همایون فرزانه

همایون فرزانه

کد ملی 004578xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
145
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14813044
آگهی تغییرات شرکت درمان یار آنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای سیدمحمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای همایون فرزانه کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای پیام دین دوست کد ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال به سمت اعضا هیأت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14813047
آگهی تغییرات شرکت درمان یار آنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۰۹۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای سید محمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رییس هیأت مدیره، آقای همایون فرزانه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای پیام دین دوست کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای هادی همایون کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل با یکی از اعضای هیأت مدیره و یا دو تن از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14812148
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آفای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از شرکا عضو هیأت مدیره و آقای سید رضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضا هیأت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره و یا در غیاب مدیرعامل به امضا مشترک ۲ نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14812169
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای پبام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785310
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید مهرجوی مژدهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل ) و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد. هیات مدیره شرکت بخشی از اختیارات خود در ماده ۴۴ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ـ اجرای تصمیمات مجمع عمومی ۲ ـ امور اداری شرکت از هر قبیل ۳ ـ حفظ اموال و دارائی شرکت و تنظیم دفاتر قانونی و محاسباتی طبق اصول فنی و تهیه ترازنامه سالیانه ۴ ـ تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انعام و هزینه ها در حد بودجه مصوب ۵ ـ رسیدگی به محاسبات و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ۶ ـ تهیه آئین نامه های مورد نیاز شرکت ۷ ـ نمایندگی شرکت در کلیه ادارات، سازمان ها و دوائر دولتی و غیر دولتی اعم از اداری و قضائی و انجام تشریفات قانونی ۸ ـ حق دعوی و دفاع از دعاوی چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات اعم از رجوع بدادگاههای صالحه و دعوی جعل و جوابگوئی از دعاوی جعل و تعیین وکیل در توکیل و دادن اختیارات لازم بنامبردگان و عزل آنها ۹ ـ ادای دیون و وصول مطالبات شرکت ۱۰ ـ پیشنهاد تعیین حکم و کارشناس و مصدق پس از تصویب هیئت مدیره ۱۱ ـ پیشنهاد قطع و فصل دعاوی با حق سازش پس از تصویب هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14681489
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پخش آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد آقای همایون فرزانه کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد آقای سیدمحمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد آقای حامد عربیان کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد . لیست شرکا پس از افزایش سرمایه : آقای محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ میزان xxxxxxxxx۰ ریال آقای همایون فرزانه کدملی xxxxxxxxx۳ میزان xxxxxxxxx۰ ریال آقای سیدمحمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ میزان xxxxxxxxx۰ ریال آقای حامد عربیان کدملی xxxxxxxxx۳ میزان xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568598
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پیام دیندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره پیام دیندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ابوالفتح صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمود نجفی عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد . هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره ۳ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره ۴ عزل و نصب کلیه کارکنان ( بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیما کار میکنند ) شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد ، انعام و پاداش و پورسانت ، ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفا در چارچوب بودجه شرکت . ۵ پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای ( منضم به توجیه اقتصادی ) به هیئت مدیره ۶ پیشنهاد سرمایه گذاری ( ایجاد پروژه ، طرح توسعه در شرکتهای گروه ، مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی ، خرید سهام شرکتها ، افزایش سرمایه در شرکتها ی گروه ، خرید ساختمان و دارایی ثابت برای شرکت ، تاسیس شرکت و . . . ) به هیئت مدیره . ۷ پیشنهاد انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای شرکتهای گروه به هیئت مدیره ۸ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات ۱۰ اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات ، برای کالاهایی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند_داشت . ( در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و بودجه شرکت ) ۱۱ پیشنهاد ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع ۱۲ انجام هزینه‌ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت ۱۳ پیشنهاد درج میزان استهلاک دارائیها در حسابهای شرکت به هیئت مدیره ۱۴ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت ۱۵ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۶ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره ۱۷ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره ۱۸ پیشنهاد ذخایر ( مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی ، مطالبات مشکوک الوصول و . . . ) به هیئت مدیره ۱۹ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره ۲۰ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره ، در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود . ۲۱ غیراز موارد فوق ، بقیه امور شرکت در چارچوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478130
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پرشیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۰۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۳۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مصطفی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند . کلیه اسناد ، مدارک و اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضا هیأت مدیره ، یا دو تن از اعضا هیأت مدیره ، یا مدیر عامل همرا با آقای علیرضا پور عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضا هیأت مدیره و یا یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با آقای علیرضا پورعباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478134
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پرشیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۰۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند : آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478140
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پرشیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۰۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی بشری کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxx. xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید . آقای همایون فرزانه با کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت ۲. xxx. xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۲. xxx. xxx ریال کاهش داد . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱۰. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد . اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد : آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای ۲. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14347253
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پرشیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۰۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد. ـ آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد. ـ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ها بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: ـ آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای همایون فرزانه به شماره ملیxxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای علی بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342688
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پخش آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به موجب سند صلح شماره xxx۶۵ مورخه ۱/۸/xxx۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره xxx تهران تمامی سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال را به سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به مبلغ xxxxxxxxx ریال و حامد عربیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به مبلغ xxxxxxxxx ریال و محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به مبلغ xxxxxxxxxریال و همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به مبلغ xxxxxxxxx ریال منتقل و از شرکت خارج گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس از نقل و انتقال سهم الشرکه: محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه حامد عربیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342707
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پخش آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و حامد عربیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342725
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پخش آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۴۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیات مدیره ـ سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رییس هیات مدیره ـ همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره ـ حامد عربیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل به همراه رییس یا نایب رییس هیات مدیره، یا در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رییس هیات مدیره یا نایب رییس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14309401
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نویان فارمد درتاریخ ۲۱/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات آی تی، تجارت الکترونیک، خرید و فروش از طریق اینترنت، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای طراحی نرم افزارهای کاربردی رایانه ای غیرفرهنگی و غیرهنری، مشاوره و نظارت فنی بر اجرای طرحهای انفورماتیکی، ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی صفحات وب، تهیه تولید توزیع و بسته بندی و خرید و فروش و پخش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص کلیه تجهیزات وماشین آلات و قطعات و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی آزمایشگاهی و بیمارستانی به صورت مستقیم و آنلاین، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، برپائی غرفه و شرکت درکلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و یا خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام فعالیتهای مرتبط با کسب و کارهای سلامت محور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، امیرآباد ، بلوار آزادگان ، خیابان بیست و پنجم غربی ، پلاک ۶۵ ، ساختمان غدیر شماره ۲درمان یاب ، طبقه چهارم ، واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۰۹/۰۸/xxx۷ نزد بانک ملت شعبه آذرنوش با کد xxx۴۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا نجاتیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای امین قوام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پری ناز حیدرلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246543
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص درمان یاب پخش مهر آریا درتاریخ ۱۴/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید بسته بندی پخش و توزیع سراسری انواع محصولات و فرآورده های دارویی، غذایی، تجهیزاتی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، مکمل های دارویی و غذایی، بهداشتی و آرایشی، پروتئینی، ویتامینی، انجام فعالیتهای بازاریابی کالا، خدمات انبارداری و هم چنین خرید و فروش واردات و صادرات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و یا از طریق عقد قرارداهای داخلی و یا بین الملی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ امیرآباد ـ بلوار آزادگان ـ خیابان بیست و پنجم غربی ـ پلاک ۶۵ ـ ساختمان غدیر شماذه ۲درمان یاب ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxxxxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰ مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ نزد بانک ملت شعبه آذرنوش با کد xxx۴۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حامد عربیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل به همراه رییس یا نایب رییس هیات مدیره، ویا مدیرعامل به همراه دو نفر از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رییس هیات مدیره یا نایب رییس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14224866
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸به سمت عضو هیئت مدیره وآقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان پورنخعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک ازآقایان سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملیxxxxxxxxx۸ و سید عبدالرضا حجازی فرهمند با شماره ملی xxxxxxxxx۲ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی و یا امضاءآقای سید عبدالرضا حجازی فرهمند همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198188
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عبدالرضا حجازی فرهمند با شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از شرکاء شرکت به عنوان مدیرعامل و آقایان: محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171580
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالمطلب مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14158037
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای محمد بشری شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای همایون فرزانه شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای سیدرضا شفیعی شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای محمد بشری شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدرضا شفیعی شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای همایون فرزانه شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای پیام دین دوست شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14126479
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیات مدیره، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، امین بلاغی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل(خارج از اعضاء هیات مدیره) همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیات مدیره، ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیات مدیره، پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا به اتفاق امضاء سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره یا با امضاء هر عضو هیات مدیره به اتفاق امضاء سیدحسین سیدشفیعی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14123064
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: همایون فرزانه کد ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت xxxxxxxxx۰۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. آقای سیدرضا شفیعی با کد ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت xxxxxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۴ در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سایر شرکا پس از کاهش سرمایه: آقای محمد بشری ش م xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14119894
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد حسینی به شمارملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا پورعباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل خارج از اعضا انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیر عامل با یکی از اعضا هیات مدیره یا ۲تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061023
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک از آقایان سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالمطلب مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی یا آقای عبد المطلب مرادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056857
آگهی تغییرات شرکت درمان یار آنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ آقای سیدمحمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ آقای همایون فرزانه کدملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا پورعباسی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056865
آگهی تغییرات شرکت درمان یار آنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۰۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید محمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای همایون فرزانه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای هادی همایون کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضا به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مشترک مدیر عامل با یکی از اعضای هیات مدیره و یا دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024327
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: «آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به ریاست هیات مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای امین بلاغی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ – امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره یا با امضاء هر عضو هیات مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سید شفیعی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013258
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان پورنخعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک ازآقایان سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالمطلب مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا و یا با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به اتفاق امضا آقای سیدحسین سیدشفیعی و یا امضا آقای عبدالمطلب مرادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14010244
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میرعلی چاوش زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای پیام دیندوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای ناصر ریاحی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های دولتی و مراجع قضایی و ثبتی. ۲ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات از طریق مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده ۲ اساسنامه شرکت (با در نظر گرفتن آئین نامه معاملات). ۳ مبادرت و اقدام به ثبت هر گونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هر گونه حق الامتیاز و حق کسب پیشه (سرقفلی) و فروش و واگذاری آن‌ها. ۴ اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هر گونه استقراض با هر مدت و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد (در چهارچوب بودجه مصوبه). ۵ طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن کلیه اختیارات مذکور در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب xxx۹ تامین اموال طرف‌های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به و مطالبات شرکت ازمحکومین و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی یا وکیل و اعطای حق توکیل غیر. ۶ تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه‌های موجود. ۷ استخدام، نصب وعزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق ودستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی. ۸ اقدام به افتتاح حساب در بانک‌های داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه دررابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت با رعایت امضاهای مجاز. ۹ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضاء و یا امضاهای مجاز. ۱۰ تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. ۱۱ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. ۱۲ انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و مستاجره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر به رای صادره یا اجرای آن. ۱۳ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها. ۱۴ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. ۱۵ پیشنهاد نمودار و ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. ۱۶ انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. ۱۷ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006039
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای امیر احمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب آقای سیدحسین سیدشفیعی با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر عضو هیئت مدیره شرکت می‌باشد. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ انجام کلیه امور تجاری شرکت بر اساس بودجه مصوب ۳ انعقاد انواع و اقسام قراردادها طبق بودجه مصوب ۴ وصول وجوه حاصل از عملیات تجاری شرکت و هر نوع مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۵ مذاکره و دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها پس از تصویب هیئت مدیره ۶ واردات و صادرات هرگونه محصولات دارویی و انواع وسایل و تجهیزات پزشکی و کلیه محصولات بهداشتی و دارویی بر اساس بودجه مصوب ۷ پیشنهاد ایجاد و حدف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره ۸ پیشنهاد آئین نامه‌ها ی داخلی شرکت به هیئت مدیره ۹ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیما کار می‌کنند) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفا در چارچوب بودجه شرکت. ۱۰ پیشنهاد شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت به هیئت مدیره ۱۱ پیشنهاد ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت با اشخاص حقوقی و حقیقی به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی، تعیین وکیل به این منظور به هیئت مدیره ۱۲ پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای (منضم به توجیه اقتصادی) به هیئت مدیره ۱۳ انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره یا حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت و بودجه مصوب ۱۴ انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه، مزایده در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب ۱۵ اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات برای کارهایی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند_داشت (در چارچوب بودجه شرکت) ۱۶ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۷ رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیرمنقول شرکت و قبول رهنیه و وثیقه در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ۱۸ ظهر نویسی و تضمین‌های تجاری، صدور برات و حوالجات در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ۱۹ پیشنهاد قبول نمایندگی شرکت‌های خارجی و داخلی و انجام هر گونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها، واگذاری نمایندگی و عاملیت شرکت به دیگران به هیئت مدیره ۲۰ ا انجام هزینه‌ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت ۲۱ تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت ۲۲ تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و نیز ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تسلیم آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت ۲۳ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره ۲۴ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد xxx. xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره ۲۵ پیشنهاد احتساب دخایر (مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، کاهش ارزش موجودیها، کاهش ارزش سرمایه گذاریها، مطالبات مشکوک الوصول و ….) به هیئت مدیره ۲۶ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. ۲۷ کلیه قرارداها منعقده بین شرکت و اشخاص حقوقی و حقیقی برای اجرای عملیات تجاری و غیرتجاری شرکت می‌باید با دو امضای (صاحبان امضاء شرکت) مدیرعامل واحدی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره انجام گردد. ۲۸ به غیراز موارد فوق، بقیه امور شرکت در چهار چوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999061
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999162
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و خانم رقیه زارع کمالی مسلک با شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863154
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای پیام دیندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت تا پایان دوره تصدی هیأت مدیره، انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقا و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود، - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره - عزل و نصب کلیه کارکنان (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیما کار میکنند) شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت، ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفا در چارچوب بودجه شرکت. - پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای (منضم به توجیه اقتصادی) به هیئت مدیره - پیشنهاد سرمایه گذاری (ایجاد پروژه، طرح توسعه در شرکتهای گروه، مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی، خرید سهام شرکتها، افزایش سرمایه در شرکتها ی گروه، خرید ساختمان و دارایی ثابت برای شرکت، تاسیس شرکت و …) به هیئت مدیره. - پیشنهاد انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای شرکتهای گروه به هیئت مدیره - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات - اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات، برای کالاهایی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند_داشت. (در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و بودجه شرکت) - پیشنهاد ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع - انجام هزینه‌ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت - پیشنهاد درج میزان استهلاک دارائیها در حسابهای شرکت به هیئت مدیره - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره - پیشنهاد ذخایر (مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، مطالبات مشکوک الوصول و …) به هیئت مدیره - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. - غیراز موارد فوق، بقیه امور شرکت در چارچوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836475
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای امیر احمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب آقای سید حسین سید شفیعی با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر عضو هیئت مدیره شرکت می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیلبه مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. انجام کلیه امور تجاری شرکت بر اساس بودجه مصوب انعقاد انواع و اقسام قراردادها طبق بودجه مصوب وصول وجوه حاصل از عملیات تجاری شرکت و هر نوع مطالبات و پرداخت دیون شرکت مذاکره و دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها پس از تصویب هیئت مدیره واردات و صادرات هرگونه محصولات دارویی و انواع وسایل و تجهیزات پزشکی و کلیه محصولات بهداشتی و دارویی بر اساس بودجه مصوب پیشنهاد ایجاد و حدف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره پیشنهاد آئین نامه‌ها ی داخلی شرکت به هیئت مدیره عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیما کار می‌کنند) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفا در چارچوب بودجه شرکت. پیشنهاد شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت به هیئت مدیره پیشنهاد ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت با اشخاص حقوقی و حقیقی به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی، تعیین وکیل به این منظور به هیئت مدیره پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای (منضم به توجیه اقتصادی) به هیئت مدیره انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره یا حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت و بودجه مصوب انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه، مزایده در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات برای کارهایی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند_داشت (در چارچوب بودجه شرکت) افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهنیه و وثیقه در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ظهر نویسی و تضمین‌های تجاری، صدور برات و حوالجات در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره پیشنهاد قبول نمایندگی شرکت‌های خارجی و داخلی و انجام هر گونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها، واگذاری نمایندگی و عاملیت شرکت به دیگران به هیئت مدیره ا انجام هزینه‌ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و نیز ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تسلیم آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد xxx. xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره پیشنهاد احتساب دخایر (مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، کاهش ارزش موجودیها، کاهش ارزش سرمایه گذاریها، مطالبات مشکوک الوصول و ….) به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. کلیه قرارداها منعقده بین شرکت و اشخاص حقوقی و حقیقی برای اجرای عملیات تجاری و غیر تجاری شرکت می‌باید با دو امضای (صاحبان امضاء شرکت) مدیرعامل واحدی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره انجام گردد. به غیر از موارد فوق، بقیه امور شرکت در چهار چوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816884
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به ریاست هیئت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امین بلاغی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره یا با امضاء هر عضو هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741156
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم رقیه زارع کمالی مسلک با شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره تا پایان دوره مدیریت هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718016
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجید مهرجوی مژدهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره تا پایان دوره مدیریت هیات مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضائ یکی از اعضاء هیات مدیره یا باتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718043
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت ریاست هیات مدیره و آقای همایون فرزانه شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان: پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره تا پایان دوره مدیریت شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718061
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای پژمان پورنخعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل آقای پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضوهیئت مدیره آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضوهیئت مدیره آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضوهیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک ازآقایان سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالمطلب مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره متفقا و یا با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به اتفاق امضاآقای سیدحسین سیدشفیعی و یا آقای عبدالمطلب مرادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13709850
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میرعلی چاوش زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای پیام دیندوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای ناصر ریاحی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13709868
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضوهیئت مدیره ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل باتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر عضو هیئت مدیره و یا با امضاء آقای امیراحمد سالاریان همراه با مهر شرکت می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715579
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت دارو پلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تا پایان دوره مدیریت هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715586
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود نجفی عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضوء هیئت مدیره و پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک از آقایان سیدحسین سیدشفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالمطلب مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضوء هیئت مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی یا آقای عبد المطلب مرادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712780
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیات مدیره ۲ آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رییس هیات مدیره ۳ آقای سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره ۴ آقای سید مصطفی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء با امضا دو تن از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662390
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پخش آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری با کد ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد آقای همایون فرزانه با کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد آقای سیدرضا شفیعی با کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد آقای سیدمحمدحسینی با کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح فوق الذکر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636246
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمود نجفی عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و میرعلی چاوش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل و پیام دیندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضوء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623581
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به ریاست هیات مدیره حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره قادر صمدنژاد ایوریقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد ملی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300131
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ و همایون فرزانه کدملی xxxxxxxxx۳ و سیدمحمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال به عنوان اعضائ هیئت مدیره انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس یعقوبی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287322
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: «آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای امین بلاغی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283623
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پخش آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۴۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدبشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیئت مدیره آقای سیدمحمدحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدرضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد عربیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل به همراه رییس یا نایب رییس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه دو نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رییس هیئت مدیره یا نایب رییس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254273
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای محمد بشری ک. م xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای سید رضا شفیعی ک. م xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای همایون فرزانه ک. م xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ به xxxxxxxxxxxx ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می‌گردد. ضمنا هیئت مدیره از بین خود یکنفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل را از بین خود یا خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب و همچنین میتواند برای اعضاء خود سمتهای دیگر تعیین نماید. در نتیجه ماده ۱۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نام شرکاء میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد آقای محمد بشری ک. م xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید رضا شفیعی ک. م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای همایون فرزانه ک. م xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201309
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به ریاست هیات مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عبدالمطلب مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت تا پایان دوره مدیریت انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201319
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ با نمایندگی آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201339
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین بلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و پیام دیندوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175758
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با کدملی xxxxxxxxx۵ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای قادر صمدنژاد ایوریقی همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری شرکت با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا آقای قادر صمدنژاد ایوریقی همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100026
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پخش آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۴۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیأت مدیره آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سیدرضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حامد عربیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مشترک مدیر عامل به همراه دو نفر از اعضا هیأت مدیره، یا در غیاب مدیر عامل با امضا ثابت رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیأت مدیره به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065656
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به ریاست هیأت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای محمدصادق مذهبیان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061283
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱ با نمایندگی همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061286
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. پیام دین دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره. قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل باتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره باتفاق امضاء آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی xxxxxxxxx همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر عضو هیئت مدیره و یا با امضاء آقای امیراحمد سالاریان همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027801
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ و بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027824
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018396
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به ریاست هیأت مدیره، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و پویا فرهت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و پیام دیندوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و قادر صمدنژاد ایوریقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018400
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهستان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت بهستان پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ با نمایندگی آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت بهستان تولید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای محمود نجفی عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018406
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیأت مدیره آقای عبدالمطلب مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیأت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005530
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پخش آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxxxxx ریال از سهم الشرکه خود را طبق سند صلح به شماره xxx۵۷ مورخ ۰۲/۰۴/۹۵ دفتر اسناد رسمی xxx تهران و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال از سهم الشرکه خود را طبق سند صلح به شماره xxx۵۶ مورخ ۰۲/۴/۹۵ دفتر اسناد رسمی xxx تهران به آقای سیدرضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ منتقل نمودند و آقای حمیدرضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال طبق سند صلح به شماره xxx۵۸ مورخ ۰۲/۰۴/۹۵ دفتر اسناد رسمی xxx تهران به آقای سیدرضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ منتقل نمود و از شرکت خارج گردید. در نتیجه در سرمایه شرکت هیچگونه تغییری حاصل نگردید و میزان سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می‌باشد: محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سیدرضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896017
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای همایون فرزانه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای سید محمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره یا امضای یک تن از اعضای هیئت مدیره به همراه امضای آقای محمد جواهری محمدی خارج از اعضای هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12886364
آگهی تغییرات شرکت درمان یار آنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۰۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید محمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای همایون فرزانه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای هادی همایون کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا رییس هیأت مدیره همراه با آقای همایون فرزانه به عنوان عضو هیأت مدیره , یا آقای محمد بشری به عنوان رییس هیأت مدیره همراه با آقای سیدمحمد حسینی به عنوان نایب رییس هیأت مدیره , یا آقای محمد بشری به عنوان رییس هیأت مدیره همراه با آقای هادی همایون به عنوان مدیرعامل , یا آقای هادی همایون به عنوان مدیرعامل همراه با آقای سیدمحمد حسینی به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و یا آقای هادی همایون به عنوان مدیرعامل همراه با آقای همایون فرزانه به عنوان عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12886369
آگهی تغییرات شرکت درمان یار آنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتند از: آقای محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ آقای سیدمحمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ وآقای همایون فرزانه کد ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس یعقوبی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747659
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای همایون فرزانه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل - آقای سید محمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضا آقای محمد بشری به عنوان رییس هیأت مدیره همراه با آقای همایون فرزانه به عنوان نایب رییس هیات مدیره , یا آقای محمد بشری به عنوان رییس هیأت مدیره همراه با آقای سیدمحمد حسینی به عنوان عضو هیأت مدیره و یا آقای همایون فرزانه به عنوان نایب رییس هیأت مدیره همراه با آقای سیدمحمد حسینی به عنوان عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725084
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پخش آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۴۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید رضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره، یا در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644926
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ولیان دارو در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۴ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:مشاوره، تهیه و تولید، پخش و توزیع، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع داروهای مجاز و مکمل های داروئی و غذائی مورد نیاز انسان و دام و مواد اولیه آنها و تجهیزات و وسایل پزشکی، دندانپزشکی، ارتوپدی و محصولات بهداشتی و داروئی و سایر کالاهای بازرگانی مجاز. در صورت لزوم پس از دریافت مجوزهای لازم. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت:تهران - تقاطع خیابان ملاصدرا و کردستان، کردستان رو به شمال بعد از خیابان زاینده رود بن بست یکم پلاک ۱ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت:مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به یکهزار سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۲۸,xxx مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ نزد بانک کشاورزی شعبه میدان توحید تهران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت :. ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۲. حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ۳. همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و ۴. امین بلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۲(خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء:کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از هرنوع آن با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشلن با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل:شهاب خورسند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12634884
آگهی تغییرات شرکت درمان ياب دارو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۶۱۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقای محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره -آقای همایون فرزانه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره -آقای سید محمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره -آقای سید مصطفی حسینی کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضا به سمت مدیر عامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضا آقای محمد بشری به عنوان رییس هیات مدیره همراه با آقای امیرحسین معینی زندی خارج از اعضای هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱,یا آقای محمد بشری به عنوان رییس هیات مدیره همراه با یکی از اعضای هیات مدیره, یا آقای همایون فرزانه نایب رییس هیات مدیره همراه با آقای امیرحسین معینی زندی خارج از اعضای هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و یا آقای همایون فرزانه نایب رییس هیات مدیره همراه با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12634900
آگهی تغییرات شرکت درمان ياب دارو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۶۱۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هیئت مدیره عبارتند از: -آقای محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ -آقای همایون فرزانه کدملی xxxxxxxxx۳ -آقای سید محمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12634913
آگهی تغییرات شرکت درمان ياب پخش آريا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای سید رضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12500004
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم رقیه زارع کمالی مسلک با شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳، ناصر ایوبیان اشتهارد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری شرکت با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می باشد ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره ـ عزل و نصب کلیه کارکنان (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیماً کار می کنند) شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت، ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفاً در چارچوب بودجه شرکت. ـ پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه ای برای انجام پروژه های شرکت ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات ـ اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات، برای کالاهائی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند داشت. (در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و بودجه شرکت) ـ پیشنهاد ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع ـ خرید دارائی های ثابت و انجام هزینه ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت ـ تحصیل اعتبار از بانکها در چارچوب بودجه نقدی مصوب شرکت ـ پیشنهاد درج میزان استهلاک دارائیها در حسابهای شرکت به هیئت مدیره ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. ـ غیراز موارد فوق، بقیه امور شرکت در چارچوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12500007
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷، همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳، ناصر ایوبیان اشتهارد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431080
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی بلوچستانی اصل با کد ملی xxxxxxxxx۴ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و پیام دیندوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری شرکت با مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت می باشد. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۴۰ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره عزل و نصب کلیه کارکنان (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیماً کار می کنند) شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت، ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفاً در چارچوب بودجه شرکت. پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه ای برای انجام پروژه های شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات، برای کالاهائی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند داشت. (در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و بودجه شرکت) پیشنهاد ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع خرید دارائی های ثابت و انجام هزینه ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت تحصیل اعتبار از بانکها در چارچوب بودجه نقدی مصوب شرکت پیشنهاد درج میزان استهلاک دارائیها در حسابهای شرکت به هیئت مدیره تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431094
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان همایون فرزانه با کد ملی xxxxxxxxx۳، محمود نجفی عرب با کد ملی xxxxxxxxx۷، پیام دیندوست با کد ملی xxxxxxxxx۸، حسین کاشف حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۷و شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با کد ملی xxxxxxxxx۵به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374417
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پخش آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری ش م xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxxxxx۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای همایون فرزانه ش م xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxxxxx۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به میزان xxxxxxxxx۰ریال افزایش داد. آقای سیدمحمدحسینی ش م xxxxxxxxx۰۳ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای حمیدرضا محمدی ش م xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای سیدرضا شفیعی ش م xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxxریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح فوق میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295953
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. و آقای سیدرضا شفیعی با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. و آقای همایون فرزانه با پرداختxxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد. لیست بعد از افزایش بشرح زیر است ـ آقای محمد بشری ش ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای سیدرضا شفیعی ش ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای همایون فرزانه ش ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291839
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای محمدرحیم حاتمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و نیز آقایان: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12283389
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، محمد حجت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶، همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269638
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۸۷۷۶۰ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقاً یا با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی مذکور همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء آقای قادر صمدنژاد ایوریقی همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12230009
آگهی تغییرات شرکت توسعه مکانیزه نوین‌آوران با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۳۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ـ پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150571
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ پیام دیندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی قادر صمد نژاد ایوریقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150575
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ پیام دیندوست با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل ـ قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء امیراحمد سالاریان به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098509
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما‌ایرانیان سهامی‌خاص به شماره‌ ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با کدملی xxxxxxxxx۱ـ آقای حسین کاشف حقیقی با کدملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای محمود نجفی عرب با کدملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای همایون فرزانه با کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12094410
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب دارو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۱۷۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای همایون فرزانه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ـ آقای سید محمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا آقای محمد بشری به عنوان رییس هیات مدیره همراه با آقای امیرحسین معینی زندی خارج از اعضای هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱, یا آقای محمد بشری به عنوان رییس هیات مدیره همراه با یکی از اعضای هیات مدیره, یا آقای همایون فرزانه نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با آقای امیرحسین معینی زندی خارج از اعضای هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و یا آقای همایون فرزانه نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716678
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ناصرریاحی باشماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی باشماره ملی xxxxxxxxx۷ و پیام دین دوست باشماره ملی xxxxxxxxx۸ و همایون فرزانه باشماره ملی xxxxxxxxx۳ ومحمود نجفی عرب باشماره ملی xxxxxxxxx۷، به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716700
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصرریاحی باشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره همایون فرزانه باشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره پیام دین دوست باشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ امضا کلیه اوراق واسناد مالی وتعهدآور شرکت ازهرنوع آن بامدیرعامل به اتفاق امضا یکی دیگر ازاعضا هیات مدیره همراه بامهرشرکت ویاباامضا مدیرعامل به اتفاق امضا قادرصمد نژاد ایوریقی باکدملیxxxxxxxxx۵ همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضای متفق دونفرازاعضا هیات مدیره ویاباامضا هریک ازاعضا هیات مدیره به اتفاق امضا قادر صمد نژاد ایوریقی همراه بامهرشرکت وامضا اوراق عادی واداری شرکت بامدیرعامل ویاهریک ازاعضا هیات مدیره یا قادرصمد نژاد ایوریقی همراه بامهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667162
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پخش آریا شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۲۷۹۵۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشـری ک م xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد ـ آقای همایون فرزانه ک م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به میـزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد ـ آقای سیدمحمدحسینی ک م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد ـ آقای حمیدرضا محمدی ک م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد ـ آقای سیدرضـا شفیعـی ک م xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح ذیل است آقای محمد بشری xxxxxxxxx۰ ریال ـ آقای همایون فرزانه xxxxxxxxx۰ ریال ـ آقای سید محمد حسینی xxxxxxxxx ریال ـ آقای حمیدرضا محمدی xxxxxxxxx ریال ـ آقای سیدرضا شفیعی xxxxxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658253
آگهی تغییرات شرکت درمان یار آنی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۰۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ و سیدمحمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ و همایون فرزانه کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سیروس مهربانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658254
آگهی تغییرات شرکت درمان یار آنی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۰۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۰۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد بشری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و سید محمد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رییس هیات مدیره و همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و هادی همایون کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره یا دو تن از اعضای هیات مدیره و در صورت غیاب هر یک از ایشان با امضای رییس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569737
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۸۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
پیرو آگهی به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳/۳/xxx۳ اعلام میدارد تاریخ تولد آقای همایون فرزانه به کد ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx۰ فرزند ولی اله، ۲۶/۱۱/xxx۲ صحیح میباشد و همچنین تاریخ تولد آقای سیدرضا شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۴ فرزند سیدعلی اکبر، ۲۸/۶/xxx۰ صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530825
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری به کد ملی xxxxxxxxx۹با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. و آقای سید رضا شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. وآقای همایون فرزانه به کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۲۲.xxxxxxxxx ریال افزایش داد.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده ۴ اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد. لیست شرکا بشرح ذیل می باشد آقای محمد بشری دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای سید رضا شفیعی دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای همایون فرزانه دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473013
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا با مسئولیت محدود شماره ثبت ۳۸۴۶۹۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای پیام دیندوست به کد ملی xxxxxxxxx۸ که دارای xxx/xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده xxx قانون تجارت به موجب سند صلح به شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۰۲/۹۳ دفترخانه شماره ۷۰ تهران مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای همایون فرزانه به کد ملی xxxxxxxxx۳ فرزند ولی اله متولد ۲۶/۱۱/۴۱ به شماره شناسنامه xxx۰ منتقل و xxx/xxx/xxx ریال از سهم الشرکه خود را به آقای سید رضا شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۵ فرزند سیدعلی اکبر متولد ۶/۶/xxx۰ به شماره شناسنامه xxx۴ منتقل و از ردیف شرکا شرکت خارج گردید و آقای محمد بشری به کد ملی xxxxxxxxx۹ که دارای xxx/xxx/xxx/۴ سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده xxx قانون تجارت به موجب سند صلح به شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۲/۹۳ دفترخانه شماره ۷۰ تهران مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از سهم الشرکه خود را به آقای سید رضا شفیعی منتقل و سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال کاهش داد. بنابراین لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل تغییر یافت: آقای محمد بشری دارای xxx/xxx/xxx/۴ ریال سهم الشرکه و آقای سیدرضا شفیعی دارای xxx/xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه و آقای همایون فرزانه دارای xxx/xxx/xxx/۴ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361745
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب دارو شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۶۱۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد بشری شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ خانم / آقای همایون فرزانه شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس
۳ـ آقای سید محمد حسینی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره
۴ـ آقای امیرحسین معینی زندی شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک آقای محمد بشری به عنوان رییس هیئت مدیره همراه با آقای همایون فرزانه به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره یا آقای محمد بشری به عنوان رییس هیئت مدیره همراه با آقای امیرحسین معینی زندی به عنوان مدیرعامل، یا آقای همایون فرزانه به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره همراه با آقای امیرحسین معینی زندی به عنوان مدیرعامل، یا آقای محمد بشری به عنوان رییس هیئت مدیره همراه با آقای سید محمد حسینی به عنوان عضو هیئت مدیره، یا آقای همایون فرزانه به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره همراه با آقای سید محمد حسینی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261174
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حجت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسن رنجبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با نمایندگی آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء دو نفر از پنج نفر آقایان محمد حجت پناه، امیرحسن رنجبریان، حسین کاشف حقیقی، همایون فرزانه و ناصر ریاحی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق تجاری و قراردادها و عقوداسلامی تعهدآور و کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261175
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد حجت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ امیرحسن رنجبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236640
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳
آقای محمود نجفی عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۷
آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸
آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219699
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب دارو شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۶۱۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ـ آقای محمد بشری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره
ـ آقای همایون فرزانه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای سید محمد حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بشری (خارج از اعضا) xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ها با امضای محمد بشری و آقای همایون فرزانه هر یک به تنهایی و در غیاب ایشان با امضای مشترک آقای سید محمد حسینی و آقای پیام دین دوست (خارج از اعضا) xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177542
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
پیام دیندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ محمد حجت پناه به شماره ملیxxxxxxxxx۶ ـ امیرحسین رنجبریان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ ـ حسین کاشف حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ ـ همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178815
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای پیام دیندوست به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد حجت پناه به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای امیرحسین رنجبریان به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسین کاشف حقیقی به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به نمایندگی آقای همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و چک ها با امضاء دو نفر از پنج نفر آقای دکتر محمد حجت پناه و آقای دکتر امیرحسن رنجبریان و آقای دکتر پیام دیندوست و آقای حسین کاشف حقیقی و آقای دکتر همایون فرزانه همراه با مهر شرکت و سایر اوراق تجاری و قراردادها و عقود اسلامی تعهدآور و کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144376
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ناصر ریاحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و همایون فرزانه به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره پیام دیندوست به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و قادر صمدنژادایوریقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای امیراحمد سالاریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضائ اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106960
آگهی تصمیمات شرکت بهستان دارو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۹۲ شرکت مزبور اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ و پیام دیندوست با کدملی xxxxxxxxx۸ و همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108908
آگهی تصمیمات شرکت بهستان دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۳/۹۲ آقای ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای پیام دیندوست به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و آقای صمد نژادایوریقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضا یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا آقای امیراحمد سالاریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به اتفاق امضا یکی دیگر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضا دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا هر یک از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055740
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سیدرضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال افزایش داد. آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال افزایش داد. آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۴/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049143
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جواهری محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳. ۶ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۴/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015673
آگهی تصمیمات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره به جای قادر صمدنژادایوریقی به کدملی xxxxxxxxx۵ برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969498
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پخش آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۴۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای سید رضا شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال افزایش داد. آقای محمد بشری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای سید محمد حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای حمیدرضا محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش داد. آقای همایون فرزانه بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد بشری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای همایون فرزانه بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید رضا شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید محمد حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حمیدرضا محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد بشری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رضا شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رییس هیئت مدیره یا نایب رییس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9892113
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۸/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱/۸/۹۳.

در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925244
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۸/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱/۸/۹۳.
در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925275
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۸/۹۳.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای آقای قادر صمدنژادایوریقی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره باتفاق امضای آقای قادر صمدنژادایوریقی همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و آقای قادر صمدنژادایوریقی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888878
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید رضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9992593
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید رضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای محمد بشری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای پیام دین‌دوست به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای همایون فرزانه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909585
آگهی تغییرات شرکت درمان یار آنی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۰۶۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۱۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱/۷/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد بشری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای سید محمد حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای همایون فرزانه به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۱/۷/xxx۳.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد بشری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی همایون به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱/۷/xxx۳.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره یا دو تن از اعضای هیئت مدیره و درصورت غیاب هریک از ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت دارای اعتباراست.
در تاریخ۲۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746303
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جواهری محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۱/۰۶/xxx۲
در تاریخ۱۱/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622801
آگهی تغییرات شرکت درمانی یار آنی سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای امین قوام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم پریسا منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۲/۱/xxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی همایون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۱/xxx۳
در تاریخ۲۷/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584738
آگهی تغییرات شرکت پالایش دارو سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10213538
آگهی تغییرات شرکت پالایش دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 585929
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پرشیا بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۰۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین قوام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای آقای محمد بشری به عنوان رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542187

آگهی تصمیمات شرکت درمان یاب دارو سهامی خاص
به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۶/۷/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت محاسب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سیروس مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تعداد اعضای هیات مدیره ۳ نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیات مدیره و محمد بشری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی بشری خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا در غیاب ایشان با امضای سید محمد حسینی و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 470987

آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۳/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای حسین کاشف‎حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای پیام دین‎دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای محمدمهدی بلدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۶/xxx۲
۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای محمد جواهری‎محمدی باتفاق یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب محمدجواد جواهری‎محمدی با امضا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد جواهری‎محمدی و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701272
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۳/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای حسین کاشف‎حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای پیام دین‎دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای محمدمهدی بلدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۶/xxx۲

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای محمد جواهری‎محمدی باتفاق یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب محمدجواد جواهری‎محمدی با امضا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد جواهری‎محمدی و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 401870

آگهی تغییرات شرکت بهستان دام با مسئولیت محدود
بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۸/۹۰ احمد آتش هوش به کدملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx/۹۰ ریال کلیه سهم الشرکه خود و حمیدرضا محمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ و علیرضا آبائی به کدملیxxxxxxxxx۱ و منی غفاریان معقول به کدملیxxxxxxxxx۱ هریک با دریافت مبلغxxx/xxx/۶۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند. ناصر ریاحی به کدملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد و پیام دیندوست به کدملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد و حسین کاشف حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد. محمد بشری با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد و همایون فرزانه به کدملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10138264
آگهی تصمیمات شرکت بهستان دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قادر صمدنژادایوریقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و ناصر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ و پیام دیندوست به کدملی xxxxxxxxx۸ و همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ ناصر ریاحی به سمت رئیس هیئت مدیره، همایون فرزانه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، پیام دیندوست به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842258
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای پیام دین‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدصادق احمدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد‌ایوریقی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۲

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره شرکت متفقا هکراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455463
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی الگو حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدصادق احمدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824288
آگهی تغییرات شرکت پالایش دارو سهانی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت‌اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۰۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416821
آگهی تغییرات شرکت فناوری پزشکی باتیس پرتو بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به بهستان درمان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای علیرضا مومن رکن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش داد. آقای حسین همائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش داد. آقای اشکبوس بنی مصطفی عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش داد. آقای بابک مومن مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش داد. آقای محمد حجت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۳ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817486
آگهی تغییرات شرکت بهستان دام با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۳۷۱۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۰۲۷۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱/۸/۹۰ احمد آتش‌هوش به کدملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx/۹۰ ریال کلیه سهم‌الشرکه خود و حمیدرضا محمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ و علیرضا آبائی به کدملیxxxxxxxxx۱ و منی غفاریان‌معقول به کدملیxxxxxxxxx۱ هریک با دریافت مبلغxxx/xxx/۶۰ ریال سهم‌الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند. ناصر ریاحی به کدملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد و پیام دیندوست به کدملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد و حسین کاشف‌حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد. محمد بشری با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد و همایون فرزانه به کدملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم‌الشرکه‌ خود را از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/۱۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10898273
آگهی تغییرات شرکت درمانی یار آنی سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای امین قوام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم پریسا منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۲/۱/xxx۳

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای هادی همایون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۱/xxx۳

در تاریخ۲۷/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10942454
آگهی تغییرات فناوری پزشکی باتیس پرتو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۳۰۱و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۶/۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای پیام دین‌دوست به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به شماره‌شناسنامه xxx۸ تاریخ تولد ۱۲/۳/xxx۱ فرزند جمشید با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد حجت‌پناه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به شماره‌شناسنامه xxx۴ تاریخ تولد ۱۰/۱۱/xxx۶ فرزند اسداله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای همایون فرزانه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به شماره‌شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۲۶/۱۱/xxx۲ فرزند ولی‌اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد شهرامی به شماره‌ملی xxx تاریخ تولد ۲۶/۳/xxx۰ فرزند اکبر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۳ـ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای بابک مؤمن‌مهربانی و آقای اشکبوس بنی‌مصطفی‌عرب و آقای حسین همائی و آقای محمد حجت‌پناه و آقای محمد شهرامی.

در تاریخ ۱/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959825
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای پیام دین‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای محمد جواهری‌محمدی باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب محمد جواهری‌محمدی با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۳/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987512
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای پیام دین‌دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری داروئی بهفار سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد‌ایوریقی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد جواهری‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۱/۰۶/xxx۲

در تاریخ۱۱/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117468
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت‌اله فقیهی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱/۶/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای پیام دین‌دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی تا تاریخ۱/۶/۹۲.

در تاریخ۲۳/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11527071
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین کاشف‌حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای پیام دین‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۸/۹۳.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای آقای قادر صمدنژادایوریقی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره باتفاق امضای آقای قادر صمدنژادایوریقی همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و آقای قادر صمدنژادایوریقی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11562290
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پرشیا بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۰۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد بشری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی بشری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و آقای همایون فرزانه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد بشری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی بشری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امین قوام به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای آقای محمد بشری به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11613823
آگهی تغییرات شرکت درمان یار آنی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۰۶۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۱۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱/۷/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد بشری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای سید محمد حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای همایون فرزانه به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۱/۷/xxx۳.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد بشری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره‌ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای هادی همایون به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱/۷/xxx۳.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره یا دو تن از اعضای هیئت‌مدیره و درصورت غیاب هریک از ایشان با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت دارای اعتباراست.

در‌ تاریخ۲۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11868690
آگهی تصمیمات شرکت بهستان تولید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: همایون فرزانه به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و محمود نجفی‌عرب به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و پیام دیندوست به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ و حسین کاشف‌حقیقی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژاد‌ایوریقی. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۶/۹۰ حسین کاشف‌حقیقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پیام دیندوست به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حبیب‌اله رمضان‌زاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11973619
آگهی تغییرات شرکت پالایش دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت‌اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11984499
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۸۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید رضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۹ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش داد. آقای محمد بشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای پیام دین‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک ۱۵ طبقه اول واحد اول غربی کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12023635
آگهی تصمیمات شرکت درمان یاب دارو سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۱۷۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۹۲۲۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۶/۷/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت محاسب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سیروس مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تعداد اعضای هیات‌مدیره ۳ نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیات‌مدیره و محمد بشری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی بشری خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیات‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره منفردا در غیاب ایشان با امضای سید محمد حسینی و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات