قاسم مالکی

آقای قاسم مالکی

کد ملی 004355xxxx
گراف ارتباطات
40
شرکت‌ها
116
آگهی‌ها

شرکت های قاسم مالکی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که قاسم مالکی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مهندسی ضیا گستر
مهندسی ضیا گستر
بازرس علی‌البدل
نخل بهارستان پردیس
نخل بهارستان پردیس
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
صنایع فرش مهتاب پارسیان
صنایع فرش مهتاب پارسیان
بازرس علی‌البدل
بین المللی هستی دارو درمان
بین المللی هستی دارو درمان
بازرس علی‌البدل
هورمک دماوند
هورمک دماوند
عضو هییت مدیره
مانتل
مانتل
بازرس علی‌البدل
بازرس علی‌البدل
بین الملی تک چهره دارو درمان
بین الملی تک چهره دارو درمان
بازرس علی‌البدل
ایده پژوهان شریف
ایده پژوهان شریف
دینا وین
دینا وین
پایا تجارت پروشات
پایا تجارت پروشات
بازرس علی‌البدل
پیام صادرات
پیام صادرات
بازرس علی‌البدل
حرکت سازان طوس
حرکت سازان طوس
بازرس علی‌البدل
هواصنعت توس گلبار
هواصنعت توس گلبار
بازرس علی‌البدل
اعتماد منصور
اعتماد منصور
بازرس علی‌البدل
تجهیزاتی گازسو
تجهیزاتی گازسو
بازرس علی‌البدل
ایران مس
ایران مس
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی الوان فلز
تولیدی و صنعتی الوان فلز
بازرس علی‌البدل
جهان تجارت مصفا
جهان تجارت مصفا
بازرس علی‌البدل
ساختمانی رامکله
ساختمانی رامکله
بازرس علی‌البدل
سام صنعت امروز
سام صنعت امروز
بازرس علی‌البدل
شفا تشخیص
شفا تشخیص
بازرس علی‌البدل
حسابرسی همپیشگان روش حسابداران رسمی
حسابرسی همپیشگان روش حسابداران رسمی
بازرس علی‌البدل
توسکا طب تشخیص
توسکا طب تشخیص
بازرس علی‌البدل
نوآور طرح و فن اورامان
نوآور طرح و فن اورامان
بازرس علی‌البدل
معین آسایش شهر
معین آسایش شهر
بازرس علی‌البدل
معدنی عمرانی سخت کوشان
معدنی عمرانی سخت کوشان
بازرس اصلی
کیمیا واکسن دارو
کیمیا واکسن دارو
عرشیا دارو
عرشیا دارو
مهندسی مهراد فرا پویان اندیش
مهندسی مهراد فرا پویان اندیش
توسعه تاسیسات گردشگری آذرکوشک آنا
توسعه تاسیسات گردشگری آذرکوشک آنا
ژن راد فراز
ژن راد فراز
بازرس اصلی
پخش سهند دارو سبز
پخش سهند دارو سبز
بازرس علی‌البدل
فنی مهندسی پویا سازه پی ریز
فنی مهندسی پویا سازه پی ریز
بازرس علی‌البدل
تراز ایستا مهر
تراز ایستا مهر
بازرس علی‌البدل
پرشیا طب روز
پرشیا طب روز
بازرس علی‌البدل
شفق بال ایرانیان
شفق بال ایرانیان
ساختمانی گسترش صنعت ایران
ساختمانی گسترش صنعت ایران
بازرس علی‌البدل
جواهر خودرو شرق
جواهر خودرو شرق

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13568467
آگهی تغییرات شرکت جواهر خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۱۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۹۴ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقایان قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وآقای عباس گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد طاهرنجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455821
آگهی تغییرات شرکت توسكا طب تشخيص شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: خانم سوفیا صبوری به کدملی:xxxxxxxxx۶ آقای حمید یزدیان پوربه کدملی xxxxxxxxx۱و آقای سید وحید شیوائی به کدملی: xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم سوفیا صبوری به سمت مدیرعامل و آقای سید وحید شیوائی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید یزدیان پوربه سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاءثابت مدیرعامل و یکی از اعضاءهیئت مدیره مشترکا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل به تنهائی معتبر است موسسه حسابرسی همپیشگان روش شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12435439
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مهراد فرا پویان اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سارینا منصور فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و سیما نقش دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای حسین رایجی به شماره ملیxxxxxxxxx۵به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند ونیز موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند وروزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12415833
آگهی تغییرات شرکت پخش سهند دارو سبز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۹۹۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۵۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی سال xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و عباس گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366295
آگهی تغییرات شرکت هواصنعت توس گلبار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۳۱۸۱۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۲۸۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ تصویب شد ـ اعضاء هیئت مدیره آقایان مهدی اولیاء ک مxxxxxxxxx۱و سعید جوفی ک م xxxxxxxxx۱ و محمد افخمی مدنی ک مxxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12362992
آگهی تغییرات شرکت تجهیزاتی گازسو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۳۸۹۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۹۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن حاج کاظم کاشانی با کد ملی xxxxxxxxx ـ آقای حسام حاج کاظم کاشانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ خانم نسیم حاج کاظم کاشانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای پیام حاج کاظم کاشانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ خانم صبا حاج کاظم کاشانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی با کد ملّی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358279
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی الوان فلز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۵۰۷۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۹۱۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصویب تراز و حساب وسودزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقای مهرداد عجمی با کدملی xxxxxxxxx۱و مرتضی عجمی با کدملی xxxxxxxxx۶ و مهیار عجمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال اتنخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358287
آگهی تغییرات شرکت ایران مس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۸۵۷۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۶۷۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد عجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای مرتضی عجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای مهیار عجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و سید محمدرضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.تصویب تراز و حساب وسودزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339058
آگهی تغییرات شرکت حرکت سازان طوس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۳۱۰۸۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۴۳۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ سمت بازرس اصلی وآقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقای سعید جوفی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد افخمی مدنی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی اولیاء به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12326821
آگهی المثنی این آگهی در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ به شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۸۵۷۶ صادر گردیده و به علت عدم مراجعه به روزنامه رسمی و طی تقاضای شماره ۱۳۹۴۰۳۰۵۰۰۹۰۱۰۳۷۴۰۱ مورخ ۲۱/۴/۹۴ مجدداً جهت اعلام به روزنامه رسمی آگهی می گردد. متن آگهی: آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گسترش صنعت ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۹۸۸۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۵۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12253423
آگهی تغییرات شرکت شفق بال ایرانیان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۲۶۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی همپیشگان روش(حسابداران رسمی) بشماره ثبت xxx۹۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای فرید بابایی نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211838
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ضیا گستر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۴۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۹۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد منتهای به xxx۳/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12064907
آگهی تغییرات شرکت اعتماد منصور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۶۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039792
آگهی تغییرات شرکت پرشیا طب روز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۳۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی بشماره ملی xxxxxxxxx۹بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762250
آگهی تغییرات شرکت ایران مس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمودند: آقای مهردادعجمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مرتضی عجمی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای مهیار عجمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756279
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی الوان فلز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهردادعجمی با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای مرتضی عجمی با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهیار عجمی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689980
آگهی تغییرات شرکت توسکا طب تشخیص سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی :xxxxxxxxx۲۱به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652661
آگهی تغییرات شرکت حرکت سازان طوس سهامی خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به آخر اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ سمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653449
آگهی تغییرات شرکت نوآور طرح و فن اورامان سهامی خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۹۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633823
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مهراد فرا پویان اندیش شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۱۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی با کدملی xxxxxxxxx۹ به ه سمت بازرس علی البدل و به مدت یکسال انتخاب شدند. خانم ها مه رخ عباسی کدملی xxxxxxxxx۱ و سارینا منصور فلاح باکدملی xxxxxxxxx۱ و سیما نقش دوست باکدملی ۹ ـ xxxxxx ۲ـ ۶۴ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624385
آگهی تغییرات شرکت تجهیزاتی گازسو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673900
آگهی تغییرات شرکت توسعه تاسیسات گردشگری آذر کوشک آنا سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۴۰۱ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۵۴۰۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ با استعفاء شرکت آگاهان تدبیر پارسیان از سمت بازرس اصلی موافقت و موسسه حسابرسی همپیشگان روش (حسابداران رسمی) بشماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای قاسم مالکی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای هادی چودار رضائی آذر بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱/۷/۹۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603524
آگهی تغییرات شرکت نخل بهارستان پردیس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۶۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم ما لکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586066
آگهی تغییرات شرکت سام صنعت امروز سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۱۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۷۷۵۹
بموجب صورت جلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۳ در شرکت مذبور که در تاریخ ۲۷/۵/xxx۳ به این واحد ثبتی واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش شماره ثبت xxx۹۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
شxxxxxx۰ کفیل ثبت اسناد و مدارک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561162
آگهی تغییرات شرکت هواصنعت توس گلبار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش با ش م xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی با ش م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518800
آگهی تغییرات شرکت شفا تشخیص سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۴۷۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۷۰۷۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر تعیین گردیدند:
آقایان افشین طبیب زاده ادیبی شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرهاد بیاشاد شماره ملی xxxxxxxxx۴، خانم کتایون طبیب زاده ادیبی شماره ملی xxxxxxxxx۷، که افشین طبیب زاده ادیبی شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم کتایون طبیب زاده ادیبی شماره ملی xxxxxxxxx۷بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرشاد بیاشاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی اداری بامضای هریک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1507296
آگهی تغییرات شرکت عرشیا دارو سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۱۶۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
ترازنامه و صورت های سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت.
موسسه حسابرسی همپیشگان روش (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای قاسم مالکی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای محمد حسین ماکاراچی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368991
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (مورخ ۳۰/۶/۹۲) شرکت کیمیا واکسن دارو سهامی خاص شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ که در مورخه ۰۵/۱۲/xxx۲ به این اداره واصل گردیده بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
۱ ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ (با نمایندگی آقای قاسم مالکی کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۱) بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار اردکانیان (کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۳) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359213
آگهی تغییرات شرکت معدنی و عمرانی سخت کوشان شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۷۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ یوسف میرگلوی بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نظام الدین توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ اسماعیل قلیچ خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و عباس گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338746
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور معین عمران شهر سهامی خاص بشماره ثبت ۴۲۸۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299303
آگهی تغییرات شرکت نوآور طرح و فن اورامان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای داود فلاتی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هورش فلاتی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و خانم گلنوش فلاتی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.
ترازنامه منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ برات ـ سفته ـ و قراردادها و عقود اسلامی و افتتاح حسابهای بانکی و دریافت و واریز وجه و اخذ وام از بانک و استقراض از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین عقد قراردادها و توافقنامه های مربوط به شرکت و استخدام وکیل با حق توکیل جهت طرح دعاوی شرکت و مصالحه و توافقات لازم با امضاء آقای داود فلاتی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای داود فلاتی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315953
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تک چهره دارو درمان سهامی خاص به ‌شماره ثبت۲۳۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۳۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و عباس گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247907
آگهی تغییرات شرکت پایا تجارت پروشات سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۹۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۳۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216940
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ضیا گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۹۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت یک سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا رضایی امیری ک مxxxxxxxxx۲ و آقای نظام الدین رضایی امیریxxxxxxxxx۷۱ و آقای ضیاءالدین رضایی امیری ک مxxxxxxxxx۶۸ ـ حبیب اله شادی زواره ک مxxxxxxxxx۴ و علیرضا حسینی ک مxxxxxxxxx
خانم مژگان رضایی امیری ک مxxxxxxxxx۵ و خانم شقایق رضایی امیری ک مxxxxxxxxx ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی همپیشگان روش بشماره ثبتxxx۹۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188975
آگهی تغییرات شرکت تجهیزاتی گازسو سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی همپیشگان روش به ش.ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
محسن حاج کاظم کاشانی به ک.م xxxxxxxxx۲ ـ حسام حاج کاظم کاشانی به ک.م xxxxxxxxx۵ ـ نسیم حاج کاظم کاشانی به ک.م xxxxxxxxx۱ ـ پیام حاج کاظم کاشانی به ک.م xxxxxxxxx۲ ـ صبا حاج کاظم کاشانی به ک.م xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183586
آگهی تغییرات شرکت سام صنعت امروز (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۷۷۵۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۴/۹۲ در شرکت مذکور که در تاریخ ۱۳/۷/۹۲ به این واحد ثبتی ارائه گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ به عمل آمد:
۱ـ تراز مالی و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182416
آگهی تغییرات شرکت توسکا طب تشخیص سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی همپیشگان روش به کدملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152531
آگهی تغییرات شرکت شفا تشخیص سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۷۰۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149049
آگهی تغییرات شرکت هوا صنعت توس گلبار شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۱۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی همپیشگان روش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.
مهدی اولیاء کد ملی xxxxxxxxx۱ و سعید جوفی کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد افخمی مدنی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره تعین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149084
آگهی تغییرات شرکت حرکت سازان طوس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۳۱۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
محمد افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی اولیاء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید جوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152505
آگهی تغییرات شرکت ایران مس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۳۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی عجمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ـ آقای مهیار عجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ـ آقای مهرداد عجمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152506
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی الوان فلز سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۴۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به ش.م xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به ش.م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی عجمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ـ آقای مهرداد عجمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ـ آقای مهیار عجمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ ترازنامه و حساب سود وز یان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154588
آگهی تغییرات شرکت شیمی قهرمان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۳۹
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخه۳۱/۴/۹۲ که در تاریخ۲۸/۵/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ صورتهای مالی سال۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش بشماره ثبتxxx۹۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxx۶ ثبت منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001519
آگهی تغییرات شرکت سام صنعت امروز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۷۷۵۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ در شرکت مذبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ به این واحد ثبتی ارائه گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای علیرضا صنعتگرامروز با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدرضا صنعتگر امروز با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و خانم مریم فرامرزی رجب پور با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان حسابرس اصلی و آقای قاسم مالکی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت به امضا رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ش xxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952262
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت مصفا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۵۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۷۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9903609
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی رامکله سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۳۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۰۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی همپیشگان روس به ش‌م xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم ملکی به ک‌م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926756
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی رامکله سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۳۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۰۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی همپیشگان روس به ش م xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم ملکی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9902305
آگهی تغییرات شرکت دینا وین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۲۱۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۴۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۰۸/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868643
آگهی تغییرات شرکت دینا وین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۲۱۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۴۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۰۸/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859361
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت مصفا سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۷۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۲۶/۷/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10100733
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت مصفا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۷۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746492
آگهی تصمیمات شرکت ایران مسسهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۳۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی عجمی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ مهیار عجمی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ مهرداد عجمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ مهیار عجمی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد عجمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی عجمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء مرتضی عجمی مدیرعامل و در غیاب ایشان مهیار عجمی رئیس هیئت مدیره یا مهرداد عجمی نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746493
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی الوان فلزسهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۰۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرداد عجمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ مرتضی عجمی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ مهیار عجمی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ مهرداد عجمی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مرتضی عجمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مهیار عجمی عضو هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9721704
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی الوان فلز سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرداد عجمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ مرتضی عجمی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ مهیار عجمی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ مهرداد عجمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مرتضی عجمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت‌مدیره یا مهیار عجمی عضو هیئت‌مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9619492
آگهی تغییرات شرکت شیمی قهرمان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۴۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۳۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ صورتهای مالی سال۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش بشماره ثبتxxx۹۴ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737640
آگهی تغییرات شرکت شیمی قهرمان(سهامی خاص) ثبت شده به شماره۴۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۳۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ صورتهای مالی سال۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش بشماره ثبتxxx۹۴ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710766
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ضیاء گستر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۴۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۹۸۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۱ سال به قرار ذیل محمدرضا رضایی امیری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و نظام الدین رضایی امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ضیاءالدین رضایی امیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و حبیب اله شادی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ و علیرضا حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مژگان رضایی امیری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698043
آگهی تغییرات شرکت اعتماد منصورسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۶۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ناصر اعتمادی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای نیما وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم فروغ خروشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سوسن صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سعید کشاورزرهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳/۴/۹۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ناصر اعتمادی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فروغ خروشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سوسن صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید کشاورزرهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فرزانه افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳/۴/۹۳.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701112
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزاتی گازسو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۳۸۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۲۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10420866
آگهی تصمیمات شرکت حرکت سازان طوس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید جوفی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مهدی اولیاء به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد افخمی مدنی به کدملی xxxxxxxxx و بهرام علیدوستی به کدملی xxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ محمد افخمی مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی اولیاء به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید جوفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668602
آگهی تصمیمات شرکت حرکت سازان طوسسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۰۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید جوفی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مهدی اولیاء به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد افخمی مدنی به کدملی xxxxxxxxx و بهرام علیدوستی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ محمد افخمی مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی اولیاء به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید جوفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668605
آگهی تصمیمات شرکت هوا صنعت توس گلبارسهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۱۸۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۵۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی همپیشگان روش به ش م xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی اولیاء به ک م xxxxxxxxx۱ و سعید جوفی به ک م xxxxxxxxx۱ و محمد افخمی مدنی به ک م xxxxxxxxx۷ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ محمد افخمی مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید جوفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی اولیاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658738
آگهی تصمیمات شرکت پیام صادرات سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۱۱۴۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۹۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10332198
آگهی تصمیمات شرکت پیام صادرات سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۴۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۹۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 647962
آگهی تغییرات شرکت ایده پژوهان شریف با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۱۷۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۹/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهره کلاه دوزان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای احسان شریفی مقدم بادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای ایمان شریفی مقدم بادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰
در تاریخ۱۷/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 647982
آگهی تغییرات شرکت ایده پژوهان شریف با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۱۷۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احسان شریفی مقدم بادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان شریفی مقدم بادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهره کلاه دوزان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهره کلاه دوزان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل
۲ـ امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ اتوبان همت بلوار سردار جنگل خ حیدری مقدم تعاونی صدا و سیما بلوک۱ ط۱۸ واحدxxx۸ آ کدپستیxxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۱۷/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 647987
آگهی تغییرات شرکت ایده پژوهان شریف با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۱۷۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۹/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عبدالله شریفی مقدم بادی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای احسان شریفی مقدم بادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت, سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱ ریال کاهش داد.
خانم زهره کلاه دوزان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغxxx/xxx/۹۹ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx ریال کاهش داد.
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۱۷/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9574537
آگهی تغییرات شرکت ایده پژوهان شریف با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۱۷۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۹/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عبدالله شریفی‌مقدم‌بادی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای احسان شریفی‌مقدم‌بادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx ریال از صندوق شرکت, سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱ ریال کاهش داد.

خانم زهره کلاه‌دوزان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغxxx/xxx/۹۹ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx ریال کاهش داد.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۷/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9712451
آگهی تغییرات شرکت ایده پژوهان شریف با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۱۷۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احسان شریفی‌مقدم‌بادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای ایمان شریفی‌مقدم‌بادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم زهره کلاه‌دوزان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم زهره کلاه‌دوزان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل

۲ـ امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‌ـ اتوبان همت بلوار سردار جنگل خ حیدری مقدم تعاونی صدا و سیما بلوک۱ ط۱۸ واحدxxx۸ آ کدپستیxxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۱۷/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10277271
آگهی تغییرات شرکت ایده پژوهان شریف با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۱۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۴۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهره کلاه دوزان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای احسان شریفی مقدم بادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ایمان شریفی مقدم بادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ در تاریخ ۱۷/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649184
آگهی تغییرات شرکت دینا وین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۸۶۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۳۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۴/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655761
آگهی تغییرات شرکت پایا تجارت پروشات سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۷۹۳۹۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۸۳۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سرگیز لطیف به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای نادر حیدرزاده خوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین آهنگرمتجددرضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۱/۲/xxx۳
در تاریخ ۱۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575021
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی تک چهره دارو درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۳۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10211070
آگهی تغییرات شرکت پایا تجارت پروشات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۳۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سرگیز لطیف به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای نادر حیدرزاده خوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین آهنگرمتجددرضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۱/۲/xxx۳ در تاریخ ۱۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 636449
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی تک چهره دارو درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۳۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629851
آگهی تصمیمات شرکت مانتل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۶۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۸۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به ش ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620722
آگهی تصمیمات شرکت شفا تشخیص سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۴۴۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۷۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد بیاشاد به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ افشین طبیب زاده ادیبی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ کتایون طبیب زاده ادیبی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ افشین طبیب زاده ادیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و کتایون طبیب زاده ادیبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد بیاشاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9654074
آگهی تصمیمات شرکت شفا تشخیص سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۴۴۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۷۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد بیاشاد به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ افشین طبیب‌زاده‌ادیبی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ کتایون طبیب‌زاده‌ادیبی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ افشین طبیب‌زاده‌ادیبی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و کتایون طبیب‌زاده‌ادیبی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد بیاشاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیات‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611738
آگهی تصمیمات شرکت مانتل سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۶۰۵۴ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۳۸۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی همپیشگان روش حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339115
آگهی تصمیمات شرکت مانتل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۸۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی همپیشگان روش حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606132
آگهی تغییرات شرکت بین المللی هستی دارو درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۴۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۳۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606233
آگهی تغییرات شرکت هورمک دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۴۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۴۷۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۰۲/xxx۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم هما جلیلوند به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم کامیار به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ تعدادxxx سهم از سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد و پنجاه سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و پنجاه سهم آن بانام می باشد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۷/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای هوشنگ بلندیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم آناهیتا بلندیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای سیامک زارعی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۰۷/۰۲/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هوشنگ بلندیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آناهیتا بلندیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیامک زارعی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیامک زارعی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک, سفته, بروات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 567145
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فرش مهتاب پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۵۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش حسابداران رسمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل: محمدحسین دلاوری به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حمید دلاوری به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید دلاوری به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و فرشته شفیعی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره آقایان حمید دلاوری ـ مجید دلاوری ـ فرشته شفیعی همراه با مهر شرکت و یا با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564962
آگهی تغییرات شرکت شیمی قهرمان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه۱۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان رویش بشماره ثبتxxx۹۴ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای قاسم ملکی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد منطقه دوقم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9640272
آگهی تغییرات شرکت شیمی قهرمان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخه۱۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان رویش بشماره ثبتxxx۹۴ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای قاسم ملکی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

ثبت اسناد منطقه دوقم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542232

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ضیا گستر
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۳۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به ش ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا رضائی‎امیری به ش‎م xxxxxxxxx۲ و نظام‎الدین رضائی‎امیری به ش‎م xxxxxxxxx۱ و ضیاالدین رضائی‎امیری به ش‎م xxxxxxxxx۸ و حبیب‎الله شادی‎زواره به ش‎م xxxxxxxxx۴ و علیرضا حسینی به ش‎م xxxxxxxxx۷ و مژگان رضائی‎امیری به ش‎م xxxxxxxxx۵ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ محمدرضا رضائی‎امیری بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نظام‎الدین رضائی‎امیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضای مدیرعامل منفردا یا نائب رئیس هیئت‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543931

آگهی تصمیمات شرکت نخل بهارستان پردیس
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: شرکت همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن خسروجردی به کدملی xxxxxxxxx ـ سعید خسروجردی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ حمید خسروجردی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ حسن خسروجردی به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید خسروجردی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید خسروجردی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263761
آگهی تصمیمات شرکت نخل بهارستان پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۶۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: شرکت همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن خسروجردی به کدملی xxxxxxxxx سعید خسروجردی به کدملی xxxxxxxxx۸ حمید خسروجردی به کدملی xxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ حسن خسروجردی به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید خسروجردی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید خسروجردی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171186
آگهی تغییرات شرکت پخش سهند دارو سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۵۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10480498
آگهی تغییرات شرکت پایا تجارت پروشات سهامی خاص بشماره ثبت ۳۷۹۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۳۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9692442
آگهی تصمیمات شرکت پیام صادرات سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۱۴۲۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۷۹۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم ملکی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود دهدار‌دریسی به کد ملیxxxxxxxxx۸ و سعید پرتو به کد ملیxxxxxxxxx۸ و محسن جوکار‌دریس به کد ملیxxxxxxxxx۸ و حسن جوکار‌دریس به کد ملیxxxxxxxxx۶ و نادر جوکار‌دریس به کد ملیxxxxxxxxx۵- به موجب صورت جلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۴/۹۰ محمود دهدار‌دریسی به سمت رئیس هیئت‌مدیره, سعید پرتو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره, محسن جوکار‌دریس به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها، سفته‌ها، برات و غیره با دو امضاء از سه امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نادر جوکار‌دریس عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10348317
آگهی تصمیمات شرکت هوا صنعت توس گلبار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۱۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی اولیاء به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سعید جوفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد افخمی مدنی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۰ محمد افخمی مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید جوفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی اولیاء به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508203
آگهی تصمیمات شرکت حرکت سازان توس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۱۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید جوفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ مهدی اولیاء به کد ملی xxxxxxxxx۱ محمد افخمی مدنی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بهرام علیدوستی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۰ محمد افخمی مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی اولیاء به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سعید جوفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10057186
آگهی تصمیمات شرکت ژن رادفراز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۸۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی قاسم مالکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و میلاد اسدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10625463
آگهی تصمیمات شرکت نخل بهارستان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۶۰۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۶۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ واصل گردید: شرکت همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن خسروجردی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ حمید خسروجردی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ سعید خسروجردی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسن خسروجردی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید خسرو خسروجردی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حمید خسروجردی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک حسن خسروجردی و حمید خسروجردی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10691921
آگهی تصمیمات شرکت پیام صادرات سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۴۲۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۹۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10748389
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی الوان فلز سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۵۰۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۱۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و ناصر ملکی به ش ملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرداد عجمی به ش ملیxxxxxxxxx۱ و مرتضی عجمی به ش ملیxxxxxxxxx۶ و مهیار عجمی به کد ملیxxxxxxxxx۸ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۴/۹۰ مهرداد عجمی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره مرتضی عجمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با نایب رئیس هیئت‌مدیره یا مهیار عجمی عضو هیئت‌مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10814178
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ضیاء گستر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۴۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۹۸۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۱ سال به قرار ذیل محمدرضا رضایی‌امیری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و نظام‌الدین رضایی‌امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ضیاءالدین رضایی‌امیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و حبیب‌اله شادی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ و علیرضا حسینی‌ به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مژگان رضایی‌امیری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947287
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فرش مهتاب پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۵۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش حسابداران رسمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل: محمدحسین دلاوری به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و حمید دلاوری به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجید دلاوری به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و فرشته شفیعی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره آقایان حمید دلاوری‌ـ مجید دلاوری‌ـ فرشته شفیعی همراه با مهر شرکت و یا با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11042781
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزاتی گازسو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۲۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن حاج‌کاظم‌کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و حسام حاج‌کاظم‌کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و نسیم حاج‌کاظم‌کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و پیام حاج‌کاظم‌کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و صبا حاج‌کاظم‌کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۰ محسن حاج‌کاظم‌کاشانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حسام حاج‌کاظم‌کاشانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار و بانکی و مکاتبات اداری با امضای محسن حاج‌کاظم‌کاشانی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119560
آگهی تغییرات شرکت هورمک دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۴۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۴۷۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۷/۰۲/xxx۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم هما جلیلوند به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم کامیار به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ تعدادxxx سهم از سهام بی‌نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد و پنجاه سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و پنجاه سهم آن بانام می‌باشد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۷/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای هوشنگ بلندیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم آناهیتا بلندیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای سیامک زارعی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۰۷/۰۲/xxx۳

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هوشنگ بلندیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم آناهیتا بلندیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیامک زارعی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیامک زارعی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک, سفته, بروات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11241140
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ضیا گستر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۴۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۹۸۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به ش ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا رضائی‎امیری به ش‎م xxxxxxxxx۲ و نظام‎الدین رضائی‎امیری به ش‎م xxxxxxxxx۱ و ضیاالدین رضائی‎امیری به ش‎م xxxxxxxxx۸ و حبیب‎الله شادی‎زواره به ش‎م xxxxxxxxx۴ و علیرضا حسینی به ش‎م xxxxxxxxx۷ و مژگان رضائی‎امیری به ش‎م xxxxxxxxx۵ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ محمدرضا رضائی‎امیری بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نظام‎الدین رضائی‎امیری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضای مدیرعامل منفردا یا نائب رئیس هیئت‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11369411
آگهی تغییرات شرکت دینا وین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۸۶۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۴/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11381008
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت مصفا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۵۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۷۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11474057
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پویا سازه پی‌ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۷۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار « ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رضا خاتونی و خانم زهرا علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شهرام جرجیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود خاتونی تا تاریخ ۲/۸/xxx۱.

در تاریخ ۲۲/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11518126
آگهی تغییرات شرکت اعتماد منصور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۲۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی همپیشگان به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۹/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11562110
آگهی تغییرات شرکت تراز ایستا مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۰۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۶۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲‌ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار " ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۶/۱۱/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرمهدی البرزی‌منش به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا حاجی‌نوروزی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و خانم مهتاب گودرز به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای میثم حاجی‌نوروزی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۲۶/۱۱/xxx۱.

در تاریخ۱۸/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11722062
آگهی تغییرات شرکت اعتماد منصور سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۶۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ناصر اعتمادی‌اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای نیما وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم فروغ خروشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سوسن صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سعید کشاورزرهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳/۴/۹۳.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ناصر اعتمادی‌اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای نیما وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم فروغ خروشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم سوسن صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید کشاورزرهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم فرزانه افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳/۴/۹۳.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728018
آگهی تغییرات شرکت بین المللی هستی دارو درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۴۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۳۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11768841
آگهی تغییرات شرکت تراز ایستا مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۰۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۶۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲‌ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار " ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۶/۱۱/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرمهدی البرزی‌منش به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا حاجی‌نوروزی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و خانم مهتاب گودرز به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای میثم حاجی‌نوروزی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۲۶/۱۱/xxx۱.

در تاریخ۱۸/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11790646
آگهی تصمیمات شرکت هوا صنعت توس گلبار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۱۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۵۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی همپیشگان روش به ش م xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی اولیاء به ک م xxxxxxxxx۱ و سعید جوفی به ک م xxxxxxxxx۱ و محمد افخمی‌مدنی به ک م xxxxxxxxx۷ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ محمد افخمی‌مدنی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید جوفی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی اولیاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11817147
آگهی تصمیمات شرکت مانتل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۶۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۸۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به ش ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11817341
آگهی تصمیمات شرکت ایران مس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۳۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی عجمی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ مهیار عجمی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ مهرداد عجمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ مهیار عجمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد عجمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی عجمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء مرتضی عجمی مدیرعامل و در غیاب ایشان مهیار عجمی رئیس هیئت‌مدیره یا مهرداد عجمی نایب رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11822172
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزاتی گازسو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۲۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11837908
آگهی تصمیمات شرکت توسکا طب تشخیص سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۲۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۷۵۱۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و قاسم مالکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11958573
آگهی تغییرات شرکت نوآور طرح و فن اورامان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۹۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۰۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات