علی اکبر ناظم زاده

علی اکبر ناظم زاده

کد ملی 004350xxxx
گراف ارتباطات
39
شرکت‌ها
66
آگهی‌ها

شرکت های علی اکبر ناظم زاده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی اکبر ناظم زاده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
ساختمانی هامون
ساختمانی هامون
بازرس اصلی
سیتیکو اسکن ایران
سیتیکو اسکن ایران
بازرس اصلی
تجهیزات پزشکی پیشرفته
تجهیزات پزشکی پیشرفته
بازرس اصلی
همه روز بازار سرزمین ایرانیان
همه روز بازار سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
چوگان بازان سرزمین ایرانیان
چوگان بازان سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
خودرو شهر سرزمین ایرانیان
خودرو شهر سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
افرا مولا سرزمین ایرانیان
افرا مولا سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
سوارکاران سرزمین ایرانیان
سوارکاران سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
پارک آبی سرزمین پارس
پارک آبی سرزمین پارس
بازرس اصلی
دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان
دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان
باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
پترو مارون آریا
پترو مارون آریا
بازرس اصلی
توسعه ساختمان نگین آریا تک
توسعه ساختمان نگین آریا تک
بازرس اصلی
گسترش توان توسعه صنعت پارس
گسترش توان توسعه صنعت پارس
بازرس اصلی
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
صبا بین الملل سهند
صبا بین الملل سهند
بازرس اصلی
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
بازرس اصلی
اکسوکمیکال
اکسوکمیکال
بازرس اصلی
ورزشی فرمولا
ورزشی فرمولا
بازرس اصلی
مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان
مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
دهکده سلامت سرزمین ایرانیان
دهکده سلامت سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
زرخاک زرندیه
زرخاک زرندیه
بازرس اصلی
دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان
دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان
دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
سرزمین سعادت ایرانیان
سرزمین سعادت ایرانیان
بازرس اصلی
سیاحان طاوس
سیاحان طاوس
بازرس اصلی
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
ماشین کارت سرزمین ایرانیان
ماشین کارت سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
تولیدی بازرگانی تأمین مواد فلز تام
تولیدی بازرگانی تأمین مواد فلز تام
بازرس اصلی
هتل زر سرزمین ایرانیان
هتل زر سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان
شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان
دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
دهکده المپیک سرزمین ایرانیان
دهکده المپیک سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
آئین ابرار جامع
آئین ابرار جامع
تراز مشهود محتسب
تراز مشهود محتسب
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13656924
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری تراز مشهود محتسب درتاریخ ۲۲/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی، بازرسی قانونی، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی، خدمات مالی و حسابدرای و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه، خدماتی که توسط دادگاه‌ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته_می‌شود. سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‌شود. شماره مجوز xxxxxx/۹۶ تاریخ مجوز ۰۴/۰۷/xxx۶ مرجع صادرکننده جامعه حسابداران رسمی ایران مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ستارخان کوچه میرداماد بن بست سروناز پلاک ۲ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای محمود آقا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای حبیب قوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود آقا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حبیب قوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قرار دادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922656
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۸۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد عرب طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658861
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۸۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد عرب طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12553815
آگهی تغییراتآئين ابرار جامع موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۴۵۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۰۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱/۹/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بادریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید سرمایه مؤسسه از مبلغxxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد : آقای حسینعلی باقرزاده به کدملی xxxxxxxxx۳دارای مبلغxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین مشهوری به کدملی xxxxxxxxx۲دارای مبلغxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12554867
آگهی تغییراتآئين ابرار جامع موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۴۵۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۰۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۴ مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱/۹/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای حسین مشهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲باپرداخت xxxxxx۰ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را بهxxxxxx۰ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx۰ریال به xxxxxx۰ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد:آقای حسینعلی باقرزاده به کدملی xxxxxxxxx۳دارای مبلغxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین مشهوری به کدملی xxxxxxxxx۲دارای مبلغxxxxxx۰ریال سهم الشرکه آقای علی اکبر ناظم زاده به کدملی xxxxxxxxx۹دارای مبلغxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328112
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی هامون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۲۳۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۶۸۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای ولی اله بهرامی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای حسین ارمغان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای هوشنگ آرزو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین ابرار جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و علی اکبرناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621138
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۶۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxx۷/xxx۹۰ مورخ ۳۱/۴/۹۳سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.. ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621150
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۶۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxx۷/xxx۹۰ مورخ ۳۱/۴/۹۳سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.. آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1559312
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی‌هامون شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۸۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد عرب طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557847
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۷۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557851
آگهی تغییرات شرکت دهکده المپیک سرزمین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۶۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532997
آگهی تغییرات شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
الف. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مصطفی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب. باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مصطفی خانی ه شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی بامضای هریک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی و بامهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۸ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533018
آگهی تغییرات شرکت شهر ورزش سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
الف ـ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان علیرضا صباغ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و رامین کابلی قزلباش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علیرضا صباغ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رامین کابلی قزلباش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533055
آگهی تغییرات شرکت شهر ورزش سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۹ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532998
آگهی تغییرات شرکت دهکده سلامت سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۹۰۷
الف. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای شاهین شکوه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب. باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای شاهین شکوه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی بامضای هریک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی و بامهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533020
آگهی تغییرات شرکت دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
الف ـ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان حسن بابائی گوگدرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و میثم وزیری تیمورلوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن بابائی گوگدرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میثم وزیری تیمورلوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533021
آگهی تغییرات شرکت دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۲۴
الف ـ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان رضا ساسانی جیر انبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حسن بابائی گوگدرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای رضا ساسانی جیرانبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن بابائی گوگدرقی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519871
آگهی تغییرات شرکت دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۴۲
الف ـ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان سامان موسوی و افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سامان موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519872
آگهی تغییرات شرکت دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۸۸۶
الف ـ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان علی خالقی و افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی خالقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519873
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
الف ـ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای فرشید ساسانی جیرانبلاغی و خانم روشنک تیباش بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای افشین ساسانی جیرانبلاغی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم روشنک تیباش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519874
آگهی تغییرات شرکت دهکده سوار‌کاران سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۴۶
الف ـ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان علیرضا صباغ و مصطفی خانی بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علیرضا صباغ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519875
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی مدیترانه‌ای سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۸۷۹
الف ـ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان سید فرهاد موسوی و مصطفی خانی بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مصطفی خانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید فرهاد موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497720
آگهی تغییرات شرکت شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۳۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۲/۱۰/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۱ به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای افشین ساسانی جیرانبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خانم حمیده خانی گوگدرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476940
آگهی تغییرات شرکت مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۹ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477026
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی مدیترانه‌ای سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۸۷۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477027
آگهی تغییرات شرکت دهکده سلامت سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۹۰۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۹ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477028
آگهی تغییرات شرکت دهکده نو‌ اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۲ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477031
آگهی تغییرات شرکت زرخاک زرندیه سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۳۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۸ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477034
آگهی تغییرات شرکت دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۱ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477035
آگهی تغییرات شرکت دهکده بین المللی اقامتی تاریخی سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۸۸۶
الف : باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم منیر السادات موسوی و آقای علی خالقی بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب: باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم منیر السادات موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی خالقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند.
۲ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و مکاتبات عادی و غیره با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477042
آگهی تغییرات شرکت سرزمین سعادت ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۵۶۵
الف: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان حسن بابائی گوگدرقی و شاهین شکوه بسمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۱ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ب: به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای شاهین شکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن بابائی گوگدرقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
۲ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و مکاتبات عادی و غیره با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477053
آگهی تغییرات شرکت سیاحان طاوس سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
۳ـ آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۴ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477054
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۰ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482325
آگهی تغییرات شرکت تولییدی بازرگانی تامین مواد فلز تام سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۱۹۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۲۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482326
آگهی تغییرات شرکت هتل زر سرزمین ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۰۵۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468215
آگهی تغییرات شرکت گسترش توان توسعه صنعت پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۰۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۰۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482322
آگهی تغییرات شرکت ماشین کارت سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۹۹۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۴۴۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464730
آگهی تغییرات شرکت باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۲۳۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۲۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای کاظم جلالیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۹۱ بتصویب رسید.
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464749
آگهی تغییرات شرکت پترو مارون آریا سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۶۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی اکبر ناظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464750
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمان نگین آریا تک سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۳۰۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۹۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم حمیده خانی گوگدرقی شماره ملی xxxxxxxxx۱
خانم زهرا فرجی قرجه قیائی شماره ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468335
آگهی تغییرات شرکت صبا بین الملل سهند سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۱۸۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۲۵۰۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468342
آگهی تغییرات شرکت ورزشی فرمولا سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۲۳۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۳۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462266
آگهی تغییرات شرکت همه روز بازار سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۴۴۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462267
آگهی تغییرات شرکت چوگان بازان سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462268
آگهی تغییرات شرکت خودرو شهر سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462269
آگهی تغییرات شرکت افرا مولا سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462270
آگهی تغییرات شرکت سوارکاران سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462271
آگهی تغییرات شرکت پارک آبی سرزمین پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462272
آگهی تغییرات شرکت دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۳۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۴۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی‎اکبر ناظم‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی
آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468217
آگهی تغییرات شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۶۲۲۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۶۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
آقای علی اکبر ناظم زاده شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی آقای وحید صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468338
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468339
آگهی تغییرات شرکت اکسوکمیکال سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۲۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۶۸۲۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509269
آگهی تغییرات شرکت دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۴۰۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای علی اکبرناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196689
آگهی تغییرات شرکت هامون سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۸۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. حسین ارمغان ب ش م xxxxxxxxx۱ و آقای ولی اله بهرامی حسینی ب ش م xxxxxxxxx۶ و آقای هوشنگ آرزو ب ش م xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. علی اکبر ناظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمد عرب طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033499
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۱۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. علی اکبر ناظم زاده به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن جعفری به ک م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912041
آگهی تصمیمات شرکت سیتیکو اسکن ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۶۲۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علی اکبر ناظم زاده به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رحمان رضائی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674259
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی هامونسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۲۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۸۳۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علی اکبر ناظم زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدعرب طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519969

آگهی تصمیمات شرکت سیتیکو اسکن ایران
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۴۹
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. علی اکبر ناظم زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و عبداله احمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519970

آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۶۶
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علی اکبر ناظم زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و عبداله احمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 449168

آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی هامون
سهامی خاص ثبت شده به شمارهxxx۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: علی اکبر ناظم زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و نادر نفیسی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ولی اله بهرامی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ حسین ارمغان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ هوشنگ آرزو به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ ولی اله بهرامی حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ آرزو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین ارمغان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9915532
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی هامون سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۵۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۸۳۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید: علی‌اکبر ناظم‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و نادر نفیسی به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین ارمغان به ش ملی xxxxxxxxx۱ و ولی‌اله بهرامی‌حیسنی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و منصوره جعفری به ش ملی xxxxxxxxx۳ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ ولی‌اله بهرامی‌حسینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و منصوره جعفری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین ارمغان به سمت مدیر‌عامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد..

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10702951
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی هامون سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۵۲۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۶۸۳۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: علی‌اکبر ناظم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و نادر نفیسی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ولی‌اله بهرامی‌حسینی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ حسین ارمغان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ هوشنگ آرزو به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ ولی‌اله بهرامی‌حسینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هوشنگ آرزو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین ارمغان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11026636
آگهی تصمیمات شرکت سیتیکو اسکن ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۶۲۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علی‌اکبر ناظم‌زاده به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و رحمان رضائی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11118169
آگهی تصمیمات شرکت سیتیکو اسکن ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۱۲۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۶۶۲۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. علی‌اکبر ناظم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و عبداله احمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819201
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی هامون سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۸۳۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علی‌اکبر ناظم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدعرب طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11975149
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته سهامی خاص ‌به شماره ثبت۶۷۱۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۲۱۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علی‌اکبر ناظم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و عبداله احمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات