مجتبی تنها

مجتبی تنها

کد ملی 004365xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

شرکت های مجتبی تنها

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مجتبی تنها دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13437880
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد مهدی ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به جای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969955
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و مجتبی تنها بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسین ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمید احسانی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ وعلی مشهدی محمد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969961
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و مجتبی تنها بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضوء هیئت مدیره و حمید احسانی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وعلی مشهدی محمد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری به امضا مدیرعامل و در غیاب وی رییس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969965
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصب جرثقیل فیروزا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ به تصویب رسید. آقای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12381637
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصب جرثقیل فیروزا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به دشرح ذیل تعیین شدند: آقای قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای محمود متینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای مرتضی هویدا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318184
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سودوزیان عملکرد سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.آقایان مجتبی تنها باکدملی xxxxxxxxx۶ومحمدحسین ابراهیمی مجد باکدملی xxxxxxxxx۵بسمت اعضای هیئت مدیره جایگزین آقایان میثم تنها باکدملی xxxxxxxxx۱ومحسن خواجه نوری باکدملی xxxxxxxxx۵برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ـ مجمع موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ را بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12146899
آگهی تغییرات شرکت توان پرداز باطری شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مجتبی تنها شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای محمد رضا اویسی شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای محسن ابوالحسنی رهنما شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای علی شهام به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن حاجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048928
آگهی تاسیس شرکت مهندسی نصب جرثقیل فیروزا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: ۱ نصب و نگهداری و مشاوره و فروش قطعات مورد نیاز کلیه جرثقیل‌های سقفی و دروازه‌ای و بندری و غیره از هر مارک و برند داخلی و خارجی ۲ نظارت فنی و مهندسی بر تولید و نصب و نگهداری انواع جرثقیل از هر مارک و برندی، مشارکت و سرمایه گذاری و تولید جرثقیل و قطعات آن و نیز صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله قطعات جرثقیل از هر نوع شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اخذ نمایندگی مجاز در داخل و خارج از کشور ایجاد شعب در کلیه شهرهای ایران و در صورت لزوم خارج از کشور اخذ اعطای مجوز ساخت اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه مواردی که به نوعی به فعالیت شرکت مربوط گردد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، روبروی پارس خودرو، نبش خیابان شهید پوری کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به سه هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد سه هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۹/۰۱/xxx۲ نزد بانک صادرات شعبه شهاب خودرو پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای محمود متینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای مرتضی هویدا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ آقای علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمود صادقی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710740
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نسیم صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ قاسم ابراهیمی مجد به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مجتبی تنها به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمود صادقی زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ مهرداد قنادتوکلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ نسیم صادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی تنها بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قاسم ابراهیمی مجد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته ها، برات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681005
آگهی تغییرات در شرکت ساختمانی پرابلم با مسئولیت محدود بشماره ثبت۲۶۶۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۰۶۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی تنها به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. میثم تنها به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۹۰ ریال افزایش داد. محمدحسین تنها به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۹۰ ریال افزایش داد. نفیسه تنها به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش داد. فاطمه جهرمی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9795470
آگهی تغییرات در شرکت ساختمانی پرابلم با مسئولیت محدود بشماره ثبت۲۶۶۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۰۶۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی تنها به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. میثم تنها به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۹۰ ریال افزایش داد. محمدحسین تنها به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۹۰ ریال افزایش داد. نفیسه تنها به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش داد. فاطمه جهرمی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668243
آگهی تاسیس شرکت ایمن آینده نگر پردیسسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و محصولات مجاز بازرگانی و اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد و احداث شعبه در سراسر ایران و جهان و مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و فعالیت در امور طراحی و ساخت و تولید قطعات صنعتی صنایع مختلف و سرمایه گذاری و مشاوره در امور فنی و خدمات پس از فروش و تعمیر و نگهداری ماشینآلات صنعتی و غیرصنعتی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران میردامادـ بعد از میدان محسنیـ پاساژ مریم طبقه ۴ واحد ۳ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۷ مورخ ۲۱/۸/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محسن خواجهنوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای احسان صادقیزمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای قاسم ابراهیمیمجد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئتمدیره.
۵ـ۵ـ آقای سید رضا تاجزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئتمدیره.
۶ـ۵ـ آقای سید رضا تاجزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای سید رامین جوزی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای حسین عزیززادهبوشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531640

آگهی تصمیمات شرکت توان پرداز باطری
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: علی شهام به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و حسن حاجی پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا نعمت زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و اکبر ترکان به کدملی xxxxxxxxx۶ و مجتبی تنها به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۰ مجتبی تنها بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نعمت زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن ابوالحسنی رهنما به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و اسناد مالی و بانکی رسمی با دو نفر از سه نفر آقایان محمدرضا نعمت زاده ـ مجتبی تنها ـ محسن ابوالحسنی رهنما متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9914277
آگهی تصمیمات شرکت توان پرداز باطری سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱۴۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۰۲۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: علی شهام به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و حسن حاجی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا نعمت‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و اکبر ترکان به کدملی xxxxxxxxx۶ و مجتبی تنها به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۰ مجتبی تنها بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا نعمت‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محسن ابوالحسنی‌رهنما به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و اسناد مالی و بانکی رسمی با دو نفر از سه نفر آقایان محمدرضا نعمت‌زاده ـ مجتبی تنها ـ محسن ابوالحسنی‌رهنما متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11738966
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نسیم صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ قاسم ابراهیمی‌مجد به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مجتبی تنها به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمود صادقی‌زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ مهرداد قنادتوکلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ نسیم صادقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی تنها بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و قاسم ابراهیمی‌مجد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، برات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11832121
آگهی تصمیمات شرکت توان پرداز باطری سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۷۱۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۲۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ واصل گردید: علی شهام به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حسن حاجی‌پوربروجردی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: محمدرضا نعمت‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۷ و اکبر ترکان به ش ملی xxxxxxxxx۶ و مجتبی تنها به ش ملی xxxxxxxxx۶ انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۱۰/۸۹ مجتبی تنها به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا نعمت‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدرسول ارفعی‌اوغانی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و اکبر ترکان به عنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و چکها و اسناد رسمی و عقود اسلامی و اسناد مالی و بانکی با امضاء دو نفر از سه نفر محمدرضا نعمت‌زاده و مجتبی تنها و رسول ارفعی متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11841020
آگهی تاسیس شرکت ایمن آینده نگر پردیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و محصولات مجاز بازرگانی و اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد و احداث شعبه در سراسر ایران و جهان و مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و فعالیت در امور طراحی و ساخت و تولید قطعات صنعتی صنایع مختلف و سرمایه گذاری و مشاوره در امور فنی و خدمات پس از فروش و تعمیر و نگهداری ماشین آلات صنعتی و غیرصنعتی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میردامادـ بعد از میدان محسنی ـ پاساژ مریم طبقه ۴ واحد ۳ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۷ مورخ ۲۱/۸/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محسن خواجه نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ آقای احسان صادقی زمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ آقای قاسم ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.

۵ـ۵ـ آقای سید رضا تاج زاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.

۶ـ۵ـ آقای سید رضا تاج زاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای سید رامین جوزی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای حسین عزیززاده بوشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات