گررایانه به شماره ثبت ۱۰۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران به شمارهxxx۶۰/۹۳ مورخ ۳/۱۰/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره به سه نفر کاهش تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه گردید. آقای فریبرز ثقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۹/۹۵ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744385
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای تامین آسایش پرداز سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۳۵۷۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۹۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxx۴۸/xxx/۹۳ مورخ ۴/۹/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصلاح گر رایانه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار کیهان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701999
آگهی تغییرات شرکت آنتی بیوتیک‌سازی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۹۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۱بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اصلاح گر رایانه باشناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده باکدملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667832
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه شهر سازی ایرانیان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۴۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۵۹۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیوند آرمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای ایرج رهبر با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت انبوه سازان جامع تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای حسن محتشم با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی آقای سید علیرضا قهاری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت مجتمع مهندسین بتن نما مستحکم روز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای محمدرضا نوریان شمیرانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت کیمیا آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای احمد خرم با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت توسعه و عمران سامان گزار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای عباس زرکوب با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره شرکت پارس سازه تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا آزادی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660604
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه دوشهر تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۸۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصلاح گررایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570311
آگهی تغییرات شرکت پویشگران صنعت سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و آقای محمد رضا ستارزاده ش م xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385505
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی توسعه شهرسازی ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۵۹۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215529
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت ماندگار مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالیxxx۱ به تصویب رسید.
آقایان حسن معتمد رضایی با کدملیxxxxxxxxx۹ و سعید کاظمی با کدملیxxxxxxxxx۱ و محمد ایرانی با کدملیxxxxxxxxx۹و فرهان پورآذری دیزجی با کدملیxxxxxxxxx۰ و حسین علیزاده تالارپشتی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ با نمایندگی آقای محمدرضا ستارزاده با کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی شرکت و آقای فریبرز ثقفی با کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179165
آگهی تغییرات شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۹۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۱۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی اصلاح گر رایانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت صنایع داروسازی انتخاب شد.
ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155640
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی خوی سهامی عام به شماره ثبت۷۳۲۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۸۱۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ماه xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت کارخانجات نساجی خوی انتخاب شد.
موسسه حسابرسی اصلاح گر رایانه به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۱۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127377
آگهی تغییرات شرکت پویشگران صنعت سپهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۱۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت بازرس اصلی آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012707
آگهی تغییرات شرکت پلاسما گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۵۵۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979936
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی رشد شریف سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۵۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین پرهمت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تعاونی چند منظوره شریف و شرکت بازرگانی رحیل سهامی خاص و موسسه بنیاد شریف به شماره ثبت xxx۶۸ و موسسه بنیاد رشد به شماره ثبت xxx۶ تا تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۳
در تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932982
آگهی تغییرات شرکت پویشگران صنعت سپهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۹۱۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۲۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی اصلاح گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9762240
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای تامین آسایش پرداز سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۷۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۹۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۶/۸/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919777
آگهی تصمیمات شرکت آب و فاضلاب خوی سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ به اداره ثبت اسناد خوی واصل شده است در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
الف) صورتهای مالی xxx۰ بتصویب رسید
ب) موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه شماره ثبت xxx۳۸ به نمایندگی آقای فریبرز زثقفی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ج) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جایگزین روزنامه قبلی جهت درج آگهیهای شرکت گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ مسئول ثبت شرکتهای خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 867868
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای تامین آسایش پرداز سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۷۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۹۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی اصلاح گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۶/۸/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712754
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بیمه ایران حامی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۹۶۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۸۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706373
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۷۸۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۱۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصلاح گر رایانه به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: شرکت تولید دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی مرتضی حدادپور نطنزی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت لابراتوارهای سینا دارو به شماره ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی احمد کرباسیان به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت روزدارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی بهمن پاکباز به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت جابرابن حیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی بهمن شایان نوش آبادی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت ایران دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی و شرکت لابوسینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ و شرکت جالینوس به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۵/۹۱ احمد کرباسیان به سمت رئیس هیئت مدیره و بهمن پاکباز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی علمازاده به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از ا عضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677956
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات نساجی خوی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۳۲۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۱۲۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصلاح گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.:
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668629
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مدیریت ماندگار مهرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۷۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه به ش م xxxxxxxxx۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9663986
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بهران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۰۸۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۷۰۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نفت بهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بنمایندگی حجت‌اله امانی‌دولت‌سرا به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت صنایع شیمیایی تابکم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی سیدرضا یارندی xxxxxxxxx۷ و شرکت آذرسان شتاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی احمد پورصباغ‌رکن‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ حجت‌الله امان‌دولت‌سرا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدرضا یارندی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباس مستجابی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها و سفته‌ها و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره کلیه اختیارات خود از بند الف ماده ۱۴ اساسنامه به استثناء اختیار انجام معاملات غیرمنقول انتقال سهام شرکت صلح و سازش راجع‌به دعاوی شرکت و تاسیس شعب جدید را به مدیرعامل تفویض کرد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9537587
آگهی تغییرات شرکت پویشگران صنعت سپهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۱۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شرکت اصلاح‌گر رایانه سهامی‌خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10300062
آگهی تصمیمات شرکت پترو آرام سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10728872
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات نساجی خوی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۳۲۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۱۲۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10755655
آگهی تغییرات شرکت پویشگران صنعت سپهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۹۱۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۲۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10807227
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۰۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۹/۸۹ فریبرز ثقفی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات‌مدیره و محمدرضا ستارزاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل و محمد برومند به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیات‌مدیره و سیروس تاری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10840091
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مدیریت ماندگار مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به ش م xxxxxxxxx۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10857710
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی رشد شریف (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۵۷۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گررایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۸/۴/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین پرهمت به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای محمد یاورنژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای رجاء میرمحمد‌صادقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای همایون سروری به شماره‌ملیxxxxxxxxx۷ و آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۳ و موسسه بنیاد رشد به شماره ثبتxxx۶ با نمایندگی آقای عباس میرزاطالبی و موسسه بنیاد شریف به شماره‌ثبتxxx۶۸ با نمایندگی آقای محمود شیری تا تاریخ۲۸/۴/xxx۲.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای حسین پرهمت به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد یاورنژاد به شماره‌ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رجاء میرمحمد‌صادقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون سروری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و موسسه بنیاد شریف با نمایندگی آقای محمود شیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و موسسه بنیاد رشد با نمایندگی آقای عباس میرزاطالبی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد یاورنژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره بهمراه یک عضو هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود.

در‌ تاریخ۲۲/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10949794
آگهی تغییرات شرکت گروه آسه سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۷۴۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۲۴۳۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ستارزاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۸/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم زهرا زمانخان‌پور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمود مشهدی‌ ابوالقاسم‌شیرازی به شماره‌ملی xxxxxxxxx و آقای مهدی مشهدی ابوالقاسم‌شیرازی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فرامرز زمان‌خانپور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۸/۸/۹۱.

در تاریخ ۲/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10977985
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات نساجی خوی (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۳۲۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۸۱۲۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به ش.ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981834
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۷۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11095580
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۱/۸۷ و مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۶/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰ بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳، که در تاریخ ۷/۴/۸۹ به این اداره تحویل گردیده است مؤسسه حسابرسی اصلاح گر رایانه بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۸۸ انتخاب شدند و در اجرای مفاد بند الف ماده xxx قانون برنامه سوم و بند ن ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مفاد بند ۵ آیین نامه اجرایی مزبور با آئین نامه واگذاری تأسیسات آب و فاضلاب ماشین آلات و املاک مربوطه به شرکتهای آب و فاضلاب سرمایه شرکت از مبلغ سیصد میلیون‌ ریال بمبلغ یکصد و دو میلیارد ریال منقسم به دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار سهم چهل هزار ریالی افزایش یافت و در نتیجه ماده ۶ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت معادل یکصد و دو میلیارد ریال است که به دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار سهم چهل هزار ریالی بانام تقسیم گردیده است و بموجب ابلاغ شماره xxxxxx۰۹ مورخ ۱۸/۱۲/۸۸ آقای رضا پوررجب بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و آقای محمد اشرف نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و در اجرای ماده ۲۰ اساسنامه کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت نظیر قراردادها، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره (اصلی) معتبر می‌باشد.

سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11165997
آگهی تصمیمات شرکت پخش تیدی سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده به شماره۱۸۷۳۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۴۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11206883
آگهی اصلاحی شرکت پخش تیدی سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۷۳۶۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۴۲۲۸
پیرو آگهی شمارهxxx۵/ت۳۲ مورخ ۴/۳/xxx۰ موسسه حسابرسی و خدمات ‌مالی اصلاح‌گر رایانه‌ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان ناظر اصلی و محمد رضا ستارزاده به کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان ناظر علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. همچنین امید پورقنبری به عنوان مدیرتصفیه برای مدت یکسال تعیین شدند که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11327543
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بیمه ایران حامی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۹۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۸۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11405334
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بیمه ایران حامی سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۹۶۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۸۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا داورزنی به کد ملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت ترمینال شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ و مهدی تیو به کد ملیxxxxxxxxx۰ و میر فتحعلی سید زنوزی به کد ملیxxxxxxxxx۱ و محمد نیک‌پی به کد ملیxxxxxxxxx۱ و سعید زبرجدان به کد ملیxxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۴/۹۰ سعید زبرجدان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و میرفتحعلی سید زنوزی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره ومهرناز اربابی به کد ملیxxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11419826
آگهی تصمیمات شرکت آب و فاضلاب خوی سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ به اداره ثبت اسناد خوی واصل شده است در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

الف) صورتهای مالی xxx۰ بتصویب رسید

ب) موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه شماره ثبت xxx۳۸ به نمایندگی آقای فریبرز زثقفی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

ج) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جایگزین روزنامه قبلی جهت درج آگهیهای شرکت گردید.

مسئول ثبت شرکتهای خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11846328
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری ماندگار مهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۱۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۳/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11862446
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۷۸۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۱۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: شرکت تولید دارو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی مرتضی حدادپور‌نطنزی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت لابراتوارهای سینا دارو به شماره‌ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی احمد کرباسیان به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت روزدارو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی بهمن پاکباز به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت جابرابن‌حیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی بهمن شایان‌نوش‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت ایران دارو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی محمدعلی میرزاکوچک‌شیرازی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی و شرکت لابوسینا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۲ و شرکت جالینوس به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ به سمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۵/۹۱ احمد کرباسیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهمن پاکباز به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی علمازاده به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از ا‌عضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11871737
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای تامین آسایش پرداز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۷۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۹۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای داود امامی‌شیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۶/۳/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۶/۳/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۸/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11955166
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۱۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12003273
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات