اکبر وقارکاشانی

اکبر وقارکاشانی

کد ملی 004332xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
81
آگهی‌ها

شرکت های اکبر وقارکاشانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که اکبر وقارکاشانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
زرافشان یزد
زرافشان یزد
بازرس علی‌البدل
پارت ایران
پارت ایران
بازرس علی‌البدل
کالای پمپ
کالای پمپ
بازرس علی‌البدل
قند ارومیه
قند ارومیه
بازرس علی‌البدل
تجارت ایمن و آسایش
تجارت ایمن و آسایش
بازرس اصلی
پخش فردوس
پخش فردوس
بازرس اصلی
سرمایه گذاری سامانه استراتوس
سرمایه گذاری سامانه استراتوس
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت جنوب کژال
کشت و صنعت جنوب کژال
بازرس علی‌البدل
لینتر پاک
لینتر پاک
بازرس اصلی
بهین سازان سپیدار بلند
بهین سازان سپیدار بلند
بازرس علی‌البدل
صنایع ماشینهای اداری ایران
صنایع ماشینهای اداری ایران
بازرس علی‌البدل
تحقیق وتولید ارس بذر
تحقیق وتولید ارس بذر
بازرس علی‌البدل
بلند پایه سازان تجارت موفق
بلند پایه سازان تجارت موفق
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع شهد آذربایجان
توسعه صنایع شهد آذربایجان
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا
حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا
فنی تجاری پارس شهر
فنی تجاری پارس شهر
بازرس علی‌البدل
کالا و خدمات گل افشان یزد
کالا و خدمات گل افشان یزد
بازرس اصلی
گلفام ارومیه
گلفام ارومیه
تحقیقات و خدمات کشاورزی بهزراعی آذربایجان غربی
تحقیقات و خدمات کشاورزی بهزراعی آذربایجان غربی
بازرس علی‌البدل
بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا
بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی توسعه شهد توتیا
صنایع غذایی توسعه شهد توتیا
بازرس علی‌البدل
ایران کو کیش
ایران کو کیش
تهران پلی استر تاپس
تهران پلی استر تاپس
بازرس اصلی
ایران هورمون
ایران هورمون
بازرس علی‌البدل
پارس شار بارز
پارس شار بارز
بازرس علی‌البدل
حسابرسی دقیق آزما تراز
حسابرسی دقیق آزما تراز
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13921035
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/xxx۶ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۹/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد امین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. مصطفی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: احمد ظفر پرنده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد امین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال مصطفی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008308
آگهی تغییرات حسابرسی دقیق آزما تراز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ جامعه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا گیوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و در نتیجه مواد ۷ و ۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۷ اساسنامه: سرمایه موسسه مبلغ xxxxxxxxx ریال می‌باشد ترکیب شرکا بعد از افزایش به شرح زیر می‌باشد و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. مهدی صولتی ک. م xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxxxxx ریال اکبر وقار کاشانی ک. م xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال طاهر مراغه پور ک. م xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx ریال بهزاد جعفرپورک. م xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxxxx ریال محسن آل آقا ک. م xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860292
آگهی تغییراتحسابرسی دقیق آزما تراز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ ومجوز xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۷/۳/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های موسسه انتخاب شد. - آقای طاهر مراغه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. - آ قای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. - آقای محسن آل آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. - آ قای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxxxxx ریال - آقای محسن آل آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال - آقای طاهر مراغه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxxxxx ریال - آقای حمیدرضا گیوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxxxxx ریال - آقای بهزاد جعفرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxxxxx ریال - آقای مهدی صولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679045
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۳/۸/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای طاهر مراغه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید محسن آل آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح گردید اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد آقای علی اصغر خلفی مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای تقی امینی فر مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه موسسه توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از ۲ نفر از شرکاء که توسط مجمع شرکاء برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند اداره خواهد_شد. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است. هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت مدیره یک رئیس و مدیرعامل تعیین می‌کند. وظایف و اختیارات رئیس و مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید کلیه اسناد و اوراق تعهد آور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه در شهرستان اصفهان به آدرس اصفهان، خ محتشم کاشانی، کوی رحیمی، کوی نیک نفس، کوی بوستان، بن بست کامیار، پلاک ۲۶، کدپستی xxxxxxxxx۱ منحل گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302823
آگهی تغییرات شرکت پارس شار بارز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۲۸۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت ۳) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258032
آگهی تغییرات شرکت لینتر پاک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدعلینقی سیدخاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای محسن پرنیانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای محمدمهدی قندهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تهران پلی استر تاپس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای میرمختار میرشفیعی لنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار " اطّلاعات " جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104828
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۱۲/۹۳ مورخ ۲/۱۲/xxx۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه موسسه در تبریز منظریه خیابان لاله زار جنوبی کوچه آل محمد پلاک ۲۰ تاسیس گردید. تقی امینی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محسن آل آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می باشد: تقی امینی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال محسن آل آقا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال طاهر مراغه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال علی اصغر خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039661
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۹۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۲۰۰۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرداد گودرزیان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای کاظم سماک بشماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای حامد ابوئی بشماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12036976
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۷/ ۹۳ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی وآقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409146
آگهی تغییرات شرکت زرافشان یزد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۷۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406189
آگهی تغییرات شرکت کالا و خدمات گل افشان یزد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۱۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406203
آگهی تغییرات شرکت پارت ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۱۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۴۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان پویا xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726657
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/ ۴/ ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1741343
آگهی تصمیمات شرکت ایران کو کیش سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۳۹۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ آقای اکبر وقار کاشانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس قانونی اصلی
خانم شیماء پور میرزا آقا لنگرودی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671655
آگهی تغییرات شرکت تحقیق وتولید ارس بذر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۵۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۶۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتحساب عملکرد سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661873
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت جنوب کژال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، بعنوان بازرس علی البدل برای یک سا ل مالی انتخاب گردیدند ر وزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۲ تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630880
آگهی تغییرات شرکت تحقیقات و خدمات کشاورزی بهزراعی آذربایجان غربی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۳۷۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی منتهی ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به سمت بازرس اصلی و اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665840
آگهی تصمیمات شرکت رشته کارخوی سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۴ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۰۵۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/۹۳ در شرکت فوق الذکر تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
الف ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید
چ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مجریان پویا (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی آقای علی اصغر خلفی بشماره ملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و آقای اکبر وقار کاشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل بمدت ۱سال انتخاب شدند
ح ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیئت مدیره شرکت برای سال مالی xxx۲ بتصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ مسئول ثبت شرکتهای خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563403
آگهی تغییرات شرکت لینتر پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند سید علی نقی سید خاموشی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن پرنیان پوربه کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳به سمت نائب ریس هیئت مدیره و محمد مهدی قندهاری به کد ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت تهران پلی استر تاپسبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶به سمت عضو هیئت مدیره و محمد رضا عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۷۹به سمت مدیرعامل و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات شرکت با امضــای مدیرعامل و مهر شرکت معتبــر میباشـــد. اکبر وقار کاشانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵بعنوان بارزس علی البدلبرای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430811
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه سازان تجارت موفق سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۵۶۷۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۹۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ تصویب شد.
ـ آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس قانونی اصلی و خانم زهرا احمدزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413699
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایرانیان پرشیا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۹۳۰۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۲۰۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه xxx۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا ش م xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و اکبر وقار کاشانی با ش م xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اشخاص ذیل بمدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب انتخاب شدند: مهرداد گودرزیان با ش م xxxxxxxxx۳ مسعود فرقانی با ش م xxxxxxxxx۸ حامد ابوئی با ش م xxxxxxxxx۶
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397440
آگهی تغییرات شرکت تحقیقات و خدمات کشاورزی بهزراعی آذربایجان غربی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۳۷۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرارداد ذیل انتخاب گردیدند.
شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
شرکت گلفام ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397441
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۱۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۳ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای حسن زنجانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۵
آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱:
خانم ایران حضرتی به شماره ملی: xxxxxxxxx۶
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287597
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید.
آقای محمود امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱
ـ آقای فرخ نسیری امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱
ـ آقای امیرمسعود امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳
ـ آقای شهرام ستار به شماره ملی xxxxxxxxx۵
ـ آقای ابوالحسن شهراسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255298
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت قند ارومیه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228140
آگهی تغییرات شرکت کالا و خدمات گل افشان یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پلاک شرکت به پلاک۲ تغییر یافت.
آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجریان پویا شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228141
آگهی تغییرات شرکت زرافشان یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. صورتحساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی بهxxx۱ بتصویب رسید. پلاک شرکت توسط شهرداری از پلاک یک به پلاک۲ تغییر یافت و به خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی کوچه افق پلاک۲ تغییر یافت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228175
آگهی تغییرات شرکت پارت ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۴۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ جهت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
صورت حساب و سود و زیان و ترازنامه سال مالیxxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206811
آگهی تغییرات شرکت فنی تجاری پارس شهر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی ش م xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196200
آگهی تغییرات شرکت کالای پمپ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140602
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه سازان تجارت موفق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۹۷۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا احمدزاده به ش.م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118273
آگهی تغییرات شرکت لینتر پاک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
سید علی نقی سید خاموشی ش.ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
محسن پرنیان پور ش.ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری ش.ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تهران پلی استر تاپس ش.ملی به نمایندگی محمدمهدی قندهاری ش.ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا عسگری ش.ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اکبر وقارکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان پویا به ش.ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085449
آگهی تصمیمات شرکت پخش فردوس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید: علی اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت داروسازی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت داروسازی لقمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و شرکت داروسازی ایران هورمون به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034945
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا ثبت شده بشماره ۱۲۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ اکبر وقارکاشانی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و علی اصغر خلفی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و طاهر مراغه پور به ش ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۵ سال انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه مذکور محل موسسه به نشانی تهران خ اسدآبادی خ فتحی شقاقی نرسیده به کاج شمالی شماره xxx طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ اکبر وقارکاشانی بسمت رئیس هیئت مدیره و طاهر مراغه پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر خلفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله قراردادها چک و سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007648
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع شهر آذربایجان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا ک م xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978320
آگهی تغییرات شرکت تحقیقات و خدمات کشاورزی و بهزراعی آذربایجان غربی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۸۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 968376
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایمن و آسایش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۸۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۳/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای اکبر وقار کاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی مجریان پویا به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۳/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی نقی سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای محمدعلی صادق تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای سید عباس سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۰۳/۱۰/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی نقی سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی صادق تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی صادق تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883709
آگهی تصمیمات شرکت پارت ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۰۷۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۵۴۱۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجریان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید محمد علوی فرد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ناظمیان یزدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین شعبانی پورکرباسدهی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء علی ناظمیان یزدی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 865725
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه سازان تجارت موفق با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۵۶۷۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۹۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.
۳ـ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای کریم ساعت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدحسین تقوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت بازرگانی ایران با مسئولیت محدود با نمایندگی آقای مهدی ساعتچی اصل نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل
۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و حق توکیل با امضای مدیرعامل همراه دو نفر از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مجریان پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746524
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق و تولید ارس بذرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۷۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۶۸۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و علی اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742155
آگهی تصمیمات شرکت کالای پمپ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۶۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شکوه جلوه به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمود نظر به کدملی xxxxxxxxx۹ و علی نظر به کدملی xxxxxxxxx۹ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ محمود نظر بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، علی نظر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضا هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690393
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایرانسهامی عام ‌به شماره ثبت۶۳۶۸۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به ش ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود امیری به ک م xxxxxxxxx۱ و ابوالحسن شهراسبی به ک م xxxxxxxxx۷ و امیرمسعود امیری به ک م xxxxxxxxx۳ و فرخ نسیری امیری به ک م xxxxxxxxx۱ و شهرام ستار به ک م xxxxxxxxx۵ به مجوب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ محمود امیری به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالحسن شهراسبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرمسعود امیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره شرکت معتبر است و سایر اوراق و اسناد عادی و غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9910404
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۶۳۶۸۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به ش ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود امیری به ک م xxxxxxxxx۱ و ابوالحسن شهراسبی به ک م xxxxxxxxx۷ و امیرمسعود امیری به ک م xxxxxxxxx۳ و فرخ نسیری‌امیری به ک م xxxxxxxxx۱ و شهرام ستار به ک م xxxxxxxxx۵ به مجوب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ محمود امیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالحسن شهراسبی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیرمسعود امیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره شرکت معتبر است و سایر اوراق و اسناد عادی و غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677715
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان سپیدار بلندسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۳۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۲۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670028
آگهی تصمیمات شرکت لینتر پاک سهامی خاص به شماره ثبت۵۹۴۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. اکبر وقارکاشانی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجریان پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642250
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت جنوب کژال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۰۳۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10142362
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت جنوب کژال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626724
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت تامین سرمایه هنزا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و سیدابراهیم شریعت به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ سیدابراهیم شریعت به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به نمایندگی حمید شایگان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه استراتوس پارس به نمایندگی سعید باقری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه هنزا به نمایندگی علی معنوی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به نمایندگی سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10314931
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت تامین سرمایه هنزا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و سیدابراهیم شریعت به کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ سیدابراهیم شریعت به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به نمایندگی حمید شایگان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه استراتوس پارس به نمایندگی سعید باقری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه هنزا به نمایندگی علی معنوی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به نمایندگی سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580440
آگهی تصمیمات شرکت پخش فردوس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. علی اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9587474
آگهی تصمیمات شرکت پخش فردوس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. علی‌اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577130
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایمن و آسایش سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۲۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۸۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی مجریان پویا به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۹/۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید عبدالرضا سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای سید علی نقی سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای سید عباس سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای محمدعلی صادق تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و خانم صدیقه موسوی اخوان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۹/۱/۹۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید عبدالرضا سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی نقی سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی صادق تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم صدیقه موسوی اخوان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی صادق تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مشترک با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482241

آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459573

آگهی تصمیمات شرکت کالای پمپ
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۸۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان‎پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10330850
آگهی تصمیمات شرکت کالای پمپ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۶۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان‎پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 408396

آگهی تصمیمات شرکت زرافشان یزد سهامی خاص
به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 408397

آگهی تصمیمات شرکت پارت ایران سهامی خاص
به شماره ثبتxxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457198
آگهی تصمیمات شرکت کالا و خدمات گل افشان یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۴۹۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10113309
آگهی تغییرات شرکت تحقیقات و خدمات کشاورزی و بهزراعی آذربایجان غربی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۸۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل میباشند: شرکت شهد سهامی عام و شرکت گلفام ارومیه سهامی خاص و شرکت قند ارومیه سهامی عام تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: شرکت قند ارومیه سهامی عام با نمایندگی آقای علی دهبکری به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شهد سهامی عام با نمایندگی آقای علی اکبر کریم نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گلفام ارومیه سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر امیرعشایری به سمت عضو هیئت مدیره و اقای قادر امیرعشایری به نمایندگی از شرکت گلفام ارومیه سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و درغیاب هریک با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۲۰/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9721529
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت جنوب کژال سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۴۵۰۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین‌المللی پیمانکاری استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی سیدمحمد صدرهاشمی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت توسعه کارآفرینان نیک‌اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی اکرم یزدانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت آینده‌سازان دنیای تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی سعید باقری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ ایرج علوی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ عبدالرزاق سالمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۰ ایرج علوی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدمحمد صدرهاشمی‌نژاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرزاق سالمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10209603
آگهی تصمیمات شرکت پارت ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۴۱۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. اکبر وقارکاشانی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمد علوی فرد به ش ملی xxxxxxxxx۹ و علی ناظمیان یزدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ سید محمد علوی فرد به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ناظمیان یزدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین شعبانی پورکرباسدهی خارج از اعضاء به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای علی ناظمیان یزدی منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسیلات با امضاء مدیرعامل با هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10500781
آگهی تصمیمات شرکت پخش فردوس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی حکیم به نمایندگی حسن میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت داروسازی تهران شیمی به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت داروسازی لقمان به نمایندگی خسرو داوری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت داروسازی کوثر به نمایندگی محمود بانکی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت داروسازی ایران هورمون به نمایندگی فریدون سیامک نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ سعید سعیدی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن میرمحمدصادقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، فریدون سیامک نژاد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء سه نفر از پنج نفر اعضا هیئت مدیره و در غیاب هر یک از اعضا هیئت مدیره خسرو دهقانی مدیر مالی شرکت حق امضا دارد همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680801
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایمن و آسایش سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۲۳۷۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۸۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۹/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی مجریان پویا به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۹/۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید عبدالرضا سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای سید علی‌نقی سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای سید عباس سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای محمدعلی صادق‌تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و خانم صدیقه موسوی‌اخوان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۹/۱/۹۳.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید عبدالرضا سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید علی‌نقی سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید عباس سیدخاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدعلی صادق‌تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم صدیقه موسوی‌اخوان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدعلی صادق‌تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره مشترک با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710290
آگهی تصمیمات شرکت فنی تجاری پارس شهر سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۸۲۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی نیک‌کردار به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ سیامک غلامین به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا اخوان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ افشین مسلمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ قربانعلی چگونیان به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۰ مجتبی نیک‌کردار به سمت رئیس هیئت‌مدیره و قربانعلی چگونیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و افشین مسلمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832208
آگهی تصمیمات شرکت تهران پلی استرتاپس سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۱۵۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۸۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. اکبر وقارکاشانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجریان پویا به و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: سیدعلینقی سیدخاموشی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد پرنیانپور به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی قندهاری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11010154
آگهی تصمیمات شرکت پارت ایران سهامی خاص به شماره ثبت۹۱۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۴۱۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012877
آگهی تصمیمات شرکت لینتر پاک سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. اکبر وقارکاشانی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجربان‌پویا بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11053691
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق و تولید ارس بذر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۵۷۵۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۶۸۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی غلامرضا رازقی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت فلوریماند دپره به نمایندگی حسینعلی روبانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ملی کشت و و صنعت و دامپروری پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمد رحیمی‌نژادهوارند به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۸/۹۰ غلامرضا رازقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسینعلی روبانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی وهابیان خارج از هیئت‌مدیره به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11126949
آگهی تصمیمات شرکت زرافشان یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۶۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجدیان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: علی ناظمیان‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد علوی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی لطفی خارج از هیئت‌مدیره به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب نائب رئیس هیئت‌مدیره با امضای علی ناظمیان‌یزدی به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه مراسلات و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11175567
آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی‌میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11289443
آگهی تصمیمات شرکت گلفام ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حبیب عبدالهی‌کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت قند ارومیه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی علی دهبکری ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ حسن زنجانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علی دهبکری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11300733
آگهی تصمیمات شرکت کالای پمپ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۶۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شکوه جلوه به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمود نظر به کدملی xxxxxxxxx۹ و علی نظر به کدملی xxxxxxxxx۹ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ محمود نظر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، علی نظر بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11373227
آگهی تصمیمات شرکت ایران هورمون سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۲۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۷۲۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11447321
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان سپیدار بلند سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۲۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11473513
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق و تولید ارس بذر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۶۸۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و علی‌اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11570742
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه سازان تجارت موفق با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۵۶۷۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۹۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک ‌هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای کریم ساعت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای مرتضی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمدحسین تقوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره، شرکت بازرگانی ایران با مسئولیت محدود با نمایندگی آقای مهدی ساعتچی‌اصل نایب رئیس هیئت‌مدیره، آقای حسین کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل

۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و حق توکیل با امضای مدیرعامل همراه دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۵ـ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مجریان پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11770590
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ ابوالحسن شهراسبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ امیرمسعود امیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ فرخ نسیری‌امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شهرام ستار به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ محمود امیری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالحسن شهراسبی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و امیرمسعود امیری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807028
آگهی تصمیمات شرکت لینتر پاک سهامی خاص به شماره ثبت۵۹۴۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. اکبر وقارکاشانی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجریان پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11904418
آگهی تصمیمات شرکت زرافشان یزد سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۷۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11981488
آگهی تصمیمات شرکت کالا و خدمات گل افشان یزد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۱۴۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۴۹۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجریان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی ناظمیان‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید محمد علوی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ علی ناظمیان‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد علوی‌فرد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سهیلا فخیمی (خارج از اعضا) به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب نائب رئیس هیئت‌مدیره با امضای علی ناظمیان‌یزدی منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12011092
آگهی تصمیمات شرکت پارت ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۰۷۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۵۴۱۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجریان پویا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید محمد علوی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی ناظمیان‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسین شعبانی‌پورکرباسدهی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت‌مدیره) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء علی ناظمیان‌یزدی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات