رضا کامرانی جویمند

رضا کامرانی جویمند

کد ملی 004551xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
44
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14227006
آگهی تغییرات شرکت توسعه ابنیه حافظ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی نیکفال آذر با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیاحت فردوس برین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای رضا کامرانی جویمند با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا امینی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت امین رهیافت کوشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای سید جواد احمدی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ برای باقیمانده دوران تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209839
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن مفید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۸۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصاد مفید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷به نمایندگی آقای خلیل جعفرزاده با کدملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه پترو مفید به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷به نمایندگی آقای افشین روغنی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و شرکت نیروگاهی مفید انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای رضا کامرانی جویمند با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاءهیات مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه را با حق توکیل غیرولوکرارا در تمام موارد مذکور به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016432
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا کریمی وثیق با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیات مدیر و سید مجید موسویان با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و رضا کامرانی جویمند با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیات مدیره و جعفر کشت کار ملکی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیات مدیره و محمد شیخ زین الدین با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیات مدیره و رضا کامرانی جویمند با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیات مدیره طبق مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت (مصوب ۷/۱۰/۸۹) به مدیرعامل مطابق بند ۱ مصوبه جلسه xxx مورخ ۲۰/۹/۹۵ احصاء و تفویض می‌شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682771
آگهی تغییرات شرکت توسعه ابنیه حافظ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی شیروانی هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد هاشم رکن تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدجواد احمدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت امین رهیافت کوشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای رضاکامرانی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیاحت فردوس برین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوران تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429644
آگهی تغییرات شرکت توسعه ابنیه حافظ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت امین رهیافت کوشا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی محمد پرهام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سیاحت فردوس برین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی رضاکامرانی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی له هیئت مدیره اضافه گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429649
آگهی تغییرات شرکت توسعه ابنیه حافظ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی شیروانی هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره محمد هاشم رکن تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان عضو هیئت مدیره سیدمجید صانعی موسوی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت امین رهیافت کوشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان عضو هیئت مدیره رضاکامرانی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیاحت فردوس برین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمد رضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوران تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917572
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای سیدعماد الدین قاضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868621
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا به ش. م xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای احمد جاودان به کدملی xxxxxxxxx۴ بجای آقای رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای مرتضی کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای بقیه مدت تصدی (۱۶/۰۷/xxx۵) انتخاب شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و به نامبرده تفویض گردید:) نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره. مسئولیت و تعهدات قانونی مدیرعامل در برابر کلیه اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و عمومی و غیره محدود به وظیفه نمایندگی وی از سوی هیات مدیره برای انجام مصوبات و اختیارات تفویضی هیات مدیره است.) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره.) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری) عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره.) تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیات مدیره.) درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز.) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ضوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره.) استخدام، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت.) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693890
آگهی تغییرات شرکت تراز پایه نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۶۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گستر نور آتی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای بهرام عبادپور به ش. م xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت پویش داده کاربردار فردا شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی محسن محمدی به ش. م xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت زرین آژند گستر نوربه ش. م. xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای رضا کامرانی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت زرین آژند آسیا به ش. م xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای مهدی ستوده به ش. م xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت زرین تجارت صبا به ش. م xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی آقای محمد نعیمی ابیانه به ش. م xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء به اتفاق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12185942
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان حسابرسی اجرائی یک به‌شماره‌ثبت۴۱۵۰۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۶۸۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ و نامه شماره xxxxxx/۱۵/xxxمورخ ۰۸/۰۶/xxx۳اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید. اقایان رضا کامرانی جویمند ک.م xxxxxxxxx۱ بهروز داودی ک.م xxxxxxxxx۴ سید محمدرضا بنی فاطمی ک.مxxxxxxxxx۹ حسین شهبازی رز ک.مxxxxxxxxx۸ و محمود شالی ک.م xxxxxxxxx۲به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان سید مجید حسینی ک.م xxxxxxxxx۸و اصغر عظیمی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و آقای محمود صادقی اردکانی ک.مxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد طهماسبی زنجانی اصل ک.مxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12185952
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان حسابرسی اجرائی یک به‌شماره‌ثبت۴۱۵۰۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۶۸۷۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۲و نامه شماره xxxxxx/۱۵/xxxمورخ ۰۸/۰۶/xxx۳اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای رضا کامرانی جویمند ک. مxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمود شالی ک.م xxxxxxxxx۲ به سمت منشی هیئت مدیره آقای بهروز داودی ک.مxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا۱ ـ آقای بهروز داودی مدیرعامل بعنوان دارنده امضای ثابت۲ ـ آقای سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود.و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رییس هیئت مدیره آقای رضا کامرانی جویمند معتبر خواهد بود. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771876
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی علی اکبر کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی اکبر میر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسکا پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی رضا کامرانی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره رضا کامرانی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722495
آگهی تغییرات شرکت تراز پایه نور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۰۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۶۱۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای بهرام عبادپور به ش. م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گستر نور آتی به ش. م xxxxxxxxx۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محسن محمدی به ش. م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پویش داده کاربردار فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا کامرانی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شیرآلات (بهداشتی) قو سفید پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای مهدی ستوده به ش. م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فولاد کویر دامغان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد نعیمی ابیانه به ش. م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آژند ساخت بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء به اتفاق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر برنامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر هاشمیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705765
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج معزی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای علی اصغر بندار صاحبی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آهابکار (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا کامرانی جویمند با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای شهریار انوری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آهاب (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای مهرداد انوری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی به امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675358
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران گستر بصیر تهران در تاریخ ۲۷/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: خرید و تسطیح اراضی جهت احداث شهرک سازی مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی، تفریحی، درمانی و فروش و واگذاری آنها.خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج از کشور.مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه زمینه های فنی و مهندسی و عمرانی با اشخاص حقیقی و حقوقی چه در داخل و چه در خارج از کشور.طرح، ساخت و نظارت و انجام هر نوع فعالیت که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ آفریقا ـ کوچه یزدان پناه ـ پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷ مورخ ۲۱/۴/۹۳ نزد بانک ملت شعبه چهار راه جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت عمران گستر بصیر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای ناصر آتش افروز شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت کشاورزی و دامپروری بهاران بهشت البرز (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای رضا کامرانی جویمند شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت کشت و صنعت میثاق امداد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی آقای سید محمد علی هاشمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت معدن فرآور امداد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای هوشنگ صناعی شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت کشاورزی سبز دشت فارس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی اردشیر مقیم پور بیژنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و امضای سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی. ـ مجید خماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531486
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۶۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان رضا کامرانی جویمند به کد ملی xxxxxxxxx۱ و رضا شهیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ و بیژن وطن پور به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مهدی حضوری به کدملی xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا زندی به کدملی xxxxxxxxx۱ انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531502
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۶۷۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا کامرانی جویمند بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا شهیدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بیژن وطن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل شرکت تعیین شدند. امضاء چک،سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا" و با مهرشرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425591
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند:
آقای حجت اله انصاری ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن ش م xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای مهدی میرزازاده نافع ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت دادو ستد آریا ش م xxxxxxxxx۵۴ به سمت مدیرعامل
آقای رضا کامرانی جویمند ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین ک م xxxxxxxxx۹۸
ـ آقای محمدرضا رامبد ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان ش م xxxxxxxxx۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای احمد جاویدی قریچه ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان ش م xxxxxxxxx۱۶
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و تمبر با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443257
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۶۷۱۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت‎مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند
رضا کامرانی‎جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱،
بیژن وطن‎پور به کدملی xxxxxxxxx۷،
حسن کامرانی‎جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱،
حمیدرضا زندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مهدی حضوری به کدملی xxxxxxxxx۲
حمید اعرابی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و حمیده هاشم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382851
آگهی تغییرات شرکت صادراتی پر سوئیس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۴۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی اصغر تفضلی هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی محمدرضا حضرت زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی اشکان احسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی رضا کامرانی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت قاسم ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمد نیکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
جواد نبوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360744
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر کریمی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به جای آقای بهرام گسیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر میرشفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا کامرانی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236628
آگهی تغییرات شرکت بافکار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای وحید رحیمی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۸ را به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا رامبد با کدملی xxxxxxxxx۴ را به نمایندگی از شرکت حامی کیان سازه با شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
آقایان مهدی میرزازاده نافع با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا کامرانی جویمند با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا رامبد با کدملی xxxxxxxxx۴ و وحید رحیمی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، ابراهیم نصیرزاده با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. نامه های اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142099
آگهی تغییرات شرکت رهاورد سازندگی آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حسین علی اکبر زاده به کدملیxxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر خدرنژاد به کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی قلندرلکی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت توسعه فروشگاه های زنجیره ای پیوند شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا کامرانی جویمند به کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت صنعتی مینو (سهامی عام) شناسه ملیxxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر طالب به کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت پارس گستر مینو شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید عبدالهیان دهکردی به کدملیxxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939418
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۹۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع هیئت مدیره عادی سالیانه مورخ ۲۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: مهندس ایرج معزی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره مهندس علی اصغر پندارصاحبی به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت آهابکار به ش م xxxxxxxxx۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره رضا کامرانی جویمند به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به ش م xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره مهندس شهریار انوری به ک م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت آهاب سهامی خاص به ش م xxxxxxxxx۳۶ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره مهندس مهرداد انوری به ک م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516812
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به سمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668580
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۲۵۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۰/۹۰ رضا کامرانی جویمند به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش و علی ممیزان به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به سمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد ضیایی به کدملیxxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653476
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ محمدرضا سروش به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن ش م xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن هاشمی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ثامنالائمه (ع) به ش م xxxxxxxxx۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود حجاریانکاشانی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه انرژی مهستان به ش م xxxxxxxxx۵۷ و امیر خرمیشاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایهگذاری پویا همگام به ش م xxxxxxxxx۷۴ و رضا کامرانیجویمند به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایهگذاری کیا مهستان به ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای هیئتمدیره و محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفتهها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619366
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی مهدی میرزازاده نافع به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمدرضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی اصغر جعفرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی میرزازاده نافع به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622820
آگهی تصمیمات شرکت تولید فیبر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۳/۹۱شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان خیریه درمانی جواد الائمه به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی فرید صاحب به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی فرهاد رمضان به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی رضا کامرانی جویمند به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ مهرداد احمدی به کدملیxxxxxxxxx۴ ـ حسین صاحب به کدملیxxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سید محمد علوی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ محمدعلی نمازی به کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۳/۹۱ فرهاد رمضان به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد احمدی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیات مدیره و یا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523250

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10142586
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406878
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۶۷۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا کامرانی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن کامرانی جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی حضوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بیژن وطن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بیژن وطن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506689
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۳۵۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۳۶۷۱۴
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ۰۵/۱۱/xxx۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد: ۱ـ. سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقای رضا کامرانی جويمند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئيس هيئت مديره و آقای حسن کامرانی جويمند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقای مهدی حضوری به شماره ملیxxxxxxxxx۲به سمت عضو هيئت مديره و آقای حميدرضا زندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هيئت مديره و آقای بيژن وطن پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هيئت مديره و آقای بيژن وطن پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مديرعامل. ۲ـ کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامي با امضای ۲نفر از اعضای هيئت مديره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد. در تاريخ۰۸/۱۲/xxx۰ ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506708
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۵۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۳۶۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۱۱/xxx۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای حميد اعرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای رحمت اله رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای يک سال مالی انتخاب گرديدند. ۲ ـ روزنامه کثيرالانتشار اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ۳ ـ اعضاء هيئت مديره تا تاريخ۰۵/۱۱/xxx۲ به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقای رضا کامرانی جويمند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای حسن کامرانی جويمند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مهدی حضوری به شماه ملیxxxxxxxxx۲ و آقای حميدرضا زندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای بيژن وطن پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ تا تاريخ۰۵/۱۱/xxx۲. در تاريخ۰۸/۱۲/xxx۰ ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9545839
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت سرمایه گذاری مسکن به شماره ثبت ۹۵۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۱۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۱/۴/۹۰ و۵/۵/۹۰ و تائیدیه شمارهxxx۱۴ مورخه۱۷/۷/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: امیر مرامی به کدملیxxxxxxxxx۹ و رضا کامرانی‌جویمند به کدملیxxxxxxxxx۱ و سید شمس‌اله نعمتی‌ورکی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و سیروس آیدین به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. مسعود رهبر به کدملیxxxxxxxxx۳ و سید رضا خدائیان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و احمد جمالی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۵/۹۰ امیر مرامی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و رضا کامرانی‌جویمند به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید شمس‌اله نعمتی‌ورکی به عنوان منشی هیئت‌مدیره و ابوالفضل بیگی به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید. که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت‌مدیره با امضاء دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره به امضاء رضا کامرانی‌جویمند و سید شمس‌اله نعمتی‌ورکی و اوراق عادی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۳/۶/۹۰ و تائیدیه شمارهxxx۵۸ بتاریخ۲۷/۷/۹۰ اداره کل تعاونی استان تهران (وزارت تعاون) اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۲ ماده و۳۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و مدت فعالیت تعاونی از تاریخ۱۸/۲/۸۹ به مدت۵ سال تمدید گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9653168
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۹۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۰ علی‌اصغر بندارصاحبی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آهاب‌کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شهریار انوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و عظیم ره‌نوردواقف به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا کامرانی‌جویمند به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد انوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9634509
آگهی تغییرات شرکت سبک سازان نگین پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۳۷۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۰۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رضا کامرانی‌جویمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای عظیم ایرجی‌نالکیاشری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رضا شهیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا گلعلی‌زاده‌احمدگورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مهدی شهدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای آرش ادیب‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲/۱۱/۹۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رضا شهیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا گلعلی‌زاده‌احمدگورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی شهدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای آرش ادیب‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای آرش ادیب‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضا ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10645269
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۵۷۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۳۶۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای حمید اعرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای رحمت‌اله رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۵/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا کامرانی‌جویمند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای حسن کامرانی‌جویمند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مهدی حضوری به شماه ملیxxxxxxxxx۲ و آقای حمیدرضا زندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای بیژن وطن‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ۰۵/۱۱/xxx۲.

در تاریخ۰۸/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11004047
آگهی تأسیس شرکت توسعه رفاه نسیم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۳/۰۷/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۳/۰۷/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱‌ـ احداث واحدهای مسکونی به منظور تولید انبوه مسکن

۲‌ـ مطالعه و طراحی و نظارت فنی یا مدیریت و اجرا و ساخت هرگونه پروژه مسکونی، اداری، تاسیساتی، تجاری یا عمرانی در داخل و یا خارج کشور

۳‌ـ تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و وسایل و ماشین‌آلات ساختمانی چه بصورت ایجاد کارخانه و یا خرید از داخل و خارج کشور بمنظور استفاده و یا فروش آنها

۴‌ـ واردات و صادرات انواع کالاهای مرتبط با فعالیت شرکت و هر نوع فعالیت پیمانکاری در داخل و خارج کشور

۵‌ـ واردات و صادرات و انجام کلیه خدمات تجاری مجاز و اخذ نمایندگی‌های داخلی و خارجی و انجام کلیه امور بازرگانی

۶‌ـ ایجاد و تاسیس انواع موسساتی که موضوع آنها با فعالیت شرکت مرتبط باشد و یا اینکه موسسات مذکور با اشخاص ثالث مشارکت نماید... بنحوی از انحاء منافع حقوقی بدست آورد.

۷‌ـ ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها.

۸‌ـ دریافت وام و اعتبار و یا هرگونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری

۹‌ـ هرگونه سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم یا خرید سهام برای شرکت چه در داخل و چه در خارج کشور.

۱۰‌ـ ارائه خدمات کترینگ و آشپزخانه‌ها و خدمات پیمانکاری غذا نیمروزی با شرکت‌های دولتی و خصوصی‌ـ سرویس دهی و غذا به همایش‌ها

۱۱‌ـ تهیه و نصب و تعمیر و نگهداری فنی و پشتیبانی فنی از سیستم‌های مخابراتی تاسیسات ساختمانی ماشین‌آلات دستگاههای برق سخت‌افزار کامپیوتر و سیستم روشنایی باندهای فرودگاهها.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان فخر رازی کوچه دیده‌بان پلاکxxx واحد۱‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۹

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۲۹/۰۶/xxx۰ نزد بانک پارسیان شعبه فاز۲ شهرک اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای کاظم عابدینی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای علی‌رضا ساعدی‌باسمنج به شماره ملیxxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای رضا کامرانی‌‌جویمند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای علیرضا‌ خیری‌کوکیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره .

۵‌ـ ۵‌ـ آقای امیر پاکرو به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶‌ـ ۵‌ـ آقای علیرضا خیری‌کوکیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی تعهدآور و قراردادها به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری به امیضاء مدیرعامیل همیراه با مهیر شیرکت معتیبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای علی یزدان‌پناه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای داود صادقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11246344
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی مسکن سازمان حسابرسی اجرایی شماره یک بشماره ثبت ۴۱۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۸۷۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۰/۴/۸۹ و تائیدیه شماره xxx۵ مورخه ۱۰/۳/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: رضا کامرانی‎جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمود ذاکری‎دانا به کدملی xxxxxxxxx۹ و سید مجید حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ و بهروز داودی به کدملی xxxxxxxxx۴۰ و اصغر عظیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت‎مدیره و علی عابد به کدملی xxxxxxxxx۰ و جاوید عسگری‎روزبهانی به کدملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت اعضاء علی‎البدل هیئت‎مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. محمود صادقی‎اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و سعید جهانبخش به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۸۸ بتصویب رسید.

طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۵/۸۹ محمود ذاکری‎دانا به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و رضا کامرانی‎جویمند به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره و اصغر عظیمی به عنوان منشی هیئت‎مدیره و بهروز داودی به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت‎مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‎مدیره با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11483146
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۹۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع هیئت‌مدیره عادی سالیانه مورخ ۲۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: مهندس ایرج معزی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۷۱ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره مهندس علی‌اصغر پندارصاحبی به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت آهابکار به ش م xxxxxxxxx۳۶ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره رضا کامرانی‌جویمند به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن سهامی‌خاص به ش م xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو اصلی هیئت‌مدیره مهندس شهریار انوری به ک م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت آهاب سهامی‌خاص به ش م xxxxxxxxx۳۶ بعنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره مهندس مهرداد انوری به ک م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11691876
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ محمدرضا سروش به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن ش م xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن هاشمی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به ش م xxxxxxxxx۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود حجاریان کاشانی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه انرژی مهستان به ش م xxxxxxxxx۵۷ و امیر خرمی شاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به ش م xxxxxxxxx۷۴ و رضا کامرانی جویمند به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11953952
آگهی تصمیمات شرکت تولید فیبر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۳/۹۱شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان خیریه درمانی جواد الائمه به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی فرید صاحب به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی فرهاد رمضان به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی رضا کامرانی‌جویمند به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ مهرداد احمدی به کدملیxxxxxxxxx۴ ـ حسین صاحب به کدملیxxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره و سید محمد علوی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ محمدعلی نمازی به کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۳/۹۱ فرهاد رمضان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا کامرانی‌جویمند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد احمدی به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیات‌مدیره و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11993888
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن هامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی مهدی میرزازاده‌نافع به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمدرضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی اصغر جعفرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی رضا کامرانی‌جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی میرزازاده‌نافع به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات