سعید یاسینی

سعید یاسینی

کد ملی 004384xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
8
آگهی‌ها

شرکت های سعید یاسینی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سعید یاسینی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12922558
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: و مجوز شماره xxx۵/xxx مورخ ۱۹/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کاظم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ سمت رییس هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم منصور خاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نمایندگی از طرف شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا دولت رفتار حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نمایندگی از طرف شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید غلام پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصادنوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ سمت عضو هیئت مدیره آقای سجاد سیاح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید یاسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ضمنا انتقال وجوه بین حساب‌های بانکی متعلق به شرکت، مکاتبات عادی و اداری و قرارداد‌های استخدامی و احکام کارکنان با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12348205
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۷۲۳۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۵/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی داداش شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر ش م xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد اسحق لهراسبی ش م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم منصور خاکی ش م xxxxxxxxx۴به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ اقتصاد نوین ش م xxxxxxxxx۶۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی شیروانی هرندی ش مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت بانک اقتصاد نوین ش م xxxxxxxxx۰۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا دولت رفتار حقیقی ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سعید یاسینی ش م xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634531
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۲۷/۵/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سید عبدالحسین ثابت با ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ اقتصاد نوین با ش م xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اسحاق لهراسبی با ش م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین با ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا دولت رفتار حقیقی با ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی داداش با ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر با ش م xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و مجتبی شیروانی هرندی با ش م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف بانک اقتصاد نوین با ش م xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید یاسینی با ش م xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. انتقال وجوه بین حسابهای بانکی متعلق به شرکت مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.علاوه بر نحوه امضای فوق کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری تا سقف دویست میلیون ریال به امضای مشترک آقایان سعید یاسینی و محمدامیر آبادی با ش م xxxxxxxxx۹ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض شد:ـ انجام کلیه امور اداری شرکت ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی ـ تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت جهت ارائه و تصویب هیئت مدیره ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن هاـ اعزام کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشورـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگرـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آن هاـاقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و...ـ تعیین میزان استهلاک ها، با توجه به قوانین جاری کشورـ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی ها
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 574785
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید عبدالحسین ثابت به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت لیزینگ اقتصاد نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ سید حسین سیدشفیعی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ و سعید یاسینی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ و مرتضی داداش به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۱/۹۱ سید عبدالحسین ثابت به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید یاسینی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست و نحوه امضاء اوراق و اسناد تعهداورشرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی تا سقف یکصد میلیون ریال به امضاء مشترک مدیرعامل و محمد امیرآبادی همراه با مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10226643
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید عبدالحسین ثابت به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت لیزینگ اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ سید حسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و سعید یاسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و مرتضی داداش به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱/۹۱ سید عبدالحسین ثابت به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید یاسینی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست و نحوه امضاء اوراق و اسناد تعهداورشرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی تا سقف یکصد میلیون ریال به امضاء مشترک مدیرعامل و محمد امیرآبادی همراه با مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482229

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا زال پور به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و حمید مقیم زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و سعید یاسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت اعضا اصلی و شرکت خدمات بیمه پوشش بیمه توسعه بهشهر به سمت اعضا علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۹/۹۰ حمید مقیم زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید یاسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، غلامرضا زال پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10301618
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۲۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۸۷ و هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۲۰ سهم xxx/۱ ریالی با نام از طریق پرداخت نقدی افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال طی گواهی شماره xxx/۷۱ مورخ ۱۸/۴/۹۰ بانک صادرات ایران شعبه جمهوری اسلامی پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۰ سعید یاسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، ارسلان محتشم امیری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نصراله برزنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ارژنگ طیب نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و عبدالواحد عامری بافقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11826270
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا زال‌پور به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و حمید مقیم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و سعید یاسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت اعضا اصلی و شرکت خدمات بیمه پوشش بیمه توسعه بهشهر به سمت اعضا علی‌البدل بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۷/۹/۹۰ حمید مقیم‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سعید یاسینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، غلامرضا زال‌پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات