انتخاب شد محمدحسن آقائی

انتخاب شد محمدحسن آقائی

کد ملی 070343xxxx
گراف ارتباطات
31
شرکت‌ها
58
آگهی‌ها

شرکت های انتخاب شد محمدحسن آقائی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که انتخاب شد محمدحسن آقائی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تولید ابزار برشی ایران
تولید ابزار برشی ایران
صنایع کاغذ غرب
صنایع کاغذ غرب
روکش چوبی ایران
روکش چوبی ایران
فرش گیلان
فرش گیلان
تولیدی و صنعتی کاوه فولاد
تولیدی و صنعتی کاوه فولاد
توسعه سلامت الکترونیکی هدی
توسعه سلامت الکترونیکی هدی
خدمات بیمه ای تأمین آتیه
خدمات بیمه ای تأمین آتیه
توسعه و عمران زر خاک
توسعه و عمران زر خاک
آریا پنگان
آریا پنگان
مؤسسه فرهنگی هنری کنکاش صدق
مؤسسه فرهنگی هنری کنکاش صدق
خدمات پارس
خدمات پارس
رییس هییت مدیره
تولیدی توزیعی تلاشگران مستقل کار
تولیدی توزیعی تلاشگران مستقل کار
بازرس اصلی
مهندسی و بازرگانی پارس
مهندسی و بازرگانی پارس
رییس هییت مدیره
کارخانجات پارس الکتریک
کارخانجات پارس الکتریک
عضو هییت مدیره
ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان
ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
پیشگامان صنعت
پیشگامان صنعت
فیبر بابلسر
فیبر بابلسر
نایب رییس هییت مدیره
گروه صنعتی عالم آرا
گروه صنعتی عالم آرا
عضو هییت مدیره
تجارتی ایران برزگر
تجارتی ایران برزگر
لوازم بهداشتی تایل استون
لوازم بهداشتی تایل استون
صنایع حرارتی
صنایع حرارتی
تجارتی و تولیدی ایران ماکا
تجارتی و تولیدی ایران ماکا
مقاطعه کاری کنسرسیوم شرق
مقاطعه کاری کنسرسیوم شرق
سینما مرمرین
سینما مرمرین
اطلس انبوه سازان پارس
اطلس انبوه سازان پارس
نایب رییس هییت مدیره
خدمات بازرگانی مدیران بصیر
خدمات بازرگانی مدیران بصیر
پترو پایور اسپادانا
پترو پایور اسپادانا
پترو پایورخلیج فارس کیش
پترو پایورخلیج فارس کیش
کشتیرانی و خدمات دریایی مروارید فلات پارس
کشتیرانی و خدمات دریایی مروارید فلات پارس
توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس
توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14803970
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی مروارید فلات پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۹۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۸۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۶۵/ ص / ۹۸ مورخه ۱۲/۵/۹۸ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عملکرد مدیرتصفیه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای محمد حسن آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به مدت یکسال به عنوان مدیرتصفیه انتخاب گردید. ـ موسسه آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777190
آگهی تغییرات شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۸۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ الف-تعیین سمت مدیران: آقای محمد حسین میرسعیدی به کدملی xxxxxxxxx به عنوان مدیرعامل آقای محمد حسن آقائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی و بازرگانی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد اسدی صفا به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین میرسعیدی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی ازشرکت کارخانجات پارس الکتریک شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ب-کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چکها، سفته ها، بروات وقراردادها وهرگونه سند تعهداور برای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره معتبر می باشد وکلیه مکاتبات اداری وقراردادهای پرسنلی با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14733599
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی مدیران بصیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمد حسن آقایی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه و موسسه آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14724409
آگهی تغییرات شرکت پترو پایور اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - عملکرد مدیر تصفیه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . محمد حسن آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و نشانی مدیر تصفیه : تهران خ ونک غربی پ xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد . موسسه آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14628136
آگهی تغییرات شرکت اطلس انبوه سازان پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۳۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۴۵۹۰۰
آگهی تغییرات شرکت اطلس انبوه سازان پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت xxx۳۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ باستناد نامه شماره xxx۵ مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ اداره تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای عبدالکریم سماوی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ - آقای محمدحسن آقایی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ - آقای عبدالعلی وفایی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . - آقای علیرضا امیرخلیل زاده باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب گردیدند . - کلیه قراردادها و اوراق تعهدآور و اسناد بهادار شرکت با دو امضاء ۱ - آقای علیرضا امیرخلیل زاده ( مدیرعامل ) به عنوان دارنده امضای ثابت ۲ - اقای عبدالکریم سماوی ( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت برسد و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای آقای عبدالعلی وفایی نژاد عضو هیئت مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14499466
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۲۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر قرنلی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا عزیزی به کدملی شماره xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد حسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۹ را به سمت مدیرعامل ، خارج از اعضاء مدیره تعیین گردیدند امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، چکها ، بروات و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت ، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14449355
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی مدیران بصیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۷۲۰
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx نام مدیرتصفیه آقای محمد حسن آقایی کدملی xxxxxxxxx۴ صحیح است که اشتبا‌ها محمد حسین آقایی درج گردیده و بدینوسیله اصلاح می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14446979
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی مروارید فلات پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۹۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۸۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۸/ ص/ ۹۷ مورخ ۱۱/۱۰/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد حسن آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرتصفیه به مدت یک سال انتخاب گردید . - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور ، مالی ، قراردادها ، چک و سفته ، اوراق عادی و اداری با امضا مدیر تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر است . - نشانی محل تصفیه : تهران خیابان ونک غربی شماره xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ مورد تایید مجمع قرار گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14436975
آگهی انحلال شرکت پترو پایور خلیج فارس کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۱۰۸۶۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۵۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۷. ۰۸. ۰۵ شرکت مذکور منحل اعلام و آقای محمد حسن آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید ، ضمنا محل تصفیه به نشانی : تهران ، خیابان ونک غربی ، شماره xxx ، طبقه اول ، کد پستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14397155
آگهی تغییرات شرکت پترو پایور اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۲۲۱
آگهی تغییرات شرکت پترو پایور اسپادانا در حال تصفیه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای محمد حسن آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرتصفیه به مدت یک سال انتخاب گردید
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، مالی ، چک و سفته ، اوراق عادی و اداری با امضا مدیر تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر است .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14369897
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی مدیران بصیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد حسین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرتصفیه به مدت یک سال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه : تهران خیابان ونک غربی شماره xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی چک سفته اوراق عادی و اداری با امضا مدیرتصفیه به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358901
آگهی تغییرات شرکت اطلس انبوه سازان پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۳۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۴۵۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: ۱-آقای عبدالکریم سماوی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲-آقای محمدحسن آقایی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳-آقای عبدالعلی وفایی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره - آقای علیرضا امیرخلیل زاده به سمت مدیرعامل انتخاب شدند کلیه قراردادها و اوراق تعهدآور و اسناد بهادار شرکت با دو امضاء ۱- آقای علیرضا امیرخلیل زاده(مدیرعامل) به عنوان دارنده امضای ثابت ۲- اقای عبدالکریم سماوی(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت برسد و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای آقای محمدحسن آقایی عضو هیئت مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358987
آگهی تغییرات شرکت اطلس انبوه سازان پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۳۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۴۵۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبدالکریم سماوی با کدملی xxxxxxxxx۴ ـ عبدالعلی وفایی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۰ - محمد امیرخلیل زاده باکدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمدحسن آقایی با کدملی xxxxxxxxx۴ و علیرضا امیرخلیل زاده باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره همچنین آقایان مهران افروغ باکدملی xxxxxxxxx۳ و اکبر جعفرزاده نو باکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - آقای کوروش حقیقت جوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسن حسین پور اشکیک نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب) صورت های مالی سال xxx۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. - افزایش سرمایه تعاونی از xxx۱۰ برگ سهم xxx هزار ریالی جمعا به ارزش ۳,xxx میلیون تومان به xxx۷۰ برگ سهم xxx هزار ریالی جمعا به ارزش ۱,xxx میلیون تومان به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380969
آگهی تغییرات شرکت اطلس انبوه سازان پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۳۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۴۵۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبدالکریم سماوی با کدملی xxxxxxxxx۴ ـ عبدالعلی وفایی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۰ - محمد امیرخلیل زاده باکدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمدحسن آقایی با کدملی xxxxxxxxx۴ و علیرضا امیرخلیل زاده باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره همچنین آقایان مهران افروغ باکدملی xxxxxxxxx۳ و اکبر جعفرزاده نو باکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - آقای کوروش حقیقت جوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسن حسین پور اشکیک نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب) صورت های مالی سال xxx۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. - افزایش سرمایه تعاونی از xxx۱۰ برگ سهم xxx هزار ریالی جمعا به ارزش ۳,xxx میلیون تومان به xxx۷۰ برگ سهم xxx هزار ریالی جمعا به ارزش ۱,xxx میلیون تومان به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14407272
آگهی تغییرات شرکت اطلس انبوه سازان پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۳۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۴۵۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: ۱-آقای عبدالکریم سماوی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲-آقای محمدحسن آقایی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳-آقای عبدالعلی وفایی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره - آقای علیرضا امیرخلیل زاده به سمت مدیرعامل انتخاب شدند کلیه قراردادها و اوراق تعهدآور و اسناد بهادار شرکت با دو امضاء ۱- آقای علیرضا امیرخلیل زاده(مدیرعامل) به عنوان دارنده امضای ثابت ۲- اقای عبدالکریم سماوی(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت برسد و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای آقای محمدحسن آقایی عضو هیئت مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564168
آگهی تغییرات شرکت فیبر بابلسر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای محمدحسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای داریوش مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای هدایت مرادی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داریوش مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564188
آگهی تغییرات شرکت فیبر بابلسر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای محمدحسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای داریوش مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای هدایت مرادی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داریوش مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564193
آگهی تغییرات شرکت فیبر بابلسر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای داریوش مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای محمدحسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای هدایت مرادی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۷. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100705
آگهی تغییرات شرکت مقاطعه کاری کنسرسیوم شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۰۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسن آقائی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100712
آگهی تغییرات شرکت سینما مرمرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۶۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمد حسن آقایی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان آفریقا بعد از میرداماد نبش خیابان یزدان پناه پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056387
آگهی تغییرات شرکت خدمات پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد اسدی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد حسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اردشیر فاموری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیروس صیرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل: چکها، سفته‌ها، بروات و قرار دادها با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری و کاری شرکت با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012883
آگهی انحلال شرکت لوازم بهداشتی تایل استون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۰۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمد حسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان آفریقا بعد از میرداماد نبش خیابان یزدان پناه پلاک ۱ کد پستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012897
آگهی انحلال شرکت صنایع حرارتی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۹۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمد حسن آقائی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) بعد از میرداماد نبش خیابان یزدان پناه پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012900
آگهی تغییرات شرکت تجارتی و تولیدی ایران ماکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای محمد حسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نشانی: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بعد از میر داماد، نبش خیابان یزدان پناه، پلاک ۱، کد پستی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941034
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر بهاروند به کد ملی xxxxxx۷۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمد حسن آقائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و هادی کاظمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای اردشیر فاموری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همجنین مکاتبات اداری و قراردادی کار با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898408
آگهی تغییرات شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۸۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ آقای فرهاد اسدی صفا به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت خدمات پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ در مدت باقیمانده تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. در نتیجه اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: شرکت بازرگانی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی آقای محمد حسن آقائی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ: ۱۳/۱۰/xxx۵ شرکت خدمات پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی آقای فرهاد اسدی صفا شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ: ۱۳/۱۰/xxx۵ شرکت کارخانجات پارس الکتریک شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی آقای حسین عزیزی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ: ۱۳/۱۰/xxx۵ آقای حسین عزیزی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تا تاریخ: ۱۳/۱۰/xxx۵ حق امضاء کلیه اوراق واسنادشرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها وهرگونه سند تعهدآور برای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات اداری و قراردادهای پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861800
آگهی تغییرات شرکت تجارتی ایران برزگر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۲۶۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمد حسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان آفریقا نبش خیابان یزدان پناه پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840865
آگهی تغییرات شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۸۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۴: - شرکت بازرگانی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی آقای محمد حسن آقائی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ: ۱۳/۱۰/xxx۵ - شرکت خدمات پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی آقای اردشیر فاموری شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ: ۱۳/۱۰/xxx۵ - شرکت کارخانجات پارس الکتریک شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی آقای حسین عزیزی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ: ۱۳/۱۰/xxx۵ - آقای حسین عزیزی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تا تاریخ: ۱۳/۱۰/xxx۵ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و هرگونه سند تعهدآور برای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات اداری و قراردادهای پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788955
آگهی تغییرات شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۸۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ ۱ - شرکت بازرگانی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای محمد حسن آقائی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره - شرکت خدمات پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای اکبر بهاروند شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت کارخانجات پارس الکتریک شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای حسین عزیزی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره - آقای حسین عزیزی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل ۲ - حق امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها وهرگونه سند تعهدآور برای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد_بود ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ - هیئت مدیره با ثبت شعبه‌ای در تهران به آدرس تهران - خیابان ولی عصر - روبروی نیایش - خیابان اسفندیار - پلاک ۱۲ طبقه اول کدپستی: xxxxxxxxx۳ موافقت نمود و آقای حسین عزیزی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیر شعبه برای مدت دوسال انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12712984
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی عالم آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۴۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای محمد شهبازی نیک کند به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی باقر امامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رییس هیات مدیره. سازمان تامین اجتماعی به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی مهدی شعبانی لسکوکلا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره. شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی محمد حسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره. صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی سید رضا هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضای کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیات مدیره کلیه حدود و اختیارات موضوع ماده ۴۰ اساسنامه را در ۶ بند به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند: استخدام، خاتمه خدمت، تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و تعیین سنوات خدمت کارکنان اعم از رسمی و قراردادی. انتخاب و انتصاب مدیران و تعیین وظایف و حق الزحمه ایشان. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت و پرداخت مطالبات و دیون شرکت. تنظیم و امضای کلیه قرارداد‌های خرید و فروش کالا و خدمات. اتخاذ هرگونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از کلیه دعاوی اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی، اختصاصی و یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر نوع دعاوی اقامه شده. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688026
آگهی تغییرات شرکت خدمات پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد اسدی صفا به شمار ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲، آقای محمدحسن آقائی به شمار ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی و بازرگانی پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ وآقای اکبر بهاروند به شمار ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند وآقای محمد حسن آقائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره , آقای اکبر بهاروند به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای فرهاداسدی صفا به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سیروس صیرفی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر عامل خارج از اعضاء و سهامداران برای بقیه دوران تصدی تعیین گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها , سفته‌ها , بروات , و قراردادها با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مکاتبات اداری و کاری شرکت با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688045
آگهی تغییرات شرکت خدمات پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیرفاموری به شمار ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای محمدحسن آقائی به شمار ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی و بازرگانی پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای فرهاداسدی صفا به شمار ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیأت مدیره معرفی گردیدند که آقای محمد حسن آقائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره , آقای اردشیرفاموری به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای سیروس صیرفی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر عامل خارج از اعضاء و سهامداران برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند. مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها , سفته‌ها , بروات , و قراردادها با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مکاتبات اداری و کاری شرکت با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12598759
آگهی تغییرات شرکت فیبر بابلسر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۸/۱۱/xxx۵ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبتxxx۳۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای حسن عربیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی سهامی خاص به شماره ثبتxxx۹۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای محمدحسن آقائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای داریوش مسعودی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داریوش مسعودی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۲ـ کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور با ‏مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره ممهور با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره ممهور با مهر شرکت معتبر می باشد.‏
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443052
آگهی انحلال شرکت پیشگامان صنعت و کشاورزی اروند «در حال تصفیه» به شماره ثبت ۱۰۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۸۸۴
به استناد نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۶ مورخ ۲۸/۵/۹۴ صادره شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر مبنی بر تأیید دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۰ مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان خوزستان، مدت مأموریت آقای محمد حسن آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرتصفیه امور شرکت پیشگامان صنعت و کشاورزی اروند برای دو سال تمدید گردید.

شxxxxxx۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد اروند

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368696
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات پارس الكتريك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای اکبر بهاروند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدیاسر مهدی ابوترابی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای اردشیر فاموری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مکاتبات اداری و قرارداد کار با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137516
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تامین اجتماعی سهامی‌خاص ـ در حال تصفیه به‌شماره‌ثبت۱۰۷۳۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۵۱۱۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد مالی مدیر تصفیه مربوط به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت ناظرتصفیه برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال به قرار زیر تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای محمدحسن آقائی باکدملی xxxxxxxxx۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای غلامرضا اکبرمنادی باکدملی xxxxxxxxx۱ شرکت فیبربابلسر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای علی اصغرعلی جمشید با کدملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130814
آگهی تغییرات شرکت ساخت وتولید قطعات الکترونیک سیرجان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۸۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ الف) تعیین سمت هیئت مدیره بشرح ذیل انجام گردید ۱.شرکت بازرگانی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی محمد حسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره ۲.شرکت خدمات پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی اکبر بهاروند به شماره ملیxxxxxxxxx۳به سمت نایب رئیس ۳.شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی فرهاد اسدی صفا به شماره ملیxxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ب) حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار شرکت از قبیل کلیه چکها، سفته ها، بروات و قراردادها و هرگونه سند تعهدآور برای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد وکلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085631
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر جمالی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنایع مس شهید باهنربه شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد حسن آقائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای اردشیر فاموری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره. آقای اکبر بهاروند به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیات مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری و قرارداد کار با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. محل قانونی شرکت به تهران خیابان طالقانی بین خیابان فرصت و خیابان ایرانشهر ساختمان xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12046613
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۴۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی محمد حسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی اکبر بهاروند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و عباس صادقی منش به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضا به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مکاتبات اداری و کاری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043588
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی تولیدی توزیعی تلاشگران مستقل کار درتاریخ ۰۲/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید، فروش، بسته بندی، توزیع و پخش، صادرات و واردات کلیه مواد غذائی، پروتئینی و سایر کالاها ـ تجهیزات و ماشین آلات مجاز و ترخیص اقلام یاد شده از مبادی ورودی و خروجی گمرک کشور ـ انجام خدمات پس از فروش اقلام فروش رفته. اخذ و اعطای نمایندگی اقلام خریدو فروش شده فوق ـ صدور و پذیرش ضمانت نامه و عقد قرارداد با کلیه وزارت خانه ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، بانکها، شرکتهای دولتی، خصوصی، تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی و بخشهای عمومی غیردولتی ـ شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی ـ تشکیل کلوپ مشتریان ـ سرمایه گذاری و احداث واحدهای تولیدی و اشتغال زا (خوداشتغالی و بنگاههای زود بازده) از جمله مواد غذائی، لبنی پروتئینی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ انقلاب خ ۱۶ آذر نبش ک رهنما پ ۲۴ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال اولین مدیران شرکت: محمدرضا محجوب به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سیدمحمد موسوی خلیق به سمت منشی هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ سیدعباس موسوی خلیق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ علی عبادی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حسین چمی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سیدمحمد موسوی خلیق به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای محمدرضا محجوب به سمت رئیس هیئت مدیره به اتفاق سیدمحمد موسوی خلیق به سمت مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمدحسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی اسمعیل حق پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. بموجب مجوز شماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039662
آگهی تغییرات شرکت خدمات پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی و بازرگانی پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی آقای محمد حسن آقائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی آقای اکبر بهاروند بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت کارخانجات پارس الکتریک بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی اردشیر فاموری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیروس صیرفی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مکاتبات اداری و کاری شرکت با امضای مدیرعامل به تن هایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468355
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای تأمین آتیه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۵۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxxxxxxxx۷ مورخ ۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقایان سید محمد مهدی شاهرخی ک م xxxxxxxxx و محمد حسن آقایی ک م xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند.
آدرس محل تصفیه تهران میدان آرژانتین خ احمد خ قیصر خ احمدیان (پانزدهم) شماره ۱۴ کد پستی xxxxxxxxx۴ می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454698
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۰۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد حسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و آقای عباس ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان ناظران تصفیه انتخاب گردیدند
آدرس محل تصفیه: تهران، خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، پلاک ۱۲، کدپستی xxx۸۶ـxxx۷۳ تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338884
آگهی تغییرات شرکت منحله تولیدی و صنعتی کاوه فولاد سهامی خاص در حال تصفیه ‌به‌ شماره ثبت ۵۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۶۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ را بعنوان ناظر تصفیه انتخاب شدند. محمدحسن آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984754
آگهی تغییرات در شرکت منحله تولید ابزار برشی ایران (سهامی‌‌عام) در حال تصفیه بشماره ثبت۷۴۳۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۹۲۷۵۴
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدحسن آقائی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرتصفیه تا تاریخ۳۱/۲/۹۲ تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910038
آگهی تصمیمات شرکت فرش گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۵۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۸۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: حسین هیزمی آرانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسن آقائی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ابوالقاسم نوری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868677
آگهی انحلال شرکت روکش چوبی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مذکور منحل اعلام و محمدحسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ ولیعصر خ اسفندیار ش ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ میباشد.موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان ناظر اصلی تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924832
آگهی انحلال شرکت صنایع کاغذغرب سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۸۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/.۵/۹۱ و تنفسهای مربوطه شرکت مذکور منحل گردید شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی محمدحسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی ساسان محمدیه فامیلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی ایرج طالب علی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت تصفیه تعیین شدند نشانی محل تصفیه تهران خ ولیعصر بلوار اسفندیار ش ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ میباشد. موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت ناظر اصلی تصفیه و محسن صفا جو به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت ناظر علی البدل تصفیه برای مدت یکسال تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705444
آگهی انحلال شرکت صنایع کاغذغرب سهامی خاصبه شماره ثبت ۷۸۸۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/.۵/۹۱ و تنفسهای مربوطه شرکت مذکور منحل گردید شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی محمدحسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی ساسان محمدیه فامیلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی ایرج طالب علی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت تصفیه تعیین شدند نشانی محل تصفیه تهران خ ولیعصر بلوار اسفندیار ش ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ میباشد. موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت ناظر اصلی تصفیه و محسن صفا جو به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت ناظر علی البدل تصفیه برای مدت یکسال تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622888
آگهی تصمیمات شرکت ابزار برشی ایران در حال تصفیه به شماره ثبت ۷۴۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۷۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۱ عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت ۱ سال انتخاب شد محمدحسن آقائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر تصفیه تا تاریخ ۳۰/۹/۹۱ تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590974
آگهی تصمیمات شرکت منحله تولید ابزار برشی ایران سهامی خاص در حال تصفیه ‌به شماره ثبت ۷۴۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردید: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محمدحسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10219094
آگهی تصمیمات شرکت منحله تولید ابزار برشی ایران سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۷۴۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردید: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محمدحسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10348323
آگهی تصمیمات شرکت فرش گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۷۸۱۰
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ حسین هیزمی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کاغذسازی کاوه به سمت رئیس هیات مدیره و محمدحسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم نوری به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از سازمان خصوصی سازی بسمت عضو هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9737817
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و عمران زرخاک در حال تصفیه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۴۷۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۴۳۵۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۱/۸۹ تصدی محمدحسن آقائی به کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرتصفیه برای مدت۳ ماه تمدید گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939454
آگهی تصمیمات شرکت آریا پنگان در حال تصفیه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۳۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۴۷۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۱/۸۹ تصدی محمدحسن آقائی به کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت۳ ماه تمدید گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11031630
آگهی انحلال شرکت روکش چوبی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت‌مذکور منحل‌اعلام و محمدحسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ ولیعصر خ اسفندیار ش ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ میباشد.موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان ناظر اصلی تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11831556
آگهی تصمیمات شرکت ابزار برشی ایران در حال تصفیه به شماره ثبت ۷۴۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۷۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۱ عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت ۱ سال انتخاب شد محمدحسن آقائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر تصفیه تا تاریخ ۳۰/۹/۹۱ تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11867047
آگهی تصمیمات شرکت فرش گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۵۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۸۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: حسین هیزمی‌آرانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن آقائی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ابوالقاسم نوری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین با شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات