محمد رضا علی نوری

آقای محمد رضا علی نوری

کد ملی 004516xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
10
آگهی‌ها

شرکت های محمد رضا علی نوری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد رضا علی نوری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14721725
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید : آقای مرتضی سامی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای شعبان مرادی یگان محله به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران ( مپسا ) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا علی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ خارج از هیأت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . هیأت مدیره افزون بر اختیارات مصرح در ماده ۴۴ اساسنامه شرکت ، اختیارات مندرج در بندهای ۱ ، ۶ ، ۷ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، و موضوع ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975802
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک رفاه کارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایند گی آقای مرتضی سامی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای شعبان مرادی یگان محله به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی آقای محمدرضا علی نوری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد مکلی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت کمافی السابق با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393398
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی سامی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت ریاست هیئت مدیره مهدی راعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا علی نوری به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان به نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره شعبان مرادی یگان محله به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره مصطفی امید قایمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره عباس نظربیگی به کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615499
آگهی تغییرات شرکت عمراني و ساختماني مسكن سازان كرمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۴ ۱ ـ تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره ـ شهرداری کرمان به شماره ثبت xxx۱۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به نمایندگی آقای علی بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شماره ثبت xxx۲۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمدجواد وکیلی باکدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای صالح نقی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳به نمایندگی آقای محمدرضا علی نوری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدرضا قربی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. ۲ ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء خواهد بود. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252242
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین کاظمی کلشتری بجای آقای مسعود رضا شاکری بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) تعیین گردید سپس آقای حسین فاتح به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام ) به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای حسین کاظمی کلشتری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ بعنوان مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره آقای رحیم اردلان به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بعنوان نائب رییس هیات مدیره . آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین ( سهامی عام ) به شماره ثبتxxx۹۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره . آقای محمد رضا علی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبتxxx۱۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت . اجرای مصوبات هیات مدیره . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب . تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب . عزل و نصب کلیه کارکنان،ماموران ومشاوران شرکت بجز معاونین ومدیران بلا فصل که با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هیات مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب هیات مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه ، لوازم یدکی ، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی شرکت حداکثر تا مبلغ xxx میلیون ریال و در مورد خرید های خارجی حداکثر معادل ۴۰ هزار یورو برای هر سفارش و یا هر قلم جنس ( طبق آئین نامه معاملات شرکت ) . مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری . اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیات مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی ) پس از انقضای سال مالی و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره. انتشار آگهی های شرکت .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252244
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مختار اصغری بجای آقای رحیم اردلان بعنوان نماینده شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) تعیین گردید سپس آقای حسین فاتح به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای حسین کاظمی کلشتری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ بعنوان مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره آقای محمد رضا علی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبتxxx۱۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ بعنوان نائب رییس هیات مدیره . آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۹۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره . آقای مختار اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت . اجرای مصوبات هیات مدیره . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب . تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب . عزل و نصب کلیه کارکنان،ماموران ومشاوران شرکت بجز معاونین ومدیران بلا فصل که با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هیات مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب هیات مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه ، لوازم یدکی ، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی شرکت حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال و در مورد خرید های خارجی حداکثر معادل ۴۰ هزار یورو برای هر سفارش و یا هر قلم جنس ( طبق آئین نامه معاملات شرکت ) . مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری . اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیات مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی ) پس از انقضای سال مالی و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم . طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره. انتشار آگهی های شرکت .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227615
آگهی تغییرات شرکت مهر بانژ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۱۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۷۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی غلامرضا مثنوی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مسکن ارقام آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی محمدرضا علی نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی حسین محسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اواراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ طراحی و تدوین و پیشنهاد آیین نامه های مورد نیاز شرکت به هیئت مدیره ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت در تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه حق الوکاله آنان و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ـ تنظیم و تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و شرکت در مناقصات و مزایدات و غیره که جزء موضوع شرکت باشد. بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها ـ تحصیل اعتبار بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد ـ شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت و همچینین اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه اعطای مهلت پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ـ تعیین میزان استهلاک ها ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ قبول نمایندگی از شرکتها و موسسات خارجی و انجام هر گونه امور محوله از طرف موسسات مزبور و یا توسط آنها ـ تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589681
آگهی تغییرات شرکت مهر بانژ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۷۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا علی نوری ش م xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت مسکن ارقام آریا ش م xxxxxxxxx۳۸ و آقای غلامرضا مثنوی ش م xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن ش م xxxxxxxxx۴۳ و آقای محمود قهاری ش م xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا ش م xxxxxxxxx۶۱ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل، چک، سفته، بروات، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186124
آگهی تصمیم
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۳۱/۶/۹۲ شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ آقایان رحیم همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) بجای مرتضی لطفی برای باقیمانده دوره عضویت و محمدرضا علی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن بجای فرشید معصومی برای باقیمانده دوره عضویت انتخاب و از جهت امضای ذیل ثبت در مورخه ۱۴/۷/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11035779
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی هنری فرانگر سبز ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۸۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۹۹۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۹/۸۹ محمدرضا علی‌نوری به ش ملی xxxxxxxxx۹ و نرگس نادری به ش ملی xxxxxxxxx۲ هر کدام با دریافت کلیه سهم‌الشرکه خود به مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید و هیچگونه حق و سمتی در موسسه ندارند. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده ۷ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات