سعید خاریابند

آقای سعید خاریابند

کد ملی 004555xxxx
گراف ارتباطات
42
شرکت‌ها
118
آگهی‌ها

شرکت های سعید خاریابند

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سعید خاریابند دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تولیدی تصویر ایران
تولیدی تصویر ایران
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی راف
تولیدی و صنعتی راف
بازرس اصلی
تیس کوپانسهامی خاص
تیس کوپانسهامی خاص
بازرس علی‌البدل
گسترش فناوری آفشید
گسترش فناوری آفشید
بازرس علی‌البدل
تجهیز کالای آداک
تجهیز کالای آداک
بازرگانی دامون تجارت کالا
بازرگانی دامون تجارت کالا
پترو فتح آسیا
پترو فتح آسیا
سینا توزین
سینا توزین
پتروگاز پارسا
پتروگاز پارسا
اهرام فن اوری قدرت
اهرام فن اوری قدرت
بازرس علی‌البدل
سنگین ماشین راه سازان
سنگین ماشین راه سازان
بازرس علی‌البدل
بی اس اس ایدام تولید
بی اس اس ایدام تولید
بازرس علی‌البدل
مجتمع بوتیاصنعت
مجتمع بوتیاصنعت
بازرس علی‌البدل
پاک آرد
پاک آرد
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت برم دشت
کشت و صنعت برم دشت
بازرس علی‌البدل
خنک کننده موتور آرمکو
خنک کننده موتور آرمکو
بازرس علی‌البدل
تولیدپوشش لوله ماهشهر
تولیدپوشش لوله ماهشهر
بازرس علی‌البدل
تولیدی رادیاتور اتومبیل آرمکو
تولیدی رادیاتور اتومبیل آرمکو
بازرس علی‌البدل
متر پل ایرانیان
متر پل ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تک ستاره رها
تک ستاره رها
بازرس علی‌البدل
کارگزاری دنیای خبره
کارگزاری دنیای خبره
بازرس علی‌البدل
بازرگانی پیشکسوتان صبا
بازرگانی پیشکسوتان صبا
معدنی صنعتی مس بهاباد پارسیان
معدنی صنعتی مس بهاباد پارسیان
امویه
امویه
کاوش سنگ پرشین
کاوش سنگ پرشین
بازرس علی‌البدل
صنعتی کاوه مبدل
صنعتی کاوه مبدل
بازرس علی‌البدل
تولیدی الومینیوم پولک شمال
تولیدی الومینیوم پولک شمال
بازرس علی‌البدل
بصیر درمان تهران
بصیر درمان تهران
سرمایه گذاری نوش مازندران
سرمایه گذاری نوش مازندران
بازرس علی‌البدل
تیس کوپان
تیس کوپان
بازرس علی‌البدل
حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
داربن پارس افرا
داربن پارس افرا
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت روزان
کشت و صنعت روزان
بازرس علی‌البدل
آروین اندوزان ساوه
آروین اندوزان ساوه
بازرس علی‌البدل
صنعت غذایی تینو
صنعت غذایی تینو
بازرس علی‌البدل
شکر افشان کردستان
شکر افشان کردستان
بازرس علی‌البدل
توسعه ارتباطات آمون
توسعه ارتباطات آمون
بازرس علی‌البدل
نوآوران پنجره توران
نوآوران پنجره توران
بازرس علی‌البدل
دنیای خبره
دنیای خبره
بازرس علی‌البدل
آلومنیوم پولک شمال
آلومنیوم پولک شمال
بازرس علی‌البدل
بی اس اس پترو گاز پارسا
بی اس اس پترو گاز پارسا
بازرس علی‌البدل
صنایع فلزی کاوش کام آسیا
صنایع فلزی کاوش کام آسیا
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12144190
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دامون تجارت کالا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۳۵۱۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۳۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123938
آگهی تغییرات شرکت شرکت شکر افشان کردستان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۰۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمدصدیق غلامی با کد ملی xxxxxxxxx۶به عنوان رئیس هیئت مدیره آمینه ایزدی با کد ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره معصومه غلامی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آزاد خالقی با کد ملی xxxxxxxxx۴به عنوان مدیرعامل(خارج از سهامداران) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ نریمان ایلخانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی فراز مشاور بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند با کد ملی xxxxxxxxx۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه سیاست روز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاءمشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا امضاء مشترک مدیرعامل و مسئول امور مالی(کمال خاکپور دارای کد ملی xxxxxxxxx۱) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104642
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کالای آداک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۳۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۰۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای اسماعیل مختاری ورنوسفادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم عصمت خوش اخلاق ورنوسفادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه خوش اخلاق ورنوسفادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا امضای رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل مختاری ورنوسفادرانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . موسسه حسابرسی فراز مشاوربه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی , آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106171
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات آمون سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای پیروز صفار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای حامد زارع نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا زارع نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099839
آگهی تغییرات شرکت آمویه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۰۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلا غدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - خانم ساقی سامی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیر حسین سامی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای غلامحسین سامی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا سامی کرمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ تصویب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12089867
آگهی تغییرات شرکت متر پل ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۹۵۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سودو زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور با شماره شناسایی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059895
آگهی تغییرات شرکت صنعتي كاوه مبدل شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۰۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:یر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.:موسسه حسابرسی فراز مشاور با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12042035
آگهی تغییرات شرکت بی اس اس ایدام تولید سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۸۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۶۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بی اس اس هنگ هنگ بنمایندگی خانم های چوآن وانگ به شماره گذر نامه xxxxxx۱۵ شرکت ایدام مشاور بنمایندگی محمد جودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای عبداله خداداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9403649
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت روزان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۹۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413239
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت روزان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۹۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384081
آگهی تغییرات شرکت توليدي تصوير ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۶۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲تصویب شد موسسه حسابرسی فراز مشاور با شماره شناسایی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند خانم ناهید عظیمی (به شماره ملی xxxxxxxxx۵ )و خانم اکرم احمدی فرهنگی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸ )به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدندروزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771200
آگهی تغییرات شرکت دنیای خبره سهامی‌خاص به شماره‌ ثبت ۱۰۷۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ ومجوز شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۰۲/۱۱/۹۲ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1754794
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی راف سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۸۵۲۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۳۹۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه فراز مشاور با شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعیدخاریابند باشماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید غلامحسین سامی کرمانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و حبیب اله انصاری کد ملی xxxxxxxxx۲ ومحمدحسین ارباب کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت آمویه با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و لیلا غدیری کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و ساقی سامی کرمانی کد ملی xxxxxxxxx و پریسا ارباب کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال دیگر ابقا گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727729
آگهی تغییرات شرکت تیس کوپان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی xxx۲ به تصویب رسید. آقای محمود گوهرین به شماره ملی xxxxxxxxx۶و آقای علیرضا ناصر معدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسین عباسی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679981
آگهی تغییرات شرکت نوآوران پنجره توران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۷۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول علیوندی وفا به ش ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد باقر قدکی به ش ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر علیوندی وفا به ش ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای بابک علیوندی وفا به ش ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدندکلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل: چک، سفته، بروات و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی وآقای سعید خاریابند با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675862
آگهی تغییرات شرکت سینا توزین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۳۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۱۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. شرکت صنایع شیمیایی سینا به شماره ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای احسان اله بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به و آقای محمد تشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وشرکت پژوهش و مهندسی ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی آقای عباس پورپژوهش راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای یوسف محقق منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661712
آگهی تغییرات شرکت خنک کننده موتور ولئو آرمکو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۹۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۷۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی فراز مشاور با ش م xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1640584
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات آمون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. اداره ثبت شرکتهاو موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621928
آگهی تغییرات شرکت پترو فتح آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۴۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فراز مشاوربا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خار یابند باکدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مد یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612133
آگهی تغییرات شرکت اهرام فن اوری قدرت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۳۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. آقای بیژن فلسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای فریبرز ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای امیرحسین سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای مهریار عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ بابک میرشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بترتیب بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589184
آگهی تغییرات شرکت مجتمع بوتیاصنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۶۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند با کدملی xxxxxxxxx۲ را به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند..
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1609107
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی تینو سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۰۵۷۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور به تاریخ ۱۴/۵/۹۲ وارده بشماره xxxxxx ـ ۲۷/۵/۹۳ تغییرات ذیل اعمال که در اجرای ماده xxx قانون تجارت جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی میگردد.
۱ـ بازرسان شرکت: آقای نریمان ایلخانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ از اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند (کد ملی xxxxxxxxx۲) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی برگزیده شدند.
شxxxxxx۲ رئیس ثبت اسناد و املاک سقز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1609108
آگهی تغییرات شرکت شکر افشان کردستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۰۶۸۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور به تاریخ ۱۴/۵/۹۲ وارده بشماره xxxxxx ـ ۲۷/۵/۹۳ تغییرات ذیل اعمال که در اجرای ماده xxx قانون تجارت جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی میگردد.
۱ـ بازرسان شرکت:
آقای نریمان ایلخانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ از اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند (کد ملی xxxxxxxxx۲) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی برگزیده شدند.
شxxxxxx۱ رئیس ثبت اسناد و املاک سقز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568043
آگهی تصمیمات در شرکت آروین اندوزان ساوه سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۴۵۸۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ محمد جواد زارع با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، هومن فرجاه با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس، داریوش محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران) بسمت مدیر عامل، فریبا لطف اله تبریزی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک سفته با دو امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی سعید خاریابند به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۱ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538902
آگهی تغییرات شرکت پتروگاز پارسا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۳۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جودی به کد ملی xxxxxxxxx۱ـ آقای عبدالله خداداد به کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای هاتف حائری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492708
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت روزان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۹۹۵۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۳۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی فراز مشاور بشماره شناسنامه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425676
آگهی تغییرات شرکت داربن پارس افرا سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۶۸۲۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366410
آگهی تغییرات شرکت تیس کوپان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار داد.
ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند با شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357920
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نوش مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حمید طیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و نصرت ذبیحی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا افراشته بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
موسسه حسابرسی فرازمشاور بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307344
آگهی تغییرات شرکت بصیر درمان تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۰۶۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ و سعید خاریابند به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصـلی و بازرس علـی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماهxxx۱ به تصویب مجمع رسید.
افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
منصور سروش به شماره ملیxxxxxxxxx۰ محمد صادقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹
ذبیح اله حسن زاده چایجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ پرستو پوربزرگ به شماره ملیxxxxxxxxx۴
مسعود قاسمی فیروزآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387799
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی فراز مشاور شماره ثبت ۳۴۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی صفر زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت اصغر عبدالهی تیر آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش دادند و پرویز صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش دادند نریمان ایلخانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش دادند و فریبرز حیدری بیگوند به کد ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال افزایش دادند و سعید خار بند به کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال افزایش دادند و سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین گردیدند:
یپرویز صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره نریمان ایلخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اصغر عبدالهی تیر آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چکها و سفته ها قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک به امضا مشترک نفر حاضر و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه موسسه معتبر می باشد سایر مکاتبات با امضا اعضا هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292340
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الومینیوم پولک شمال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۳۲۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۲۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه اطلاعات اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254136
آگهی تغییرات شرکت خنک کننده موتور و لتو آرمکو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۹۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۷۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فراز مشاور با شماره شناسایی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند سعید محرابی ک م xxxxxxxxx۲۶ ـ حسن عظیمی ک م xxxxxxxxx۷.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254139
آگهی تغییرات شرکت تولیدی رادیاتور اتومبیل آرمکو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسابها و صورتهای مالی شرکت (شامل ترازنامه و سود و زیان) برای سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فراز مشاور با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
خانم اکرم احمدی فرهنگی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) و آقای علی منظم (به شماره ملی xxxxxxxxx۹) به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254135
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه مبدل شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۰۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243335
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تصویر ایران سهامی عام به‌ شماره ثبت ۱۳۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۶۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و سود و زیان سال xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فراز مشاور با شماره شناسایی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
خانم ناهید عظیمی (به شماره ملی xxxxxxxxx۵) و آقای اصغر عظیمی (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) را به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215670
آگهی تغییرات شرکت کاوش سنگ پرشین شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۴۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۷۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت ۲ سال تعیین گردیدند.
آقای عرفان بشردوست کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رییس هیئت مدیره، آقای سید افشین حسینی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم عارفه بشردوست کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
مؤسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ب ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247801
آگهی تغییرات شرکت سینا توزین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۳۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۱۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت در سال ۹۲ انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182234
آگهی تغییرات شرکت پترو گاز پارسا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۳۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند.
محمد جودی با ش م xxxxxxxxx۱ و عبداله خداداد با ش م xxxxxxxxx۸ و محمدجواد زارع با ش م xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178829
آگهی تغییرات شرکت پترو فتح آسیا سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۴۴۷۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۴۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1180333
آگهی تغییرات شرکت مجتمع بوتیا صنعت شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۱۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۶۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای عنایت اله اشتری تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم حوا چائی ده خوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شهریار طهماسبی وانانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴
موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176605
آگهی تغییرات شرکت اهرام فن اوری قدرت شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۲۳۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171155
آگهی تغییرات شرکت امویه شرکت سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانمها لیلا غدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و ساقی سامی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیرحسین سامی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان غلامحسین سامی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا سامی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره.
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم لیلا غدیری به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم ساقی سامی کرمانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین سامی کرمانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156561
آگهی تغییرات شرکت سنگین ماشین راه سازان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۱۱۲۲۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۹۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152407
آگهی تغییرات شرکت معدنی صنعتی مس بهاباد پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۱۳۰۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ را به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و سعید خاریابند با شماره ملی xxxxxxxxx۲ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ انتخاب نمود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150492
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پیشکسوتان صبا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۶۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۵۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بازرس اصلی سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134778
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی راف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۹۸۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان اسفند ۹۱ به تصویب رسید.
۳ـ موسسه فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی وآقای سعید خاریابند با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087785
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت برم دشت سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۱۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۱۵۶۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۷/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052674
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری دنیای خبره سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۷۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059107
آگهی تغییرات شرکت متر پل ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۵۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049135
آگهی تغییرات شرکت تک ستاره رها سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030814
آگهی تغییرات شرکت متر پل ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۰۸۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011395
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تصویر ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۶۰۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011404
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی رادیاتور اتومبیل آرمکو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989185
آگهی تصمیمات شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۳۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 966469
آگهی تصمیمات شرکت خنک کننده موتور ولئو آرمکو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۹۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۷۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور با ش ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند با ش م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10069467
آگهی تصمیمات شرکت خنک کننده موتور ولئو آرمکو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۷۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور با ش ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند با ش م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857986
آگهی تغییرات شرکت بی اس اس ایدام تولید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۶۷۸۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ مومسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 876916
آگهی تصمیمات شرکت پاک آرد (سهامی ‌خاص) ثبت شده بشماره ۱۶۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۷۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و حسابداری فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای سعید خاریابند با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید محمدعلی سرباشی با کدملی xxxxxxxxx۱ و سید محمدباقر سرباشی با کدملی xxxxxxxxx۱ و سید حسین سرباشی با کدملی xxxxxxxxx۵.
۴ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ آقای محمدعلی سرباشی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید محمدباقر سرباشی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء آقای سید محمدعلی سرباشی و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای آقای سید محمدعلی سرباشی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۰ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907585
آگهی تصمیمات شرکت تیس کوپان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۵۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود گوهرین به کد ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا ناصرمعدلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حسین عباسی راد به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ محمود گوهرین بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا ناصرمعدلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین عباسی راد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632514
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع بوتیا صنعت شرکت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۱۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۶۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863278
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع بوتیا صنعت شرکت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۱۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۶۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753845
آگهی تصمیمات شرکت اهرام فن آوری قدرتسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۲۳۱۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۴۴۲۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن فلسفی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ فریبرز ربیعی به کدملی xxxxxxxxx ـ امیر حسین سروش به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ مهریار عرب به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ بابک میرشاهی به کدملی xxxxxxxxx ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ بیژن فلسفی به سمت رئیس هیئت مدیره و بابک میرشاهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریبرز ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755145
آگهی تصمیمات شرکت سنگین ماشین راهسازانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۱۲۲۶۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۹۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. نریمان ایلخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10247662
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع تولیدی و صنعتی راف سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۹۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729376
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع تولیدی و صنعتی راف سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۹۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727504
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کالای آداکسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۳۱۷۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۳۰۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای اسماعیل مختاری ورنوسفادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم عصمت خوش اخلاق ورنورسفادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم فاطمه خوش اخلاق ورنوسفادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۵/۶/xxx۳
در تاریخ ۲۷/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726212
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری آفشیدسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۰۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۹۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۵/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10085809
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری آفشید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۹۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۵/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710813
آگهی تصمیمات شرکت سینا توزینسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۵۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۱۵۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به کدملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنایع شیمیایی سینا به کدملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی احساناله بیات به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پژوهش و مهندسی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی عباس پورپژوهشراوری به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد تشرفی به کدملی xxxxxxxxx۷ و یوسف محققمنتظری به کدملی xxxxxxxxx۳ـ به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ احساناله بیات به سمت رئیس هیئتمدیره و محمد تشرفی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و یوسف محققمنتظری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها و سفتهها و بروات و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710850
آگهی تصمیمات شرکت پترو گاز پارسا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۵۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۳۶۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9790123
آگهی تصمیمات شرکت پترو فتح آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۴۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706309
آگهی تصمیمات شرکت پترو فتح آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۴۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696973
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دامون تجارت کالا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۳۰۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653105
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کالای آداک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۰۹۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 644421
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری آفشید با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۷۰۰۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۷۹۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون و دویست هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون و دویست هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.
۳ـ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سیدفرزین غیاثی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای روزبه صاحبکار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای شهروز نریمان حسن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای شهروز نریمان حسن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل
۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک ۲ نفر از ۳ نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ۱ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۱۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608714
آگهی تصمیمات شرکت تیس کوپان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۱۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسـمت بازرس اصـلی و سـعید خـاریابند به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند..
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588983
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع تولیدی و صنعت راف (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۵۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۹۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال۸۹ به تصویب رسید. سعید خاریابند به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه فراز مشاور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527622

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تصویر ایران
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۷۴
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842484
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تصویر ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۳۲۷۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۶۰۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10343119
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی رادیاتور اتومبیل آرمکو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296182
آگهی تغییرات شرکت متر پل ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۲۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9849407
آگهی تصمیمات شرکت اهرام فن آوری قدرت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۳۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۴۲۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۰ نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم گردید: محل شرکت به تهران بزرگراه کردستان خیابان آرارات شمالی پلاک ۳۰ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724250
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم پولک شمال سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۲۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۳۱۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491037
آگهی تصمیمات شرکت سینا توزین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۱۵۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416563
آگهی تصمیمات شرکت پترو گاز پارسا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۳۶۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاوره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هاتف حائری به کد ملی xxxxxxxxx۱۸ محمد جودی به کد ملی xxxxxxxxx۱ عبداله خداداد به کد ملی xxxxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457317
آگهی تغییرات شرکت معدنی صنعتی مس بهاباد پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۱۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاوره به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۴/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10242404
آگهی تصمیمات شرکت خنک کننده موتور و لئو آرمکو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۷۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریا بند به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9930727
آگهی تأسیس شرکت بی اس اس ایدام تولید سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: اجرای پروژه‌های خطوط انتقال نفت و گاز و پتروشیمی و خطوط انتقال آب فاضلاب تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی و سیستمهای سرد و گرم‌کننده تاسیسات برقی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ارائه خدمات در زمینه امور بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات کشور ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکها اعطا و یا دریافت نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی احداث کارخانه در ارتباط با انجام موضوع شرکت خرید و یا فروش کلیه اقلامی که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد تولید اقلام مورد نیاز برای اجرای اهداف شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی و بطور کلی کلیه اموری که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر کوچه مهناز پ ۲۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۲ مورخ ۳۱/۳/۹۰ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی شهرری xxx پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت بی اس اس هنگ کنگ سهامی‌خاص با نمایندگی خانم‌ های چوآن وانگ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت ایدام مشاور بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای محمد جودی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای عبداله خداداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای عبداله خداداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا دو نفر از سه نفر اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی فراز مشاوره به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853750
آگهی تأسیس شرکت بی اس اس پترو گاز پارسا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: اجرای پروژه‌های نصب و راه‌اندازی تعمیر و نگهداری فنی تجهیزات صنایع نفت گاز پتروشیمی شبکه آب و فاضلاب تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی و سیستمهای سرد و گرم‌کننده تاسیسات فنی برقی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ارائه خدمات در زمینه امور بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات کشور ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکها اعطا و یا دریافت نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی احداث کارخانه در ارتباط با انجام موضوع شرکت خرید و یا فروش کلیه اقلامی که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد تولید اقلام موردنیاز برای اجرای اهداف شرکت شرکت در مناقصات و مزایده داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی و بطور کلی اموری که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت در ارتباط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان فاطمی غربی خ سیندخت شمالی نبش کوچه اقاقیا پلاک ۲۶ طبقه چهارم ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۱۰/۲/۹۰ نزد بانک تجارت شعبه شهرری چهارراه چشمه علی پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت بی اس اس سهامی‌خاص با نمایندگی خانم های‌چوآن وانگ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت پترو گاز پارسا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد جودی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای عبداله خداداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای عبداله خداداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10433836
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تصویر ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۶۰۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9675349
آگهی تغییرات شرکت تک ستاره رها سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9536059
آگهی تصمیمات شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۳۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به ش ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل گردیدند: تیمور الیاسی‌راد به ش ملی xxxxxxxxx۷ و حمزه ایلخانی‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۰ و سیامک ایلخانی‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۳ و محمد شریف‌‌زاده‌بوشهری به ش ملی xxxxxxxxx۶ و علی یاشاپورپزشک به ش ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی محمد حسینی‌داویجانی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ تیمور الیاسی‌راد به سمت رئیس هیئت‌مدیره ومحمد شریف‌زاده‌بوشهری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید حیدری خارج از هیئت‌مدیره به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت ویا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10030526
آگهی تصمیمات شرکت خنک کننده موتور ولئو آرمکو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۹۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۷۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید غیاث الدین طاهری به ش ملی xxxxxxxxx۲ و اصغر عظیمی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و علی ملازاده نورانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۹ سید غیاث الدین طاهری بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر عظیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838411
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع بوتیا صنعت سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۹۱۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۶۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نوبت دوم مورخ ۲۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9979122
آگهی تصمیمات شرکت سینا توزین سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۳۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۱۵۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی‌فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع شیمیایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی احسان‌اله بیات به کدملی xxxxxxxxx۷ـ شرکت پژوهشی و مهندسی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی عباس پورپژوهش راوری به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ محمد تشرفی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ یوسف محقق منتظری به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۴/۸۹ احسان‌اله بیات به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد تشرفی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و یوسف محقق منتظری به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705176
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کالای آداک سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۳۱۷۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۳۰۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۵/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای اسماعیل مختاری‌ورنوسفادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم عصمت خوش‌اخلاق‌ورنورسفادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم فاطمه خوش‌اخلاق‌ورنوسفادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۵/۶/xxx۳

در تاریخ ۲۷/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10818667
آگهی تصمیمات شرکت پاک آرد (سهامی ‌خاص) ثبت شده بشماره ۱۶۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۷۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و حسابداری فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای سعید خاریابند با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید محمدعلی سرباشی با کدملی xxxxxxxxx۱ و سید محمدباقر سرباشی با کدملی xxxxxxxxx۱ و سید حسین سرباشی با کدملی xxxxxxxxx۵.

۴ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ آقای محمدعلی سرباشی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آقای سید محمدباقر سرباشی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء آقای سید محمدعلی سرباشی و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای آقای سید محمدعلی سرباشی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10851136
آگهی تصمیمات شرکت پترو گاز پارسا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۵۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۳۶۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10902901
آگهی تصمیمات شرکت تیس کوپان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۱۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسـمت بازرس اصـلی و سـعید خـاریابند به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند..

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976567
آگهی تصمیمات شرکت اهرام فن آوری قدرت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۲۳۱۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۴۴۲۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن فلسفی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ فریبرز ربیعی به کدملی xxxxxxxxx ـ امیر حسین سروش به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ مهریار عرب به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ بابک میرشاهی به کدملی xxxxxxxxx ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ بیژن فلسفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بابک میرشاهی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فریبرز ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11049959
آگهی تأسیس شرکت بی اس اس ایدام تولید سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: اجرای پروژه‌های خطوط انتقال نفت و گاز و پتروشیمی و خطوط انتقال آب فاضلاب تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی و سیستمهای سرد و گرم‌کننده تاسیسات برقی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ارائه خدمات در زمینه امور بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات کشور ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکها اعطا و یا دریافت نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی احداث کارخانه در ارتباط با انجام موضوع شرکت خرید و یا فروش کلیه اقلامی که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد تولید اقلام مورد نیاز برای اجرای اهداف شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی و بطور کلی کلیه اموری که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر کوچه مهناز پ ۲۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۲ مورخ ۳۱/۳/۹۰ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی شهرری xxx پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت بی اس اس هنگ کنگ سهامی‌خاص با نمایندگی خانم‌ های چوآن وانگ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت ایدام مشاور بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای محمد جودی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای عبداله خداداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای عبداله خداداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا دو نفر از سه نفر اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی فراز مشاوره به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11140810
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دامون تجارت کالا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۳۰۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11176651
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دامون تجارت کالا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۱۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۳۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11191625
آگهی تصمیمات شرکت تیس کوپان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۵۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود گوهرین به کد ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا ناصرمعدلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حسین عباسی‌راد به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ محمود گوهرین بسمت رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا ناصرمعدلی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، حسین عباسی‌راد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11292040
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دامون تجارت کالا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۳۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۶/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11410217
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فلزی کاوش کام آسیا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۴۵۶۵۸ و شناسه ملی۱۰۰۱۰۲۸۶۳۱۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه فراز مشاور به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد حاجی‌ملاحیدر به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ایزد فتوت‌احمدی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید حاجی‌ملاحیدر به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11420333
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع تولیدی و صنعت راف (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۵۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۹۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال۸۹ به تصویب رسید. سعید خاریابند به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه فراز مشاور به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11566617
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کالای آداک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۰۹۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11655134
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری آفشید با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۷۰۰۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۷۹۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون و دویست هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون و دویست هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سیدفرزین غیاثی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای روزبه صاحبکار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، آقای شهروز نریمان‌حسن‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای شهروز نریمان‌حسن‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل

۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک ۲ نفر از ۳ نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ۱ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۱۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11721212
آگهی تصمیمات شرکت سنگین ماشین راهسازان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۱۲۲۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۹۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. نریمان ایلخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11739366
آگهی تصمیمات شرکت پترو فتح آسیا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۴۴۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۴۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11760697
آگهی تغییرات شرکت بی اس اس ایدام تولید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۷۱۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۶۷۸۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مومسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11769193
آگهی تصمیمات شرکت سنگین ماشین راهسازان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۲۶۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11792286
آگهی تصمیمات شرکت سینا توزین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۱۵۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به کدملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنایع شیمیایی سینا به کدملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی احسان اله بیات به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پژوهش و مهندسی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی عباس پورپژوهش راوری به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد تشرفی به کدملی xxxxxxxxx۷ و یوسف محقق منتظری به کدملی xxxxxxxxx۳ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ احسان اله بیات به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد تشرفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و یوسف محقق منتظری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ها و سفته ها و بروات و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11922295
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فلزی کاوش کام آسیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۱۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی فراز مشاوره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11928469
آگهی تغییرات شرکت تک ستاره رها سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۶۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12009673
آگهی تصمیمات شرکت پترو فتح آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۴۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه فراز مشاور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات