محسن خواجه نوری

محسن خواجه نوری

کد ملی 004370xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

شرکت های محسن خواجه نوری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محسن خواجه نوری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14155745
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طراحان نوآور فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۶۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزت اله بندری باکدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمد حسن ژاوه تاش باکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره سید جلال مبین باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره محسن خواجه نوری باکدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره فاطمه بندری باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14155765
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طراحان نوآور فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۶۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. عزت اله بندری با کدملی xxxxxxxxx۴ محمد حسن ژاوه تاش با کدملی xxxxxxxxx۸ سید جلال مبین با کدملی xxxxxxxxx۲ محسن خواجه نوری با کدملی xxxxxxxxx۵ فاطمه بندری با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الا نتشار همشهری برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. محمد خلیلی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و داوود خورشیدیان کوچکی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110183
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طراحان نوآور فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۶۷۰۶
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طراحان نوآور فردا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزت اله بندری باکد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمد حسن ژاوه تاش باکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و سید جلال مبین باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محسن خواجه نوری باکدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و فاطمه بندری باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940716
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طراحان نوآور فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۶۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزت اله بندری با کد ملی xxxxxxxxx۴ محمد حسن ژاوه تاش با کد ملی xxxxxxxxx۸ سید جلال مبین با کد ملی xxxxxxxxx۲ محسن خواجه نوری با کد ملی xxxxxxxxx۵ فاطمه بندری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. محمد خلیلی فرزند جمشید به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و داوود خورشیدیان کوچکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940726
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طراحان نوآور فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۶۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزت اله بندری باکدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمد حسن ژاوه تاش باکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره سید جلال مبین باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره محسن خواجه نوری باکدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره فاطمه بندری باکدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318184
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سودوزیان عملکرد سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.آقایان مجتبی تنها باکدملی xxxxxxxxx۶ومحمدحسین ابراهیمی مجد باکدملی xxxxxxxxx۵بسمت اعضای هیئت مدیره جایگزین آقایان میثم تنها باکدملی xxxxxxxxx۱ومحسن خواجه نوری باکدملی xxxxxxxxx۵برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ـ مجمع موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ را بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714137
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طراحان نواور فردا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۶۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزت اله بندری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد حسن ژاوه تاش با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای سید جلال مبین با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن خواجه نوری با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه بندری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714138
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طراحان نواور فردا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۶۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عزت اله بندری با کد ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمد حسن ژاوه تاش با کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای سید جلال مبین با کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای محسن خواجه نوری با کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم فاطمه بندری با کد ملی xxxxxxxxx۷ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای محمد خلیلی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای داوود خورشیدیان کوچکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582819
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل میثم تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محسن خواجه نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582821
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ میثم تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محسن خواجه نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671474
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طراحان نوآور فردا سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۱۴۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۶۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ابوالفضل شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و محمد خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عزت اله بندری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمدحسن ژاوه تاش به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ سید جلال مبین به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ سید رضا تاج زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محسن خواجه نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ محمدحسن ژاوه تاش بسمت رئیس هیئت مدیره و سید جلال مبین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عزت اله بندری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668243
آگهی تاسیس شرکت ایمن آینده نگر پردیسسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و محصولات مجاز بازرگانی و اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد و احداث شعبه در سراسر ایران و جهان و مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و فعالیت در امور طراحی و ساخت و تولید قطعات صنعتی صنایع مختلف و سرمایه گذاری و مشاوره در امور فنی و خدمات پس از فروش و تعمیر و نگهداری ماشینآلات صنعتی و غیرصنعتی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران میردامادـ بعد از میدان محسنیـ پاساژ مریم طبقه ۴ واحد ۳ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۷ مورخ ۲۱/۸/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محسن خواجهنوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای احسان صادقیزمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای قاسم ابراهیمیمجد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئتمدیره.
۵ـ۵ـ آقای سید رضا تاجزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئتمدیره.
۶ـ۵ـ آقای سید رضا تاجزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای سید رامین جوزی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای حسین عزیززادهبوشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551572
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طراحان نوآور فردا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۶۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محسن خواجه نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935180
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طراحان نوآور فردا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۳۷۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۶۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. محسن خواجه‌نوری به کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل میثم تنها به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سید رضا تاجزاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و سید جلال مبین به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمدحسن ژاوه‌تاش به کد ملی xxxxxxxxx۸ و عزت‌اله بندری به کد ملی xxxxxxxxx۴ انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ میثم تنها به سمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره، محمدحسن ژاوه‌تاش به سمت نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره، عزت‌اله بندری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سید جلال مبین و سید رضا تاجزاد به عنوان اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10893229
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طراحان نوآور فردا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۶۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محسن خواجه نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11708154
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طراحان نوآور فردا سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۱۴۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۶۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ابوالفضل شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و محمد خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عزت‌اله بندری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمدحسن ژاوه‌تاش به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ سید جلال مبین به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ سید رضا تاج‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محسن خواجه‌‌نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ محمدحسن ژاوه‌تاش بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید جلال مبین بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و عزت‌اله بندری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11841020
آگهی تاسیس شرکت ایمن آینده نگر پردیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و محصولات مجاز بازرگانی و اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد و احداث شعبه در سراسر ایران و جهان و مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و فعالیت در امور طراحی و ساخت و تولید قطعات صنعتی صنایع مختلف و سرمایه گذاری و مشاوره در امور فنی و خدمات پس از فروش و تعمیر و نگهداری ماشین آلات صنعتی و غیرصنعتی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میردامادـ بعد از میدان محسنی ـ پاساژ مریم طبقه ۴ واحد ۳ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۷ مورخ ۲۱/۸/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محسن خواجه نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ آقای احسان صادقی زمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ آقای قاسم ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.

۵ـ۵ـ آقای سید رضا تاج زاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.

۶ـ۵ـ آقای سید رضا تاج زاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای سید رامین جوزی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای حسین عزیززاده بوشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات