سید علی سبحانیان

سید علی سبحانیان

کد ملی 004380xxxx
گراف ارتباطات
17
شرکت‌ها
57
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14877428
آگهی تغییرات شرکت فاروس فارمد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 318665 و شناسه ملی 10103543651
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد سلمانی به کد ملی 0063129868 با دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 10000000 ریال کاهش داد. آقای سید علی سبحانیان به کد ملی 0043807259 با دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 22500000 ریال کاهش داد. خانم فاطمه بنی مصطفی عرب به کدملی 1753715253 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 32500000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای حامد سلمانی ک.م 0063129868 مبلغ 10000000 ریال آقای سید علی سبحانیان ک.م 0043807259 مبلغ 22500000 ریال. پ980811408374158 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14848231
آگهی تغییرات شرکت دارو بهداشت شفا آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 270272 و شناسه ملی 10103071759
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی 10103538953 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی 10103013428 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقایان سیدعلی سبحانیان با کد ملی 0043807259 مرتضی آذرنوش با کد ملی 0043256740 فرخ رحیم زاده عبدی با کد ملی 0943309255 محمد رضا زرگر زاده با کد ملی2292032279 و میثم خانلربیک با کد ملی 0081164726 به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مرتضی آذرنوش به سمت رئیس هیأت مدیره، سید علی سبحانیان به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، فرخ رحیم زاده عبدی و محمد رضا زرگرزاده به سمت عضو هیأت مدیره و آقای میثم خانلربیک به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد آور از قبیل چکها، سفته ها، براوات و قراردادها با امضائ منفرد نایب رئیس هیأت مدیره (دکتر سید علی سبحانیان)و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق آقای میثم خانلربیک مدیرعامل و آقای سید محمد سبحانیان بعنوان سهامدار (معاونت مالی شرکت)و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب ایشان با امضاء منفرد نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود پ980720888947641 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14786032
آگهی تغییرات شرکت داروسازی مداوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. سید علی سبحانیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ ومرتضی آذرنوش با کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت شفایاب گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت دارو بهداشت شفا آراد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت شفایاب فردا با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ بعنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره وآقای رضا ابوالفضلی با کد ملی xxxxxxxxx۹بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای مدت یکسال دیگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14786042
آگهی تغییرات شرکت داروسازی مداوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و احمد شیبانی به کد ملی شمارهxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شفا یاب فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، آقای مرتضی آذرنوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و سید وحید سبحانیان به کد ملی شماره xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت پخش دارو بهداشت شفا آراد به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ و آقای سید مهدی رضایت سرخ آبادی به کد ملی شمارهxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شفا یاب گستر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به سمت اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند هیأت مدیره دراجرای ماده ۳۷ اساسنامه شرکت اختیارات مربوط به بندهای «الف»، «ب»، « ه »، « و» و «ی » و «ز » و «ج » و «ح » مندرج در ماده مزبور را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسنادو اوراق تعهدآور شرکت اعم ازچکها و بروات و سفته ها و سایراوراق تجاری و اوراق بهادار و غیره همیشه با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و درصورت غیاب یک نفر از آنها (مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره) با امضای متفق دیگری و یک نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14442447
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی آذرنوش با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت هلپاک سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای علی سبحانیان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مکتاف با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای علیرضا دبیر سیاقی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت داروسازی امین سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای امید حجازی فرهمند با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت اعلا نیرو سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای محمد مهدی حقوقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت طرح توسعه کوثر امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین و انتخاب گردیدند . حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413219
آگهی تغییرات شرکت هلث پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ملینا مخمور نجف آبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و سیدعلی سبحانیان به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیات مدیره و وحید مخمور نجف آبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هیات مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191134
آگهی تغییرات شرکت داروسازی مداوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی آذرنوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و سید وحید سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پخش دارو بهداشت شفا آراد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و احمد شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شفا یاب فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شفا یاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ اختیارات هیئت مدیره در بندهای «الف» ،«ب» ، « ه » ،« و» ، «ی » ، «ز » ، «ج » ، «ح » مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ـ کلیه اسنادو اوراق تعهدآور شرکت اعم ازچکها و بروات و سفته ها و سایراوراق تجاری و اوراق بهادار و غیره همیشه با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و درصورت غیاب یک نفر از آنها (مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره) با امضای متفق دیگری و یک نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168190
آگهی تغییرات شرکت داروسازی مداوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: سید علی سبحانیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ مرتضی آذرنوش با کد ملی xxxxxxxxx۰ شرکت شفایاب گستر(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت دارو بهداشت شفاآراد (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت شفایاب فردا با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ آقای رضا ابوالفضلی با کد ملی xxxxxxxxx۹بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه آرمان نوین رسیدگی با شناسه.ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14135053
آگهی تغییرات شرکت پارس گیتا دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۶۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد سلمانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سعید میهن خواه به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره سید علی سبحانیان به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حسین کیوانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. موسسه حسابرسی نکو نگرش حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و سیف اله غضنفری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14022263
آگهی تغییرات شرکت تراز فارمد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۰۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی تولیدی توزیعی اعضای انجمن داروسازان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی فرهود بصری به کدملی xxxxxxxxx با دریافت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: داریوش کشت کار به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال فرهود بصری به کدملی xxxxxxxxx دارای xxxxxxxxx۰ ریال سید جمال سعیدواقفی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سید علی سبحانیان به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx۰ ریال شرکت پورسینا سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی محمدجواد عازم به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx۰ ریال شرکت داروسازی بهوزان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی سید جمال سعیدواقفی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951772
آگهی تغییرات شرکت دارو بهداشت شفا آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. دکتر سیدعلی سبحانیان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، مرتضی آذرنوش با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، فرخ رحیم زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، دکتر محمد رضا زرگر زاده با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره وحمید صلواتی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بها دارو تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، براوات و قراردادها با امضائ منفرد نایب رئیس هیات مدیره (دکتر سیدعلی سبحانیان) و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق مدیرعامل و آقای سیدمحمد سبحانیان بعنوان سهامدار (معاونت مالی شرکت) و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء منفرد نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13845353
آگهی تغییرات شرکت تراز فارمد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۰۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی تولیدی توزیعی اعضای انجمن داروسازان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. داریوش کشت کار به کد ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. فرهود بصری به کد ملی xxxxxxxxx و سید جمال سعیدواقفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سید علی سبحانیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت پورسینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت داروسازی بهوزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه‌های خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح فوق می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786288
آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی اعضای انجمن داروسازان ایران شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۶۵۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۹۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۱ مورخ ۱۰/۵/۹۶ اداره کل دفترتعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت، منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ به تصویب رسید. اعضاء اصلی هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند: داریوش کشتکار کدم xxxxxxxxx۹ سید جمال سعید واقفی کدم xxxxxxxxx۱ احمد رضا انصار کدم xxxxxxxxx۴ جلیل سعیدلو کدم xxxxxxxxx۹ محمد جواد عازم کدم xxxxxxxxx۸ سید علی سبحانیان کدم xxxxxxxxx۹ روزنامه‌های کثیرالانتشار شامل روزنامه اصلی «اطلاعات» و روزنامه علی البدل «همشهری» برای درج آگهی تعیین گردیدند. انتخابات بازرسان: جلال بدلی ثمرین کدم xxxxxxxxx۸ و جواد کارگر کدم xxxxxxxxx۸ و موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرسان اصلی برای مدت ۱ سال تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786297
آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی اعضای انجمن داروسازان ایران شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۶۵۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۹۴۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ ومجوز شماره xxx۰۱ مورخ ۱۰/۵/۹۶ اداره کل دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داریوش کشتکار کدم xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره سید علی سبحانیان کدم xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید جمال سعید واقفی کدم xxxxxxxxx۱ به سمت منشی و عضو هیئت مدیره فرهود بصری کدم xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره تعاونی با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره، وکلیه اسناد اداری فقط با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687486
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی طب مفید نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۳۳۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - آقای مرتضی آذرنوش به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی مداوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ - آقای سیدعلی سبحانیان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ - آقای محمدرضا زرگرزاده به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دارو بهداشت شفا آراد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ - آقای سید حمید خوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت شفایاب گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ - آقای اکبر منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شفایاب فردا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی آذرنوش به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا زرگرزاده به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۹ و سیدحمید خوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و اکبر منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیأت مدیره و آقای محمد رضا زرگرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند - هیأت مدیره دراجرای ماده ۴۰ اساسنامه شرکت اختیارات مربوط به بندهای «ا ۱»، «۴»، «۷»، «۸» و «۱۳» مندرج درماده مزبور را به مدیرعامل تفویض نمود. - کلیه اسنادو اوراق تعهد آور شرکت اعم ازچکها و بروات و سفته‌ها و سایراوراق تجاری و اوراق بهادار و غیره همیشه با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و درصورت غیاب یک نفر از آنها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود. همچنین مکاتبات عادی با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13704521
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی طب مفید نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱ وشناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۳۳۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - آقای مرتضی آذرنوش به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی مداوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ - آقای سیدعلی سبحانیان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ - آقای محمدرضا زرگرزاده به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دارو بهداشت شفا آراد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ - آقای سید حمید خوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت شفایاب گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ - آقای اکبر منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شفایاب فردا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی آذرنوش به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا زرگرزاده به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۹ و سیدحمید خوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و اکبر منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای محمد رضا زرگرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند - هیات مدیره دراجرای ماده ۴۰ اساسنامه شرکت اختیارات مربوط به بندهای «ا ۱»، «۴»، «۷»، «۸» و «۱۳» مندرج درماده مزبور را به مدیرعامل تفویض نمود. - کلیه اسنادو اوراق تعهدآور شرکت اعم ازچکها و بروات و سفته‌ها و سایراوراق تجاری و اوراق بهادار و غیره همیشه با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و درصورت غیاب یک نفر از آنها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود. همچنین مکاتبات عادی با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603753
آگهی تغییرات شرکت پایا تجهیز به درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۱۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۸۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: محمد حسین یکتایی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) حمید رضا سعیدی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره سیدعلی سبحانیان کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت دارویی بهین تامین روزامد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی خانم فرانک سلمان نژاد کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی و بانکی وقراردادها وعقوداسلامی با امضاء احدی از هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا و یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552710
آگهی تغییرات شرکت داروسازی مداوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. سید علی سبحانیان با کدملی xxxxxxxxx۹ - مرتضی آذرنوش با کدملی xxxxxxxxx۰ - شرکت شفایاب گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ - شرکت دارو بهداشت شفاآراد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ - شرکت شفایاب فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره و رضا ابوالفضلی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539941
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی سبحانیان با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت طرح توسعه کوثر امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357167
آگهی تغییرات شرکت هلث پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ملینا مخمور نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره سیدعلی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیئت مدیره وحید مخمور نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322319
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن علمی دارو سازان ایران در تاریخ ۰۳/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجمن صرفا در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می‌نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران سهروردی شمالی خیابان پالیزی یا قندی غربی روبروی کوچه بیستم پلاک ۷۶ طبقه ۵ واحد ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: فاقد سرمایه می‌باشد. اولین مدیران: آقای محمدرضا شانه سازپور شوشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود جلال به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره آقای فرشاد هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس کبریائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدابراهیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای علی رزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جمشید سلام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای سیدعلی سبحانیان شماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت خزانه دار وعضو هیئت مدیره آقای سیدحمید خوئی شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت دبیر و عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و خزانه دار متفقا «همراه با مهر موسسه و در نبود هر یک با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل ودر نبود ایشان با امضاء ریئس هیئت مدیره منفردا " همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. بازرسان: آقای میثم خانلر بیک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بموجب مجوز وزارت بهداشت به شاره xxx , xxx مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تاسیس گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317688
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی طب مفید نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۳۳۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی آذرنوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم ریحانه طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سارا سادات سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید وحید سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای دکتر محمدرضا زرگرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب شدند. هیئت مدیره دراجرای ماده ۴۰ اساسنامه شرکت اختیارات مربوط به بندهای «۱»، «۴»، «۷»، «۸» و «۱۳» مندرج درماده مزبور را به مدیرعامل تفویض نمود. دارندگان حق امضاء کلیه اسنادو اوراق تعهد آور شرکت اعم ازچکها، بروات، سفته‌ها، سایراوراق تجاری و اوراق بهادار و غیره همیشه با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت غیاب یک نفر از آنها (مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره) با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اوراق عادی با امضاء آقای محمدرضا زرگرزاده و مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317696
آگهی تغییرات شرکت داروسازی مداوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا روئینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای اکبر منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید حمید خوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای دکتر مرتضی آذر نوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به جای آقای دکتر محمدرضا زرگرزاده انتخاب شدند. کلیه اسنادو اوراق تعهد آور شرکت اعم ازچکها، بروات و سفته‌ها، سایراوراق تجاری و اوراق بهادار و غیره همیشه با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در صورت غیاب یک نفر از آنها (مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره) با امضای متفق دیگری و یک نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است همچنین مکاتبات عادی با امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13139333
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرکا شفایاب پارس درتاریخ ۰۱/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش انواع داروهای مجازو محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. (با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: رشت بلوار شهید قلی پور بیمارستان پارس داروخانه بیمارستان پارس کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲ مورخ ۱۸/۸/۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه گلسار رشت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: بهروز نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید رضا کیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهاب الدین جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره بابک نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقایان سید علی سبحانیان و بهروز نجفی مشترکا " همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یک از سه نفر مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امید بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حمزه سید علی آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043811
آگهی تغییرات شرکت شفا یاب گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳. به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیریت عامل و رئیس هیات مدیره، فرخ رحیم زاده عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مرتضی آذرنوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و بهزاد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از قبیل کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق آقایان دکتر فرخ رحیم زاده عبدی و بهزاد کریمی و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973026
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دارو سازی طب مفید نیکان در تاریخ ۲۷/۵/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، تولید، توزیع، پخش، واردات وصادرات کلیه کالاهای بازرگانی بطورکلی انواع محصولات دارویی ساخته شده یا نیمه ساخته اعم ازشیمیایی، بیولوژیگ وبیوتکنولوژیک وغیره و تحقیق وتوسعه در خصوص آنها، مکمل‌های دارویی و غذایی، مواد اولیه دارویی وشیمیایی، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی، تجهیزات پزشکی و ماشین آلات دارویی مربوط به صنایع فوق الذکر، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی موارد فوق و سایر موارد مجاز بازرگانی، شرکت در مزایده ومناقصات داخلی و خارجی، انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات بانکی از موسسات مالی و اعتباری و کلیه بانکهای کشور وشرکت در نمایشگاه‌های داخلی وخارجی و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی منوط به اخذ مجوزهای لازمه، ساخت فرآورده‌های دارویی درقالب قراردادهای کارمزدی و تحت لیسانس با شرکت‌ها، کارخانجات و موسسات داخلی یا خارجی، ایجاد و ساخت لابراتوارها یا کارخانه‌های جدید توسط شرکت و یا ازطریق عقد قرارداد، خرید و فروش سهام سایر شرکتها و سرمایه گذاری در آنها. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر کوچه پژوهشگاه ۲ پلاک ۱۷ طبقه ششم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴/xxx۷ مورخ ۲۶/۳/۹۵ نزد بانک ملت شعبه چهار راه دقیقی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مرتضی آذرنوش با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی مداوا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید علی سبحانیان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و ریحانه طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سارا سادات سبحانیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سید وحید سبحانیان با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء آقای دکتر مرتضی آذرنوش (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و آقای سید علی سبحانیان (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای مرتضی آذرنوش (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آرمان راه برد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12964416
آگهی تغییرات شرکت داروسازی مداوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب شدند: سید علی سبحانیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ مرتضی آذرنوش با کد ملی xxxxxxxxx۰ شرکت شفایاب گستر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت دارو بهداشت شفاآراد (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت شفایاب فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ آقای رضا ابوالفضلی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای مدت یکسال جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12964417
آگهی تغییرات شرکت داروسازی مداوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای محمد رضا روئینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شفا یاب فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، آقای مرتضی آذر نوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای اکبر منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شفا یاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید حمید خوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پخش دارو بهداشت شفا آرادبه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا زرگرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره کلیه اسنادو اوراق تعهد آور شرکت اعم ازچکها و بروات و سفته‌ها و سایراوراق تجاری و اوراق بهادار و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و درصورت غیاب یک نفر از آنها (مدیرعامل یا رییس هیات مدیره) با امضای متفق دیگری و یک نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود. همچنین مکاتبات عادی با امضاءمدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیأت مدیره کلیه اختیارات مربوط به بندهای «الف»، «ب»، «ه»، «و» و «ی» ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677837
آگهی تغییرات شرکت دارو بهداشت شفا آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای دکتر حمید صلواتی باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سیدعلی سبحانیان باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد سبحانیان باکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. موسسه حسابرسی آرمان راه برد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12481239
آگهی تغییرات شرکت داروسازي مداوا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدعلی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا روئینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شفا یاب فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی آذرنوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اکبر منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شفا یاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و آقای سیدحمید خوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پخش دارو بهداشت شفا آراد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ هیئت مدیره اختیارات مربوط به بند های الف، ب، ه، و، ی مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و اوراق بهادار و غیره همیشه با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در صورت غیاب یک نفر از آنها (مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره) با امضاء متفق دیگری و یک نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است.همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12460518
آگهی تغییرات شرکت پارس گیتا دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۶۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد سلمانی به کدملی: xxxxxxxxx۸ سیدعلی سبحانیان به کدملی: xxxxxxxxx۹ حسین کیوانی به کدملی: xxxxxxxxx۳ سعید میهن خواه به کدملی: xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12405020
آگهی تغییرات شرکت هلث پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدعلی سبحانیان ش م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره خانم ملینا مخمور ش مxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل خانم الهه چیت ساز ش مxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379040
آگهی تغییرات شرکت داروسازی مداوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیررا به مدت دو سال بعنوان اعضاءاصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب نمودند: سیدعلی سبحانیان با کدملی xxxxxxxxx۹ مرتضی آذرنوش با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت شفایاب گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت دارو بهداشت شفاآراد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت شفایاب فردا با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ ضمناً آقای رضا ابوالفضلی با کدملی xxxxxxxxx۹بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شد. ونیز موسسه حسابرسی پاکداد با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای نصرت اله تشخیصی با کد ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و ـ روزنامه اطلاعات برای مدت یکسال دیگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سودوزیان منتی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375744
آگهی تغییرات شرکت هلث پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ الهه چیت ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ ملینا مخمور نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. علیرضا اخوان خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و صادق اخوان خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186848
آگهی تغییرات شرکت‌داروسازی مداوا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیر برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: سیدعلی سبحانیان با کدملی xxxxxxxxx۹ خانم ریحانه طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت شفایاب گستر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت دارو بهداشت شفا آراد (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ شرکت شفایاب فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و آقای رضا ابوالفضلی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086314
آگهی تغییرات شرکت شفایاب فردا بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۱۵۱۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۵۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد سبحانیان ک.م xxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای سیدعلی سبحانیان ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مسعود مطیعای اصفهانی ک.مxxxxxxxxx۰ و خانم ریحانه طبیب زاده ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور از قبیل چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضا منفرد رئیس هیات مدیره آقای سید علی سبحانیان و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا متفق آقای سید محمد سبحانیان و آقای مسعود مطیعای اصفهانی همراه با مهر شرکت معتبر باشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضا منفرد هریک از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719696
آگهی تغییرات شرکت تراز فارمد بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۳۹۲۸۰ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۴۹۰۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد عازم ش مxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کلیه سهم الشرکه خود را از شرکت خارج گردید. آقای سیدجمال سعید واقفی ش م xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سهم الشرکاء بعد کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد: آقای داریوش کشت کار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریالی سهم الشرکه آقای سیدجمال سعید واقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریالی سهم الشرکه آقای سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریالی سهم الشرکه آقای فرهود بصری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریالی سهم الشرکه شرکت پورسینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریالی سهم الشرکه شرکت داروسازی بهوزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریالی سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713724
آگهی تغییرات شرکت شفا یاب گستر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی پاکداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای نصرت اله تشخیصی با کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ آقایان سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹، مرتضی آذرنوش به شماره ملیxxxxxxxxx۰، فرخ رحیم زاده عبدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و بهزاد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. که آقای سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، آقای فرخ رحیم زاده عبدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مرتضی آذرنوش به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای بهزاد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق آقایان فرخ رحیم زاده عبدی و بهزاد کریمی و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و یا نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666903
آگهی تغییرات شرکت شفایاب فردا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۱۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۵۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیر رضویان اردهالی که دارای xxx۰۰ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده xxx قانون تجارت و باستناد سند صلح به به شماره xxx۵۲ دفترخانه xxx تهران کلیه سهم الشرکه خود را به آقای مسعود مطیعای اصفهانی فرزند ناصرالدین متولد۱۳/۶/xxx۱ شماره شناسنامه xxx۶ منتقل و از ردیف شرکا شرکت خارج گردید درسرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید و لیست شرکا پس از نقل و انتقال بشرح ذیل می باشد سرکار خانم ریحانه طبیب زاده به کدملیxxxxxxxxx۸ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه وآقای سید علی سبحانیان به کدملیxxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه وآقای سید محمد سبحانیان به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه وآقای مسعود مطیعای اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارایxxx۰۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658088
آگهی تغییرات شرکت تراز فارمد بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۳۹۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۰۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیات مدیره به ۳ الی۷ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکت پورسینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با پرداخت xxx/xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت داروسازی بهوزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به قرار ذیل می باشد: آقای داریوش کشت کار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx/xxx/xxx/۱ریال آقای سیدجمال سعید واقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx/xxx/۲ریال آقای سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx/xxx/xxx/۱ریال آقای محمد جواد عازم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx/xxx/۱ریال آقای فرهود بصری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx/xxx/xxx/۱ ریال شرکت داروسازی بهوزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ دارای xxx/xxx/xxx/۱ریال شرکت پورسینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ دارای xxx/xxx/xxx/۱ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658092
آگهی تغییرات شرکت تراز فارمد بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۳۹۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۰۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش کشت کار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو آقای سیدجمال سعید واقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو آقای سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهود بصری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پورسینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای محمد جواد عازم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین رضا ایروانی جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء)برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متقفاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313330
آگهی تغییرات شرکت داروسازی مداوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: آقای سید علی سبحانیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای دکتر کامبیز امجدی نیک به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید حمید خوئی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پخش دارو بهداشت شفا آراد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و آقای محمدرضا روئینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شفا یاب فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و آقای اکبر منصوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شفایاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت اعضا اصلی و رضا ابوالفضلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل تعیین که آقای سید حمید خوئی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و آقای محمدرضا روئینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی سبحانیان به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ انتخاب گردیدند.
و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و قراردادهای مالی و تعهدآور شرکت با مبلغ کمتر از پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی پاکداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای نصرت اله تشخیصی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272483
آگهی تغییرات شرکت دارو بهداشت شفا آراد شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای دکتر حمید صلواتی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل، آقای دکتر سید علی سبحانیان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد سبحانیان با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره همگی برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249287
آگهی تغییرات شرکت دارو بهداشت شفا آراد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقایان دکتر سیدعلی سبحانیان با کدملی xxxxxxxxx۹ سیدمحمد سبحانیان با کدملی xxxxxxxxx۵ و حمید صلواتی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیات مدیره
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی پاکداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای نصرت اله تشخیصی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247936
آگهی تغییرات شرکت شفایاب گستر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی پاکداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای نصرت اله تشخیصی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقایان دکتر سید علی سبحانیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، دکتر شهیاد زمانی اسمعیل آبادی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهرداد رحمانی توتکابنی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و بهزاد کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق آقایان دکتر شهیاد زمانی اسمعیل آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و بهزاد کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و مهر شرکت معتبر باشد.
اوراق و اسناد عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225514
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص اریکان مد پارس
در تاریخ۲۰/۸/۹۲ به شماره ثبتxxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد:
ـ موضوع شرکت:
صادرات و واردات و تهیه و تولید و پخش انواع کالا بویژه محصولات پزشکی بهداشتی دارویی و آزمایشگاهی پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت ـ سرمایه گذاری و مشارکت و انعقاد قرارداد با تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ارایه و قبول نمایندگی و ایجاد شعب داخلی و خارجی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت مجازی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد ـ صادرات و واردات و تهیه و تولید و توزیع انواع فرآورده های بیولوژیک پس از اخذ مجوزهای لازم ـ احداث کارخانه، آزمایشگاه و یا مراکز ارائه خدمات پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی شرکت: سهروردی شمالی شهید قندی پ۵۱ طبقه۴ کدپستیxxxxxxxxx۶
ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به۱۰ سهمxxx/xxx ریالی که تعداد۰ سهم با نام و ۱۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۸/۲/۷۲ مورخ۷/۸/۹۲ نزد بانک صادرات شعبه جماران پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
ـ اولین مدیران شرکت:
آقای وحید مخمورنجف آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای امیرعلی مخمورنجف آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
ـ آقای امیرعلی مخمورنجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل
ـ خانم ملینا مخمورنجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
آقای سید علی سبحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
خانم فهیمه جواد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153267
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان فاروس خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۸۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۳۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید علی سبحانیان به کدملیxxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۵۰ ریال بهxxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شرکا و میزان سهم الشرکه آنها بقرار ذیل میباشند:
سید علی سبحانیان دارندهxxx/xxx/۵۰ ریال و حامد سلمانی دارندهxxx/xxx/۲۵ ریال و فاطمه بنی مصطفی عرب دارندهxxx/xxx/۲۵ ریال
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149233
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت ایده بنیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۲۲۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد سیدخاموشی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی صفی یاری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس و عضو و سیدعلی سبحانیان کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از شرکا به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047118
آگهی تصمیمات شرکت ویتا آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۰۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت امگا مایرال تی دی به نمایندگی حمید یافتیان به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت ویتا بیوتیکس ایران کیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سیدابراهیم میردهقان به ش ملی xxxxxxxxx۰ و سیدعلی سبحانیان به ش ملی xxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ سیدابراهیم میردهقان به نمایندگی شرکت ویتابیوتیکس ایران کیش به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید یافتیان به نمایندگی شرکت امگا مایرال تی دی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید یافتیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و کلیه چک‌ها و سفته‌ها و بروات و دیگر اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و بطورکلی هرگونه سند و مدرکی که متضمن ایجاد تعهدی برای شرکت باشد با امضای متفق حمید یافتیان مدیرعامل و سیدابراهیم میردهقان رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923197
آگهی تصمیمات شرکت شفایاب گستر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۸۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاکداد به ش ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و نصرت اله تشخیصی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی سبحانیان به ک م xxxxxxxxx۹ و سید امیر رضویان اردهالی به ک م xxxxxxxxx۷ و بهزاد کریمی به ک م xxxxxxxxx۸ و ریحانه طبیب زاده به ک م xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ سید علی سبحانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و سید امیر رضویان اردهالی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ریحانه طبیب زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10443287
آگهی تصمیمات شرکت شفایاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۸۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاکداد به ش ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و نصرت اله تشخیصی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی سبحانیان به ک م xxxxxxxxx۹ و سید امیر رضویان اردهالی به ک م xxxxxxxxx۷ و بهزاد کریمی به ک م xxxxxxxxx۸ و ریحانه طبیب زاده به ک م xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ سید علی سبحانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و سید امیر رضویان اردهالی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ریحانه طبیب زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9579201
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی مداوا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۹۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید علی سبحانیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و ریحانه طبیب‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید حمید خوئی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پخش دارو بهداشت شفا آراد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و محمدرضا روئینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شفایاب فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و اکبر منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شفاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و رضا ابوالفضلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو علی‌البدل ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۱ سید علی سبحانیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا روئینی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سید حمید خوئی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و قراردادهای مالی و تعهدآور شرکت با مبلغ کمتر از پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت و معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704612
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی مداوا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۹۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید علی سبحانیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و ریحانه طبیب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید حمید خوئی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پخش دارو بهداشت شفا آراد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و محمدرضا روئینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شفایاب فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و اکبر منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شفاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و رضا ابوالفضلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو علی البدل ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۱ سید علی سبحانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا روئینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حمید خوئی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و قراردادهای مالی و تعهدآور شرکت با مبلغ کمتر از پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت و معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478584

آگهی تغییرات شرکت شفایاب فردا
با مسئولیت محدود بشماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند. ریحانه طبیب زاده به کدملیxxxxxxxxx۸ و سید امیر رضویان اردهالی به کدملیxxxxxxxxx۷ و سید علی سبحانیان به کدملیxxxxxxxxx۹ و سید محمد سبحانیان به کدملی xxxxxxxxx۵ و سید علی سبحانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و سید امیر رضویان اردهالی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها ـ سفته ها ـ بروات و قراردادها با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء متفق سید محمد سبحانیان و سید امیر رضویان اردهالی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء منفرد هـر یک از اعـضاء هـیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10634354
آگهی تصمیمات شرکت شفایاب فردا با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ۱۵۱۷۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۵۵۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدعلی سبحانیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و سیدمحمد سبحانیان به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ سیدامیر رضویان‌اردهالی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ ریحانه طبیب‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ ریحانه طبیب‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدامیر رضویان‌اردهالی به سمت قائم‌مقام مدیرعامل و سیدعلی سبحاینان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق سیدمحمد سبحانیان و سیدامیر رضویان‌اردهالی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11706462
آگهی تغییرات شرکت شفایاب فردا با مسئولیت محدود بشماره ثبت۱۵۱۷۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۵۵۱۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۷/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند. ریحانه طبیب‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۸ و سید امیر رضویان‌اردهالی به کدملیxxxxxxxxx۷ و سید علی سبحانیان به کدملیxxxxxxxxx۹ و سید محمد سبحانیان به کدملی xxxxxxxxx۵ و سید علی سبحانیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید امیر رضویان‌اردهالی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها ـ سفته‌ها ـ بروات و قراردادها با امضاء منفرد رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء متفق سید محمد سبحانیان و سید امیر رضویان‌اردهالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء منفرد هـر یک از اعـضاء هـیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11871583
آگهی تصمیمات شرکت ویتا آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۳۵۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۷۰۰۲۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲/۴/۹۰ اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت امگامایرال تی‌دی و شرکت ویتا بیوتیکس ایران کیش سهامی‌خاص به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ و سید علی سبحانیان به کدملی xxxxxxxxx و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۴/۹۰ هریندر سینگ‌دوگال به نمایندگی از شرکت امگات مایرال تی‌دی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آویناش ویتال‌دادند به نمایندگی از شرکت ویتا بیوتیکس ایران کیش به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حمید یافتیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران و سید میر ابراهیم میردهقان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت قائم مقام مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین‌ گردیدند و اوراق و مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و کلیه چکها سفته بروات و دیگر اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و به طور کلی هر گونه سند و مدرکی که متضمن ایجاد تعهدی برای شرکت باشد با امضای متفق مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات