ابراهیم عسکریان دماوندی

آقای ابراهیم عسکریان دماوندی

کد ملی 004352xxxx
گراف ارتباطات
50
شرکت‌ها
224
آگهی‌ها

شرکت های ابراهیم عسکریان دماوندی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ابراهیم عسکریان دماوندی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
خیریه باقیات صالحات
خیریه باقیات صالحات
خیریه انفاق ثلث
خیریه انفاق ثلث
شیشه آسا فلوت
شیشه آسا فلوت
رئیس هیئت مدیره
پایش سبز کاوه
پایش سبز کاوه
رئیس هیئت مدیره
بلور شیشه کاوه
بلور شیشه کاوه
کاوه سودا
کاوه سودا
رئیس هیئت مدیره
بلور شیشه تابان
بلور شیشه تابان
رئیس هیئت مدیره
گروه صنعتی شیشه کاوه
گروه صنعتی شیشه کاوه
رئیس هیئت مدیره
شیشه ایران فلوت
شیشه ایران فلوت
رئیس هیئت مدیره
متانول کاوه
متانول کاوه
رئیس هیئت مدیره
ایران تول
ایران تول
رئیس هیئت مدیره
شیشه مظروف یزد
شیشه مظروف یزد
رئیس هیئت مدیره
ابهر سیلیس
ابهر سیلیس
رئیس هیئت مدیره
کاوه سیلیس
کاوه سیلیس
رئیس هیئت مدیره
شیشه کاوه فلوت
شیشه کاوه فلوت
رئیس هیئت مدیره
تولیدی صنعتی کاوند کاویان
تولیدی صنعتی کاوند کاویان
رئیس هیئت مدیره
بلور کاوه
بلور کاوه
شیشه فلوت کاویان
شیشه فلوت کاویان
رئیس هیئت مدیره
کرامت
کرامت
بنیادخیریه نیکوکاری فردوس
بنیادخیریه نیکوکاری فردوس
خزانه دار
خیریه عترت فاطمی
خیریه عترت فاطمی
انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه
انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه
کربنات سدیم کاوه
کربنات سدیم کاوه
رئیس هیئت مدیره
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند موسسه خیریه غیر تجاری و غیر انتفاعی
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند موسسه خیریه غیر تجاری و غیر انتفاعی
توسعه تجارت انرژی آریا
توسعه تجارت انرژی آریا
آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک
آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
رییس هییت مدیره
اوره کاوه
اوره کاوه
رئیس هیئت مدیره
ساوه جام
ساوه جام
رئیس هیئت مدیره
تعاون شماره دویست و پنجاه و چهار توابع دماوند
تعاون شماره دویست و پنجاه و چهار توابع دماوند
عضو علی‌البدل هیئت مدیره
توسعه و اکتشاف معادن آذرخش آسیا
توسعه و اکتشاف معادن آذرخش آسیا
رئیس هیئت مدیره
بلور شیشه دماوند
بلور شیشه دماوند
رئیس هیئت مدیره
بلند آسمان دماوند
بلند آسمان دماوند
رئیس هیئت مدیره
گروه پترو کاوه افق
گروه پترو کاوه افق
رئیس هیئت مدیره
فرا دریا کاوه
فرا دریا کاوه
رئیس هیئت مدیره
پلیمر سپهر کاوه
پلیمر سپهر کاوه
رئیس هیئت مدیره
معدنکار
معدنکار
آموزشی فرهنگی غیردولتی آیت الله سید علی غیوری ره
آموزشی فرهنگی غیردولتی آیت الله سید علی غیوری ره
جمعیت تعاون اسلامی
جمعیت تعاون اسلامی
عضو هیئت مدیره
تولیدی معدنی شیورین
تولیدی معدنی شیورین
رئیس هیئت مدیره
شیشه فلوت هرمز
شیشه فلوت هرمز
رئیس هیئت مدیره
انجمن خیریه محبان الحسین ع
انجمن خیریه محبان الحسین ع
خزانه دار
توسعه بلور کاوه
توسعه بلور کاوه
رئیس هیئت مدیره
صندوق قرض الحسنه شفیع خیام
صندوق قرض الحسنه شفیع خیام
خزانه دار
فرهنگی طلوع
فرهنگی طلوع
شیشه فلوت دماوند
شیشه فلوت دماوند
رئیس هیئت مدیره
معادن توابع دماوند
معادن توابع دماوند
رئیس هیئت مدیره
ریسندگی و بافندگی مطهری
ریسندگی و بافندگی مطهری
کشت و صنعت سهند کاوه
کشت و صنعت سهند کاوه
رئیس هیئت مدیره
حداد نوآوران دماوند
حداد نوآوران دماوند
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15070171
آگهی تغییرات فرهنگی طلوع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4149 و شناسه ملی 10100237543
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عباس شاکری (عضو اصلی) کدملی0383542227 ـ خانم فاطمه تهرانی (عضو اصلی) کدملی 0044252773 ـ آقای سید حمید رضا آل طعمه (عضو اصلی) کدملی 0043289614 ـ آقای سید عبدالهادی آل طعمه (عضو اصلی) کدملی 0043215858 ـ آقای رضا سادات منصوری (عضو اصلی) کدملی 0033894213 ـ آقای حسین حاج سید سلیمان (عضو علی البدل) کدملی 0041402561ـ آقای محمد علی کاشانی فرید (عضو علی البدل) کدملی 0450448622 ـ آقای سید عبدالهادی آل طعمه کدملی0043215858 به مدت دو سال بسمت مدیرعامل موسسه تعیین گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه برای دوره مالی 98 ـ 97 مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای سید خلیل طباطبایی یگانه کدملی 0039016171 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد خندان کدملی 1285259130 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ آقای ابراهیم عسگریان دماوندی کدملی 0043526810 به سمت رییس هییت امناء انتخاب گردیدند. پ981112352374713  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 15045627
آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی شیورین شرکت تعاونی به شماره ثبت 456 و شناسه ملی 10460023080
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/06/1398 و باستنادنامه شماره 421/50103 مورخ 08/10/98 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی ابهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال 1397 به تصویب رسید. ـ اعضاء هییت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی 0043526810 ـ محمدرضا عسکریان دماوندی به شماره ملی 0039393364ـ محمودعسکریان دماندی به شماره ملی 0054747171 به سمت اعضاء اصلی هییت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی 0054651638 ـ صدیقه مشهدی حسین حدادبه شماره ملی 0043246461 به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره ـ نیره السادات محرابی به شماره ملی 0030810829 به سمت بازرس اصلی ومحمدحسین محمدخانی به شماره ملی 4569288383 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش981025244103113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 15045639
آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی شیورین شرکت تعاونی به شماره ثبت 456 و شناسه ملی 10460023080
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/06/1398و باستنادنامه شماره 421/50103 مورخ 08/10/98 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی ابهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ آقای ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی 0043526810 به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با کدملی 0039393364 به سمت نایب رییس و آقای محمود عسکریان دماوندی با کدملی 0054747171 به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند.. 2ـ آقای بهزادعسگریان دماوندی (خارج از اعضاء) به شماره ملی: 0071263901 به سمت مدیرعامل تعاونی به مدت سه سال انتخاب شد. 3ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات و اوراق بهادار با امضای آقای بهزادعسگریان دماوندی مدیرعامل و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به سمت رییس هییت مدیره با ذکر سمت ودر غیاب آقای ابراهیم عسکریان دماوندی با امضای آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با سمت نایب رییس هییت مدیره با ذکر سمت و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای بهزادعسگریان دماوندی مدیرعامل با ذکر سمت و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش981025612347688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 15038178
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 182353 و شناسه ملی 10102245323
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مدرسه عالی شهید مطهری به شناسه ملی 10100267190 با نمایندگی محمدآقا امامی به شماره ملی 1261345096 با پرداخت 215520000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه ایشان به میزان 431040000000 ریال افزایش یافت. - موسسه خیریه باقیات صالحات به شناسه ملی 10980002460 با نمایندگی سیدمحمد غیوری به شماره ملی 0490144519 با پرداخت 119840000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه ایشان به میزان 239680000000 ریال افزایش یافت. - موسسه جمعیت تعاون اسلامی به شناسه ملی 10100313040 با نمایندگی ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی 0043526810 با پرداخت 64640000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه ایشان به میزان 129280000000 ریال افزایش یافت. سرمایه شرکت از مبلغ 400000000000ریال به 800000000000 ریال افزایش و ماده 6 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. پ981021362743827 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 15016146
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حداد نوآوران دماوند درتاریخ 14/10/1398 به شماره ثبت 552667 به شناسه ملی 14008894872 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه مواد اولیه و تولید دستگاهها و تجهیزات صنعتی برقی و غیربرقی ـ ماشین آلات صنایع تولید شیشه و ماشین آلات صنایع شیمیایی و پتروشیمی و ساخت انواع سازه های فلزی صنعتی و غیرصنعتی ـ تهیه مواد اولیه و تولید انواع قالب و محصولات پرسکاری ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی ـ افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور ـ تامین نیروی انسانی مورد نیاز در راستای اهداف شرکت ـ مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تأمین و یا تعهد شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 19، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله شهرک پرواز، خیابان شهرداری، بلوار شهید حمیدرضا مژدی، پلاک 4، ساختمان کاوه، طبقه همکف کدپستی 1956983111 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی تعداد 845 سهم آن بی نام عادی تعداد 155 سهم آن بانام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 554 مورخ 20/09/1398 نزد بانک ملی شعبه دارآباد با کد 1203 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی 0039393364و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی 0043526810و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی 0054651638و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی 0054747171و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی 0083671722و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی کیومرثی به شماره ملی 3992417271و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نیره السادات محرابی به شماره ملی 0030810892 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی 4569288383 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ981014144159704  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14939398
آگهی تغییرات انجمن خیریه محبان الحسین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1042 و شناسه ملی 10100120297
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1398 و نامه شماره 143 = 24899/1302/53/14 و مورخ 23/7/1398 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عباس سعیدی نژاد کد ملی 0038859351 و ابراهیم عسکریان دماوندی کد ملی 0043526810 و محمود سعیدی نژاد کد ملی0043123481 و محمد مهدی سعیدی نژاد کد ملی 0032787677 و علی حاجی سید سلیمان کد ملی 0038722275 و محمدرضا عسگریان دماوندی کد ملی 0039393364 و عبدالمجید سعیدی نژاد کد ملی 0042539331 بعنوان اعضا اصلی هیأت مدیره و آقایان سیدحمیدرضا آل طعمه کد ملی 0043289614 و سید خلیل طباطبائی یگانه کد ملی 0039016171 بعنوان اعضاء علی البدل تعیین برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی ایران بعنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب شد آقای مصطفی بلورچی به شماره ملی 0531898776 به عنوان بازرس اصلی، آقای اصغر هادی خان طهرانی به شماره ملی 0038870861 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ980918283980726 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14939408
آگهی تغییرات انجمن خیریه محبان الحسین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1042 و شناسه ملی 10100120297
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 15/05/1398 و نامه شماره 143 = 24899/1302/53/14 و مورخ 23/7/1398 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در نتیجه آقای عباس سعیدی نژاد کد ملی 0038859351 به سمت رئیس هیأت مدیره آقای ابراهیم عسکریان دماوندی کد ملی0043526810 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای محمود سعیدی نژاد کد ملی 0043123481 بسمت خزانه دار محمود ملاعلی حسینی کد ملی0043114369 خارج از اعضاء هیات امناء بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات با امضای (مدیرعامل و خزانه دار، یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره و خزانه دار) بانضمام مهر انجمن محبان الحسین(ع) معتبر باشد و در صورت فوت یا نبود خزانه دار موارد مذکور توسط یکی از دیگر اعضای هیأت مدیره امضاء خواهد شد، همچنین کلیه اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود پ980918869616760 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14888375
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت سهند کاوه درتاریخ 18/08/1398 به شماره ثبت 549772 به شناسه ملی 14008748050 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه محصولات کشاورزی اعم از: زراعی، باغی، دامداری، دامپروری، دام و طیور، آبزیان -سرمایه گذاری احداث و راه اندازی مجتمع های کشت و صنعت کشاورزی، تسطیح اراضی، کاشت داشت و برداشت آبیاری، تولید محصولات گلخانه ای، تولید نهال و زنبورداری-احداث واحد تولیدی و توزیع و ایجاد صنایع بسته بندی و فرآوری انواع محصولات کشاورزی-خرید ماشین آلات و تجهیزات داخلی و خارجی جهت احداث واحد تولیدی و صنایع وابسته-افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی خارجی- اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و جهان- مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تأمین و یا تعهد شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در راستای اهداف شرکت-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله اراج، بزرگراه ارتش(لشگرک)، خیابان شهید مسعود تیموری، پلاک 10، طبقه اول کدپستی 1694619541 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی تعداد 845 سهم آن بی نام عادی تعداد 155 سهم آن با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 825583/98/18 مورخ 23/06/1398 نزد بانک تجارت شعبه نادری با کد190 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی 0039393364و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی 0043526810و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی 0054651638و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی 0054747171و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی 0083671722و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای ابراهیم ابومحبوب به شماره ملی 2649329289و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نیره السادات محرابی به شماره ملی 0030810892 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی 4569288383 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ980818555593578 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14855262
آگهی تغییرات کرامت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 12797 و شناسه ملی 10100491932
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/04/1398 و بموجب مجوز شماره 98720010/6251/516/1/02/03/02/1714 مورخ 30/06/1398 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ فاطمه غفاری به کدملی 1229224599 به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و مهدی نویدادهم به شماره ملی 0451933656 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و حسین حاجی سیدسلیمان به شماره ملی 0041402561 به سمت عضو هیات مدیره و خزانه دار و ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی 0043526810 به سمت عضو هیات مدیره و منشی و محمد خردمندان به شماره ملی 0044058284 به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. پ980724966186715 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14842057
آگهی تغییرات کرامت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 12797 و شناسه ملی 10100491932
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1398 و بموجب مجوز شماره 98720010/6251/516/1/02/03/02/1714 مورخ 30/06/1398 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه منتهی به سال مالی 1397 به تصویب رسید. ـ فاطمه غفاری به کد ملی 1229224599 به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهدی نویدادهم به شماره ملی 0451933656 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و حسین حاجی سیدسلیمان به شماره ملی 0041402561 به سمت عضو هیأت مدیره و خزانه دار و ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی 0043526810 به سمت عضو هیأت مدیره و منشی و محمد خردمندان به شماره ملی 0044058284 به سمت عضو هیأت مدیره، بعنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره و محمود نجفی اصل به شماره ملی 0033843465 و محمود مولائی به شماره ملی 1219613614 به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیأت مدیره (خزانه دار و مدیرعامل) همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ـ رضا درویش دماوندی به شماره ملی 0043769071 به سمت بازرس اصلی و جواد خوشزبان به شماره ملی 1372703187 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ980716232771167 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14839169
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4033 و شناسه ملی 10103537188
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی 0043526810 به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی0054651638 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی 0039393364 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی0054747171 و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی0064284271 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ 2 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ 3 موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی 10103907200 به عنوان بازرس اصلی و محمد حسین محمدخانی به شماره ملی 4569288383 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ 4 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1397 به تصویب رسید./ ش980715905310307  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14824827
آگهی تغییرات آموزشی فرهنگی غیردولتی آیت الله سید علی غیوری ره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۳۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۰۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۸ و در اجرای کامل ماده xxx قانون تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین حاجی سیدسلیمان بشماره کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب سند صلح شماره xxx۱۴ مورخ ۸/۳/۹۸ دفترخانه اسناد رسمی xxx کرج، با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به مؤسسه خیریه باقیات الصالحات بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ از مؤسسه خارج شد. آقای علی حاجی سیدسلیمان به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب سند صلح شماره xxx۵۹ مورخ ۲۵/۳/۹۸ دفترخانه اسناد رسمی xxx کرج، با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به مؤسسه خیریه باقیات الصالحات از مؤسسه خارج شد.آقای ابراهیم عسگری دماوندی به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به موجب سند صلح شماره xxx۳۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۷ دفترخانه اسناد رسمی xxx تهران، با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به مؤسسه خیریه باقیات الصالحات از مؤسسه خارج شد.آقای یوسف صنایعی شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۴/۵/۹۷ فترخانه اسناد رسمی ۲ شهرری، با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به آقای حمید اردانی زاده به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ از مؤسسه خارج شد. خانم سمیه آهنگری به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب سند صلح شماره xxx۹۹ مورخ ۱۵/۷/۹۷ دفترخانه اسناد رسمی xxx تهران، با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به آقای مهدی حاتمی به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ از مؤسسه خارج شد. آقای علی عبداللهیان باروق به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب سند صلح شماره xxx۹۷ مورخ ۱۵/۷/۹۷ دفترخانه اسناد رسمی xxx تهران، با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به آقای سیدمحمد غیوری به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ از مؤسسه خارج شد. آقای مصطفی نقدی به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۵/۹۷ دفترخانه اسناد رسمی ۲ شهرری با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به آقای میرزا احمد مصدق به کدملی xxxxxxxxx۲ از مؤسسه خارج شد. آقای محمد حسن حسن پور کدملی xxxxxxxxx۳ به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۶/۵/۹۷ دفترخانه اسناد رسمی ۲ شهرری، با واگذار نمودن کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰ ریال به خانم نرگس باباپور قاضیانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ از مؤسسه خارج شد. نتیجتاً تغییری در سرمایه موسسه به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال ایجاد نگردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از نقل و انتقال به شرح ذیل می باشد: موسسه خیریه باقیات الصالحات ش م xxxxxxxxx۶۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و سیدمحمد غیوری ش م xxxxxxxxx۹ حمید اردانی زاده ش م xxxxxxxxx۸ شهرام شریعت پناهی ش م xxxxxxxxx۹ و عبداحمید سعادتی ش م xxxxxxxxx۷ و میرزا احمد مصدق ش م xxxxxxxxx۲ و نرگس یاوران ش م xxxxxxxxx۴ و نفیسه السادات غیوری ش م xxxxxxxxx۶ و فاطمه السادات ملقب به مرضیه غیوری ش م xxxxxxxxx۰ و میرزا علی سلیمانی ش م xxxxxxxxx۱ و نرگس بابا پور قاضیانی ش م xxxxxxxxx۸ و حسین حافظی ش م xxxxxxxxx۸ و محسن رفیق دوست ش م xxxxxxxxx۵ و سیدعلینقی سیدخاموشی ش م xxxxxxxxx۷ و علامیر محمد صادقی ش م xxxxxxxxx۱ و مهدی حاتمی ش م xxxxxxxxx۵ هریک به تنهایی دارنده مبلغ یکهزار ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777814
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت هرمز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۵۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. ابراهیم عسکریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مهیار یساری به شماره ملی xxxxxxxxx۲(خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و محمد حسین محمدخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14765549
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو کاوه افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱-ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ۳- محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و نیره السادات محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴-ترازنامه و حـساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۷ به تصویب رسید./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14730896
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و عیسی نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ( خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره ) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سیدمحمد سیدباقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ بتصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14730908
آگهی تغییرات شرکت ایران تول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و حامد ممیوند به شماره ملی : xxxxxxxxx۹ ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . نیره السادات محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و سیدمحسن سیدشاکری به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14721572
آگهی تغییرات شرکت پلیمر سپهر کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ، محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و متینه عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ۲ کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد . ۳ محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و نیره السادات محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14662742
آگهی تغییرات شرکت اوره کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ، مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۳ - نیره السادات محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ۴ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633904
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۲۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای سیدمحمد غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای عبدالرضا جدیدساز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای علیرضا رحیم منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حمیدرضا اعلم الهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633914
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۲۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۳۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالرضا جدیدساز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیدمحمد غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا اعلم الهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا رحیم منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود اسلامی و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14627245
آگهی تغییرات شرکت معادن توابع دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد سیدباقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دماوند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14608907
آگهی تغییرات شرکت معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۸ و تائیدیه شماره xxx۹۷/ ت مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی : xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با کدملی : xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی با کدملی : xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره . و آقای علی خیر اندیش به شماره ملی : xxxxxxxxx۹ و شماره شناسنامه xxx به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور به امضاء آقای علی خیراندیش ( مدیرعامل ) به اتفاق آقای ابراهیم عسکریان دماوندی ( رئیس هیئت مدیره ) و در صورت غیبت رئیس هیئت مدیره به امضای آقای محمدرضا عسگریان دماوندی ( نائب رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . در مورد اسناد عادی شرکت به امضاء آقای علی خیراندیش ( مدیرعامل ) و مهر تعاونی معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14583680
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد نبوی زاده نمازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ( خارج از سهامداران و اعضاء ) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14547992
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای فؤاد جابری به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ ( خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره ) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14535884
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شیشه فلوت دماوند درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : تهیه ، تولید و توزیع انواع شیشه‌های فلوت ، ساده و رنگی ، شیشه رفلکس ، آئینه ، جام و مشجر - اکتشاف و استخراج و فرآوری مواد معدنی - خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی - افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری - اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، اراج ، بزرگراه ارتش ( لشگرک ) ، خیابان شهید مسعود تیموری ، پلاک ۱۰ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن بی نام عادی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۳۴ مورخ ۱۸/۱۱/xxx۷ نزد بانک تجارت شعبه نادری با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید رضا میرراشد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید محمد سید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409146
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امیرحسین اکبرزاده شوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۰ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی ارجمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره شناسه xxxxxxxxx۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377875
آگهی تغییرات خیریه عترت فاطمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۱۵۴
آگهی تغییرات موسسه خیریه عترت فاطمی به شماره ثبت xxx۵۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۸/۹۷ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین شدند.
مصطفی مرسلی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیات مدیره
- ابراهیم عسکریان دماوندی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره
- سید عباس پور هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان خزانه دار و عضو هیئت مدیره
- زهرا سادات نیری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377886
آگهی تغییرات خیریه عترت فاطمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۱۵۴
آگهی تغییرات موسسه خیریه عترت فاطمی به شماره ثبت xxx۵۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۸/۹۷ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
مصطفی مرسلی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
- ابراهیم عسکریان دماوندی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
- اسماعیل غنیان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
- سید عباس پور هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
- زهرا سادات نیری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
- محسن رفیق دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
- مجید شایسته با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره
- سید علینقی سید خاموشی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره
- محمد رضا مسجدی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره
- محمد طاهری جبلی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و تبارک سبحانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344691
آگهی تغییرات شرکت معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۷ مورخ ۳/۸/xxx۷ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقایان ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰، محمدرضا عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۴، محمود عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت سه سال و مسعود عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی xxx۶ به تصویب مجمع رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344694
آگهی تغییرات شرکت معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقای ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمود عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علی پیمان به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ و شماره شناسنامه xxx به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. ۲. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور به امضاء آقای علی پیمان (مدیرعامل) به اتفاق آقای ابراهیم عسکریان دماوندی (رئیس هیئت مدیره) و در صورت غیبت رئیس هیئت مدیره به امضای آقای محمدرضا عسگریان دماوندی (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در مورد اسناد عادی شرکت به امضاء آقای علی پیمان (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14322154
آگهی تغییرات فرهنگی طلوع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰و آقای عباس شاکری کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت امناء جایگزین اعضاء قبلی هیئت امناء آقای مهدی حریری کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای عزیز الله علاءالدینی کدملی xxxxxxxxx۳ گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14310910
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت انرژی آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۱۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. علی اکبر کریمیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و سید یحیی میردامادی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. سید علینقی سید خاموشی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره - علی حاج سید سلیمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره - علاء میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارک میرعلاء با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره - سید مجتبی پورهاشمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252198
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد مرام قرطاول به شماره ملی: xxxxxxxxx۱(خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227173
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه شفیع خیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۷۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین بروجردیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل، سیدعلی رخ صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا برنده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت خزانه دار انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای حداقل یک نفر از اعضای اصلی و مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر صندوق معتبر می باشد. ب: مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227187
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه شفیع خیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۷۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرسعید رجایی قنادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی، رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. امیرحسین بروجردیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سیدعلی رخ صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ رضا برنده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمدسعید صادق تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ احمد صابریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ رحمت اله شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سیدمهدی رخ صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمدرضا خادمی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمدعلی رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمود عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ناصر مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216035
آگهی تغییرات آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx/xxx۳/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخه۳۰/۰۵/۹۷ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی حکاک کدملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد طاهباز کدملی xxxxxxxxx۸ آقای محسن آسایش کدملی xxxxxxxxx۹ خانم دکتر شفیقه رهیده کدملی xxxxxxxxx۱ آقای علی حاجی سید سلیمان کدملی xxxxxxxxx۵ آقای ابراهیم عسکریان دماوندی کدملیxxxxxxxxx۰ آقای جواد آسیم کدملی xxxxxxxxx۲ آقای دکتر حسن احمدی کدملیxxxxxxxxx۰ خانم نهاله نراقی کدملی xxxxxxxxx۴ آقای مجید قمی کدملی xxxxxxxxx۱ آقای سیدمحمد حکاک کدملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدرضا صوفی نژاد کدملی xxxxxxxxx۶ آقای عبدالرضا مانیان کدملی xxxxxxxxx۴ آقای امیرحسین بروجردیان کدملی xxxxxxxxx۱ آقای امید احمدی کدملی xxxxxxxxx۹ آقای محمود عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۱ آقای سید عباس موسوی رهپیما کدملی xxxxxxxxx۱ آقای علیرضا عزیزی کدملی xxxxxxxxx۲ آقای مهدی شیخ زاده کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیئت امناء انتخاب گردیدند. آقای محمد طاهباز به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای افشین وجدانی روشن به کدملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقای جواد آسیم به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای مجید قمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم شفیقه رهیده به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا صوفی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابراهیم عسکریان به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای امیرحسین بروجردیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علی نصر نراقی به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالرضا مانیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216043
آگهی تغییرات آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx/xxx۳/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخه۳۰/۰۵/۹۷ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد آسیم به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید قمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت خزانه دار و آقای ابراهیم عسکریان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر حسن احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و آقای امیرحسین بروجردیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم شفیقه رهیده به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا صوفی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند.. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره و در صورت عدم حضور اضطراری (عزل، استعفاء، فوت) باامضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213817
آگهی تغییرات خیریه باقیات صالحات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلینقی سیدخاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ سیدمحمد غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ علاء میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ حسین حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ مهدی حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ عباس سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علی عبداللهیان باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و یوسف صنایعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213822
آگهی تغییرات خیریه باقیات صالحات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلینقی سیدخاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره علاء میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیدمحمد غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره حسین حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره عباس سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره علی عبداللهیان باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ محمد عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14113760
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و جمشید رحیمی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999351
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی: xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی ارجمند به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999506
آگهی تغییرات ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/xxx۶ ومجوز شماره ۲۷/xxx/۱ مورخ ۲۱/۱/۹۷ سازمان زندانها تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. آقای سید محمد علی مرویان حسینی کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای جبار باقری کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند. آقای علاء میر محمد صادقی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید مرتضی اعتمادالاسلامی بختیاری کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای دکتر اصغر جهانگیر کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی اکبر یساقی کد ملی xxxxxxxxx۳ وآقای سید اسداله جولائی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد رضا اعتمادیان کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی اکبر بادام برجاه کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۰ واعضای علی البدل: آقای سید حسین میرمحمد صادقی کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای اسداله کربلائی قدیر کد ملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996908
آگهی تغییرات شرکت بلند آسمان دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996942
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و رضا علی پور خمجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996975
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا پورمختار به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902175
آگهی تغییرات شرکت فرا دریا کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و محمد مهدی کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811893
آگهی تغییرات بنیادخیریه نیکوکاری فردوس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۴۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۵/۱۰/۹۶ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مصطفی مرسلی به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی حاجی سید سلیمان به کدملی xxxxxxxxx۵ و ابراهیم عسکریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و عباس شاکری به کدملی xxxxxxxxx۷ و محمدرضا مسجدی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین حاجی سید سلیمان به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی عطاء طاهری به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و عبدالمجید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811898
آگهی تغییرات بنیادخیریه نیکوکاری فردوس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۴۲۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۵/۱۰/۹۶ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی مرسلی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره علی حاجی سید سلیمان به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ابراهیم عسکریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان خزانه دار محمدرضا مسجدی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل عباس شاکری به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782942
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه بلور کاوه درتاریخ ۰۴/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه تولید و توزیع انواع بلورجات و شیشه - خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی - افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی - مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تأمین و یا تعهد شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی - اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - شهرک پرواز - خیابان مسیل رودخانه - بلوار شهید حمیدرضا مژدی - پلاک ۲ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بی نام عادی تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx مورخ ۰۳/ ۰۸/ xxx۶ از بانک ملی ایران شعبه دارآباد به مبلغ xxxxxx۰۰ پرداخت گردید. و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایمان ترکیان ولاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740602
آگهی تغییرات کرامت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۱۹۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx۵۹/xxx۶/xxx/۱/۰۲/۰۳/۰۲/xxx۴ مورخ ۷/۸/۹۶ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه غفاری با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهدی نوید ادهم با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین حاجی سیدسلیمان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت خزانه دار و ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیات مدیره و محمد خردمندان با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیات مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740606
آگهی تغییرات کرامت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۱۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx۵۹/xxx۶/xxx/۱/۰۲/۰۳/۰۲/xxx۴ مورخ ۷/۸/۹۶ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور با امضا ء دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره (خزانه دار و مدیرعامل) و با مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود. روزنامه کثریالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مؤسسه انتخاب شد. فاطمه غفاری با کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی نوید ادهم با کدملی xxxxxxxxx۶ و حسین حاجی سیدسلیمان با کدملی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۰ و محمد خردمندان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و عزیزاله علاءالدینی با کدملی xxxxxxxxx۳ و محمود مولائی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند عباس حاجی سیدسلیمان با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و جواد خوشزبان با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740045
آگهی تغییرات انجمن خیریه محبان الحسین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۰۲۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ مجوز شماره = xxx xxx۹۹/xxx۷/۵۳/۱۴ مورخ xxx۸/xxx۶ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم عسکریان دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت خزانه دار، آقایان محمد مهدی سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷، علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵، محمدرضا عسگریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴، عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقایان سیدحمیدرضا آل طعمه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سیدخلیل طباطبائی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء علی البدل تعیین گردیدند. و آقای محمود ملاعلی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیات امناء) بعنوان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای (مدیرعامل و خزانه دار، یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار) بانضمام مهر انجمن محبان الحسین (ع) معتبر باشد و در صورت فوت یا نبود خزانه دار موارد مذکور توسط یکی از دیگر اعضای اصلی هیئت مدیره امضاء خواهد_شد، همچنین کلیه اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر انجمن معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740054
آگهی تغییرات انجمن خیریه محبان الحسین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۰۲۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ مجوز شماره = xxx xxx۹۹/xxx۷/۵۳/۱۴ مورخ xxx۸/xxx۶ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی بلورچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای اصغر هادی خان طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عباس سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، محمودسعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محمدمهدی سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷، علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵، محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی و آقایان سیدحمیدرضا آل طعمه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وسیدخلیل طباطبائی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733053
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین نجفعلی خوانساری به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت (پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت xxxxxx) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701876
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالوحید عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و علی افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت اعضای هیئت مدیره و ایمان ترکیان ولاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702005
آگهی تغییرات شرکت شیشه کاوه فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و آقای امیر بهزاد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت xxxxxx و آقای محسن شفیعی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شماره ثبت xxxxxx همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشید رحیمی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ب ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678794
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و آقای مهیار یساری به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت xxxxxx و آقای حامد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شماره ثبت xxxxxx همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید حسنی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678798
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و آقای علی رشیدی فر به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پلیمر سپهر کاوه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و خانم فاطمه عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه پترو کاوه افق با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حامد کاظمی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بلور شیشه دماوند با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651448
آگهی تغییرات شرکت ساوه جام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ آقای علیرضا فولادی به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت xxxxxx و آقای بهزاد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره ثبت xxxxxx همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651457
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پلیمر سپهر کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سعید نیکی بین به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت گروه پترو کاوه افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بلور شیشه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632677
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و آقای سید محمد سیدباقری به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت xxxxxx و آقای محمد حسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شماره ثبت xxxxxx همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد بنی اسد به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632687
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایران فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و بهزاد اشکپور به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و مجید افشار خواه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محمد هاشمی مقدم به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547213
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شیشه فلوت هرمز در تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: تهیه تولید و توزیع انواع شیشه‌های رفلکس آئینه خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مربوطه و همچنین کلیه کالاهای مجاز بازرگانی افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران اراج خیابان ۲۲ بهمن خیابان شهید مسعود تیموری پلاک ۱۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بی نام عادی تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره ۶۲/۹۶/۱۸ مورخ ۳۰/۳/xxx۶ از بانک تجارت شعبه نادری به مبلغ xxxxxx۰۰ پرداخت گردید و بقیه آن در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای مهیار یساری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسین محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540145
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو کاوه افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540154
آگهی تغییرات شرکت پلیمر سپهر کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدرضاعسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم متینه عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب مجمع رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525958
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره عیسی نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سید محمد سیدباقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526300
آگهی تغییرات شرکت ایران تول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد ممیوند به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن سیدشاکری به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507219
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا قربانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507273
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507287
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت: xxx۹۴ و به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای رضا ارزیتون به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496730
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید حامد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471819
آگهی تغییرات شرکت اوره کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461639
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی پیمان به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398374
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فؤاد جابری به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259138
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت انرژی آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۱۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقای علی اکبر کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدیحیی میر دامادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدعلینقی سیدخاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هئیت مدیره، آقای علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هئیت مدیره، آقای علاء میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارک میر علاء با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هئیت مدیره و آقای سیدمجتبی پور هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل: چک و سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202118
آگهی تغییرات آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ و تاییدیه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به شماره xxx = xxx۳/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخ ۸/۷/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد طاهباز به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود مسعودی به کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقای جواد آسیم به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای مجید قمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید محمد حکاک به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسن احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم شفیقه رهیده به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا صوفی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابراهیم عسکریان به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای امیرحسین بروجردیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی نصر نراقی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202127
آگهی تغییرات آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ و تاییدیه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به شماره xxx = ۱۴/۵۳/xxx۲/xxx۳ مورخ ۲۰/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد آسیم به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید قمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت خزانه دار و عضو اصلی و آقای سیدمحمد حکاک به کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم شفیقه رهیده به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا صوفی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای حسن احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره و در صورت عدم حضور اضطراری (عزل، استعفاء، فوت) باامضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202139
آگهی تغییرات خیریه عترت فاطمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۰۹/xxx۵ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و بیلان سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید. آقای محمد طاهری جبلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای تبارک سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدرضا نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی مرسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وخانم زهرا سادات نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مجید شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید عباس پورهاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ همگی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای اسماعیل غنیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدعلینقی سیدخاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092820
آگهی تغییرات شرکت ساوه جام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988554
آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی شیورین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابراهیم عسکریان دماوندی با کد ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با کد ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس و آقای محمود عسکریان دماوندی با کد ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیات مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند. - آقای بهزاد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل تعاونی به مدت سه سال انتخاب شدند. - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآوربانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای بهزاد عسگریان دماوندی مدیر عامل و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره با ذکر سمت ودر غیاب وی با امضای آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با سمت نائب رئیس هیئت مدیره با ذکر سمت و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای بهزاد عسگریان دماوندی به سمت مدیر عامل با ذکر سمت و مهر تعاونی معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988562
آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی شیورین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ و ۹۳ به تصویب رسید. - اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ صدیقه مشهدی حسین حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره - رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی ومحمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979974
آگهی تغییرات جمعیت تعاون اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حاج ابراهیم عسکریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حاج علی اکبرحاجی محمدحسین کاشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و حاج علیرضا رحیم منفرد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس و حاج عباس سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و حاج حسین حاجی سیدسلیمان به کدملی xxxxxxxxx۱ و حاج محسن کاشانی وحید به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و حاج سیدمهدی مهردانا به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. نحوه حق امضاء چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد و مدارک بانکی و کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مدیر اجرایی و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل و مدیر اجرایی با امضاء سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979985
آگهی تغییرات جمعیت تعاون اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حاج مهدی کاشانی وحید به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد فروزان نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقایان حاج ابراهیم عسکریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ حاج علی اکبر حاجی محمد حسین کاشی به کدملی xxxxxxxxx۴ حاج عباس سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ حاج حسین حاجی سیدسلیمان به کدملی xxxxxxxxx۱ حاج علیرضا رحیم منفرد به کدملی xxxxxxxxx۱ و حاج محسن کاشانی وحید به کدملی xxxxxxxxx۲ و حاج سیدمهدی مهردانا به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971298
آگهی تغییرات کرامت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۱۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ و تاییدیه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب به شماره xxxxxx۳۰/xxx۸/xxx/۱/۲/۳/۲/xxx۴ مورخ ۱۴/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای علی حاجی سیدسلیمان با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نویدادهم با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین حاجی سیدسلیمان باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد خردمندان با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان عزیزاله علاءالدینی با کدملی xxxxxxxxx۳ و محمود مولائی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. خانم فاطمه غفاری با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه و چکها و بروات و سفته‌ها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه و یا دوتن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و سایر اوراق عادی و غیره با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا بیاتی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952826
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آموزشی فرهنگی غیردولتی ایت الله سید علی غیوری ره درتاریخ ۱۷/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: مؤسسه با هدف کمک به تامین و رفع تنگناها و کمبود فضاهای آموزشی، گسترش فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دانش آموزان کشور و به منظور بهره گیری از امکانات بالقوه مردم از طریق جلب مشارکتهای مردمی بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مصوب ۸۷/۵/۶ مجلس شورای اسلامی و با رعایت ایین نامه‌های اجرایی قانون مزبور و ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده و اهم فعالیت‌های آن به قرار زیر خواهد_بود: الف) تاسیس و راه اندازی و اداره مدارس غیر دولتی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از دوره آمادگی و دبستان، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، هنرستان و واحدهای آموزشی (آموزش از راه دور) برای سنین و جنسیت مختلف با رعایت نظام جدید آموزشی کشور. ب) دایر نمودن کلاس‌های تقویتی و آمادگی کنکور و ایجاد آموزشگاههای علمی و آزاد و تاسیس مراکز و آموزشگاههای آموزشی، آموزش زبان‌های خارجی، مراکز ای تی آموزشی و مدارس مجازی و کلاس‌های کامپیوتر و … ج) ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و پرورشی و ایجاد مراکز و اماکن ورزشی، تفریحی، مشاوره، هنری و تشکیل و برگزاری نمایشگاه در زمینه فعالیت‌های فوق برنامه. د) عضویت و مشارکت در تعاونی‌های آموزشی و فرهنگی غیردولتی. ه) اجاره و خرید و ساخت و ساز فضاهای مناسب جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و پرورشی با رعایت استانداردهای متداول پس از تایید سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات ضروری و مورد نیاز واحدهای آموزشی و پرورشی از قبیل وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی و وسایل آزمایشگاهی و غیره. و) حمایت مادی و معنوی از دانش آموزان ایتام، مستعد و سایر نیازمندان در امور آموزشی و پرورشی، به صورت متمرکز و غیرمتمرکز در حد امکانات و بضاعت مؤسسه با رعایت جنبه‌های غیر دولتی در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوطه. ز) انجام کلیه فعالیت‌ها و ارائه خدمات در زمینه اعتلا و تعمیم آموزش و پرورش کشور با تصویب و تایید وزارت آموزش و پرورش و پس از تشریفات و مراحل قانونی. تبصره ۱: کلیه فعالیتها‌های مؤسسه در مسائل آموزشی و پرورشی مصرحه در این اساسنامه تابع قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی و ایین نامه‌های اجرایی آن و مطابق اهداف و ضوابط و برنامه‌ها و دستور العمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش و شواری عالی وزارت آموزش و پرورش بوده و با نظارت و تصویب وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت معاونت مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه، مشارکتهای مردمی و امور مدارس غیر دولتی قابلیت اجرایی دارد. تبصره ۲: دارا بودن موافقت اصولی تاسیس مرکز آموزشی و یا مدرسه غیر دولتی از وزارت آموزش و پرورش برای نماینده مؤسسه الزامی است. تبصره ۳: مؤسسه می‌تواند برای پیشبرد اهداف خود با رعایت مقررات و در حدود صلاحیت‌های مؤسسه از طریق سرمایه گذاری در بخش‌های دولتی، عمومی، تعاونی یا اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح و یا از هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران شهرری سه راه ورامین خیابان ابن بابویه خیابان شهید ترکاشوند نرسیده به اتوبان شهید کریمی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک: موسسه خیریه باقیات و صالحات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وبا نمایندگی آقای سید محمد غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه وآقای علی عبداللهیان باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای یوسف صنایعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای شهرام شریعت پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای عبدالحمید سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه. و آقای مصطفی نقدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه وخانم نرگس یاوران به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه وخانم نفیسه السادات غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه وخانم فاطمه السادات ملقب به مرضیه غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای میرزا علی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمد حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای سید علی نقی سید خاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای علا میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای علی حاجی سید سلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای حسین حاجی سید سلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه و خانم سمیه آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه: خانم فاطمه السادات ملقب به مرضیه غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) و موسسه خیریه باقیات و صالحات به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وبا نمایندگی آقای سید محمد غیوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وآقای علی عبداللهیان باروق به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای یوسف صنایعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شهرام شریعت پناهی به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عبدالحمید سعادتی به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وخانم نرگس یاوران به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وخانم نفیسه السادات غیوری به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای مصطفی نقدی به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهد آور از هر قبیل مانند: چک‌ها، سفته‌ها، بروات و اوراق بانکی و بهادار و قراردادهای عادی یا رسمی و غیر آن با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل مؤسسه خیریه باقیات الصالحات (امضاء ثابت) و رئیس هیئت مدیره (امضاء متغیر) یا مدیرعامل (امضاء متغیر) همراه با مهر مؤسسه مجاز می‌باشد و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در غیاب آنها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منضم به مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود. بازرسان موسسه: آقای مجید شیر خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907203
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمد عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889621
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشید رحیمی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814950
آگهی تغییرات شرکت بلند آسمان دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از شش نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800121
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره و آقای رضا علی پور خمجانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از شش نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800144
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی ارجمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771708
آگهی تغییرات شرکت کاوه سودا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خالید قادری قزقپان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767512
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد بنی اسد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714691
آگهی تغییرات شرکت شرکت تعاونی معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx۳۵ مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. ۲ آقایان ابراهیم عسکریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۰ محمدرضا عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسکریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714692
آگهی تغییرات شرکت شرکت تعاونی معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx۳۵ مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علی پیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور به امضاء آقای علی پیمان (مدیرعامل) به اتفاق آقای ابراهیم عسکریان دماوندی (رئیس هیئت مدیره) و در صورت غیبت رئیس هیئت مدیره به امضای آقای محمدرضا عسگریان دماوندی (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در مورد اسناد عادی شرکت به امضاء آقای علی پیمان (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698654
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت انرژی آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۱۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علینقی سید خاموشی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حاجی سید سلیمان با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و روح الله شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علاء میرمحمد صادقی با کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت ارک میرعلاء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و آقای سید مجتبی پورهاشمی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته – براوت – قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. محل شرکت به آدرس تهران – زعفرانیه – خ مقدس اردبیلی – خ پسیان – شارستان هشتم – پلاک ۲۰ طبقه ۴ با کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698659
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت انرژی آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۱۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. سید علینقی سید خاموشی کدملی xxxxxxxxx۷ و علی حاجی سید سلیمان کدملی xxxxxxxxx۵ و ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰ و روح الله شفیعی کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ارک میرعلاء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ را به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی اکبر کریمیان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید یحیی میردامادی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662532
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه پترو کاوه افق در تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: احداث خرید مشارکت تاسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانجات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور تهیه تولید و توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور نصب و راه اندازی تاسیسات صنعتی خدمات مشاوره در زمینه تجهیزات کارخانه صنعتی خدمات راهبری سیستم‌های ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور فعالیتهای تعمیرو نگهداری تاسیسات صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور خرید و فروش و مشارکت در انواع حامل‌های دریایی و سرمایه گذاری و احداث اسکله‌های تجاری وارداتی و صادراتی برای انواع کالاهای تولید داخل و خارج تهیه توزیع بسته بندی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مورد نیاز کشورو کلیه ماشین آلات و مواد اولیه شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر جهان افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی انجام کلیه موضوعات در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر بالاتر از م ونک ک خلیل زاده پ ۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و xxx سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمار xxxxxx مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند. محمدرضا عسگریان دماوندی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. مسعود عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمدرضا کربلای قدیری با کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته برات و قرار دادها با امضا دو نفر از ۵ نفر اعضا هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662658
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرا دریا کاوه درتاریخ ۲۷/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساخت تعمیر و خرید شناور و کشتی - نصب و راه اندازی تاسیسات دریائی و ساحلی؛ مالکیت شناور و اجاره دادن و اجاره گرفتن شناور - خرید و فروش و مشارکت در انواع حامل‌های دریایی و سرمایه گذاری و احداث اسکله‌های تجاری وارداتی و صادراتی برای انواع کالاهای تولید داخل و خارج - احداث خرید مشارکت تاسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانجات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور - تهیه تولید و توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور - نصب و راه اندازی تاسیسات صنعتی - خدمات مشاوره در زمینه تجهیزات کارخانه صنعتی - خدمات راهبری سیستم‌های ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی - تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور - فعالیتهای تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور - احداث و بهره برداری کارخانجات تولید متانول و توزیع آنها و واردات و ماشین آلات لازم و صادرات محصولات شرکت و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأمین و یا تعهد شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود - تهیه توزیع بسته بندی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مورد نیاز کشورو کلیه ماشین آلات و مواد اولیه - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی - اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر جهان - افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی - انجام کلیه موضوعات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ونک بالاتر از خ ولیعصر ک خلیل زاده پ ۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میر داماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعبیین شدند: ابراهیم عسکریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. محمدرضا عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به با کد ملی xxxxxxxxx۱ سمت عضو هیئت مدیره. علیرضا عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12672970
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پلیمر سپهر کاوه درتاریخ ۲۷/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه تولید و توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور – فعالیتهای نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعتی – تأمین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور - احداث و بهره برداری کارخانجات تولید متانول از قبیل: (پروپیلن‘پلی پروپیلن‘دی متیل اتر‘اسید اسیتیک‘فورمال دی ایید) و توزیع آنها و واردات و ماشین آلات مربوطه - ساخت ماشین آلات تولیدی و صنعتی و قطعات مربوط به انتقال فن آوری - مشاوره طراحی نظارت نصب اجرا راه اندازی در زمینه مهندسی ساختمان‘ مهندسی فرآیند‘ مکانیک لوله ‘ سازه برق‘ابزار دقیق‘ ای تی و ماشین آلات دوار و احداث و بهره برداری کارخانجات مربوطه - تولید و فروش انواع مختلف محصولات پتروشیمی از قبیلپلی پروپیلن‘پروپیلن‘گازوئیل‘بنزین‘گوگرد و هر نوع مواد شیمیایی مشابه - احداث پالایشگاه نفت و تولید کلیه فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی - تهیه تولید توزیع بسته بندی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها –شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی و برگزاری سمینارها - اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی - افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی –انجام کلیه موضوعات در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر بالاتر از م ونک ک خلیل زاده پ ۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰ مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: متینه عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ابراهیم عسکریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12651322
آگهی تغییراتستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ ونامه شماره ۲۷/xxx۰/۱ مورخ ۱۸/۱۱/۹۴ سازمان زندانها تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی سال ۹۲ و ۹۳ مورد تأئید قرار گرفت. آقایان سیدمرتضی بختیاری ک م xxxxxxxxx۱ و سیدعلاء میرمحمد صادقی ک م xxxxxxxxx۱ وعلی اکبر یساقی ک م xxxxxxxxx۳ و اصغر جهانگیر ک م xxxxxxxxx۹ وسیداسداله جولائی ک م xxxxxxxxx۱ و محمدرضا اعتمادیان ک م xxxxxxxxx۵ و ابراهیم عسگریان ک م xxxxxxxxx۰ و علی اکبر بادام برجاه ک م xxxxxxxxx۰ و سیدرضا نیری ک م xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وآقایان سیدحسین میرمحمدصادقی ک م xxxxxxxxx۱ و اسداله کربلائی قدیر ک م xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند با توجه به استعفای آقای علی حاج سیدسلیمان ک م xxxxxxxxx۵ (عضو هیئت امنا) آقای حسین حاج سیدسلیمان ک م xxxxxxxxx۱ جایگزین ایشان گردیدند. آقای سیدمحمد علی مرویان حسینی ک م xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای جبار باقری ک م xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل، انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت، جهت درج آگهی و دعوت نامه‌ها تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12582174
آگهی تغییرات شرکت بلور شيشه كاوه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد ثقفی پور فرد به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۴ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572764
آگهی تغییرات شرکت بلند آسمان دماوند شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی :xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572776
آگهی تغییرات شرکت كاوه سيليس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸بسمت عضو هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و عیسی نصیری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561548
آگهی تغییرات شرکت شيشه كاوه فلوت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جمال استاد محمدقلی به شماره ملی xxxxxxxxx(خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561562
آگهی تغییرات شرکت ايران تول شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی :xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد ممیوند به شمارملی: xxxxxxxxx۹ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561672
آگهی تغییرات شرکت شيشه آسا فلوت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و سعید حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516980
آگهی تغییرات شرکت شيشه ايران فلوت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد هاشمی مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۰ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفراعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480359
آگهی تغییرات شرکت كاوه سودا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خالید قادری قزقپان به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدندو امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480501
آگهی تغییرات شرکت كربنات سديم كاوه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا علی پور خمجانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476049
آگهی تغییراتخیریه انفاق ثلث موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۵۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx۶/۴۳/xxx/۳/۰۲/۰۳/۰۲/xxx۴ مورخ ۱/۶/۹۴ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء اصلی هیئت مدیره به قرارذیل میباشند: ـ حاج محمودقیومی لولا چیان به کدملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره ـ حاج محمود سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره ـ حاج محمود سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل ـ حاج محمدمهدی سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۷۱ خزانه دار ـ حاج محمد مهدی سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ منشی ـ حاج حسین حاجی سیدسلیمان به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی ـ حاج ابراهیم عسکریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی ـ حاج محسن رفیقدوست به کدملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی ـ حاج سیدمحسن بهفر به کدملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی ـ کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهداور با امضای دو نفر از اشخاص زیر ومهر موسسه معتبر خواهد بود ـ رییس هیات مدیره ۲ ـ نایب رییس هیات مدیره ۳ ـ خزانه دار۴ ـ مدیرعامل
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476057
آگهی تغییراتخیریه انفاق ثلث موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx۶/۴۳/xxx/۳/۰۲/۰۳/۰۲/xxx۴ مورخ ۱/۶/۹۴ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل به شرح ذیل میباشند: ـ حاج محمود قیومی لولاچیان به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ حاج محمود سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ حاج محمدمهدی سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ حاج حسین حاجی سیدسلیمان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ حاج ابراهیم عسکریان به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ حاج محسن رفیق دوست به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ حاج سیدمحسن بهفر به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای حاج حمید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای حاج احمد سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳اعضاء علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند ـ آقای روح الله سفید خانی باکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضائی شریف آبادی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور با امضاء ۲ نفر از اشخاص زیر و مهر موسسه معتبر خواهد بود ـ رئیس هیئت مدیره ۲ ـ نایب رئیس هیئت مدیره ۳ـ خزانه دار ۴ ـ مدیرعامل
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455412
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرشروان حبیب مظاهری به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12385352
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی كاوند كاویان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ضمنا پیرو اگهی به شمارهمکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۹/۵/۹۴ اعلام می دارد:در اگهی مذکور تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320223
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم صدیقه مشهدی حسین حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد رضا صادقی ارجمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مؤسسه وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320227
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حامد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320237
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309769
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ هر دو بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد بنی اسد به شماره ملی:xxxxxxxxx۰ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی:xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291086
آگهی تغییرات شرکت اوره کاوه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291113
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ علی پیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12247587
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بلور شیشه دماوند در تاریخ ۰۱/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تهیه تولید و توزیع انواع بلور ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور ـ شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی ـ افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بانکی و ارزی کشور. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر بالاتر از م ونک ک خلیل زاده پ ۵۷ کدپ xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و xxx سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳/۳/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا قربانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل (خارج از شرکاء) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133009
آگهی موسسه شرکت کرامت به‌شماره‌ثبت ۱۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۱۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ ومجوز xxxxxx۰/۱۰/xxx/۰۲/۰۳/۰۲/xxx۴مورخ ۱۸/۱/xxx۴پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال تعیین گردیدند: آقای علی حاجی سیدسلیمان با کدملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیأت مدیره ـ آقای مهدی نوید ادهم با کدملی xxxxxxxxx۶ نائب رئیس هیأت مدیره ـ آقای حسین حاجی سید سلیمان با کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیأت مدیره و خزانه دار ـ آقای ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۰ عضو هیأت مدیره ـ آقای محمد خردمندان با کدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیأت مدیره و آقای عزیزاله علاءالدینی با کدملی xxxxxxxxx۳ عضو علی البدل و آقای محمود مولائی با کدملی xxxxxxxxx۴ عضو علی البدل و خانم فاطمه غفاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ را به سمت مدیرعامل موسسه تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه و چکها و بروات و سفته ها با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه و یا دو تن از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر موسسه و سایر اوراق عادی و غیره با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115898
آگهی تغییرات موسسه بنیادخیریه نیکوکاری فردوس به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۷۰۴۲۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ و نامه شماره xxxxxxمورخ ۱۷/۱۲/۹۳وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرضا نیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره علی حاجی سید سلیمان به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ابراهیم عسکریان به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان خزانه دارتعیین گردیدند محمدرضا مسجدی به کدملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115912
آگهی تغییرات موسسه بنیادخیریه نیکوکاری فردوس به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۷۰۴۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳و نامه شمارهxxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۳وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرضا نیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و علی حاجی سید سلیمان به کدملی xxxxxxxxx۵ و ابراهیم عسکریان به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا مسجدی به کدملیxxxxxxxxx۱ و مصطفی مرسلی به کدملی xxxxxxxxx بعنوان اعضائ اصلی هیئت مدیره عباس شاکری به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مرتضی محمدی پژمان به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و علی عطاء طاهری به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1736631
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۷۲۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۹۲بتصویب رسید. _ موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان بشماره ثبتxxx۹۴وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد حسین محمد خانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. _ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. _ ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ومحمد رضا عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۴ ومسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ومحمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ومحمد رضا کربلائی قدیری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاءهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1736635
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۷۲۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰بسمت رئیس هیئت مدیره ومحمد رضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره ومحمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱بسمت عضو هیئت مدیره ومحمد رضا کربلائی قدیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای جمشید رحیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰( خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند _ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفراز پنج نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661362
آگهی تغییرات موسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک به‌شماره‌ثبت ۱۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxx/xxx۳/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخ ۱/۷/۹۳ اداره اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر رضائی برنا به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد طاهباز به کدملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای جواد آسیم به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای مجید قمی به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای سیدمحمد حکاک به کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسن احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و خانم شفیقه رهیده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا صوفی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء اصلی و آقای امیرحسین بروجردیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی نصرنراقی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661365
آگهی تغییرات موسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک به‌شماره‌ثبت ۱۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxx/xxx۳/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخ ۱/۷/۹۳ اداره اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد آسیم به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید قمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت خزانه دار و عضو اصلی و آقای سیدمحمد حکاک به کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم شفیقه رهیده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد رضا صوفی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی و آقای حسن احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی اعضاء اصلی هیئت مدیره و در صورت عدم حضور اضطراری (عزل، استعفاء، فوت) باامضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663900
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدرضا کربلای قدیری xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619753
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدرضا کربلای قدیری xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات با امضا دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا" و اوراق عادی و ادرای با امضای مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593905
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضوهیئت مدیره و آقای محمد رضا کربلایی قدیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج ازاعضاء) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفراز پنج نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593907
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد ایرانیان بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰بعنوان بازرس اصلی وآقای رحمت اله توکلی اژیه به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. وزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۱ ومحمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ومحمد عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۲به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576729
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی رشیدی فربه کد ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفراز چهار نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576735
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محمد رضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535491
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ بتصویب رسید. آقایان رحمت اله توکلی اژیه به کدملیxxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسین محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمد رضاعسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم صدیقه مشهدی حسین حداد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510607
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محمد عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512236
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره و آقای جمشید وجدان خوش به کد ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی باامضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470135
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کربلایی قدیری به کد می xxxxxxxxx۱ انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430699
آگهی تغییرات موسسه خیریه عترت فاطمی موسسه غیرتجاری شماره ثبت ۱۴۷۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۹/۱۱/۹۲ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان سید رضا نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ مصطفی مرسلی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ محسن رفیق دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ خسرو ابراهیمی نیاء بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ مجید شایسته بشماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ سید عباس پور هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم زهرا سادات نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و ابراهیم عسکریان دماوندی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای اسماعیل غنیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412292
آگهی تغییرات شرکت ایران تول شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۳۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملیxxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملیxxxxxxxxx۸ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملیxxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملیxxxxxxxxx۱
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412293
آگهی تغییرات شرکت ایران تول شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۳۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملیxxxxxxxxx۰ دماوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به کد ملیxxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملیxxxxxxxxx۱ و حامد ممی وند به کد ملیxxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394156
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقایان ابراهیم عسگریان دماودی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388170
آگهی تغییرات شرکت شرکت بلور شیشه کاوه سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و محمد ثقفی پورفرد (خارج از اعضا) به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.
حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از چهار نفر اعضا هیات مدیره و اوراق عادی با امضا هر یک از هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394151
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند
ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هییت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هییت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هییت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هییت مدیره و محمدرضا کربلای قدیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و جعفر عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیرعامل
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هییت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394152
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگرطان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394153
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید حسنی (خارج از اعضاء و سهامداران) به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و آقای مسعود عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفراز پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377030
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰
و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸
و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱
و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376960
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ابراهیم عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی نصیری به کدملی xxxـxxxxxxـ۹ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضا) و محمد عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۲ و مسعود عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت سایر اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377031
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰
و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴
و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸
و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲
و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و همچنین آقای عیسی نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341106
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت انرژی آریا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۷۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۱۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۲۶/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سیدعلینقلی سیدخاموشی کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت ارک میرعلاء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و علی حاجی سیدسلیمان کدملی xxxxxxxxx۵ و ابراهیم عسکریان کدملی xxxxxxxxx۰ و روح اله شفیعی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. علی اکبر کریمیان کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و امیرسعیدی امجد کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341107
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت انرژی آریا شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۷۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۱۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید علینقلی سیدخاموشی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حاجی سیدسلیمان کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و روح اله شفیعی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و ابراهیم عسکریان کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت ارک میرعلاء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی علاء میرمحمدصادقی کدملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمجتبی پورهاشمی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312975
آگهی تغییرات ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند موسسه غیرتجاری به ‌شماره ثبت ۱۱۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مرتضی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی اکبر یساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، سید علاء میرمحمدصادقی xxxxxxxxx۱، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی (غلامحسین اسماعیلی) کد ملی xxxxxxxxx۱ سید رضا نیری با کد ملی xxxxxxxxx۱ سید اسدالله جولایی کد ملی xxxxxxxxx۱، محمدرضا اعتمادیان کد ملی xxxxxxxxx۵ علی اکبر بادام برجاه کد ملی xxxxxxxxx۰ ابراهیم عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۰ همگی بسمت اعضای هیئت مدیره و سید حسین میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۶ و اسدالله کربلائی قدیر با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
محمدعلی زنجیره ئی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و سید حسین لاجوردی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302429
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای خالید قادری قزقپان (خارج از سهامداران و اعضاء) به کدملی xxxـxxxxxxـ۵ بسمت مدیرعامل و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277526
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلائی قدیری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن طهانی کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضا و سهامداران) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق عادی با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277527
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عسگریان دماوندی کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا کربلائی قدیری کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298075
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایران فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده مورخ ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد سیدباقری (خارج از اعضاء) به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضاء مدیرعامل به تنهایی یا در غیاب ایشان با امضاء یکنفر از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185584
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید..
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند، که آقای ابراهیم عسگریان دماوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی و محمدرضا عسگریان دماوندی و محمد عسگریان دماوندی بسمت سایر اعضای هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149080
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و علی پیمان به کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک. سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از سه نفر اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082927
آگهی تغییرات موسسه انجمن هبه آل محمد ص به شماره ثبت۲۹۸۶۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت امناء برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم انصاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای عباس سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا اعتمادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مرتضی مقتدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمود ملک دار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد سعیدی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد آقانهاوندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مصطفی امین منصور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالمقیم ناصحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی اعتمادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمودرضا جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد مخبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محسن خلج به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سعید ستاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدرضا نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اکبر ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جلیل بشارتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین انواری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عبدالکریم فرحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مرتضی قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود قیومی لولاچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدحسن حاج حسینی رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اصغر عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
در تاریخ ۱۹/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001899
آگهی تصمیمات موسسه خیریه عترت فاطمی ثبت شده بشماره ۱۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۹ نفر کاهش یافت و هیئت مدیره مرکب از ۷ نفر اصلی ۲ نفر علی البدل می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید رضا نیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مصطفی مرسلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و محسن رفیق دوست به کد ملی xxxxxxxxx۵ و زهراسادات نیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و عباس شاکری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مجید شایسته به کد ملی xxxxxxxxx۳ و سید عباس پورهاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خسرو ابراهیمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم عسگریان به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ سید رضا نیری بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی مرسلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید عباس پورهاشمی بسمت خزانه دار و زهراسادات نیری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضائ ثابت مدیرعامل و خزانه دار متفقا و در غیاب خزانه دار مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880845
آگهی تغییرات موسسه بنیاد نیکوکاری فردوس بشماره ثبت۲۳۰۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۴۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۱۷/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسین حاجی سیدسلیمان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس شاکری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید رضا نیری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای مهدی حریری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل و آقای محمدرضا مسجدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای محمدصادق اعتدالی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۱۷/۲/xxx۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای سید رضا نیری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا مسجدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق اعتدالی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت خزانه دار و آقای مهدی حریری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
در تاریخ۲۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10514395
آگهی تغییرات موسسه بنیاد نیکوکاری فردوس بشماره ثبت ۲۳۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۴۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سید رضا نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل و آقای محمدرضا مسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدصادق اعتدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۷/۲/xxx۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای سید رضا نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا مسجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق اعتدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت خزانه دار و آقای مهدی حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل). در تاریخ ۲۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853613
آگهی تغییرات موسسه خیریه کرامت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۲۷۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۱۹۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هیئت امناء مورخ۱۲/۹/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: علی حاجی سیدسلیمان به ش.ملیxxxxxxxxx۵ و مهدی نویدادهم به ش.ملیxxxxxxxxx۶ و حسین حاجی سیدسلیمان به ش.ملیxxxxxxxxx۱ و ابراهیم عسگریان دماوندی به ش.ملیxxxxxxxxx۰ و عزیزاله علاءالدینی به ش.ملیxxxxxxxxx۳ و محمدحسین نوری به ش.ملیxxxxxxxxx۱ و فاطمه غفاری به ش.ملیxxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی و محمود مولائی به ش.ملیxxxxxxxxx۴ و محمد خردمندان به ش.ملیxxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. مرتضی محمدی پژمان به ش.ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و رضا بیاتی به ش.ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702281
آگهی تصمیمات مؤسسه خیریه انفاق ثلث ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۰۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۵۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ محمود لولاچیان به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود سعیدی نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهدی سعیدی نژاد به ک م xxxxxxxxx بسمت خزانه دار و عضو اصلی و حسین حاجی سیدسلیمان به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی و ابراهیم عسگریان دماوندی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو اصلی و محسن رفیق دوست به ک م xxxxxxxxx۷۷ بسمت عضو اصلی و سید محسن بهفر به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی و حمید سعیدی نژاد به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت عضو علی البدل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء دو نفر از اشخاص ذیل و مهر مؤسسه خیریه معتبر می باشد: رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و مدیرعامل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722940
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۷۲۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۰، مسعود عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۸، محمود عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۱، محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۴، محمدرضا کربلائی قدیری به کدملیxxxxxxxxx۱. ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید رحیمی قاضی کلایه به کدملیxxxxxxxxx۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره مجتمعاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726439
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۷۲۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۰، مسعود عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۸، محمود عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۱، محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۴، محمدرضا کربلائی قدیری به کدملیxxxxxxxxx۱. ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید رحیمی قاضی کلایه به کدملیxxxxxxxxx۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره مجتمعاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723971
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویانسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۸۰۵۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه مشهدی حسین حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد صادقی ارجمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۳
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723972
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویانسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۸۰۵۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم صدیقه مشهدی حسین حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601482
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رحمت‌اله توکلی‌اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم صدیقه‌ مشهدی‌حسین‌حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10536400
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه مشهدی حسین حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد صادقی ارجمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10421081
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا کربلائی قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۴/۴/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلائی قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723970
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوهسهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۵/۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۹/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723973
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوهسهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی رشیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای ۲ نفر از ۴ نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۹/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703532
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا کربلائی قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۴/۴/۹۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلائی قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580466
آگهی تصمیمات شرکت شیشه کاوه فلوت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: بند ۲ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمال استاد محمدقلی (خارج از اعضاء) به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ قسمت از ماده ۱۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548370
آگهي تصميمات شركت ابهر سيليس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید وجدان خوش به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548371
آگهي تصميمات شركت کاوه سيليس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۱۹۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۴۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عیسی نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا سهامداران و اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548262
آگهي تغييرات شركت شيشه مظروف يزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲ قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲.
۲ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲.
۳ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۲۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527665

آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: بند ۲ از ماده ۱۳ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۰ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید حسنی خارج از هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527666

آگهی تصمیمات شرکت بلور شیشه تابان
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از ۳ الی ۵ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کربلائی قدیری (خارج از اعضاء) به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527667

آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ماده ۱۹ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۰ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جمشید رحیمی قاضی کلایه خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413647
آگهی تصمیمات شرکت ایران تول سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۴ نفر اصلاح شد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد ممی وند به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455886
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ماده ۱۹ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۰ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جمشید رحیمی قاضی کلایه خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524759

آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی پیمان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۷/۴/۹۲.
در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527668

آگهی تصمیمات شرکت شیشه ایران فلوت
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۰۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲و۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمود عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمحمد سیدباقری به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از شرکا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و یا در غیاب ایشان با امضا یک نفر از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527669

آگهی تصمیمات شرکت متانول کاوه
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲و۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ماده ۱۹ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کربلایی قدیری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جعفر عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527670

آگهی تصمیمات شرکت ایران تول
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۸۵
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۴ نفر اصلاح شد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد ممی وند به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 470894

آگهی تغییرات موسسه خیریه انفاق ثلث
بشماره ثبتxxx۸
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیات امناء مورخ۲۰/۲/۹۰ اساسنامه جدید شامل ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. محمود لولاچیان به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدابراهیم عسگری پور به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محسن رفیق دوست به کدملیxxxxxxxxx۷۷ بسمت عضو هیات مدیره و محمود سعیدی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو و خزانه دار و ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۰ و محمدمهدی سعیدی نژاد به کدملیxxxxxxxxx و حسین حاجی سیدسلیمان به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و سید محسن بهفر به کدملیxxxxxxxxx۴ و حمید سعیدی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772451
آگهی تغییرات موسسه خیریه انفاق ثلث بشماره ثبت۹۰۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۰۵۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیات‌امناء مورخ۲۰/۲/۹۰ اساسنامه جدید شامل ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. محمود لولاچیان به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدابراهیم عسگری‌پور به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محسن رفیق‌دوست به کدملیxxxxxxxxx۷۷ بسمت عضو هیات‌مدیره و محمود سعیدی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو و خزانه‌دار و ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۰ و محمدمهدی سعیدی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx و حسین حاجی‌سیدسلیمان به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیات‌مدیره و سید محسن بهفر به کدملیxxxxxxxxx۴ و حمید سعیدی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524753

آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۳/۹/۹۲.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرشروان حبیب مظاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۹/۹۲.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10009692
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۳/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۳/۹/۹۲.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیرشروان ‌حبیب‌مظاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۹/۹۲.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر از اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527663

آگهی تصمیمات شرکت بلور شیشه کاوه
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۴۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ و ۲۴/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۵ نفر اصلاح شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ثقفی پورفرد به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از شرکت به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361956
آگهی تصمیمات شرکت بلور شیشه کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ و ۲۴/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۵ نفر اصلاح شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان به کدملی xxxxxxxxx۰ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ثقفی پورفرد به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از شرکت به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 439772

آگهی تغییرات موسسه خیریه باقیات الصالحات
به شماره ثبت xxx۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ موسسه خیریه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره مجددا برای دو سال دیگر انتخاب شدند. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ سید علی غیوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد غیوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علاءمیرمحمد صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سید علینقی خاموشی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و علی حاجی سیدسلیمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و عباس سعیدی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی حریری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و حسین حاجی سیدسلیمان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محسن رفیق دوست به کد ملی xxxxxxxxx۵ و علی عبداللهیان باروق به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184036
آگهی تصمیمات شرکت کربنات سدیم کاوه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: ابراهیم عسگریان دماوندی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عسگریان دماوندی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان دماوندی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا کربلائی قدیری به ش ملی xxxxxxxxx۱ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10126245
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۷/۴/xxx۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد ثقفی پورفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۰۷/۴/xxx۲. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۴/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10479242
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید عبداله علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۳/۴/xxx۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا فولادی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۰۳/۴/xxx۲. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۰/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234495
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید محسن سید شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای هادی شمس الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای رحمت اله شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی شمس الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رحمت اله شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر شروان حبیب مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10611498
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد‌:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۶/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx و آقای هادی شمس‌الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۸/۶/xxx۱

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذبل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای هادی شمس‌الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد ثقفی‌پورفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۶/xxx۱

۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۳/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657727
آگهی تصمیمات شرکت ابهر سیلیس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت‌مدیره به ۳ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمد عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و جمشید وجدان‌خوش به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10745200
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی پیمان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۷/۴/۹۲.

در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760570
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۶۷۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: بند ۲ از ماده ۱۳ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۰ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید حسنی خارج از هیئت‌مدیره به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792831
آگهی تصمیمات شرکت کاوه سیلیس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۱۹۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۴۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمد عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، عیسی نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا سهامداران و اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت‌مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10891184
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۷۲۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری‌خیرآبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۰، مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۸، محمود عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۱، محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۴، محمدرضا کربلائی‌قدیری به کدملیxxxxxxxxx۱. ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و جمشید رحیمی‌قاضی‌کلایه به کدملیxxxxxxxxx۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت‌مدیره مجتمعاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000910
آگهی تصمیمات مؤسسه خیریه کرامت ثبت شده بشماره ۱۲۷۹۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۹۱۹۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه هیئت امناء مورخ ۲۶/۴/۸۹ مؤسسه مزبور که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ حسین حاجی سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ مهدی نوید ادهمر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ عزیزاله علاءالدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی و محمد خردمندان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ جواد خوش زبان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای علی‌البدل تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ علی حاجی سیدسلیمان بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی نوید ادهمر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فاطمه غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) بسمت مدیرعامل و حسین حاجی سیدسلیمان بسمت خزانه‌دار و عضو تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و یا امضاء خزانه‌دار و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر مؤسسه معتبر و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11024766
آگهی تغییرات موسسه خیریه کرامت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۲۷۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۱۹۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده هیئت امناء مورخ۱۲/۹/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اعضای هیئت‌مدیره برای مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: علی حاجی‌سیدسلیمان به ش.ملیxxxxxxxxx۵ و مهدی نویدادهم به ش.ملیxxxxxxxxx۶ و حسین حاجی‌سیدسلیمان به ش.ملیxxxxxxxxx۱ و ابراهیم عسگریان‌دماوندی به ش.ملیxxxxxxxxx۰ و عزیزاله علاءالدینی به ش.ملیxxxxxxxxx۳ و محمدحسین نوری به ش.ملیxxxxxxxxx۱ و فاطمه غفاری به ش.ملیxxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی و محمود مولائی به ش.ملیxxxxxxxxx۴ و محمد خردمندان به ش.ملیxxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب شدند. مرتضی محمدی‌پژمان به ش.ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و رضا بیاتی به ش.ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143422
آگهی تصمیمات شرکت بلور شیشه تابان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۳۶۶۸۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت‌مدیره مرکب از ۳ الی ۵ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا عسگریان‌دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا کربلائی‌قدیری (خارج از اعضاء) به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153126
آگهی تغییرات شرکت اوره کاوه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رحمت‌اله توکلی‌اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۳/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۲/۳/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر‌عامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۴/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11199266
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای غلامحسین مختاری‌خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۵/۴/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۹/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11286516
آگهی تصمیمات شرکت شیشه کاوه فلوت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ و عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: بند ۲ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود عسگریان‌دماوندی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و جمال استاد محمدقلی (خارج از اعضاء) به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ قسمت از ماده ۱۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11290484
آگهی تصمیمات شرکت کربنات سدیم کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سید عبداله علوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سید شاکری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ امیرحسین بروجردیان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمدرضا کربلائی‌قدیری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین بروجردیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمود عسگریان‌دماوندی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت‌مدیره یا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11319084
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی رشیدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای ۲ نفر از ۴ نفر اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۹/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11461039
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۷۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. ابراهیم عسگریان‌دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و هادی شمس‌الدینی کدملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان‌دماوندی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان‌دماوندی کدملیxxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان‌دماوندی کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر عضو هیئت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11474806
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۷۲۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری‌خیرآبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۰، مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۸، محمود عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۱، محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۴، محمدرضا کربلائی‌قدیری به کدملیxxxxxxxxx۱. ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و جمشید رحیمی‌قاضی‌کلایه به کدملیxxxxxxxxx۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت‌مدیره مجتمعاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11545562
آگهی تصمیمات شرکت ساوه جام سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۷۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و سید علیرضا رضی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ هادی شمس‌الدینی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ رحمت‌اله شمس به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۴/۹۰ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هادی شمس‌الدینی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و جمشید رحیمی‌قاضی‌کلایه خارج از سهامداران به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11584071
آگهی تصمیمات شرکت متانول کاوه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۹۴۷۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲و۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ماده ۱۹ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کربلایی‌قدیری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، جعفر عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11587789
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی معدنی توابع دماوند ثبت ‌شده ‌به شماره ۶۱۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۲۹۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۳/۹۰ و تائیدیه شماره ۹/xxx۳/۵۷ مورخه ۱/۵/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی ۸۹ به تصویب رسید. امیرحسین بروجردیان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ هادی شمس‌الدینی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدندو رحمت‌اله شمس به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بسمت بازرس اصلی و سیدمحمد سیدباقری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۰ هادی شمس‌الدینی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین بروجردیان به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود عسگریان‌دماوندی به عنوان منشی هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی چک سفته برات قراردادها با امضاء مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11637527
آگهی تصمیمات شرکت ابهر سیلیس سهامی‌خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: غلامحسین مختاری‌خیرآبادی به کد ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و هادی شمس‌الدینی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و رحمت‌اله شمس به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هادی شمس‌الدینی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، جمشید وجدان‌خوش به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11664294
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی متانول کاوه سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و هادی شمس‌الدینی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا عسگریان دماوندی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جعفر عسگریان دماوندی خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11682613
آگهی تأسیس شرکت توسعه و اکتشاف معادن آذرخش آسیا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۷/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۷/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری معادن، ایجاد و تاسیس انواع کارخانه‌های صنعتی و معدنی و سایر مصنوعات آن، ورود ماشین‌آلات و قطعات یدکی و فروش محصولات آن و انجام امور مربوط به شرکت از هر قبیل و انجام فعالیت‌های مجاز اقتصادی در داخل و خارج از کشور اعم از تولیدی، صنعتی، بازرگانی، توسعه و راه‌اندازی و اداره واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، واردات و صادرات انواع کالاهای صنعتی و معدنی و مواد اولیه، اخذ تسهیلات مالی، اعتباری از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان مقدس اردبیلی، خیابان ثارالله، کوچه شهریار، پلاک ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد‌هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصدهزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۴/۷/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه خ دکتر بهشتی پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای ابرهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای ابوالقاسم شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای سیدعلی نقی سیدخاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای علی حاجی‌سیدسلیمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای ابوالقاسم شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار، از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای احدی از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای سیدحبیب‌اله قریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای قدرت‌اله سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11860352
آگهی تصمیمات شرکت شیشه ایران فلوت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۴۰۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲و۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمود عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سیدمحمد سیدباقری به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از شرکا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و یا در غیاب ایشان با امضا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11898388
آگهی تصمیمات مؤسسه خیریه انفاق ثلث ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۵۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ محمود لولاچیان به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود سعیدی‌نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مهدی سعیدی‌نژاد به ک م xxxxxxxxx بسمت خزانه‌دار و عضو اصلی و حسین حاجی‌سیدسلیمان به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی و ابراهیم عسگریان‌دماوندی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو اصلی و محسن رفیق‌دوست به ک م xxxxxxxxx۷۷ بسمت عضو اصلی و سید محسن بهفر به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی و حمید سعیدی‌نژاد به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت عضو علی‌البدل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء دو نفر از اشخاص ذیل و مهر مؤسسه خیریه معتبر می‌باشد: رئیس هیئت‌مدیره و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خزانه‌دار و مدیرعامل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11994625
آگهی تصمیمات موسسه خیریه عترت فاطمی ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۷۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیات امناء مورخ ۱۴/۶/۸۹ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۲/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید رضا نیری به کد ملی xxxxxxxxx ـ مصطفی مرسلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ عباس شاکری به کد ملی xxxxxxxxx ـ مجید شایسته به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ علی حاج سید‌سلیمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ خسرو ابراهیمی‌نیاء به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ زهراسادات نیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای اصلی و سید عباس پورهاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ سعید ستاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ علی صفدری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی‌البدل موسسه ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۶/۸۹ سید رضا نیری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی مرسلی به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سید عباس پورهاشمی بسمت خزانه‌دار تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10882259
آگهی تغییرات موسسه خیریه باقیات الصالحات به ‌شماره ثبت ۶۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ موسسه خیریه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت‌مدیره مجددا برای دو سال دیگر انتخاب شدند. به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ سید علی غیوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد غیوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و علاءمیرمحمد صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سید علینقی خاموشی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و علی حاجی‌سیدسلیمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و عباس سعیدی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی حریری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و حسین حاجی‌سیدسلیمان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و محسن رفیق‌دوست به کد ملی xxxxxxxxx۵ و علی عبداللهیان‌باروق به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040440
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲ قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی‌ به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲.

۲‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی‌ به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲.

۳‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ بروات‌ـ قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات