محمدرضا بهرامن

محمدرضا بهرامن

کد ملی 004599xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
103
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14950463
آگهی تغییرات شرکت معدنی درنیکا نی ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1478 و شناسه ملی 10980073156
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود زارعی به شماره ملی 2559211211 و آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی 0045998612 و آقای علی اکبر همتائی بنمایندگی شرکت فرا سنگ نی ریز به شماره ملی 2559463466 بعنوان اعضا اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ آقای میثم نقیبی به شماره ملی 2559752603 به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی قره چاهی به شماره ملی 2559938464 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نی ریزان فارس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. ش980925276184553 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14948791
آگهی تغییرات اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 6037 و شناسه ملی 10861907588
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/08/1398 ومجوز شماره 10603/43ص مورخ02/09/1398اتاق بازرگانی، صنایع معادن وکشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی و عملکرد سالی مالی 1397 وبودجه اتاق برای سال مالی 1398 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای احمد پورفلاح بشماره ملی 4898821340 وخانم لیدا شهابی بشماره ملی 0045112002 و آقای محمد رضا بهرامن بشماره ملی 0045998612 وخانم هماسادات گوشه 0039786404 و محمد مهدی رئیس زاده بشماره ملی 0938416537 و آقای فرانکو برجزه بشماره فراگیر 61699872 و آقای محمد جعفر برادران بشماره ملی4322572758 بعنوان اعضا اصلی هیأت مدیره و آقایان سید محمد رضوی شیرازی بشماره ملی 0075089572 و حمید رضا صالحی سلمی بشماره ملی 1755158742 بعنوان اعضا علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای حسین وکیلی بشماره ملی 0047020016 بعنوان بازرس اصلی و آقای علی حمزه نژاد بشماره ملی 2991202211 بعنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی آزمون بشناسه ملی10100171710 بعنوان حسابرس قانونی اتاق برای یک سال مالی اتنخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ980924715463675 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14945927
آگهی تغییرات اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 6037 و شناسه ملی 10861907588
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 20/08/1398 ومجوز شماره 10603/43ص مورخ02/09/1398اتاق بازرگانی، صنایع معادن وکشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد پورفلاح بشماره ملی 4898821340 بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا بهرامن بشماره ملی0045998612 به عنوان نایب رئیس ایرانی و آقای فرانکو برجزه کد فراگیر 61699872 نایب رئیس ایتالیائی، وآقای محمد جعفر برادران بشماره ملی4322572758 بعنوان عضو هیأت مدیره و خزانه دار، وخانم لیدا شهابی بشماره ملی0045112002 و خانم هماسادات گوشه بشماره ملی0039786404 و آقای محمد مهدی رئیس زاده بشماره ملی 0938416537 بعنوان اعضا ی هیأت مدیره و خانم لیدا شهابی بشماره ملی0045112002 به سمت دبیر کل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار با امضا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر اتاق و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضا دونفر از اعضا هیأت مدیره با مهر اتاق و اوراق عادی و اداری با امضا دبیرکل به تنهایی همراه با مهر اتاق معتبر می باشد.. پ980923847823816 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14834297
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرین داغ آستارکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21335 و شناسه ملی 10200268929
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا بهرامن با شماره ملی 0045998612 بنمایندگی از شرکت منطقه ای معادن آذربایجان با شناسه ملی 10200091320 به عنوان رئیس هیئت مدیره کاخابر متچدلی شویلی با شماره پاسپورت 17AA06572 و کد فراگیر 120896063 بنمایندگی از شرکت مینینگ گلوجیکال پروجکت با کد فراگیر 3002562944 بعنوان عضو هیئت مدیره اگنی لبدف به کد فراگیر 112765920 بنمایندگی از شرکت لاسورا اینوستمنتس لیمیتد به کد فراگیر 3002859449 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره سید حسن هاشمی فرهمند با شماره ملی 1377029557 (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل شرکت به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور ، قرادادها ، چکها اسناد بانکی و همچنین امضای قراداد های استخدامی با امضای مشترک موسی سی خان و به شماره پاسپور 755611027 و کد فراگیر 116298746 و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اوراق عادی و اداری و مکاتبات بدون آثار مالی با امضای منفرد مدیرعامل (سیدحسن هاشمی فرهمند به کدملی 1377029557) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980711152632799  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14829343
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پودرهای میکرونیزه وسنگ های دانه بندی سپید تاک الیگودرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 806 و شناسه ملی 10980024520
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. انتخاب اعضای هیأت مدیره: علی اکبر همتائی به شماره ملی 2559463466 محمد رضا بهرامن به شماره ملی 0045998612 مختار علی بخشی به شماره ملی 4170067592 برای مدت دو سال به سمت اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. بازرس اصلی وعلی البدل: محسن عبدل زاده به شماره ملی 0083976728به سمت بازرس اصلی و محمد ناظری به شماره ملی 3781918114 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت جهت سال 1398 انتخاب شد..ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. ش980709854444608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14829414
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پودرهای میکرونیزه وسنگ های دانه بندی سپید تاک الیگودرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 806 و شناسه ملی 10980024520
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 12/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.تعیین سمت اعضای هیأت مدیره: علی اکبر همتایی به شماره ملی2559463466 به سمت رئیس هیأت مدیره محمد رضا بهرامن به شماره ملی 0045998612به سمت نایب رئیس هیأت مدیره مختار علی بخشی به شمارملی 4170067592به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره در هر صورت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980709374858868 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14751517
آگهی تغییرات شرکت صبا بهپر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقایان مختار علی بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ترازنامه وحساب سود وزیان مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ بتصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . آقای محمد ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود یار محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14742016
آگهی تغییرات شرکت فرا سنگ نیریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۶۸۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقایان ایرج مسروری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب شدند . - آقای محمدحسین هاشم نیا به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود یارمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . - ترازنامه وعملکرد سود وزیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14740075
آگهی تغییرات شرکت آرام تاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۳۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . آقایان علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، ایرج مسروری به به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب نموده ، آقای مسعود یارمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن عبدل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14740114
آگهی تغییرات شرکت آرام تاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۳۲۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای علی اکبر همتائی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس و آقای محمد رضا بهرامن با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج مسروری با شمارملی xxxxxxxxx۶ به بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت و آقای محمد رضا امیری خارج ازهیئت مدیره با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند ۲ امضاءکلیه چکها ، اوراق بهادار واسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره در هر صورت ممهمور به مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14731534
آگهی تغییرات شرکت معدنی پیر تاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۵۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی سنجه حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن عبدل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . آقایان ایرج مسروری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14731555
آگهی تغییرات شرکت معدنی پیر تاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۵۶۷۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ایرج مسروری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس و آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند . امضاء کلیه چکها ، اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء دونفر از اعضاء هیأت مدیره در هر صورت ممهور به مهر شرکت معتبر است . اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14714062
آگهی تغییرات شرکت منطقه‌ای معادن آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۷ تصویب شد . سیدحسن هاشمی فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۷ محمدرضا بهرامن به کدملی xxxxxxxxx۲ محمدحسین قیسی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . رجب معماری خلجان به کدملی xxxxxxxxx۶ و جواد طلوعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14714068
آگهی تغییرات شرکت منطقه‌ای معادن آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدحسن هاشمی فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره محمدرضا بهرامن به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره محمدحسین قیسی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره سیدهادی هاشمی فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ( خارج از شرکت ) انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهد آور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهارنفر اعضای هیئت مدیر و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره معتبرخواهد بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14701142
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن پارس بهمن فرامرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۰۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای ماشااله شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره و آقای محمدرضا فراشباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند - دارندگان حق امضا : چک‌ها ، اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل ، با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و در هر دو مورد با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14686483
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرین داغ آستارکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نماینده حقوقی شرکت پروژه زمین شناسی به شرح ذیل تغییر کرد : کاخابر مت چدیلشویلی به شماره پاسپورت ۱۷ AA xxx۷۲ به عنوان نماینده حقوقی شرکت پروژه زمین شناسی به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین الکساندر تساپلین به کد فراگیر xxxxxx۰۵ تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . محمدرضا بهرامن با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت منطقه‌ای معادن آذربایجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره کاخابر مت چدیلشویلی با شماره پاسپورت ۱۷ AA xxx۷۲ به عنوان نماینده حقوقی شرکت پروژه زمین شناسی با کد فراگیر xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره اگنی لبدف به کد فراگیر xxxxxxxxx به عنوان نماینده حقوقی شرکت لاسورا اینوستمنتس لیمیتد به کد فراگیر xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره سیدحسن هاشمی فرهمند ( خارج از هیئت مدیره ) با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262917
آگهی تغییرات شرکت فراوری اروم کانسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۵۲۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ محمدرضا بهرامن کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ سیدحسن هاشمی فرهمند کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ محمدحسین قیسی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند ـ ۲ کلیه امضاء مالی و چکها، سفته و بروات و اوراق تعهدآور و مکاتبات و اسناد عادی و قراردادها متفقاً با امضاء آقایان محمدحسین قیسی مدیرعامل و سیدحسن هاشمی فرهمند نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262930
آگهی تغییرات شرکت فراوری اروم کانسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۵۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ سید حسن هاشمی فرهمند کد ملی xxxxxxxxx۷، محمدحسین قیسی کد ملی xxxxxxxxx۰ و محمد رضا بهرامن کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند ـ ۲ آقایان نصرت رجب زاده کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و خانم سیما مهتابی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند . ـ ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملیات مالی سال xxx۶ تصویب شد . ـ ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227724
آگهی تغییرات شرکت منطقه ای معادن آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسن هاشمی فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا بهرامن به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره محمدحسین قیسی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیدهادی هاشمی فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) برای مدت باقیمانده تا ۱۵/۰۴/۹۸ انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215716
آگهی تغییرات شرکت بنادک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا حمیدی انارکی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا بهرامن به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی شیرزاد یکتاپرست به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199760
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر سنگ سرخ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۴۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. ماشااله شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ ـ محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ ـ محمدرضا فراشباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ۳ ـ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد عابدی مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185837
آگهی تغییرات شرکت بنادک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. غلامرضا حمیدی انارکی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا بهرامن به کدملی xxxxxxxxx۲ و علی شیرزاد یکتاپرست به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. نادر خلعتبری لیماکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمد تیبا به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14120327
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی باویل بهپر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محمد رضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ خانم پروین بیداریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ خانم هانیه بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای بامشاد بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای جمشید محصص با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل اسدیان کوهستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای سال xxx۷ انتخاب گردید۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067508
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی باویل بهپر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا بهرامن کدم xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم پروین بیداریان کدم xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بامشاد بهرامن کدم xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم هانیه بهرامن کدم xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و اسناد تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808271
آگهی تغییرات شرکت منطقه‌ای معادن آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. رجب معماری خلجان به کدملی xxxxxxxxx۶ و جواد طلوعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال مالی (xxx۶) انتخاب گردیدند. هیئت مدیره مرکب از اعضای زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: سیدحسن هاشمی فرهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدحسین قیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808272
آگهی تغییرات شرکت منطقه‌ای معادن آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسن هاشمی فرهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدحسین قیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786044
آگهی تغییرات شرکت فیروزه فام دهشیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مسعود زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ۲ آقای میثم نقیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی قره چاهی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ صورتهای مالی سال xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13663014
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرین داغ آستارکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منطقه‌ای معادن آذربایجان به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای محمدرضا بهرامن با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت لاسورا اینوستمنتس لیمیتد با کدفراگیر xxxxxxxxx۹ با نمایندگی آلویداس بروسوکاس با کد فراگیر xxxxxx۱۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پروژه زمین شناسی با کدفراگیر xxxxxxxxx۴ با نمایندگی اگنی لبدف با کد فراگیر xxxxxxxxx به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. سیدحسن هاشمی فرهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل اسناد بانکی، قراردادهای بانکی، برداشت از حساب و چکهای بانکی، سفته، چکهای تجاری، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل (سیدحسن هاشمی فرهمند) و مدیرمالی شرکت (شوکرت نصرلایف با کد فراگیر xxxxxxxxx) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه مکاتبات و اوراق عادی و اداری و اوراق رسمی غیرمالی با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیات مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در ماده ۳۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656413
آگهی تغییرات شرکت فرا سنگ نیریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۶۸۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت ۰ مجمع آقایان علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، ایرج مسروری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود، ۰ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود یارمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت برای سال xxx۶ تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627062
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پودرهای میکرونیزه وسنگ‌های دانه بندی سپید تاک الیگودرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. انتخاب اعضاء هیئت مدیره: علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت معدنی پیرتاک به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مختار علی بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. بازرس اصلی وعلی البدل: محمد ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و مسعود یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی xxx۶ تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627099
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پودرهای میکرونیزه وسنگ‌های دانه بندی سپید تاک الیگودرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره: شرکت معدنی پیرتاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مختار علی بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره ویا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره در هر صورت ممهور به مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591897
آگهی تغییرات شرکت آرام تاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۳۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، ایرج مسروری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود، آقای محمد ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود یارمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی xxx۶ تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591900
آگهی تغییرات شرکت آرام تاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۳۲۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر همتائی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس و آقای محمدرضا بهرامن با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج مسروری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت و آقای محمدرضا امیری خارج از هیئت مدیره با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب شدند - امضاء کلیه چک‌ها، اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره در هر صورت ممهور به مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563126
آگهی تغییرات شرکت صبا بهپر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مختار علی بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره در هر صورت ممهور به مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563136
آگهی تغییرات شرکت صبا بهپر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مختار علی بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمد ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازر س اصلی و مسعود یار محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549929
آگهی تغییرات شرکت معدنی پیر تاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۵۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، ایرج مسروری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی سنجه حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن نظری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541903
آگهی تغییرات شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدرضا بهرامن با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت احداث صنعت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان رئیس هیات و محمدرضا عربی مزرعه شاهی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره و امیر علی طاهرزاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و سیف الله امیری با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و فرید دهقانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه قراردادها، چکها، سفته‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور صندوق با امضاء متفق مدیر عامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاءدو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر اوراق و اسناد و مکاتبات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مدیر عامل می‌تواند امضاء اظهار نامه‌ها، دادخواست هاو اوراق قضائی و لوایح و معرفی نماینده یا نمایندگان قضائی جهت حضور در محاکم و جلسات دادرسی را به تنهایی انجام دهد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461438
آگهی تغییرات شرکت نگین سنگ محلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۵۳۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر همتائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و محمدرضا بهرامن به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و ایرج مسروری به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره و محسن عبدل زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از شرکت) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محلات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461450
آگهی تغییرات شرکت نگین سنگ محلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۵۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ایرج مسروری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مسعود یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی وحسن نظری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محلات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319565
آگهی تغییرات شرکت فصلنامه سنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - غلامرضا حمیدی انارکی کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا به رامن کدملی xxxxxxxxx۲ و به رام شکوری کدملی xxxxxxxxx۹ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. - فرهاد دارابی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ناهید محمدی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319570
آگهی تغییرات شرکت فصلنامه سنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا حمیدی انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام شکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامحسین فرشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054450
آگهی تغییرات شرکت بنادک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حمیدی انارکی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمدرضا بهرامن با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علی شیرزاد یکتاپرست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052071
آگهی تغییرات شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرید دهقانی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به جای آقای جمشید ملارحمان به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا بهرامن کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت احداث صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023078
آگهی تغییرات شرکت فراوری اروم کانسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۵۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملیات مالی سال xxx۴ تصویب شد. ۲ محمدرضا بهرامن به کدملی xxxxxxxxx۲ و سیدحسن هاشمی فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۷ و محمدحسین قیسی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۳ علی ثروت به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و خانم سیما مهتابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008170
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر سنگ سرخ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۴۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. ماشااله شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا فراشباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی ومحمد عابدی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786550
آگهی تغییرات شرکت منطقه‌ای معادن آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سیدحسن هاشمی فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۷ و محمدرضا بهرامن به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدحسین قیسی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. جواد طلوعی به کدملی xxxxxxxxx۸ و رجب معماری خلجان به کدملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786557
آگهی تغییرات شرکت منطقه‌ای معادن آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسن هاشمی فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا بهرامن به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین قیسی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12492894
آگهی تغییرات شرکت صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۰۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی محمدرضا عربی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی جمشید ملارحمان به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی سیف اله امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت احداث صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی مهرداد احمد شعربافی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها،چکها،سفته ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور صندوق با امضاء مدیرعامل یا عضو موظف دیگر هیات مدیره به همراه امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و امضاء سایر اوراق و اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ تهیه و تامین تدارکات لازم برای انجام برنامه های تصویب شده، اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب با رعایت مقررات مربوط ـ اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات و و بودجه شرکت ـ تنظیم و اجرای برنامه های رفاهی برای کارکنان شرکت ـ تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و آموزش آنها پس از تصویب هیات مدیره ـ تهیه نمودار تفصیلی تشکیلات شرکت و تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت ها و تفویض اختیارات و کسب مجوز از هیات مدیره برای اجرای آن ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه تفصیلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی ـ تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیات مدیره و تقدیم به بازرس قانونی جهت طرح در مجمع عمومی ـ طرح و اقامه دعوی (اعم از حقوقی و کیفری علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از کلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شده) و همچنین اقامه دعوای متقابل، جلب ثالث و دفاع از دعاوی مذکور و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع و مراحل مختلف داوری و دادگاههای صلاحیت دار اعم از بدوی و تجدیدنظر و مراجع اداری و استخدامی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و تقدیم دادخواست اعاده دادرسی و دفاع از آن در تمام موارد و حق تعیین وکیل و تعیین کارشناس و ادعای جعل و تعیین جاعل و انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و استرداد سند و اقامه دعوای خسارت در کلیه مراحل دادرسی و ارجاع به داوری با حق سازش و استرداد دعوی و انصراف از مطالبه وجه التزام بورسیه های تحصیلی و نظائر آن در مواردی که به تشخیص مجمع به علت عدم تمکن بدهکار یا جهت دیگری عملاً امکان وصول آن نباشد یا تعقیب موضوع مستلزم هزینه ای گردد که متناسب با وجه التزام نباشد و تقسیط مطالبات شرکت از هر جهت و هر بابت و حق درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ مدعی به و یا سپرده تا حصول نتیجه نهایی ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ تعیین میزان استهلاک ها ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه به هیات مدیره جهت ارسال برای بازرس قانونی شرکت ـ انتصاب و عزل قائم مقام، معاونین و مدیران و کارکنان شرکت با اطلاع هیات مدیره ـ تفویض تمام یا قسمتی از اختیارات فوق به قائم مقام و سایر کارکنان صندوق.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12479653
آگهی تغییرات شرکت شركت صنعتي پودرهاي ميكرونيزه و سنگهاي دانه بندي سپيد تاك اليگودرز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. . انتخاب اعضاء هیات مدیره: مختار علی بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت معدنی پیرتاک محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. . بازرس اصلی وعلی البدل: محمد ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و مسعود یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی xxx۴ تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12479671
آگهی تغییرات شرکت شركت صنعتي پودرهاي ميكرونيزه و سنگهاي دانه بندي سپيد تاك اليگودرز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۴۵۲۰
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پودرهای میکرونیزه و سنگهای دانه بندی سپید تاک الیگودرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. انتخاب مدیران وتعیین دارندگان حق امضاء: علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت معدنی پیرتاک به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مختار علی بخشی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند ومقررشد امضاء کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره در هر صورت ممهور به مهر شرکت معتبرباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480119
آگهی تغییرات شرکت فرا سنگ نيريز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۶۸۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت۰ ـ مجمع آقایان علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶،ایرج مسروری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود ـ مؤسسه حسابرسی سنجه حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود یارمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت برای سال xxx۴ تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12454903
آگهی تغییرات شرکت آرام تاك شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۳۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ مجمع آقایان علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، ایرج مسروری به شماره ملی xxxxxxxxx۶، و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ دارندگان حق امضاء: ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی سنجه حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود یارمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شدند. ۳ ـ ترازنامه و حساب سود زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی xxx۴ تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12454909
آگهی تغییرات شرکت آرام تاك شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۳۲۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل اعلام گردید: ـ آقای علی اکبر همتائی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس و آقای محمدرضا بهرامن با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج مسروری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت و آقای محمدرضا امیری خارج از هیئت مدیره با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ۲ ـ دارندگان حق امضاء: ـ امضاء کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره در هر صورت ممهور به مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12371852
آگهی تغییرات شرکت فراوری اروم کانسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۵۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقایان سیدحسن هاشمی فرهمند به کدملی:xxxxxxxxx۷و محمدحسین قیسی به کدملی: xxxxxxxxx۰ و محمدرضا بهرامن به کدملی: xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای اصلی هیأت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ آقایان: مهدی جوادی به کدملی:xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و علی ثروت به کدملی: xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. ـ ۳ ترازنامه وحساب سودوزیان وعملیات مالی سالxxx۳تصویب شد. ـ ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12373084
آگهی تغییرات شرکت فراوری اروم کانسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۵۲۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ محمدرضا بهرامن به کدملی: xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیأت مدیره و سیدحسن هاشمی فرهمند به کدملی:xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و محمدحسین قیسی به کدملی: xxxxxxxxx۰ بسمت عضوهیأت مدیره ومدیرعامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه اسنادمالی وچکها، سفته وبروات و اوراق تعهدآور ومکاتبات و اسنادعادی وقراردادها متفقاً باامضاء آقایان محمدحسین قیسی مدیرعامل و سیدحسن هاشمی فرهمند نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358407
آگهی تغییرات شرکت صبا بهپر ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۰۴۴۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مختار علی بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره در هر صورت ممهور به مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358416
آگهی تغییرات شرکت صبا بهپر ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۰۴۴۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مختار علی بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ محمد ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و مسعود یار محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل در سال xxx۴ انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340886
آگهی تغییرات شرکت فیروزه فام دهشیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ شرکت مورد تصویب قرارگرفت۰ ۱ـ آقایان علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مسعود زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند ۲ـ موسسه حسابرسی سنجه حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای میثم نقیبی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ۳ ـ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314634
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرین داغ آستارگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۳۳۵ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۲۶۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منطقه ای معادن آذربایجان به شماره ثبتxxx۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی محمدرضا بهرامن با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت پروژه زمین شناسی با نمایندگی الکساندرتساپلین با شماره پاسپورت xxxxxxxxx به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آلویداس بروسوکاس به شماره پاسپورت xxxxxxxxx سید حسن هاشمی فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل خارج ازسهامداران انتخاب شدند. کلیه سفته ها، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285204
آگهی تغییرات شرکت معدنی پیر تاک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۵۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. اعضا هیات مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: ایرج مسروری به شماره ملی xxxxxxxxx۶و علی اکبر همتائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی سنجه حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن نظری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285211
آگهی تغییرات شرکت معدنی پیر تاک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۵۶۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ایرج مسروری ش م xxxxxxxxx۶به سمت رئیس آقای محمدرضا بهرامن ش م xxxxxxxxx۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر همتائی ش م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امضاء کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره در هر صورت ممهور به مهر شرکت معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044512
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرین داغ آستارگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا بهرامن با شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت منطقه ای معادن آذربایجان xxxxxxxxx۲۰به شماره ثبت xxx۴ به نمایندگی سعید هادیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت پروژه زمین شناسی با نمایندگی الکساندر تساپلین به کد ملی xxxxxxxxx۵ با شماره پاسپورت xxxxxxxxx به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران (به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱) به عنوان بازرس اصلی علی اصغر متقی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه عصر آزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044518
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرین داغ آستارگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا بهرامن با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت پروژه زمین شناسی با نمایندگی الکساندر تساپلین به کد ملیxxxxxxxxx۵ با شماره پاسپورت xxxxxxxxx به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت منطقه ای معادن آذربایجانxxxxxxxxx۲۰شماره ثبتxxx۴نمایندگی سید حسن هاشمی فرهمندبه شماره ملیxxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره، سید حسن هاشمی فرهمند (خارج از سهامداران) با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه سفته ها، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612827
آگهی تغییرات شرکت رنگین سنگ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۵۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۸۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای حمید رضا مشرفی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمد حسین شرافت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای محمد رضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت ندای رهاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت معادن کاریز شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612829
آگهی تغییرات شرکت رنگین سنگ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۵۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۸۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا فراشباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ندای رهاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت کاریز شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره محمد حسین شرافت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا مشرفی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل ویا رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612371
آگهی تغییرات شرکت سنگین رنگ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و هوشنگ منوچهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: حمیدرضا مشرفی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ محمد حسین شرافت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ محمد رضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت ندای رهاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت صنعتی ومعدنی سیمین ران نیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612373
آگهی تغییرات شرکت سنگین رنگ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا فراشباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ندای رهاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی سیمین ران نیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید رضا مشرفی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد حسین شرافت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593876
آگهی تغییرات شرکت اذر سنگ سرخ شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۹۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۴۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. ـ اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محمد رضا فراشباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای ماشااله شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای محمد رضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ منوچهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1514585
آگهی تغییرات شرکت حامیان مهر الوند سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۲۷۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۴۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جاویدان حاجی آقامحسنی به کدملی: xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک کوثر هشتم به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بهرامن به کدملی: xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سپهر کوثر شفق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نکاحی با کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304304
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پودرهای میکرونیزه سپید تاک سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۶ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۴۵۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره شرکت در مورخه ۴/۹/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ آقایان علی اکبر همتایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ محمدرضا بهرامن بشماره ملی xxxxxxxxx۲ مختار علی بخشی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به عملکرد مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سنجه حساب بشماره ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و پرویز نوبهاری شبستری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۴ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۴/۹/۹۲ آقای علی اکبر همتایی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا بهرامن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مختار علی بخشی بسمت مدیرعامل شرکت و عضو هیئت مدیره منصوب شدند و مقرر گردید امضا کلیه چکها و اوراق اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضا مدیرعامل (مختار علی بخشی) و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهند بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256462
آگهی تغییرات شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۸۰۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیف اله امیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره به جای آقای جمشید ملارحمان و آقای محمدرضا بهرامن به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت احداث صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره به جای آقای سید رضا عظیمی و آقای مهرداد احمدشعربافی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره به جای آقای علی اسماعیل زاده مقری و آقای علی اصغرزاده قوچانی به جای آقای جمشید ملارحمان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186205
آگهی تصمیمات شرکت منطقه ای معادن آذربایجان سهامی خاص شماره ثبت۳۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۱۳۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۱۸/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۱۹/۴/۹۲ که در تاریخ ۱۲/۶/۹۲ به این اداره واصل گردید: (ترازنامه ـ حساب سود و زیان ـ صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و آقای سید حسن هاشمی فرهمند کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ آقای محمدرضا بهرامن کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای محمد حسین قیسی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای جواد طلوعی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای رجب معماری خلجان کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب و روزنامه جام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای سید حسن هاشمی فرهمند بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین قیسی بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا بهرامن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121378
آگهی تغییرات شرکت معدنی پیرتاک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۹۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۵۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
علی اکبر همتایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و ایرج مسروری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی سنجه حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و پرویز نوبهاری شبستری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122398
آگهی تغییرات شرکت معدنی پیرتاک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۹۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۵۶۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ایرج مسروری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا بهرامن به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر همتایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضا مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره و در صورت ممهور به مهر شرکت معتبر است.
اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120515
آگهی تغییرات شرکت فیروز فام دهشیر سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۴ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۳۱۴۱
الف ـ پیرو آگهی شماره xxx۱۶/۴۵/۳ مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ و براساس صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۲ تغییراتی بشرح زیر صورت پذیرفت.
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ موسسه حسابرسی سنجه حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای پرویز نوبهاری شبستری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند.
۳ ـ آقایان مسعود زارعی کد ملی xxxxxxxxx۱ و علی اکبر همتائی کد ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا بهرامن کد ملی xxxxxxxxx۲بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ ـ روزنامه عصر نی ریز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب ـ براساس صورت جلسه هیئت مدیره مسعود زارعی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر همتائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا بهرامن بسمت عضو هیئت مدیره و حسین زارعی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در هر صورت ممهور به مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس ثبت اسناد و املاک تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108302
آگهی تغییرات شرکت آرام تاک سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۰۳۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۳/۹۲ در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ شرکت به تصویب رسید.
۲ـ آقایان ایرج مسروری ـ علی اکبر همتایی و محمدرضا بهرامن بعنوان اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی سنجه حساب به شماره ثبتxxx۸۲ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز نوبهاری شبستری به شماره ملی۱ ـ xxxxxx ـ xxx بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۴ـ هفته نامه عصر نی ریز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۰۳/۹۲ آقای علی اکبر همتایی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ایرج مسروری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا امیری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۶ـ امضاء کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
۷ـ ممنوعیت های مندرج در اصلxxx قانون اساسی و موادxxx و xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسین نمی باشد. اعضای هیات مدیره عدم سوء پیشینه خود را تائید می نمایند.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108303
آگهی تغییرات شرکت فرا سنگ نی‌ ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۶۸۱۱۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ۲۸/۰۳/۹۲ در شرکت فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقایان ایرج مسروری ـ علی اکبر همتایی و محمدرضا بهرامن بعنوان اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی سنجه حساب به شماره ثبتxxx۸۲ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز نوبهاری شبستری به شماره ملی۱ ـ xxxxxx ـ xxx بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۹/۰۳/۹۲ آقای علی اکبر همتایی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مسعود زارعی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۶ـ امضاء کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093787
آگهی تاسیس شرکت صبا بهپر ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت:
اکتشاف، استخراج و فراوری معادن، خرد کردن، شستشو و دانه بندی و تولید انواع پودرهای میکرونیزه و تغلیظ و تصفیه و ذوب و انجام هرگونه تغییرات فیزیکی و شیمیائی بر روی مواد معدنی و بهره برداری از کارخانجات مربوطه و صدور محصولات تولیدی و مشاوره و ورود لوازم یدکی و مواد اولیه و تجهیزات و صنایع وابسته و سایر عملیات مربوط به فعالیت شرکت و مشارکت در شرکتها و موسسات نظیر و قبول و پذیرش سرمایه گذار جدید و انجام آزمایشات مختلف و انجام هرگونه پیمانی مربوط به فعالیت شرکت و اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و صادرات و واردات کالاهای مربوط و ایجاد دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور و سایر مربوط به فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ خیابان حقوقی ـ پلاک ۶۰ـ ط پنجم ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۹/۲/۹۲ نزد بانک سپه شعبه دکتر شریعتی پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای علی اکبر همتائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای مختار علی بخشی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمدرضا بهرامن بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای محمدرضا بهرامن بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای محمدمهدی ملکی آشتیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای مسعود یارمحمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972528
آگهی تصمیمات شرکت سنکین رنگ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۱۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۱ محمدرضا فراشباشی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا بهرامن به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین شرافت به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو تعیین و بقیه در سمتهای خود برای بقیه مدت تصدی ابقاء گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 953546
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی باویل بهپر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای کاوه احمدی نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید محصص به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم پروین بیداریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم هانیه بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای بامشاد بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۵/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 953558
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی باویل بهپر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم پروین بیداریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم هانیه بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بامشاد بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بامشاد بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607299
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی باویل بهپر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم پروین بیداریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم هانیه بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بامشاد بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بامشاد بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940490
آگهی تصمیمات شرکت رنگین سنگ سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۵۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۸۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل محمدحسین شرافت به کد ملی xxxxxxxxx۳ به جای فرهاد اعتمادی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند بنابراین ـ محسن رحیمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمدحسین شرافت بسمت اعضا هیئت مدیره محمدرضا فراشباشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا بهرامن به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا مشرفی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10050398
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر سنگ سرخ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ منوچهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ماشااله شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا فراشباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708225
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر سنگ سرخسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۹۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدرضا فراشباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ماشااله شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای تورج نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره و در هر مورد با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708295
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر سنگ سرخسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۹۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ منوچهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ماشااله شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا فراشباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702408
آگهی تصمیمات شرکت بنادکسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۲۴۴۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۶۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. نادر خعتبری لیماکی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و محمد تیبا به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:غلامرضا حمیدی انارکی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا بهران به کدملی xxxxxxxxx۲ و علی شیرزادیکتاپرست به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ غلامرضا حمیدی انارکی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا بهرامن به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی شیرزادیکتاپرست به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10050963
آگهی تصمیمات شرکت بنادک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. نادر خعتبری لیماکی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و محمد تیبا به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا حمیدی انارکی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا بهران به کدملی xxxxxxxxx۲ و علی شیرزادیکتاپرست به کدملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ غلامرضا حمیدی انارکی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا بهرامن به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی شیرزادیکتاپرست به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683947
آگهی تصمیمات شرکت سنگین رنگسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۸۰۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه به ش ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ منوچهری به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ندای رهاوی به ک م xxxxxxxxx۳۹ سهامی خاص به نمایندگی محمدرضا فراشباشی به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت صنعتی و معدنی سیمینران نیک به ش م xxxxxxxxx۱۶ سهامی خاص به نمایندگی عباس صادقیان به ک م xxxxxxxxx۹ و محمدرضا بهرامن به ک م xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا مشرفی نژاد به ک م xxxxxxxxx۲ و فرهاد اعتمادی به ک م xxxxxxxxx۲ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ محمدرضا فراشباشی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا بهرامن به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد اعتمادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره در خصوص بندهای ۱و۴و۶و۷ از ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10063631
آگهی تصمیمات شرکت سنگین رنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه به ش ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ منوچهری به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ندای رهاوی به ک م xxxxxxxxx۳۹ سهامی خاص به نمایندگی محمدرضا فراشباشی به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت صنعتی و معدنی سیمینران نیک به ش م xxxxxxxxx۱۶ سهامی خاص به نمایندگی عباس صادقیان به ک م xxxxxxxxx۹ و محمدرضا بهرامن به ک م xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا مشرفی نژاد به ک م xxxxxxxxx۲ و فرهاد اعتمادی به ک م xxxxxxxxx۲ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ محمدرضا فراشباشی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا بهرامن به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد اعتمادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در خصوص بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ از ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673019
آگهی تصمیمات شرکت قطعنامه سنگسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۸۸۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۱۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. فرهاد دارابی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و فتانه حمیدپورخانقاه به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا حمیدی انارکی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا بهرامن به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت راه سازی و معدنی مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی بهرام شکوری به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۹۱ غلامرضا حمیدی انارکی به سمت رئیس هیئت مدیره، بهرام شکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، غلامحسین فرشادی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724718
آگهی تصمیمات شرکت قطعنامه سنگ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۸۸۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۱۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. فرهاد دارابی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و فتانه حمیدپورخانقاه به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا حمیدی‌انارکی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا بهرامن به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت راه‌سازی و معدنی مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی بهرام شکوری به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۴/۹۱ غلامرضا حمیدی‌انارکی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، بهرام شکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، غلامحسین فرشادی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586234
آگهی تصمیمات شرکت فرامز تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۴۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۹۸۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ منوچهری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مجتمع معادن سنگ چینی نی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و سنگین رنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت تولیدی آذر سنگ سرخ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت سنگین رنگ به نمایندگی محمدرضا بهرامن به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولیدی آذر سنگ سرخ به نمایندگی ماشاءاله شریف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع معادن سنگ چینی نی ریز به نمایندگی محمدرضا فراشباشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل اسدیان کوهستانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9952176
آگهی تصمیمات شرکت فرامز تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۴۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۹۸۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ منوچهری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مجتمع معادن سنگ چینی نی‌ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و سنگین رنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت تولیدی آذر سنگ سرخ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت سنگین رنگ به نمایندگی محمدرضا بهرامن به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تولیدی آذر سنگ سرخ به نمایندگی ماشاءاله شریف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مجتمع معادن سنگ چینی نی‌ریز به نمایندگی محمدرضا فراشباشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و ابوالفضل اسدیان‌کوهستانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 535731

آگهی تصمیمات شرکت معدنی زرین داغ آستارکان
سهامی خاص بشماره ثبت xxx۳۵
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۹/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ۱ ـ آقای زوراب کوتلیا ۲ ـ آقای باکور کیکادزه ۳ ـ آقای سولومون تسابادزه ۴ ـ شرکت پروژه زمین شناسی کوهستانی ۵ ـ شرکت منطقه ای معادن آذربایجان به نمایندگی آقای محمدرضا بهرامن به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و صورتهای مالی سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب گردید و موسسه اکبر منفرد و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای اکبر منفرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۰ انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و سپس آقای زوراب کوتلیا بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت منطقه ای معادن آذربایجان بنمایندگی آقای محمدرضا بهرامن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سولومون تسابادزه بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت پروژه زمین شناسی کوهستانی بنمایندگی آقای باکور کیکادزه و اصالتاً از طرف خود عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه چکها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادهای شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت در هر حال ممهور به مهر شرکت خواهد بود و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل آقای سید حسن هاشمی فرهمند، رئیس هیئت مدیره آقای زوراب کوتلیا ـ نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا بهرامن و یا عضو هیئت مدیره آقای باکور کیکادزه ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و آقای سید حسن هاشمی فرهمند به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت قانونی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9743369
آگهی تاسیس شرکت صنعتی و معدنی باویل بهپر سهامی‎خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

اکتشاف استخراج و بهره‎‎برداری از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم خرد کردن شستشو دانه‎بندی تغلیظ تصفیه ذوب و انجام هرگونه تغییرات فیزیکی و شیمیایی مجاز بر روی مواد معدنی بهره‎برداری از کارخانجات مربوطه صدور محصولات تولیدی مشاوره و ورود لوازم یدکی مواد اولیه و تجهیزات و صنایع وابسته و سایر عملیات مربوط به فعالیت شرکت مشارکت و سرمایه‎گذاری در سایر شرکتها موسسات تحقیقات آزمایشات مختلف و انجام هرگونه پیمانی مربوط به موضوع شرکت هرگونه فعالیت بازرگانی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت ایجاد دفاتر نمایندگی در تهران سایر شهرستانها و خارج از کشور دریافت نمایندگی شرکت در کلیه مزایده‎ها و مناقصات.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید بهشتی پ xxx واحد ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲ـ xxx مورخ ۱۶/۹/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت‎آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ ـ ۵ ـ آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ ـ ۵ ـ خانم پروین بیداریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ ـ ۵ ـ خانم هانیه بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره

۴ ـ ۵ ـ آقای بامشاد بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۵ ـ ۵ ـ آقای بامشاد بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء‌ مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت‎مدیره (هریک به تنهایی) همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای کاوه احمدی نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای پرهام دست غیب بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10574081
آگهی تصمیمات: شرکت منطقه ای معادن آذربایجان (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۲۷۴۲/۳۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۱۳۲۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی‌عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ و ۲۴/۴/۹۰ که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده : ترازنامه شرکت تصویب گردید و آقای سید حسن هاشمی‌فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدرضا بهرامن به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسین قیسی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره انتخاب و آقای جواد طلوعی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای رجب معماری خلجان به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه جام‌جم برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و سپس آقای سید حسن هاشمی‌ فرهمند به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد حسین قیسی به عنوان عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا بهرامن به عنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب و کلیه چکها و اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11242161
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی باویل بهپر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۹۹۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای کاوه احمدی‌نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید محصص به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم پروین بیداریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم هانیه بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای بامشاد بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۵/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11273162
آگهی تصمیمات شرکت معدنی پیرتاک سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۹۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۵۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سنجه حساب به ش ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و پرویز نوبهاری‌شبستری به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی‌اکبر همتایی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا بهرامن به ش ملی xxxxxxxxx۲ و ایرج مسروری به ش ملی xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۳/۹۰ ایرج مسروری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا بهرامن‌ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر همتایی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11711797
آگهی تغییرات شرکت آرام تاک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۰۳۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات‌مدیره مورخ۱۸/۳/۹۰ در شرکت تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

۱‌ـ ترازنامه حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ شرکت به تصویب رسید.

۲‌ـ آقایان علی‌اکبر همتائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و ایرج مسروری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۳‌ـ موسسه حسابرسی سنجه حساب به شماره ثبتxxx۸۲بعنوان بازرس اصلی و آقای پرویز نوبهاری‌شبستری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب شدند.

۴‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۵‌ـ آقای علی‌اکبر همتائی به سمت رئیس هیات‌مدیره و آقای محمدرضا بهرامن به سمت نائب رئیس هیات‌مدیره و آقای ایرج مسروری بعنوان عضو هیات‌مدیره شرکت و آقای محمدرضا امیری بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند.

۶‌ـ کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء محمدرضا امیری مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیات‌مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نی‌ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11796268
آگهی تصمیمات شرکت معدنی زرین داغ آستارکان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۳۳۵ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۲۶۸۹۲۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۹/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ۱‌ـ آقای زوراب کوتلیا ۲‌ـ آقای باکور کیکادزه ۳‌ـ آقای سولومون تسابادزه ۴‌ـ شرکت پروژه زمین شناسی کوهستانی ۵‌ـ شرکت منطقه ای معادن آذربایجان به نمایندگی آقای محمدرضا بهرامن به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و صورتهای مالی سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب گردید و موسسه اکبر منفرد و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای اکبر منفرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۰ انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و سپس آقای زوراب کوتلیا بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت منطقه ای معادن آذربایجان بنمایندگی آقای محمدرضا بهرامن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سولومون تسابادزه بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت پروژه زمین شناسی کوهستانی بنمایندگی آقای باکور کیکادزه و اصالتاً از طرف خود عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه چکها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادهای شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت در هر حال ممهور به مهر شرکت خواهد بود و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل آقای سید حسن هاشمی فرهمند، رئیس هیئت مدیره آقای زوراب کوتلیا‌ـ نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا بهرامن و یا عضو هیئت مدیره آقای باکور کیکادزه ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و آقای سید حسن هاشمی فرهمند به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت قانونی انتخاب گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ‌ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11844065
آگهی تصمیمات شرکت رنگین سنگ سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۵۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۸۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل محمدحسین شرافت به کد ملی xxxxxxxxx۳ به جای فرهاد اعتمادی بسمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند بنابراین ـ محسن رحیمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمدحسین شرافت بسمت اعضا هیئت‌مدیره محمدرضا فراشباشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا بهرامن به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، حمیدرضا مشرفی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11945432
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر سنگ سرخ سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۹۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدرضا فراشباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای ماشااله شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای تورج نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و در هر مورد با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات