سیدامیرحسین ابطحی نائینی

آقای سیدامیرحسین ابطحی نائینی

کد ملی 004585xxxx
گراف ارتباطات
32
شرکت‌ها
53
آگهی‌ها

شرکت های سیدامیرحسین ابطحی نائینی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیدامیرحسین ابطحی نائینی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
همکاران سیستم اصفهان
همکاران سیستم اصفهان
حسابرسی متین خردمند حسابداران رسمی
حسابرسی متین خردمند حسابداران رسمی
جهاد تعاون اصفهان
جهاد تعاون اصفهان
نوید آبادگران اصفهان
نوید آبادگران اصفهان
نیمه هادی عماد
نیمه هادی عماد
بازرس علی‌البدل
صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران
صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران
مهندسی احیاء صنعت ادوات
مهندسی احیاء صنعت ادوات
بازرس علی‌البدل
نیروگاههای بادی آترین ایرانیان
نیروگاههای بادی آترین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
حسابرسی توسعه مدیریت دانا
حسابرسی توسعه مدیریت دانا
صنایع سیمان مدائن
صنایع سیمان مدائن
بازرس علی‌البدل
سنگ ساز رنان
سنگ ساز رنان
سما گستر اسپادان
سما گستر اسپادان
تولیدی صنعتی همگام تابان آسیا
تولیدی صنعتی همگام تابان آسیا
فولاد تندر سپاهان
فولاد تندر سپاهان
سرمایه گذاری ابرار نصر
سرمایه گذاری ابرار نصر
حسابرسی سپاهان تراز
حسابرسی سپاهان تراز
خدمات بیمه ای مهر آفرین سپاهان
خدمات بیمه ای مهر آفرین سپاهان
آذرنگ فولاد اصفهان
آذرنگ فولاد اصفهان
نارین نیرو
نارین نیرو
سرمد سبحان
سرمد سبحان
غیر انتفاعی ورزشی شرکت ذوب آهن اصفهان
غیر انتفاعی ورزشی شرکت ذوب آهن اصفهان
فرمان خودرو سپاهان
فرمان خودرو سپاهان
فراز راه معین
فراز راه معین
بازرس علی‌البدل
سازه حفار زاینده رود
سازه حفار زاینده رود
اکتشافی معدنی زرکاوان ارسباران
اکتشافی معدنی زرکاوان ارسباران
صنعتی کاوه
صنعتی کاوه
بازرس علی‌البدل
صنعتی کاوه زاینده رود
صنعتی کاوه زاینده رود
بازرس علی‌البدل
پرستیژ لند ایران
پرستیژ لند ایران
بازرس علی‌البدل
توسعه سرمایه گذاری سلامت ارم
توسعه سرمایه گذاری سلامت ارم
بازرس علی‌البدل
شهرک سلامت ارم
شهرک سلامت ارم
بازرس علی‌البدل
مجموعه تجاری تفریحی خورشید سپاهان
مجموعه تجاری تفریحی خورشید سپاهان
بازرس علی‌البدل
حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی
حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14785255
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۴/۵/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای ابوالفضل یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بمدت ۵ سال بعنوان اعضای هیأت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785263
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۴/۵/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای ابوالفضل یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر مؤسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528317
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۷/۴/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسام الدین قائم مقامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ ۷۰. xxx ریال به صندوق مؤسسه، به عنوان شریک به مؤسسه وارد شد. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: سیدامیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه ابوالفضل یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه سید حسام الدین قائم مقامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ ۷۰. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997656
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۸۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۹۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ باپرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق مؤسسه، به عنوان شریک به مؤسسه وارد شدند سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد افزایش یافت شرکا و سهم الشرکه آنها به شرح زیر است: مهردادشریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ابوالفضل یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه سیدامیرحسین ابطحی نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx یال سهم الشرکه آقایان سیدامیرحسین ابطحی نائینی , مهرداد شریعت زاده و ابوالفضل یوسفی به عنوان اعضاء هیات مدیره مؤسسه برای مدت سه سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997665
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۹۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. بندهای ۹ , ۵ , ۴ و ۱۰ ماده ۲۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید آقای مهرداد شریعت زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای ابوالفضل یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای سیدامیرحسین ابطحی نایینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند آقای سید امیرحسین ابطحی نائینی به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد واوراق تعهدآورمؤسسه ازقبیل قراردادها، چک، سفته، برات وسایر اوراق تجاری با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره ومهرمؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962764
آگهی تغییرات شرکت سما گستر اسپادان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۲۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا (حسابدار رسمی) به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین ابطحی نایینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862186
آگهی تغییرات شرکت مجموعه تجاری تفریحی خورشید سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۲ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای امیر حسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765412
آگهی تغییرات شرکت شهرک سلامت ارم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس وحسابرس مستقل اصلی و امیر حسین ابطحی نائینی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709346
آگهی تغییراتحسابرسی توسعه مدیریت دانا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۳/۱۲/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرحسین ابطحی نائینی به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه ازموسسه خارج گردید. آقای شاپور ملک پور به کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. ۳ خانم مهری براتی به کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از ۲ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: فرشته نوروزی ک. م xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال مهران پوریان ک. م xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300157
آگهی تغییرات شرکت پرستیژ لند‌ایران سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۷۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا ثبت xxx۷۳ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس و حسابرس مستقل اصلی و آقای سیدامیرحسین ابطحی نایینی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. صورت های مالی همراه با عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300164
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری سلامت ارم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۶۱۱۷ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۶۴۱۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه xxx۲ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی نوسعه مدیریت دانا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی وحسابرس مستقل وآقای امیر حسین ابطحی نایینی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12221845
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه زاینده رود سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۰۷۵۴ و‌شناسه‌ملی‌۱۰۲۶۰۴۱۶۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت صنعتی کاوه (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت واگن سازی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز (سهامی خاص)به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدامیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133621
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۱۷۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: اقای جمشید بسیج با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹. اقای مهدی طاهری با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین ماسه ریخته گری بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷. اقای محمد تلافی نوغانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر بشناسه ملیxxxxxxxxx۸۹. اقای سید احمد علوی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت هپکو صنعت واگن بشناسه ملیxxxxxxxxx۶۱. اقای جلال سبحانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه زاینده رودبشناسه ملیxxxxxxxxx۵۶. موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا بشناسه ملی بعنوان بازرس اصلی و اقای سید امیر حسین ابطحی نایینی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.ترازنامه وحساب سود وریان سال مالی ۹۲بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406843
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی شادران مهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۶۵۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱آقایان محمدرضا جبارزارع کدملیxxxxxxxxx۲۱، رسول جبارزارع کدملی xxxxxxxxx۱ وموقوفه حاج عبدالوهاب تهرانی به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند ـ ۲ موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ وآقای سید امیر حسین ابطحی نایینی کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ـ ۳روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392952
آگهی تغییرات شرکت سما گستر اسپادان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۲۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل متین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای علی یار مختاری شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای سید مصطفی صدر عاملی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شماره ثبت xxx۷۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای امیر حسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال xxx۲ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704492
آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شماره ثبت ۴۰۰۴ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی مؤسسه به نشانی تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی – خیابان شاه نظری،کوچه چهارم، شماره یک، واحد ۷،کدپستی xxxxxxxxx۸ و به مدیریت آقای سید امیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید. شعبه مؤسسه به نشانی اصفهان،خیابان چهارباغ بالا، مجتمع تجاری اداری اوسان، طبقه دوم، واحد xxx، کدپستی xxxxxxxxx۷ و به مدیریت آقای شاپور ملک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683252
آگهی تغییرات شرکت سنگ ساز رنان سهامی خاص شماره ثبت ۵۲۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۶۰۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۳ که در تاریخ ۸/۷/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییراتی بشرح ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می گردد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا شماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای امیرحسین ابطحی نائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ کفیل ثبت اسناد و املاک نطنز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618018
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان مدائن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد.
ـ آقایان حسین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، علی فرهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم مهتاب اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494491
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا شماره ثبت ۴۰۰۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای مهران پوریان فرزند علی شماره شناسنامه xxx اصفهان کد ملی xxxxxxxxx۸ و خانم فرشته نوروزی فرزند محمد علی شماره شناسنامه xxx۷ اهواز کد ملی xxxxxxxxx۶، هر یک بترتیب با پرداخت مبالغ xxx/xxx/xxxریال و xxx/xxx/۲۰ ریال بصندوق موسسه، بعنوان شرکای جدید وارد موسسه شدند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه موسسه مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می باشد که تماما توسط شرکا پرداخت شده است.
ـ شرکای فعلی و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می باشد: سید امیر حسین ابطحی نائینی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/xxx/xxx ریال، مهران پوریان کد ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx/xxx/xxx ریال، شاپور ملک پور کد ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx/xxx/۸۰ ریال، مهری براتی کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx/xxx/۲۰ ریال و فرشته نوروزی کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx/xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه و ماده ۸ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ـ ماده ۲۹ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سال مالی موسسه از روز اول مهر ماه هر سال آغاز و در روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می رسد. در سال اول تاسیس، آغاز سال مالی، تاریخ تشکیل موسسه است.
ـ خانم مهری براتی از عضویت در هیئت مدیره موسسه خارج شد و بجای ایشان، آقای مهران پوریان xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو جدید هیئت مدیره موسسه برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482155
آگهی تغییرات شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- موسسه حسابرسی متین خردمند به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سید امیر حسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ تعیین گردیدند ـ روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج کلیه آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید ـ اعضا هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی بشرح زیر انتخاب شدند شرکت واگن پارس سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت تامین اجزا واگن (تاو) سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای بهزاد عبداللهی بشماره ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490594
آگهی تغییرات شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۴۹۱۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ مؤسسه حسابرسی متین خردمند شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سید امیر حسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ تعیین گردیدند.
ـ روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج کلیه آگهی های شرکت تعیین گردید.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
ـ اعضا هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی بشرح زیر انتخاب شدند.
شرکت واگن پارس سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت تامین اجزا واگن (تاو) سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای بهزاد عبد اللهی بشماره ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1429072
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۸۰۶۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۹۹۹۹۳ پیرو آگهی شماره ۱۲۰۸۵/۹۲/۰۲ـ ۲۳/۴/۹۲
برابر مجوز شماره xxx۲۰/۴۱ـ ۲۶/۱۲/۹۲ سازمان خصوصی‎سازی دفتر نظارت و ارزیابی و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی متین خردمند بشماره ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیدامیرحسین ابطحی‎نائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی‎البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضای هیات‎مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای میرمجید رضویان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت مهندسی برق مشانیر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای امیر رستگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت واگن پارس سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای محمدعلی مهدی‎پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت نیروگاه برق سبز بینالود سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای سیدمصطفی میرسلیم بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت هواپیمایی ایران ایرتور سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای مصطفی نمازی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ بموجب صورتجلسه هیات‎مدیره مورخه ۲۸/۷/۹۲ آقای امیر رستگاری بعنوان رئیس هیات‎مدیره و آقای میرمجید رضویان به عنوان نایب رئیس هیات‎مدیره و آقای محمدعلی مهدی‎پور بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات‎مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب مجمع رسید.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492446
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید امیرحسین ابطحی نائینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxx۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398802
آگهی تغییرات شرکت نیمه هادی عماد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۸۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدامیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123076
آگهی تصمیمات در شرکت نوید آبادگران اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۷۱۹۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰ و ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ مسعود جلالی دهکردی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد رضا ایرانی دوست کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیجان ایروانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و سید خلیل ابطحی کد ملی xxxxxxxxx۸ و احسان سمنانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و هیئت مدیره اختیارات ماده ۴۶ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. ۲ـ موسسه حسابرسی متین خردمند با کد ملی xxxxxxxxx۶۵ و امیر حسین ابطحی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید؛ تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 692327
آگهی تصمیمات در شرکت جهاد تعاون اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۰۹۶۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: فتح اله غیور کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد عباس کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد شفیعی کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و شرکت سرمایه گذاری ابرار نصر به نمایندگی حسین پور سینا کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی و هاشم نصرالهی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیرهً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و سید امیر حسین ابطحی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9594960
آگهی تصمیمات در شرکت جهاد تعاون اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۰۹۶۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: فتح اله غیور کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد عباس کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد شفیعی کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و شرکت سرمایه گذاری ابرار نصر به نمایندگی حسین پور سینا کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی و هاشم نصرالهی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیرهً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و سید امیر حسین ابطحی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680625
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نوید اباد گران اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۷۱۹۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و امیر حسین ابطحی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10102250
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نوید اباد گران اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۷۱۹۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و امیر حسین ابطحی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10111290
آگهی تصمیمات در شرکت نارین نیرو سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۱۷۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۴/۴ و ۲۲/۶/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ - رضا حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و عباس پهلوان نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تابان نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حسین حسن پور مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت آذر فلزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ۲ - موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای امیرحسین ابطحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۷/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10123330
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمد سبحان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۵۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۳۲۱۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای سیدامیرحسین ابطحی نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319998
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سما گستر اسپادان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۲۲۴۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۳/۹۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقایان امیر حسین ابطحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620844
آگهی تصمیمات در شرکت نوید آبادگران اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۷۱۹۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴ و ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ مسعود جلالی دهکردی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمدرضا ایرانی دوست به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیجان ایروانی محمد‌آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و سید محمد لاله زار به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و احسان سمنانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. هیئت مدیره ماده ۴۶ اساسنامه را بعنوان اختیارات مدیرعامل به مدیرعامل تفویض نمود.

۲ـ موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای امیرحسین ابطحی نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 582220
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت همکاران سیستم اصفهان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۰۵۶ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۷۹۸۲۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱/۳/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ و کدپستیxxxxxxxxx۷ و آقای سید امیرحسین ابطحی نائینی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت درتاریخ۷/۴/xxx۰ تکمیل گردید.
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711245
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد تندر سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۱۱۷۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲ و ۱/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان حسین باطنی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و عیسی صراف زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسداله باباحاجی میبدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸۳ بسمت مدیرعامل و محمدقلی زاهدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و مسعود یزدانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین پاکدل به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و سهراب رحیمیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس و در غیاب رئیس با امضای آقای حسین پاکدل و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مندرج در صورت جلسه ۴/۷/xxx۵ مجدداً به مدیرعامل تفویض گردید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای امیرحسین ابطحی نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10181950
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان موسسه غیرانتفاعی ورزشی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۱۶۶۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۳/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و سید امیر حسین ابطحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۲/۸۹ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9974029
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه‌گذاری ابرار نصر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۱۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۶۶۸۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و آقای سید امیر‌حسین ابطحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10303943
آگهی تغییرات شرکت فراز راه معین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای سید امیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064780
آگهی تغییرات در شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۴۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۱۵۵۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/xxx۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ موسسه غیرانتفاعی ورزشی ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای حکم اله بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای اصغر دلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی خانم فرشته سموعی به شما ره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت آذرنگ فولاد اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای غلامرضا شیران به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وکدپستی xxxxxxxxx۷ و شرکت مهندسی مرآت پولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای عبداله صالحی فروز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و سید امیر حسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وکدپستی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای حکم اله بابایی را به سمت هیئت مدیره آقای اصغر دلیلی را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرشته سموعی را به سمت منشی شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و برداشت از حسابهای بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده_است ۴ ترازمالی سال xxx۷ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۸/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10227907
آگهی تغییرات در شرکت جهاد تعاون اصفهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۰۹۶۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۲۴/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده_است: ۱) آقایان فتح اله غیور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و هاشم نصرالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمد عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره و آقای محمد طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی البدل شرکت برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای امیرحسین ابطحی و شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲) هیات مدیره از بین خود آقای فتح اله غیور را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای هاشم نصرالهی را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد شفیعی فرزند بمانعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده_است. ۴) تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010797
آگهی تصویب ترازنامه وانتخاب بازرسان شرکت نوید آبادگران اصفهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۲۶۹۷ و شماره ملی ۱۰۲۶۰۳۳۷۱۹۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای امیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201913
آگهی تغییرات شرکت فرمان خودرو سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۹۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱) شرکت تعاونی اعتبار کارکنان جهاد کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای مسعود جلالی و شرکت تابان نیرو سپاهان به سهامی خاص به نمایندگی آقای اصغر مالکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و آقای رضا حاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سید قاسم قاسمی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و عزیزالله ملکی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و امیر حسین ابطحی نائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای مسعود جلالی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عزیزالله ملکی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید قاسم قاسمی نیا را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۳) روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده_است. ۴) تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10525533
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سما گستر اسپادان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۳۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۲۲۴۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۵/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای امیر حسین ابطحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10062069
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت خدمات بیمه‌ای مهرآفرین سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۷۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۰۲۵۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۲۵/۲/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای سید امیر حسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا جهت آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. آقای محمد شفیعی فرزند بمانعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده جهاد تعاون به جای اقای مهدی طاهری به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10676689
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سازه حفار زاینده رود سهامی خاص،‌ ثبت شده بشماره ۲۳۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۸۷۹۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۹۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای سیدامیر حسین ابطحی نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10690738
آگهی تغییرات شرکت اکتشافی معدنی زرکاوان ارسباران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۳۴۰۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیات‌مدیره مورخ ۱۹/۲/۸۹ و ۳۰/۳/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای امیرحسین‌ابطحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده‌است. ۲ـ آقای علی‌رضادژپروردرخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به جای آقای علی‌یزدانی به نمایندگی شرکت تکادو برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و در سایر سمتها و حق امضاء تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10836783
آگهی تصمیمات در شرکت خدمات بیمه‌ای مهرآفرین سپاهان سهامی‌خاص، ثبت‌شده به‌شماره ۲۷۳۰۱ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۸۰۲۵۰
برابر صورتجلسات مجمع‌ عمومی عادی و هیأت‌مدیره مورخ ۱۷/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان محمد شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت‌مدیره و اصغر عباد به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب‌رئیس هیأت‌مدیره و علیرضا شیروانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و مهدی طاهری به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و احمد جفاری به کدملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیأت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره یا نائب‌رئیس هیأت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت‌مدیره می‌باشد اختیارات وی مطابق مصوبات صورتجلسه مورخ ۳۰/۳/xxx۸ به قوت خود باقی می‌باشد. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای امیرحسین ابطحی نائینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10852602
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سما گستر اسپادان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۳۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۲۲۴۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۸ که در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ واصل گردیده؛ تراز‌نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین ابطحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11333864
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فرمان خودرو سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۹۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۴/۹۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای امیر حسین ابطحی نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل در تاریخ ۱۳/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11374654
آگهی تغییرات در موسسه غیر انتفاعی ورزشی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ثبت شده بشماره ۱۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۱۶۶۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۲/۸۶ و مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۸۶ و مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۵/۸۷ و مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۷/۸۸ و باستناد نامه شماره xxx۲/۵/xxx مورخ ۱۰/۵/۸۹ اداره کلیه تربیت بدنی استان اصفهان تغییرات زیر در موسسه نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ اساسنامه جدید موسسه در سه فصل ۳۶ ماده و ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

۲ـ موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx۷ و آقای محمد حداد خوشکار بترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل برای سال ۸۶ انتخاب شدند. روزنامه ایران جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شده است.

۳ـ تراز مالی سال ۸۶ تصویب شد و موسسه حسابرسی سپاهان تراز بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین ابطحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال ۷۸ انتخاب شدند روزنامه ایران جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال ۸۷ تصویب شد و موسسه حسابرسی سپاهان تراز بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین ابطحی بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال ۸۸ انتخاب شدند روزنامه ایران جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11541877
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت همکاران سیستم اصفهان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۰۵۶و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۷۹۸۲۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱/۳/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۷ و کدپستیxxxxxxxxx۷ و آقای سید امیرحسین ابطحی‌نائینی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل‌فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت درتاریخ۷/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11686515
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت جهاد تعاون اصفهان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۱۰۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۲۰۹۶۱
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۲۳/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۷ و امیرحسین ابطحی نائینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۵/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11692339
آگهی تصمیمات در شرکت اکتشافی معدنی زرکاران ارسباران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۳۴۰۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۰ و ۱۵/۰۴/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان دونگ بینگ هویی بشماره ملی xxxxxxxxxxxxxxx بنمایندگی شرکت جیانگ زی اییدا بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا دژپرور درخشان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین امامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت ذغالسنگ نگین طبس بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت مدیرعامل و ووجون هوا بشماره ملی xxxxxxxxxxxxxxxxxx۱ و احمد اثنی عشری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از آقایان دونگ بینگ هویی و یا ووجون هوا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۲۲/۰۷/xxx۵ می‌باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای امیرحسین ابطحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علیالبدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۰۸/۰۸/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات