سعید یارندی

سعید یارندی

کد ملی 004334xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های سعید یارندی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سعید یارندی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12897182
آگهی تغییرات شرکت واگن پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمدرضا زین العابدین حسین آبادی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تعاونی چند منظوره هسایار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بعنوان رئیس هیأت مدیره. - آقای محمدرضا مختاری کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پارس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره. - آقای غضنفر صفاری راد کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی سرو اتحاد اسپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بعنوان عضو هیأت مدیره. - آقای حسین افاضل کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای سعید یارندی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672522
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی ایران کاوه سایپا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سعید یارندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، ـ آقای حمید رضا درویش به شماره ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای حسن نونژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای سید مرتضی تهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا نجف آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت تولیدرینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663632
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران کاوه سایپاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۴۷۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی سعید یارندی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی حمیدرضا درویش به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مصطفی وحید زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی سید مرتضی تهامی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمدرضا نجف آبادی فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11308374
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران کاوه سایپا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۴۷۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی سعید یارندی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی حمیدرضا درویش به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مصطفی وحید زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی سید مرتضی تهامی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمدرضا نجف‌آبادی‌فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۰.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11642983
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران کاوه سایپا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۰۴۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۳/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۷/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به نمایندگی سعید یارندی به کدملیxxxxxxxxx۵‌ـ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی سید مرتضی تهامی به کدملیxxxxxxxxx۶‌ـ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مصطفی وحیدزاده به کدملیxxxxxxxxx۲۰‌‌ـ شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی محمدرضا نجف‌آبادی‌فراهانی به کدملیxxxxxxxxx۰۳‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار ملیxxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی حمیدرضا درویش به کدملیxxxxxxxxx۹‌ـ تعداد اعضای هیات‌مدیره مرکب از۳ یا۵ نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۶/۸۹ مصطفی وحیدزاد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا درویش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید مرتضی تهامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره محمدرضا نجف‌آبادی‌فراهانی و حمیدرضا درویش و سعید یارندی و مصطفی وحیدزاده با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات