امیرمنصور آروند

آقای امیرمنصور آروند

کد ملی 004565xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13688900
آگهی تغییرات شرکت فراوری پودر دلکامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر منصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سروش آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله: چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره (آقای ناصر آروند و آقای سروش آروند) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم سودابه بنان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم فریبا سید میر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747094
آگهی تغییرات شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیر منصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12332080
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیان امین پارس ش م xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای بهنام حسین زاده ظروفچی ش م xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سینا گستر زرین ش م xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی لطفعلی دشمه س م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سپهرسرافراز آسیا ش م xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی مجید شریفی ش م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی و موادمعدنی میناب ش م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی حمیدرضا خوش کلام ش م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت صنعتی آراسته معدن ش م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی امیرمنصور آروند ش م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و. .. با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه را به شرح بندهای ۱ الی ۴، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12284163
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آراسته معدن سهامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردید. شرکت بهینه سازان قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی امیرمنصور آروندبه کدملی xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره شرکت کاوان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مجید شریفی به کدملی xxxxxxxxx۶ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان امین قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علیرضا صدر به کدملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12276865
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۰۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهرخاوران الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی امیرمنصور آروند به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به نمایندگی مجید شریفی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فراآذین البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲به نمایندگی لطفعلی دشمه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698363
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین ش.م xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت مهرخاوران الوند ش.م xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت فراآذین البرز ش.م xxxxxxxxxxxx با نمایندگی آقای حسین علیزاده قمصری ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها اوراق بهادار و تعهدآور چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656653
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت پیمان آفرینان امین(سهامی خاص)با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت نایب رئیس وشرکت فراآذین البرز(سهامی خاص)با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655713
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت پیمان آفرینان امین(سهامی خاص)با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس و شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597753
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرکن تفتان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، ـ آقای هومن تفضلی مطیع به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیة اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136925
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت معدنی زرکن تفتان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۱۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای هومن تفضلی مطیع با کدملی xxxxxxxxx۳
۵ـ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ آقای امیرمنصور آروند با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هومن تفضلی مطیع با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۶ـ امضاء کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171595
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۰/۰۴/۹۲ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت های نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک ها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیأت مدیره می باشد.
دxxxxxx۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117304
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۱۹ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/xxx۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۴/۹۲ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری سلامی ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد ، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۵ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117309
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۰۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/xxx۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۴/۹۲ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیر منصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین علی زاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۰ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117311
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۳۳۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۹/۲/xxx۲ شرکت مزبور:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم ذاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۸ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117315
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۶۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/xxx۲ شرکت مزبور:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۴ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112043
آگهی تغییرات شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/xxx۲ شرکت مزبور:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت نورآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد.
دxxxxxx۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976117
آگهی تصمیمات شرکت کانسارهای ایران سهامی خاص شماره ثبت۶۰۷۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۸۳۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی امیرمنصور آروند به ش ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مهر خاوران الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مجید شریفی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی حسین آبائی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ امیرمنصور آروند بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید شریفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین آبائی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976127
آگهی تصمیمات شرکت مواد اولیه آلومینیوم سهامی خاص شماره ثبت۸۶۷۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۲۰۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فرا آذین البرز به ک م xxxxxxxxx۶۰ و شرکت مهر خاوران الوند به ش م xxxxxxxxx۳۰ و شرکت پیمان آفرینان امین به ش م xxxxxxxxx۵۲ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ امیرمنصور آروند به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت فرا آذین البرز بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید شریفی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهر خاوران الوند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و لطفعلی دشمه به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پیمان آفرینان امین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734827
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آراسته معدنسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهینه سازان قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی امیرمنصور آروند به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوان کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان امین قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علیرضا صدر به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747171
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۳۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است.
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب به سمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
۴ـ شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره و شرکت فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم ذاکری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره میباشد.
دxxxxxx۸ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747172
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم(سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است.
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
۴ـ شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره و شرکت فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره میباشد.
دxxxxxx۰ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747173
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم(سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۱۹و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است.
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
۴ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدینیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره میباشد.
دxxxxxx۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715772
آگهی تصمیمات شرکت مینرال اکسپورت سهامی خاص به شماره ثبت۹۹۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۱۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهر خاوران الوند به کدملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی امیرمنصور آروند به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت فرآذین البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی حسین شعبانی به کدملیxxxxxxxxx۸. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ امیرمنصور آروند بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید شریفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747170
آگهی تغییرات شرکت کاوندگان قشم(سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۹۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیاتمدیره مورخ ۲۹/۳/xxx۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۶/xxx۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزادهقمصری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۴ـ انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
۵ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۶ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
دxxxxxx۸ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747174
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش(سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیاتمدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۴ـ انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
۵ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.
۶ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
دxxxxxx۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654112
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و عمران فراچین قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۳۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۷۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۰ شرکت مزبور
۱ـ تزارنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید.
۲ـ شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری بشماره xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۳ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره میباشد.
۴ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم و آقای غلامرضا نجمی بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ گردیدند.
۵ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
دxxxxxx۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704637
آگهی تصمیمات شرکت آتیه امین آبان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۷۳۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۴۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و فرهاد فیاض به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کاظم کاشفی پور به کدملی xxxxxxxxx۴. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۵/۹۱ کاظم کاشفی پور بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرمنصور آروند به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آراسته معدن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد فیاض بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بندهای یک و چهار و هفت و ده و سیزده ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9803469
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹///
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ و هیات مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:

۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

۲ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۳ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۴ـ انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

۵ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.

۶ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10102863
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰///
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ و هیات مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است. ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیات مدیره، شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره میباشد. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10951111
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۱۹و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹///
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ و هیات مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است.

۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

۲ـ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۴ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیات مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.

۶ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره میباشد.

مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11682182
آگهی تصمیمات شرکت مینرال اکسپورت سهامی خاص به شماره ثبت۹۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۱۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر جان‌نثاری به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهر خاوران الوند به کدملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی امیرمنصور آروند به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت فرآذین البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی حسین شعبانی به کدملیxxxxxxxxx۸. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ امیرمنصور آروند بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید شریفی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسین شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11719256
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آراسته معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر جان‌نثاری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهینه‌سازان قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی امیرمنصور آروند به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کاوان کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پیشگامان امین قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علیرضا صدر به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11722398
آگهی تصمیمات شرکت آتیه امین آبان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۷۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۴۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی به‌روزآوران ژرف‌اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان‌مزرعه‌یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و فرهاد فیاض به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کاظم کاشفی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۴. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۵/۹۱ کاظم کاشفی‌پور بسمت رئیس هیئت‌مدیره و امیرمنصور آروند به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آراسته معدن بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد فیاض بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بندهای یک و چهار و هفت و ده و سیزده ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات