خسرو فتح الهی

آقای خسرو فتح الهی

کد ملی 004473xxxx
گراف ارتباطات
34
شرکت‌ها
129
آگهی‌ها

شرکت های خسرو فتح الهی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که خسرو فتح الهی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پویا نیکان پرشیا
پویا نیکان پرشیا
فراکلون
فراکلون
پایا کلاچ
پایا کلاچ
نایب رییس
فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران
فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران
پویا خودرو شرق
پویا خودرو شرق
نایب رییس هییت مدیره
پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو
پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو
بازرس علی‌البدل
استام صنعت
استام صنعت
تولیدی و پشتیبانی صنایع طه
تولیدی و پشتیبانی صنایع طه
صنایع نوین دانا
صنایع نوین دانا
صنعت سازه سیم پویش
صنعت سازه سیم پویش
بازرس اصلی
پشتیبانی صنایع پایا نهال
پشتیبانی صنایع پایا نهال
بازرس علی‌البدل
معماری محیط و منظر پایدار
معماری محیط و منظر پایدار
بازرس اصلی
مجتمع صنعتی طبرستان
مجتمع صنعتی طبرستان
نایب رییس هییت مدیره
آتی سپهر توسعه آریا نوآور
آتی سپهر توسعه آریا نوآور
بازرس علی‌البدل
صنایع قطعات آریا
صنایع قطعات آریا
بازرس اصلی
زیست محیطی انرژی دانا
زیست محیطی انرژی دانا
بازرس علی‌البدل
سپند یاسا
سپند یاسا
بازرس اصلی
رها نوین قطعه
رها نوین قطعه
بازرس علی‌البدل
سرامدفناوری اطلاعات
سرامدفناوری اطلاعات
بازرس علی‌البدل
سازه مکاترونیک پویش
سازه مکاترونیک پویش
بازرس علی‌البدل
تولیدی تارا ذوب
تولیدی تارا ذوب
بازرس علی‌البدل
ساران گستر عرفان
ساران گستر عرفان
بازرس علی‌البدل
مدیریت و بهره برداری عظام
مدیریت و بهره برداری عظام
بازرس علی‌البدل
توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان
توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان
بازرس علی‌البدل
توسعه و تامین هزار و یک شهر
توسعه و تامین هزار و یک شهر
بازرس علی‌البدل
یکه تاز پیک پیشرو پویا
یکه تاز پیک پیشرو پویا
بازرس علی‌البدل
رویای آبی کیش
رویای آبی کیش
بازرس علی‌البدل
مدیریت سرمایه افزابین الملل
مدیریت سرمایه افزابین الملل
بازرس علی‌البدل
مدیریت طرح و توسعه عظام
مدیریت طرح و توسعه عظام
بازرس علی‌البدل
شمسه مهر سلطان
شمسه مهر سلطان
بازرس علی‌البدل
تولیدی والا قطعه
تولیدی والا قطعه
نایب رییس هییت مدیره
مجتمع پایا ذوب کاوه
مجتمع پایا ذوب کاوه
سرمایه سازان حامی رشد هوشمند
سرمایه سازان حامی رشد هوشمند
بازرس علی‌البدل
پایاخودرو نوین
پایاخودرو نوین
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14943261
آگهی تغییرات شرکت پایاخودرو نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 205033 و شناسه ملی 10102466894
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به29 / 12 / 1397مورد تصویب قرار گرفت آقایان خسرو فتح الهی بشماره ملی 0044730845 بسمت بازرس اصلی و رضا دوستی دولت آبادی بشماره ملی 0451040831 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ980920480549538  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14859369
آگهی تغییرات شرکت پایا کلاچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 152188 و شناسه ملی 10101949915
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1397 مورد تصویب قرار گرفت ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابدارن رسمی ملی 10100515993 بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی 0044730845 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ980728887111131 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14848752
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرح و توسعه عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 387512 و شناسه ملی 10320379230
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره زیر برای مدت 2 سال بقرارذیل انتخاب شدند: آقای سید محمدعلی صحرا گرد منفرد به شماره ملی 0450096807 آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی 0451040831 آقای حمید بهفر راد به شماره ملی 0450588580 علی درخشان به شماره ملی 0038921707 بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی 0044730845 بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. پ980721501825587 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14770617
آگهی تغییرات شرکت صنایع قطعات آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۰۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14770620
آگهی تغییرات شرکت آتی سپهر توسعه آریا نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۷ تصویب شد. آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569729
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تامین هزار و یک شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۲۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید . آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند : آقای محمدمهدی مهدی زادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم زهرا ایروانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ وآقای محمدجواد حقیقت خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14418402
آگهی تغییرات شرکت پویا خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : – ترازنامه وعملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. - آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی دوره عملکرد سال xxx۷ انتخاب گردیدند. - آقای علی درخشان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای خسرو فتح الهی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمید بهفر راد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردید. - روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14418415
آگهی تغییرات شرکت پویا خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای علی درخشان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حمید بهفرراد به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401066
آگهی تغییرات شرکت ساران گستر عرفان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۰۴۷۶
آگهی تغییرات شرکت ساران گستر عرفان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14372055
آگهی تغییرات شرکت پایا کلاچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
آگهی تغییرات شرکت پایا کلاچ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابدارن رسمی ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360548
آگهی تغییرات شرکت صنایع قطعات آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۰۷۱۶
آگهی تغییرات شرکت صنایع قطعات آریا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / xxx۶ به تصویب رسید.
آقای خسروفتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند
روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید
اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دوسال انتخاب شدند
آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷
آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷
آقای داود شفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360564
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360575
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت .
آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید بهفرراد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :
آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم زهرا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14332032
آگهی تغییرات شرکت آتی سپهر توسعه آریا نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195371
آگهی تغییرات شرکت رها نوین قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۱۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178202
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرح و توسعه عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111654
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه افزابین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037521
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و بهره برداری عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۷۰۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۲ / xxxxxx مورخ ۲۵ / ۱۱ / xxx۶ اداره کل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ / ۱۲ / xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی کیومرث لطیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت ساران گستر عرفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی مصطفی نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت زیست محیطی انرژی دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی علی بهنود به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020138
آگهی تغییرات شرکت سپند یاسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۳۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13969830
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۴۵/xxx۳۰ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818688
آگهی تغییرات شرکت پایا کلاچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13779458
آگهی تغییرات شرکت یکه تاز پیک پیشرو پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۶۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۶۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763285
آگهی تغییرات شرکت سرمایه سازان حامی رشد هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۰۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763291
آگهی تغییرات شرکت سرامدفناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت زیست محیطی انرژی دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت صنایع قطعات آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت پشتیبانی صنایع پایانهال به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمدمهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763295
آگهی تغییرات شرکت سرامدفناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت زیست محیطی انرژی دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت صنایع قطعات آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره. آقای محمدمهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پشتیبانی صنایع پایانهال xxx۹۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757977
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پایا ذوب کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۹۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷، خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۸ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پایش پرگاس کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شماره ثبت xxx۱ بعنوان بازرس اصلی و رضادوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. تراز مالی سال xxx۵ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757993
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پایا ذوب کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۹۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.، خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تاتاریخ ۳۱/۰۴/xxx۸ انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758788
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تارا ذوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758795
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تارا ذوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمدمهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706258
آگهی تغییرات شرکت ساران گستر عرفان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۰۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645049
آگهی تغییرات شرکت صنایع قطعات آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۰۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. خسروفتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645066
آگهی تغییرات شرکت رها نوین قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۱۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645075
آگهی تغییرات شرکت زیست محیطی انرژی دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645088
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636477
آگهی تغییرات شرکت پایا کلاچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و به شماره ثبت xxx۸۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610378
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تارا ذوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610389
آگهی تغییرات شرکت آتی سپهر توسعه آریا نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598000
آگهی تغییرات شرکت تولیدی والا قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۱۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمدمهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598061
آگهی تغییرات شرکت تولیدی والا قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۱۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدمهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598067
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع پایا نهال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592706
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرح و توسعه عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: آقای سید محمدعلی صحرا گرد منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمید بهفر راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546286
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و پشتیبانی صنایع طه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546298
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و پشتیبانی صنایع طه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523276
آگهی تصمیمات شرکت رویای آبی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۶. ۰۳. ۰۶ ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۵. ۱۲. ۳۰ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505198
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه افزابین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416702
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شمسه مهر سلطان درتاریخ ۱۷/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اموربازرگانی شامل واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی.) انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی مجاز طبق قوانین و مقررات جاری کشور.) ارائه طرح و مشاوره در زمینه راه اندازی و توسعه کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی.) اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی) مشارکت در سایر شرکت‌ها اعم از تولیدی یا بازرگانی و خدماتی از طریق تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید و تعهد سهام شرکت‌های موجود.) ارائه کلیه خدمت پشتیبانی مورد نیاز صنایع) ترخیص کالا و کلیه امور گمرکی در رابطه با موضوع شرکت از گمرکات کشور) ایجادشعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور) شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی) مشارکت در ساخت و انعقاد قرارداد باکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی) بطور کلی شرکت می‌تواند کلیه معاملات تجاری که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با هریک از موضوعات مشروح فوق الذکر مربوط باشد مبادرت ورزد.). در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ولیعصر بلوار نلسون ماندلا خیابان قبادیان غربی پلاک ۳۳ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال طی گواهی ۲۹/xxx/۹۶ مورخ ۱۷/۱/۹۶ بانک سامان شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده والباقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران: خانم محدثه اسمعیل حوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل آقای علیرضا معاونیان تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284513
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و بهره برداری عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۳ مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای کیومرث لطیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت ساران گستر عرفان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای مصطفی نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت زیست محیطی انرژی دانا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای مهدی اسلامی بیدگلی xxxxxxxxx۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218307
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرح و توسعه عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و خسروفتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183939
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ ومجوز xxx۸۲ مورخ ۴/۸/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای علیرضا سمیع آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای اکبر تقی زادهءاصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمد عرفان کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم زهرا عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104709
آگهی تغییرات شرکت پایا کلاچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104721
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه افزابین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13067766
آگهی تصمیمات شرکت رویای آبی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۶۲۱۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۰۴. ۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۴. ۱۲. ۲۹ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴. آقای سیدمحمد صحرا گرد منفرد با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی ایروانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کیومرث لطیفیان با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029405
آگهی تغییرات شرکت یکه تاز پیک پیشرو پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۶۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۶۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023855
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تارا ذوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود خجسته فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمدجواد خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ رحیم شیرین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979238
آگهی تغییرات شرکت رها نوین قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۱۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949382
آگهی تغییرات شرکت زیست محیطی انرژی دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدمهدی حاجی اقاشریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ داوود شفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949417
آگهی تغییرات شرکت آتی سپهر توسعه آریا نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردبدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت صنایع قطعات آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ - شرکت زیست محیطی انرژی دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ - شرکت پشتیبانی صنایع پایانهال به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12904650
آگهی تغییرات شرکت ساران گستر عرفان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۰۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی وخسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی سید محمد رضا صحرا گرد منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت زیست محیطی انرژی دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی فرهاد بدوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت صنایع قطعات آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سید محمد علی صحراگرد منفرد به شماره xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889483
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه و تامین هزار و یک شهر درتاریخ ۱۳/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید، توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات انواع مصالح ساختمانی و ماشین آلات ساختمانی تهیه و فروش بتن شن و ماسه و قطعات بتنی محاسبه نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی معماری شهرسازی انبوه سازی مسکن ساخت پروژه‌ها و ابنیه مجتمع‌های ورزشی تفریحی اداری تجاری و کلیه پروژه‌های راهسازی اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ایجادشعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی مشارکت در ساخت و انعقاد قرارداد باکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیت‌های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ارژانتین خیابان احمدقصیر خیابان ۱۶ پلاک ۱ طبقه ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/۹۵/۶۴ مورخ ۳۱/۳/۹۵ نزد بانک کار افرین شعبه ناهید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمدجواد حقیقت خواه با کدملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدمهدی مهدی زادگان با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره زهرا ایروانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و اسناد بانکی و اعتباری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاهمراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875752
آگهی تغییرات شرکت پایا کلاچ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885997
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع پایا نهال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862193
آگهی تغییرات شرکت سرامدفناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پشتیبانی صنایع پایانهال وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. خسروفتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت زیست محیطی انرژی دانا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. - محمدمهدی حاجی آقاشریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت صنایع قطعات آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862203
آگهی تغییرات شرکت سرامدفناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره زیر برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند: شرکت پشتیبانی صنایع پایانهال بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت زیست محیطی انرژی دانا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت صنایع قطعات آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862418
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12816936
آگهی تغییرات شرکت صنایع قطعات آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۰۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای خسروفتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر اگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دوسال انتخاب شدند. آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای داود شفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817380
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه سیم پویش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۲۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای نادر کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای سیامک طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس حاتمی گزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649244
آگهی تغییرات شرکت فراكلون شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.- آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- خانم زهرا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.- آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.- آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ک حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649252
آگهی تغییرات شرکت فراكلون شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - خانم زهرا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12578809
آگهی تغییرات شرکت پويا خودرو شرق شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:علی درخشان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حمید بهفرراد به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12578815
آگهی تغییرات شرکت پويا خودرو شرق شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمید بهفرراد به شماره ملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12457801
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹,xxx,xxx مورخ ۱۸/۷/۹۴ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452450
آگهی تغییرات شرکت استام صنعت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۸۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره عملکرد xxx۴ انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دوسال انتخاب شدند - آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452458
آگهی تغییرات شرکت استام صنعت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۸۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439364
آگهی تغییرات شرکت مديريت و بهره برداري عظام شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ و تاییدیه اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران به شماره xxx۶,xxx,xxx مورخ ۱۴/۷/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12384599
آگهی تغییرات شرکت ساران گستر عرفان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۰۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند و نیز روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12365643
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تارا ذوب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۹۱۳۴۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۲۸۱۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳مورد تصویب قرار گرفت.و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366485
آگهی تغییرات شرکت پایا کلاج سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۲۱۸۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12343251
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع پایا نهال سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۱۰۹۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331839
آگهی تغییرات شرکت سازه مکاترونیک پویش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۳۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی سال xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331854
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات کامپیوتر دریچه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی درخشان کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327071
آگهی تغییرات شرکت سرامدفناوری اطلاعات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۹۱۲۶۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۳۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسروفتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318510
آگهی تغییرات شرکت رها نوین قطعه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۲۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۱۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307834
آگهی تغییرات شرکت سپند یاسا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۳۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303351
آگهی تغییرات شرکت زیست محیطی انرژی دانا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۴۷۶۵۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298498
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291679
آگهی تغییرات شرکت صنایع قطعات آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۰۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای خسروفتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758822
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات کامپیوتر دریچه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی درخشان به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت صنایع قطعات آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت زیست محیطی انرژی دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت پشتیبانی صنایع پایا نهال به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653253
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی طبرستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۲۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت گروه قطعات خودرو عظام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. اقای مجید شوکت لو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، اسناد بانکی و اعتباری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653255
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و پشتیبانی صنایع طه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۵۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: ـ آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای شاهرخ شیرزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ترازنامه سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد افسری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره عملکرد xxx۳ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653257
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و پشتیبانی صنایع طه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۵۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای شاهرخ شیرزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594168
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طرح و توسعه سبز آفرینان طبیعت پایتخت در تاریخ ۰۸/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، نظارت، اجرا و نگهداری محیط و منظر. انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای از قبیل خدمات مطالعاتی بر مراحل شناسایی طرح های محیط و منظر. توجیه فنی و اقتصادی، تهیه نقشه ها، اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح های محیط و منظر. نظارت بر حسن اجرا، انجام خدمات اجرایی کلیه مراحل بهره برداری و نگهداری از محدوده های طراحی و اجرا شده. شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی، انجام هر گونه معاملات بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات انواع محصولات , هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد ترخیص کالا از گمرکات کشور در رابطه با موضوع شرکت بطور کلی شرکت میتواند به کلیه معاملات تجاری مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم با هریک از موضوعات مشروحه فوق الذکر مربوطه باشد مبادرت ورزد. (پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ آفریقا ـ کوچه گل گونه ـ پلاک ۴۲ واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳,xxx مورخ ۲۹/۵/۹۳ نزد بانک اقتصادنوین شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ایمان رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فتانه فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل علی درخشان به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570777
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع پایا نهال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1551129
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه , و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای شهریار شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر: ـ آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای سید محسن نجومیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای امیر حسین نجفی ک م xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519665
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه سیم پو‌یش شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۴۴۶۳۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۲۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان سیامک طاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و عباس حاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
خسرو فتح الهی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و شهریار شهریاری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245774
آگهی تغییرات شرکت پویا خودرو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید بهفرراد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک, سفته, بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246854
آگهی تغییرات شرکت پویا خودرو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمید بهفر راد به شماره ملیxxxxxxxxx۰
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249197
آگهی تغییرات شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی حاجی آقاشریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249203
آگهی تغییرات شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند
: آقایان علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمدمهدی حاجی آقاشریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225501
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت سازه سیم پویش
در تاریخ۷/۸/۹۲ به شماره ثبتxxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد:
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ تولید و مونتاژ انواع سنسورهای موتور، سیستم الکترونیکی، کنترل موتور
۲ـ تولید و مونتاژ انواع انژکتورهای بنزین و گاز، دریچه گاز، شیر کنترل منبع انبساط، کویل، پدال گاز ۳ـ تولید و مونتاژ انواع مجموعه ترمزهای الکترونیکی ضدقفل، سیستم های ترمز معمولی مورد مصرف در خودرو و سایر موارد الکترونیکی و الکترومکانیکی خودرو ۴ـ طراحی، ساخت، تولید توزیع انواع درخت سیم خودرو و لوازم برقی، قطعات برقی، لاستیکی، پلاستیکی خودرو و تهیه و ساخت ماشین آلات مربوطه ۵ـ تولید و مونتاژ انواع سیستمهای کیسه امنیتی هوا (ماژول ایربگ)، و کلید غیرفعال سازی ایربگ ۶ـ خرید و وارد نمودن هر نوع ماشین آلات، ابزارآلات، لوازم یدکی، مواد اولیه یا هر نوع کالای ساخته شده یا نیمه ساخته شده از خارج کشور در رابطه با موضوع شرکت ۷ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر صنعتی خارجی و کسب دانش فنی در زمینه تولید وساخت قطعات و فلزات و عقد هر نوع قرارداد همکاری فنی و تجاری با آنها ۸ـ مشارکت در سایر شرکتها اعم از تولیدی یا بازرگانی و خدماتی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود ۹ـ انجام عملیات حق العمل کاری و ترخیص کالا از گمرکات کشور در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم ۱۰ـ بطور کلی شرکت می تواند به کلیه معاملات تجاری مجاز که بطور مستقیم و غیرمستقیم با هر یک از موضوعات مشروحه فوق الذکر مربوطه باشد مبادرت ورزد پس از اخذ مجوزهای لازم
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران ـ خیابان ستارخان ـ خیابان نیایش ـ پلاک ۵۱ کدپستیxxxxxxxxx۵
ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم بهxxx/۱۰ سهمxxx۰ ریالی که تعداد xxx/۱۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۱۶/۵/۹۲ نزد بانک ملت شعبه اشتهارد کد۷/xxx۸ پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
ـ اولین مدیران شرکت:
شاهرخ رضایی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
سیامک طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
ابراهیم حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی
شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1197907
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و پشتیبانی صنایع طه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی حاجی آقاشریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای شاهرخ شیرزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187825
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
اقایان شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147964
آگهی تغییرات شرکت فرا کلون سهامی عام به شماره ثبت۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد افسری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی درخشان به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای خسرو فتح الهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای ابراهیم شعبانی خضری به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای شهریار شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای محمدمهدی حاجی آقاشریف به کدملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147965
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین: آقای علی درخشان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فتح الهی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم شعبانی خضری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای شهریار شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدمهدی حاجی آقاشریف به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137454
آگهی تغییرات شرکت استام صنعت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۸۱۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: علی درخشان کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی حاجی آقاشریف کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو فتح الهی کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137457
آگهی تغییرات شرکت استام صنعت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۸۱۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد افسری کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی شرکت تعیین شد.
آقایان: محمدمهدی حاجی آقاشریف به کدملیxxxxxxxxx۷ و علی درخشان به کدملیxxxxxxxxx۷، خسرو فتح الهی کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049277
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نوین دانا در حال تصفیه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۸۷۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: خسرو فتح الهی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال دیگر انتخاب گردید. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015691
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و پشتیبانی صنایع طه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۷۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خسرو فتح الهی به ک م xxxxxxxxx۵ شاهرخ شیرزاد به ک م xxxxxxxxx۷ و محمدمهدی حاجی آقاشریف به ک م xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۱ خسرو فتح الهی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی حاجی آقاشریف بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شهرام احمدیان به ک م xxxxxxxxx۸ (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد بانکی و اعتبار با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938303
آگهی تصمیمات شرکت پایا کلاچ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۲۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۶/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی درخشان با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خسرو فتح الهی با کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی حاجی آقاشریف با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10203931
آگهی تصمیمات شرکت پایا کلاچ (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۵۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی درخشان با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خسرو فتح الهی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی حاجی آقاشریف با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694878
آگهی تصمیمات شرکت استام صنعتسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۸۱۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی حاجی آقاشریف به کدملی xxxxxxxxx۷ و خسرو فتح الهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و علی درخشان به کدملی xxxxxxxxx۷ و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ علی درخشان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی حاجی آقاشریف به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو فتح الهی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفقا مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687404
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشروسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661887
آگهی تصمیمات شرکت پایا کلاچ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۲۱۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: علی درخشان به کدملیxxxxxxxxx۷، محمدمهدی حاجی آقاشریف به کدملیxxxxxxxxx۷، خسرو فتح الهی به کدملیxxxxxxxxx۵، به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۴/۹۱ علی درخشان به سمت رئیس هیئت مدیره و خسرو فتح الهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی حاج آقاشریف به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 631877
آگهی تصمیمات شرکت پویا خودرو شررق سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۸۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: علی درخشان به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و خسرو فتح الهی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید بهفرراد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620791
آگهی تصمیمات شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی درخشان به کدملیxxxxxxxxx۷ و مرتضی حیرانیان به کدملیxxxxxxxxx۲ و خسرو فتح الهی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۳/۹۱ خسرو فتح الهی به سمت رئیس هیئت مدیره, مرتضی حیرانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , علی درخشان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616699
آگهی تصمیمات شرکت پایا کلاج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین نجفی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئتمدیره، خسرو فتحالهی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئتمدیره، داود شفایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616716
آگهی تصمیمات شرکت پایا کلاج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین نجفی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ داود شفائی به کدملی xxxxxxxxx۸ـ خسرو فتحالهی به کدملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9921066
آگهی تصمیمات شرکت پایا کلاج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین نجفی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، خسرو فتح الهی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، داود شفایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10131798
آگهی تصمیمات شرکت پایا کلاج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین نجفی به کدملی xxxxxxxxx۵ داود شفائی به کدملی xxxxxxxxx۸ خسرو فتح الهی به کدملی xxxxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589759
آگهی تصمیمات شرکت فراکلون سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردیده اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند: امیرحسین نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ابراهیم شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مرتضی حیرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ امیرحسین نجفی به سمت رئیس هیئت مدیره خسرو فتح الهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ابراهیم شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شهریار شهریاری بسمت عضو هیئت مدیره مرتضی حیرانیان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468341

آگهی تغییرات شرکت پویا نیکان پرشیا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۶/۹/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای امیرحسین نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید محسن نجومیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۶/۹/xxx۲
در تاریخ۱۸/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468354

آگهی تغییرات شرکت پویا نیکان پرشیا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای امیرحسین نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن نجومیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضامدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۸/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876976
آگهی تغییرات شرکت پویا نیکان پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۴۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۶/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای امیرحسین نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محسن نجومیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای خسرو فتح‌الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای خسرو فتح‌الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضامدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۸/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10765238
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو فتح‌الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10771532
آگهی تصمیمات شرکت فراکلون سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردیده اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند: امیرحسین نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خسرو فتح‌الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ابراهیم شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مرتضی حیرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ که به موجب صورتجلسههیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ امیرحسین نجفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره خسرو فتح‌الهی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ابراهیم شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شهریار شهریاری بسمت عضو هیئت‌مدیره مرتضی حیرانیان بسمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11241875
آگهی تغییرات شرکت پویا نیکان پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۴۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۶/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۶/۹/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خسرو فتح‌الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای امیرحسین نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید محسن نجومیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۶/۹/xxx۲

در تاریخ۱۸/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11456943
آگهی تصمیمات شرکت پویا خودرو شررق سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۸۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: علی درخشان به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خسرو فتح‌الهی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حمید بهفرراد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11474577
آگهی تصمیمات شرکت استام صنعت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۸۱۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی حاجی‌آقاشریف به کدملی xxxxxxxxx۷ و خسرو فتح‌الهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و علی درخشان به کدملی xxxxxxxxx۷ و به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ علی درخشان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی حاجی‌آقاشریف به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و خسرو فتح‌الهی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفقا مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11553226
آگهی تصمیمات شرکت پایا کلاچ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۲۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: علی درخشان به کدملیxxxxxxxxx۷، محمدمهدی حاجی‌آقاشریف به کدملیxxxxxxxxx۷، خسرو فتح‌الهی به کدملیxxxxxxxxx۵، به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۴/۹۱ علی درخشان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خسرو فتح‌الهی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی حاج آقاشریف به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11882575
آگهی تصمیمات شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی درخشان به کدملیxxxxxxxxx۷ و مرتضی حیرانیان به کدملیxxxxxxxxx۲ و خسرو فتح‌الهی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۳/۹۱ خسرو فتح‌الهی به سمت رئیس هیئت‌مدیره, مرتضی حیرانیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره , علی درخشان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات