علاالدین محمدی سربند

آقای علاالدین محمدی سربند

کد ملی 004432xxxx
گراف ارتباطات
41
شرکت‌ها
86
آگهی‌ها

شرکت های علاالدین محمدی سربند

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علاالدین محمدی سربند دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تولیدی بازرگانی تأمین مواد فلز تام
تولیدی بازرگانی تأمین مواد فلز تام
بازرس اصلی
پترو مارون آریا
پترو مارون آریا
بازرس اصلی
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
بازرس اصلی
تاپ تجارت امیر تهران
تاپ تجارت امیر تهران
بازرس اصلی
نادی پلاستیک آریا
نادی پلاستیک آریا
بازرس اصلی
دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
فرایند سازان آرین
فرایند سازان آرین
بازرس اصلی
فولاد پیشتاز ایرانیان
فولاد پیشتاز ایرانیان
بازرس اصلی
رفرانس ایران
رفرانس ایران
بازرس اصلی
تجارت گستر فخیم
تجارت گستر فخیم
بازرس اصلی
صنایع بسته بندی تحول کالای نوین
صنایع بسته بندی تحول کالای نوین
بازرس اصلی
مهندسی حصین افزار پردیس
مهندسی حصین افزار پردیس
بازرس اصلی
آرمان سازان آرنیکا
آرمان سازان آرنیکا
بازرس اصلی
پیشتاز سازه تدبیر آریا
پیشتاز سازه تدبیر آریا
بازرس اصلی
سیاحان ورزشی پرند
سیاحان ورزشی پرند
بازرس اصلی
سرزمین سعادت ایرانیان
سرزمین سعادت ایرانیان
بازرس اصلی
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
توسعه ساختمان نگین آریا تک
توسعه ساختمان نگین آریا تک
بازرس اصلی
گسترش توان توسعه صنعت پارس
گسترش توان توسعه صنعت پارس
بازرس اصلی
آریا وند تهران
آریا وند تهران
بازرس اصلی
دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان
دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
آریان سیب نیلو
آریان سیب نیلو
بازرس اصلی
صبا بین الملل سهند
صبا بین الملل سهند
بازرس اصلی
سیاحان طاوس
سیاحان طاوس
بازرس اصلی
پارس پروما
پارس پروما
بازرس اصلی
دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
اکسوکمیکال
اکسوکمیکال
بازرس اصلی
پارس التک انرژی
پارس التک انرژی
بازرس اصلی
سامان آبراه
سامان آبراه
بازرس اصلی
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان
باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
ورزشی فرمولا
ورزشی فرمولا
بازرس اصلی
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان
دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان
دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
شهر ورزش سرزمین ایرانیان
شهر ورزش سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
دهکده سلامت سرزمین ایرانیان
دهکده سلامت سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
دهکده المپیک سرزمین ایرانیان
دهکده المپیک سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
حسابرسی آبادیس نگارآرون
حسابرسی آبادیس نگارآرون
آرد زرین مشهد
آرد زرین مشهد
بازرس علی‌البدل
فرا کوشان صنعت فاریاب
فرا کوشان صنعت فاریاب
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14735282
آگهی تغییرات شرکت آرد زرین مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۶۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبادیس نگارآرون به شماره ثبت xxx۹۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای علاء الدین محمدی سربند با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای کامران مظهری تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم مهتاب منوچهری کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد علی قناد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . صورت‌های مالی سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330162
آگهی تغییرات شرکت فرا کوشان صنعت فاریاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۰۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: خانم فریبا کشاورزصفی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهرداد محمدی سربند کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علاءالدین محمدی سربند کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14240643
آگهی تغییرات شرکت آرد زرین مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۶۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی سال xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبادیس نگارآرون به شماره ثبتxxx۹۵ تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای علاء الدین محمدی سربند با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941575
آگهی تغییرات حسابرسی آبادیس نگارآرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۰۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۴۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۱۲/xxx۶ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۵/۱۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالقاسم تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ ۲. xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق مؤسسه در ردیف شرکا مؤسسه قرار گرفت. آقای سیدمحمد رضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ باپرداخت مبلغ ۲. xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به ۸. xxx. xxx ریال افزایش داد. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۲. xxx. xxx ریال به ۱۶. xxx. xxx ریال افزایش یافت در نتیجه مواد ۷ و ۸ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۶. xxx. xxx ریال سهم الشرکه. آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۸. xxx. xxx ریال سهم الشرکه. آقای سیدابوالقاسم تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۲. xxx. xxx ریال سهم الشرکه. اعضاء و سمت هیئت مدیره بشرح زیر: آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره. آقای سیدابوالقاسم تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، بروات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609362
آگهی تغییرات شرکت آرد زرین مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۶۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) صورت‌های مالی سال xxx۵ به تصویب رسید. ب) اعضای هیئت مدیره جدید به مدت دو سال بدین شرح انتخاب شدند: ۱ - خانم مهتاب منوچهری کاشانی با کدملی xxxxxxxxx۸ ۲ - آقای کامران مظهری تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۴ ۳ - آقای محمد علی قناد با کدملی xxxxxxxxx۷ ج) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبادیس نگارآرون به شماره ثبت xxx۹۵ تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای علاء الدین محمدی سربند با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. د) روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526848
آگهی تغییرات حسابرسی آبادیس نگارآرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۰۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۴۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی کشور به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۴/۴/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامران طرفه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای علاالدین محمدی سربند با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. آقای سید محمدرضا دهدشتی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320352
آگهی تغییرات شرکت آرد زرین مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۶۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبادیس نگارآرون به شماره ثبت xxx۹۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای علاء الدین محمدی سربند با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201897
آگهی تغییرات آبادیس نگار آرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۰۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۴۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۰/۹/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به حساب موسسه در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به حساب موسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش داد. و سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. آقای کامران طرفه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل قراردادها، چک، سفته، بروات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است. میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح زیر است: کامران طرفه شماره ملی: xxxxxxxxx۸ میزان سهم الشرکه: ۶. xxx. xxx ریال علاءالدین محمدی سربند شماره ملی: xxxxxxxxx۰ میزان سهم الشرکه: ۶. xxx. xxx ریال سیدمحمدرضا دهدشتی شماره ملی: xxxxxxxxx۱ میزان سهم الشرکه: ۶. xxx. xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635283
آگهی تغییرات شرکت آرد زرين مشهد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۶۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبادیس نگارآرون به شماره ثبتxxx۹۵ تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای علاء الدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12603801
آگهی تغییراتآباديس نگار آرون موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۷۰۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۴۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ جامعه حسابدارن رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهناز پرافکنده حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح زیر است: کامران طرفه شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال و علاءالدین محمدی سربند شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579547
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان آرنيكا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۲۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه آبادیس نگار آرون با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علاءالدین محمدی سربند بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12138841
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان آرنیکا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۲۰۳۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامران طرفه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای علاءالدین محمدی سربند بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059444
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان آرنیکا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۲۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علاءالدین محمدی سربند بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای فریدون علی عباس زاده بشماره xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274424
آگهی تغییرات شرکت فولاد بتن پیشتاز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمد رضایی نژاد xxxxxxxxx۱، مرتضی رضایی نژاد xxxxxxxxx۳ و حسین شریعتمداری xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال منتهی به آخر اسفند xxx۱ تصویب گردید.
روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
آقای علاء الدین محمدی سربند کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هاشم وطن خواه xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156603
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حصین افزار پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۶۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. آقای علاالدین محمدسربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم لیلا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147958
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان آرنیکا سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۰۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
ـ آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان بازرس اصلی و آقای فریدون علی عباس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040186
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان آرنیکا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای فریدون علی عباس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۹/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046107
آگهی تصمیمات شرکت فرایندسازان آرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۴۶۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۲ واصل گردید: علاءالدین محمدی سربند به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و حمید رستگاری به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود حسینخانی مرندی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و بهزاد حسینخانی مرندی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و نرگس کیهانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ محمود حسینخانی مرندی به سمت رئیس هیئت مدیره و نرگس کیهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهزاد حسینخانی مرندی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037324
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حصین افزار پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۶۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم لیلا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033535
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی تحول کالای نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۹۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: علاءالدین محمدی سربند به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و خسرو داودی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. داریوش نادعلی به ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، پریسا حسین پور به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، ربابه نادعلی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028775
آگهی تصمیمات شرکت نادی پلاستیک آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: علاءالدین محمدی سربند به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و باقر شریفی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: داریوش نادعلی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و رقیه نادعلی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی نادعلی به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و عادی و رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت به: تهران خ آفریقا بالاتر از خ ظفر خ ناصری پلاک ۴ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994669
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستر فخیم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۱۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۳۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی گرگین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدجعفر محلوجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی ضیابشرحق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۵/۷/xxx۳.
در تاریخ ۰۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885841
آگهی تصمیمات شرکت فولاد پیشتاز ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۹۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علاءالدین محمدی سربند به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و هاشم وطن خواه به ک ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رضایی نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ و مرتضی رضایی نژاد به ک م xxxxxxxxx۳ و حسین شریعتمداری به ک م xxxxxxxxx۲ موضوع شرکت به شرح ذیل اتخاذ گردید الف ساختمان ابنیه دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساختمانها ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی فلزی بتنی رشته راه دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر جاده های اصلی و فرعی و بزرگراه ها بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ محمد رضایی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی رضایی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین شریتمداری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925694
آگهی تصمیمات شرکت رفرانس ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۳۵۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۳۶۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علاءالدین محمدی سربند به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و اسداله کیا به ک م xxxxxxxxx۵ به کدملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار به امضاء مدیرعامل همراه با یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578665
آگهی تغییرات شرکت فرآیند سازان آرین با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۴۴۸۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۴۶۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سام حسینخانی مرندی فرزند بهزاد به کدملیxxxxxxxxx۵ صادره از تهران با پرداخت مبلغxxx/xxx/۲۵ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. دانیال حسینخانی مرندی فرزند بهزاد به کدملیxxxxxxxxx۰ صادره از تهران با پرداخت مبلغxxx/xxx/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت و بهزاد حسینخانی مرندی به کدملیxxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. نرگس کیهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۲۵ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موضوع شرکت عبارت واردات مواد اولیه و مواد جانبی در صنایع غذایی و کلیه امور بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۶۴ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx۰سهمxxx/xxx ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است . محمود حسینخانی مرندی و بهزاد حسینخانی مرندی و نرگس کیهانی بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علاءالدین محمدی سربند به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و حمید رستگاری به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۱/۹۱ محمود حسینخانی مرندی به سمت رئیس هیئت مدیره، نرگس کیهانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهزاد حسینخانی مرندی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ۱۱/۲/۹۱ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523472

آگهی تصمیمات شرکت دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی‎سربندی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه‎غازانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین همایونی‎مفرد به کدملی xxxxxxxxx۲ـ ایر آذری به کدملی xxxxxxxxx۴ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ امیر آذری بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین همایونی‎مفرد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیات‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9944824
آگهی تصمیمات شرکت دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۹۸۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی‎سربندی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه‎غازانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین همایونی‎مفرد به کدملی xxxxxxxxx۲ـ ایر آذری به کدملی xxxxxxxxx۴ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ امیر آذری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین همایونی‎مفرد بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیات‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512993

آگهی تصمیمات شرکت نادی پلاستیک آریا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی‎سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و باقر شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: داریوش نادعلی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و رقیه نادعلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و علی نادعلی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیات‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9577813
آگهی تصمیمات شرکت نادی پلاستیک آریا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی‎سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و باقر شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: داریوش نادعلی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و رقیه نادعلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و علی نادعلی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیات‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472206

آگهی تصمیمات شرکت تاپ تجارت امیر تهران
سهامی خاص ثبت شده به شمارهxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۹/۹۰ واصل گردید: علاء الدین محمدی سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و کوروش نیماوری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464757

آگهی تصمیمات شرکت پترو مارون آریا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی سربند به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: میر مرتضی موسوی به کدملیxxxxxxxxx۰۱ و جعفر ساسانی به کدملیxxxxxxxxx ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۱۰/۹۰ جعفر ساسانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 467032

آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سیامک عباسی سونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بابک عباسی سونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲.
در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491474
آگهی تصمیمات شرکت پترو مارون آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: میر مرتضی موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰۱ و جعفر ساسانی به کدملی xxxxxxxxx بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ جعفر ساسانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460596

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی فلز تام
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: علاالدین محمدی سربند به ش.م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و بهمن وزیری تیمورلوئی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرام خانی به کدملی xxxxxxxxx۹ سعید شکوه غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ سعید شکوه غازانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شهرام خانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی به امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9561863
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی فلز تام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۹۲۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: علاالدین محمدی سربند به ش.م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و بهمن وزیری‌تیمورلوئی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرام خانی به کدملی xxxxxxxxx۹ سعید شکوه‌غازانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ سعید شکوه‌غازانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شهرام خانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی به امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139878
آگهی تغییرات شرکت آریان سیب نیلو سهامی خاص بشماره ثبت ۳۵۲۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۳۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم تصویری خیابان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531727
آگهی تأسیس شرکت پیشتاز سازه تدبیر آریا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ساختمان ابنیه دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی فلزی و بتنی رشته راه دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی و بزرگراهها..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک غرب خیابان ایران زمین خیابان مهستان کوچه چهارم پلاک ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی‌‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۸ مورخ ۱۲/۶/۹۰ نزد بانک تجارت شعبه چهارراه پارک پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای مصطفی رضائی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای حسین شریعتمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای حسن شریعتمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای حسن شریعتمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و مکاتبات عادی و غیره با امضا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای علاءالدین محمدی‌سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای شهروز کاظمی‌حفظ‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10317001
آگهی تغییرات شرکت پارس پروما سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۲۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علا الدین محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای اسحق عبداله پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احد سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مهرناز سروی پیرایواتلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۱ در تاریخ ۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10564613
آگهی تصمیمات شرکت فولاد پیشتاز ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۹۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. علاء‌الدین محمدی‌سربند به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و هاشم وطن‌خواه به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۴/۹۰ موضوع شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید: مطالعه طراحی و نظارت بر پروژه‌های شهرسازی و ساختمانی شامل آموزشی ورزشی فرهنگی هنری مذهبی سیاسی بهداشت درمانی اداری تجاری و ساختمان‌های خدمات شهری ساختمانی و تاسیسات نظامی ساختمان‌های پست و مخابرات ساختمانهای صنعتی و کارخانجات و معماری داخلی مطالعه طراحی و نظارت بر کلیه امور خدمات شهری و فضای شهر مطالعه طراحی و نظارت بر پروژه‌های مهندسی آب شامل توسعه منابع آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی سدسازی خطوط انتقال مخازن و تصفیه خانه آب و جمع‌آوری آب‌های شهری تصفیه خانه فاضلاب مسیل‌ها و قنوات مطالعه طراحی و نظارت بر پروژه‌های نفت و گاز شامل اکتشاف و استخراج نفت و گاز صنایع نفت و گاز وپتروشیمی و خطوط ارائه خدمات فنی مشترک از قبیل ژئوتکنیک و آزمایش مصالح ژئوفیزیک مهندسی محیط‌زیست و زمین‌شناسی بازرسی فنی خدمات کامپیوتری مدیریت سیستم ترافیک نقشه برداری مطالعات و برنامه‌ریزی منطقه‌ای مطالعه طراحی و نظارت بر کلیه امور تاسیسات برقی و مکانیکی و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ محل شرکت به شهرک غرب خ ایران زمین خ مهستان کوچه چهارم پ ۸ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824009
آگهی تغییرات شرکت گسترش توان توسعه صنعت پارس سهامی خاص بشماره ثبت ۳۱۰۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۰۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‎سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین همایونی‎مفرد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سا مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10504377
آگهی تغییرات شرکت پارس التک انرژی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۸۶۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن هدایتی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838875
آگهی تصمیمات شرکت آریاوند تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۲۹۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۲۷۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و علی عبداللهی‌ماکویی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آرش حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۶ و فرج‌اله حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۳ و احسان حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۰ آرش حاتمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، فرج‌اله حاتمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق مالی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195890
آگهی تغییرات شرکت صبا بین الملل سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۱۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۲۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. ۲ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهور ی اسلامی جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۷/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564301
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و بازرگانی فلز تام سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۶۱۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۹ بتصویب رسید. علاءالدین محمدی‌سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802838
آگهی تصمیمات شرکت پترو مارون آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علاء‌الدین محمدی‌سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10371120
آگهی تصمیمات شرکت اکسو کمیکال سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۶۱۲۲۵۹۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علاء الدین محمدی سربند به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و حسین همایونی مفرد به ش ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022936
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی فلز تام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۱۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید: علاء الدین محمدی سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9565885
آگهی تصمیمات شرکت سیاحان ورزشی پرند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۷۲۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۸۸۸۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9966656
آگهی تصمیمات شرکت نادی پلاستیک آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۳۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۱/۹۰ واصل گردید: علاء‌الدین محمدی‌سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و باقر شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941668
آگهی تصمیمات شرکت رفرانس ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۵۹۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۳۶۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. علاءالدین محمدی‌سربند به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و اسداله کیا به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757601
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمان آریا تک سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۳۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: علای‌الدین محمدی‌سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و حسین همایونی‌مفرد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس توکلی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمد جلیلی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۹/۸۹ محمد جلیلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس توکلی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک،سفته، برات و قراردادها ومکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیات‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9687256
آگهی تغییرات شرکت دهکده نواندیشان معماری در سرزمین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۵۲۲۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه‌غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید جواد طباطبائی‌کهلبونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی یاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۶/۸/xxx۱.

در تاریخ ۲۰/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672312
آگهی تغییرات شرکت سرزمین سعادت ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۴۵۵۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه‌غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۹/۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید قاسم هاشمی‌نسب به شماره ثبت xxxxxxxxx۶ و آقای حسن شریعتمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۹/۸/xxx۱.

در تاریخ ۱۵/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364912
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد خداوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابوالفضل آذرمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۸/۸/xxx۱. در تاریخ ۱۵/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10112712
آگهی تغییرات شرکت دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علا الدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید قاینی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۵/۸/۹۱. در تاریخ ۸/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10310984
آگهی تغییرات شرکت سیاحان طاوس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ وزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ماشااله نگه لان اقدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امیرعلی فضلعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۹/۸/۹۱. در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10565372
آگهی تصمیمات شرکت اکسو کمیکال سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۱۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۶۱۲۲۵۹۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و حسین همایونی‌مفرد به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10609900
آگهی تصمیمات شرکت فولاد پیشتاز ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۹۲۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علاءالدین محمدی‌سربند به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و هاشم وطن‌خواه به ک ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رضایی‌نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ و مرتضی رضایی‌نژاد به ک م xxxxxxxxx۳ و حسین شریعتمداری به ک م xxxxxxxxx۲ موضوع شرکت به شرح ذیل اتخاذ گردید الف ساختمان ابنیه دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساختمانها ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی فلزی بتنی رشته راه دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی و بزرگراه‌ها بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ محمد رضایی‌نژاد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی رضایی‌نژاد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسین شریتمداری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10683187
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سامان آبراه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: علاءالدین محمدی‌سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا مظفری‌پور به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10764936
آگهی تغییرات شرکت گسترش توان توسعه صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۹۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۴۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین همایونی‌مفرد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10786568
آگهی تغییرات شرکت صبا بین‌الملل سهند سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۱۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۲۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۵/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10867948
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۶۷۸۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه‌غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۸/۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید رضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شهروز کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۱۸/۸/xxx۱.

در تاریخ ۱۵/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896365
آگهی تصمیمات شرکت سیاحان ورزشی پرند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۸۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۸۸۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۹ بتصویب رسید. علاء الدین محمدی سربند به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921418
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10931348
آگهی تغییرات شرکت فرآیند سازان آرین با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۴۴۸۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۴۶۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سام حسینخانی‌مرندی فرزند بهزاد به کدملیxxxxxxxxx۵ صادره از تهران با پرداخت مبلغxxx/xxx/۲۵ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. دانیال حسینخانی‌مرندی فرزند بهزاد به کدملیxxxxxxxxx۰ صادره از تهران با پرداخت مبلغxxx/xxx/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت و بهزاد حسینخانی‌مرندی به کدملیxxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. نرگس کیهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۲۵ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موضوع شرکت عبارت واردات مواد اولیه و مواد جانبی در صنایع غذایی و کلیه امور بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۶۴ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx۰سهمxxx/xxx ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است . محمود حسینخانی‌مرندی و بهزاد حسینخانی‌مرندی و نرگس کیهانی بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علاءالدین محمدی‌سربند به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و حمید رستگاری به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۱/۹۱ محمود حسینخانی‌مرندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، نرگس کیهانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد حسینخانی‌مرندی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ۱۱/۲/۹۱ تکمیل امضاء گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955277
آگهی تصمیمات شرکت پترو مارون آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۶۱۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987473
آگهی تغییرات شرکت پارس التک انرژی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۶۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علا‌الدین محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن هدایتی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای هوکان گرونتوفت فرولند و شرکت التک انرژی آرس بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxxxxx با نمایندگی آقای کنوت آون تا تاریخ ۲۰/۴/۹۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسین یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای هوکان گرونتوفت فرولند و شرکت التک انرژی آرس بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای کنوت آون بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل.

در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006514
آگهی تصمیمات شرکت آریاوند تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۲۹۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۲۷۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و علی عبداللهی‌ماکویی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آرش حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۶ و فرج‌اله حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۳ و احسان حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۰ آرش حاتمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، فرج‌اله حاتمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق مالی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067204
آگهی تغییرات شرکت فولاد بتن پیشتازبامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۱۸۹۲۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۶۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: حسین شریعتمداری فرزند مراد به ش ش xxx۷ صادره از تهران با کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. حسن شریعتمداری فرزند مراد به ش ش xxx۴ صادره از تهران با کد ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. انجام کلیه فعالیتهای مجاز تجاری ـ اقتصادی ـ بازرگانی ـ صنعتی ـ کشاورزی ـ عمرانی ـ خدماتی و مشارکت و پیمانکاری در ساخت مجتمع‌های اقامتی و تفریحی و آموزشی با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز تجاری ـ ورود دانش فنی و یا انتقال آن و یا انتقال تکنولوژی داخلی و خارجی و همچنین اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری برای شرکت و نیز سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی یا امتیاز از شرکتهای داخلی و خارجی و یا ایجاد شعب و یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیتهای مجاز در چهارچوب مقررات موضوعه از موضوع شرکت به شرح فوق اصلاح گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. نام شرکت به فولاد بتن پیشتاز ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تغییر یافت. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/۱۰ ریالی بی‌نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. حسن شریعتمداری ـ حسین شریعتمداری ـ مصطفی رضائی‌نژاد کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علاءالدین محمدی‌سربندی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و هاشم وطن‌خواه کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۹/۸۹ حسن شریعتمداری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی رضائی‌نژاد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسین شریعتمداری بسمت مدیرعامل انتخاب و امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ تکمیل امضاء گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084989
آگهی تصمیمات شرکت رفرانس ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۵۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۳۶۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. علاء‌الدین محمدی‌سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و اسدالله کیا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: فاطمه برهنه‌پوشان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا حیدرعربی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیمحمد حیدرعربی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا حیدرعربی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11125932
آگهی تغییرات شرکت باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۵۲۳۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه‌غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای کاظم جلالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین شریعتمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۱۶/۸/xxx۱.

در تاریخ ۱۵/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11163154
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستر فخیم سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۱۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۳۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاء‌الدین محمدی‌سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی گرگین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۷/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11173035
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوپش‌کاران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۷/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11243508
آگهی تصمیمات شرکت ورزشی فومولا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و حسین همایونی‌مفرد به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11328083
آگهی تصمیمات شرکت رفرانس ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۳۵۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۳۶۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علاءالدین محمدی‌سربند به ک‌م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و اسداله کیا به ک‌م xxxxxxxxx۵ به کدملی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار به امضاء مدیرعامل همراه با یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11351485
آگهی تصمیمات شرکت تاپ تجارت امیر تهران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۲۲۱۵۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۲۸۱۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۹/۹۰ واصل گردید: علاء‌الدین محمدی سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و کوروش نیماوری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11493286
آگهی تغییرات شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۶۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علا‌الدین محمدی‌سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین همایونی‌مفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدرضا حاجی‌اوغلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای احمد شرقی‌خسروشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۶/۸/۹۱.

در تاریخ ۸/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11588992
آگهی تغییرات شرکت دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۲۸۹و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه‌غازانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۸/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هوشنگ قاسمی‌گاودول به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و آقای امید محمدی‌بیدهندی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۸/۸/۹۱.

در تاریخ ۸/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11607248
آگهی تصمیمات شرکت ورزشی فرمولا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۲۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علاء‌الدین محمدی‌سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و حسین همایونی‌مفرد به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۰ محل شرکت به تهران شهرک غرب خ ایران زمین خ مهستان ک چهارم پ xxx قدیم ۸ جدید کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11632310
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاءالدین محمدی‌سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه‌غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سیامک عباسی‌سونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بابک عباسی‌سونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲.

در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11700744
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۴۹۸۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه‌غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیر آذری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسین همایونی‌مفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۱۷/۸/xxx۱.

در تاریخ ۱۵/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11726359
آگهی تغییرات شرکت دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۶۲۶۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۸۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه‌غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم سیمرغ به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای بابک عباسی‌سونجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۷/۸/xxx۱.

در تاریخ ۱۵/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11769591
آگهی تغییرات شرکت شهر ورزش سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۴۰۳و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه‌غازانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم منیرالسادات موسوی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد ساسانی جیرانبلاغی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۵/۸/۹۱.

در تاریخ ۸/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11798054
آگهی تغییرات شرکت دهکده سلامت سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۲۶۶و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه‌غازانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهورس اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۷/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رامه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیامک عباسی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۷/۸/۹۱.

در تاریخ ۸/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11838106
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمان آریا تک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۳۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه علاء‌الدین محمدی‌سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و حسین همایونی‌مفرد به کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11868194
آگهی تغییرات شرکت دهکده المپیک سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۲۲۴و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه‌غازانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهورس اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای شاپور جمالی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی حفظی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۵/۸/۹۱.

در تاریخ ۹/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات