نجمی هاشمی فشارکی

آقای نجمی هاشمی فشارکی

کد ملی 004321xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
64
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14878394
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ومعدنی کان سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 220845 و شناسه ملی 10102621457
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی 0043218857 به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شناسه ملی 10102849101 به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مسعود جلیلیان به شماره ملی 4539879030 به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا شناسه ملی 14003799436 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسن اسماعیلی به شماره ملی 0839432488 بنمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان به شناسه ملی 10320155234 به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای اسناد تعهدآور و مالی: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس یا نایب رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا رییس یا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات خود را مطابق اساسنامه تعیین و به مدیرعامل تفویض نمود. پ980811259314694  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14865344
آگهی تغییرات شرکت کک طبس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 224709 و شناسه ملی 10102659220
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرضا خدام الحسینی به شماره ملی 1262230403 به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی 10101634157 به سمت رئیس هیئت مدیره و نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی 0043218857 به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی10102849101 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو جوزدانی به شماره ملی 1249609704 به نمایندگی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور به شناسه ملی 10101726150 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از سه عضو هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین احکام شغلی و حقوق و مزایای کارکنان و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ عقد قرارداد پرسنلی، نصب و عزل کلیه ماموران، کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت، خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وارث آنها ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ـ عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه دارایی ها(به غیراز اموال دارایی ثابت)و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد. ـ تبصره ـ اختیار انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت می باشد ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع ـ اقدامات اجرایی اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دارسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا" تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ980801323909834 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14620305
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی آقای نجمی هاشمی فشارکی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت کک طبس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مجید برومند شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی آقای رضا صحرائی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم کاشفی پور شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل ( خارج از هیئت مدیره ) انتخاب گردیدند . کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است . کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14430101
آگهی تغییرات فرهنگی حسابداران امروز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/xxx۷ و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بشماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۵/۸/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان علی اکبر اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید - یحیی حساس یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت ۵۵. xxx. xxx ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید - حمید خالقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت ۵. xxx. xxx ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید - محمداسمعیل فدائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت xxxxxxxxx ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید - نظام الدین ملک آرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت xxxxxx۰ ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید - غلامرضا اسلامی بیدگلی با دریافت مبلغ ۱۰. xxx. xxx ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید . در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۴. xxx. xxx. xxx ریال به ۳. xxx. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکاء و سهم الشرکه هر یک به شرح زیر می‌باشد : قاسم انصاری رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه بهمن ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه فرهاد پدیدار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه علی ثقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه منوچهر حاضر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سید محمود حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه تورج خداداده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه حسن خورشیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه رمضانعلی رویایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمدتقی ضیائی بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سیدحسین علوی طبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه کامبیز فرقاندوست حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه ویدا مجتهد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری حسابداران آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه شرکت تعاونی فرهنگی آموزشی حسابداران امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ دارای xxxxxxxxx۰ یال سهم الشرکه سعید اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771900
آگهی تغییرات شرکت کک طبس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن غریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع ومعادن فلات ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سیدرضا خدام الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبا نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها ازجمله چک سفته با امضا دوعضو از سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل ودر غیاب ایشان با امضا رئیس ویا نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت وتعیین شغل وحقوق ودستمزد وانعام وترفیع وتنبیه وتعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها از خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها افتتاح حساب واستفاده از آن بنام شرکت نزد بانک وموسسات دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن از اصل بهره ومتفرعات عقد هر نوع قراردادوتغییر وتبدیل یا فسخ واقامه آن در مورد خرید وفروش ومعاوضه دارایی‌ها (بغیراز اموال ودارایی‌های) ثابت وماشین الات ومناقصه ومزایده وغیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات ومعاملات مبادرت به تقاضا واقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری واختراع اقامه هرگونه دعوی ودفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف واسترداد سند داور با یا بدون اختیار صلح وبطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق وتوکیل وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق وکارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث ودفاع از دعاوی ثالث اقدام به دعاوی متقابل ودفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملایت اجرائی واخذ محکوم به چه در دادگاه وچه در ادارات ودوائر ثبت اسناد تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هر شش ماه یک بارودادن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارایی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد وحساب سود وزیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397660
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ومعدنی کان سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی ولی پور گودرزی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی محمد یزدان جو با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسن اسماعیلی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مسعود جلیلیان با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان طبس گلشن شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نجمی هاشمی فشارکی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مشترک ۲ نفر از هر یک از گروه‌های ذیل همراه با مهر شرکت معتبر است: گروه اول: آقایان ۱ - حسن اسماعیلی ۲ - نجمی هاشمی فشارکی ۳ - مرتضی ولی پور گودرزی گروه دوم: آقایان ۱ - علی محمد یزدان جو ۲ - مسعود جلیلیان کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394731
آگهی تغییرات فرهنگی حسابداران امروز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۵ و به استناد مجوز شماره xxx۲ / ۹۶ / ۱ / / الف ت مورخ ۲۰/۱/۹۶ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اکبر اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد و قاسم انصاری رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد و منوچهر حاضر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و سیدمحمود حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و تورج خداداده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و حسن خورشیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و محمداسمعیل فدائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و کامبیز فرقاندوست حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و شرکت تعاونی فرهنگی آموزشی حسابداران امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش دادند آقای دکتر سعید اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و سهم الشرکه هر یک از آنان پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: علی اکبر اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه غلامرضا اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای ۱۰. xxxxxx ریال سهم الشرکه قاسم انصاری رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه بهمن ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه فرهاد پدیدار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه علی ثقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه منوچهر حاضر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه یحیی حساس یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سید محمود حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حمید خالقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه تورج خداداده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه حسن خورشیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه رمضانعلی رویایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمدتقی ضیائی بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سیدحسین علوی طبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمداسمعیل فدائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه کامبیز فرقاندوست حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه ویدا مجتهد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه نظام الدین ملک آرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری حسابداران اینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه شرکت تعاونی فرهنگی آموزشی حسابداران امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ دارای xxxxxxxxx۰ یال سهم الشرکه سعید اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367552
آگهی تغییرات شرکت تجهیز صنعت پگاه سپیدان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۰۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۲۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز کلانتر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. بهرام کلانتر پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: سیدعلی نورانی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ماریا نورانی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه بهروز کلانتر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه بهرام کلانتر پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367563
آگهی تغییرات شرکت تجهیز صنعت پگاه سپیدان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۰۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۲۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماریا نورانی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سیدعلی نورانی نجفی ش م xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش دادند. لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: سیدعلی نورانی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه بهروز کلانتر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه بهرام کلانتر پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367568
آگهی تغییرات شرکت تجهیز صنعت پگاه سپیدان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۰۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۲۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام کلانتر پور ش م xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - نجمی هاشمی فشارکی ش م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره - سیدعلی نورانی نجفی ش م xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268981
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۹۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت ساختمان شمسا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمود کم گویان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آبادگران ساحل دریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کیسون با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا گل علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا درویش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آینده سازان فولاد البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسین چاوشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را عینا اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای یک، شش، هفت، و دوازده از ماده ۴۷ اساسنامه شرکت تعیین نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147905
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پائین دستی پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۲۶۴۹
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پائین دستی پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت همت مدیریت توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سید محمد جعفرمرعشی شوشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره پوریا تابعیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره کوروش رحمتی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ردیفهای ۱، ۳، ۴، ۵، ۶ از بند ب ماده ۱۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109373
آگهی تغییرات شرکت کک طبس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی حسن غریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دفینه ثمین پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی علی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ره اختران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی سیدحمیدرضا شکیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی غلامعباس سیف الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و درغیاب هر یک از ایشان با امضاء یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037703
آگهی تغییرات شرکت نگین شفق سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاظم کاشفی پور با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید برومند با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کک طبس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای نجمی هاشمی فشارکی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با دو امضا از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره علاوه بر اجرای مصوبات هیئت مدیره، بخشی از اختیارات خود موضوع بندهای ۱۹، ۱۶، ۱۵، ۷، ۴، ۱، ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990866
آگهی تغییرات شرکت اباد گران ساحل دریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۲۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ و بموجب نامه شماره xxx۲ , xxx , xxx مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۸/xxx۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران سما (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مدیریت ساختمان شمسا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای محمدحسن همت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ با نمایندگی آقای سید حسین چاوشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۳ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990890
آگهی تغییرات شرکت اباد گران ساحل دریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۲۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۴ و بموجب نامه شماره xxx۲ , xxx , xxx مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران سما (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت ساختمان شمسا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای محمد حسن همت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ با نمایندگی آقای سیدحسین چاوشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضوهیئت مدیره و آقای مجید اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ۲ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هر یک از آنها با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928179
آگهی تغییرات شرکت پلی استر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۲۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: حسین ماهرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی حقیقی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت رئیس هیأت مدیره نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی حقیقی از طرف شرکت سرمایه گذاری کوشا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی حقیقی از طرف شرکت لامپ پارس شهاب با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک. سفته. بروات و قرارداد و عقود اسلامی به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668817
آگهی تغییرات شرکت نگین شفق سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم کاشفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کک طبس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامعلی روحیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ومکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود موضوع بندهای ۱۹، ۱۶، ۱۵، ۷، ۴، ۱ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664064
آگهی تغییرات شرکت آلفا فارمد گروه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن کیازند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی قلی پاشا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ونیز کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و قراردادها به تنهائی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و همچنین کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664083
آگهی تغییرات شرکت آلفا فارمد گروه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن کیازند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی قلی پاشا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. و آقای مجید برومند با شمار ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم سیما تاج برکتیان با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12526046
آگهی تغییرات شرکت كك طبس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۴۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین شیوا به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به جای بهمن حاجی بیگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دفینه ثمین پویا به شناسة ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. در نتیجه: شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسة ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعة معادن و فلزات به شناسة ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سید ابوتراب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ره اختران نور به شناسة ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی سید حمید رضا شکیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت دفینه ثمین پویا به شناسة ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی حسین شیوا به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور به شناسة ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی بابک آل طه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامعباس سیف الدینی (خارج از هیئت مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130435
آگهی تغییرات شرکت ایده تجربه ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۰۳۳۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۷۶۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پوریا تابعیان به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی:xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدحسین سیدزاده یزدی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقرار دادها وعقود اسلامی با امضا دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است خانم هدی پژوم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و خانم زهره مسعود به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12100114
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پارت رایان ورنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۵۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۱۹۳۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی ولی پور گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سیمان طبس گلشن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حمید رضا شکیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت کک طبس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12040481
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان نجمی هاشمی فشارکی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ محمد طباطبایی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهرام کلانتر پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود موضوع ماده ۵۱ اساسنامه شامل بند های ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۳و ۲۴ را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12040484
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل: آقایان نجمی هاشمی فشارکی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ محمد طباطبایی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ بهرام کلانتر پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای کاظم کاشفی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۴ وخانم صفیه صدر عاملی بشماره ملی xxxxxxxxx۱انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی سیاق نوین جهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس اصلی ومؤسسه حسابرسی آریا بهروش بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410086
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد طباطبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام کلانتر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود موضوع ماده ۵۱ اساسنامه شامل بندهای ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۳و ۲۴ را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاءی مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762247
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۱ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۸/۹/۹۳سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره تفویض گردید.روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.افراد ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای نجمی هاشمی فشارکی کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای بهرام کلانترپور کد ملی xxxxxxxxx۰و آقای محمد طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۵و آقای کاظم کاشفی پور کد ملی xxxxxxxxx۴و خانم صفیه صدرعاملی کد ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723070
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پارت رایان ورنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۳۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی ولی پور گودرزی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و آقای نجمی هاشمی فشارکی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کک طبس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای سید حمید رضا شکیبی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان طبس گلشن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و آقای حسن اسمعیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک ها و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت خواهد بود. ـ براساس ماده ۴۳ اساسنامه اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین و گردید: الف: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ب: نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها ازخدمت و مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها (در چارچوب آئین نامه های مصوب). ج: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل وسود و متفرعات. د: عقد قراردادهای خرید و فروش، اجاره رهن با رعایت آئین نامه معاملات شرکت و انجام سایر عملیات مربوط به صلح، فسخ قرارداد، معاوضه اموال منقول و غیر منقول با تایید و تصویب هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687169
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع پائین دستی پتروشیمی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۰۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۲۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۶۶/۴۱ مورخ ۲۶/۵/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت همت مدیریت توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سید محمد جعفرمرعشی شوشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره پوریا تابعیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره کوروش رحمتی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684243
آگهی تغییرات شرکت کک طبس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید رضا شکیبی ک م بجای آقای سید ماشاءاله شکیبی به نمایندگی از شرکت ره اختران نور بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.در نتیجه: آقای بابک آل طه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید ابوتراب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای بهمن حاجی بیکلو به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای سید حمید رضا شکیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای غلامعباس سیف الدینی (خارج از هیئت مدیره) با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.کلیه چک ها، اوراق و اسناد تعهدآور و مکاتبات با بانکها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره تجمعاً با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره معتبر می باشد.حسب اساسنامه هیأت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیأت مدیره. ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران به هیأت مدیره ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ـ طبق آئین نامه داخلی شرکت ـ پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت جهت تصویب به هیأت مدیره ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات طبق آئین نامه داخلی شرکت ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع ـ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها ـ پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه وچه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ـ پیشنهاد میزان استهلاک به هیأت مدیره جهت تصویب ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656489
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۴۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فلات ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای رضا صحرایی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید برومند به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سیمان طبس گلشن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای کاظم کاشفی پور به شماره ملی: (xxxxxxxxx۴خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473214
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمان شمسا سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۴۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۸۶۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
شرکت آبادگران ساحل دریا xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی سید علیرضا قهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت ساختمانی سکوکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی ناصر قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
عباس کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
محمد حسن همت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492870
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی حسابداران امروز شماره ثبت ۱۳۶۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۲ پیرو مجوز به شماره xxxxxx/۹۲/۷۵ مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکا هر یک با پرداخت مبالغی به صندوق موسسه سرمایه خود را به شرح زیر افزایش دادند: علی اکبر اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و منوچهر حاضر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و یحیی حساس یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سید محمود حمیدی به شماره xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و تورج خداداده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و حسن خورشیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و محمد تقی ضیائی بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و محمد اسماعیل فدائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و کامبیز فرقاندوست حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و شرکت سرمایه گذاری حسابداری آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و شرکت تعاونی فرهنگی آموزشی حسابداران امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ دارای xxxxxxxxx ریال سرمایه موسسه از xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه بنحو مذکور اصلاح میشود بنابراین اسامی شرکا و سهم الشرکه هر یک از آنان پس از افزایش سرمایه به شرح زیر میباشد
علی اکبر اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و غلامرضا اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و قاسم انصاری رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و بهمن ایرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه و فرهاد پدیدار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و علی ثقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و منوچهر حاضر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و یحیی حساس یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و سید محمود حمیدی به شماره xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و حمید خالقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و تورج خداداده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و حسن خورشیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و رمضانعلی رویایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و محمد تقی ضیائی بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و سید حسین علوی طبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و محمد اسماعیل فدائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx/xxx/۵۵ ریال سهم الشرکه و کامبیز فرقاندوست حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و ویدا مجتهد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و نظام الدین ملک آرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و شرکت سرمایه گذاری حسابداری آینده دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به شماره xxxxxxxxx۶ با نمایندگی آقای نجمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تعاونی فرهنگی آموزشی حسابداران امروز دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه به شماره ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای ناصر عناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397303
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی حسابداران امروز ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدتقی ضیائی بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
حسن خورشیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت قائم مقام مدیرعامل
قاسم انصاری رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
علی اکبر اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
منوچهر حاضر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
سیدمحمود حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
محمداسماعیل فدائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
نظام الدین ملک آرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر می باشد. کلیه مکاتبات و اوراق عادی و اداری موسسه با امضای مدیرعامل یا قائم مقام او همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397303
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی حسابداران امروز ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدتقی ضیائی بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
حسن خورشیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت قائم مقام مدیرعامل
قاسم انصاری رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
علی اکبر اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
منوچهر حاضر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
سیدمحمود حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
محمداسماعیل فدائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
نظام الدین ملک آرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر می باشد. کلیه مکاتبات و اوراق عادی و اداری موسسه با امضای مدیرعامل یا قائم مقام او همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345937
آگهی تغییرات شرکت کک طبس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل به تصویب رسید:
آقای بابک آل طاها به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره،
آقای ابوتراب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید ماشاء اله شکیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ره اختران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن حاجی بیکلو به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دفینه ثمین پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور و مکاتبات با بانکها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره مجتمعا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره مجتمعا با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343084
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
گروه شرکت سرمایه گذاری فلات ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی نجمی هاشمی فشارکی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی رضا صحرایی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان طبس گلشن بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی سید ماشاء الله شکیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و کاظم کاشفی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213229
آگهی تغییرات شرکت نگین شفق سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید ماشاءاله شکیبی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کک طبس (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای کاظم کاشفی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳ آقای غلامعلی روحیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها, سفته ها , بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179096
آگهی تغییرات شرکت آلفا فارمد گروه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی جستار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان بازرس اصلی و صفیه صدرعاملی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
نجمی هاشمی فشارکی به کدملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی قلی پاشا به کدملی xxxxxxxxx۰ و بهمن کیازند به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078366
آگهی تصمیمات شرکت کک طبس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۴۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن گنجی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی محسن عسگری آزاد به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت گروه صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی نجمی هاشمی فشارکی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت ره اختران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی سید ماشاءاله شکیبی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بنمایندگی سید ابوتراب حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت دفینه ثمین پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بنمایندگی بهمن حاجی بیگلو به کدملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و شرکت نگین شفق سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و سید ماشااله شکیبی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ محسن عسگری آزاد به سمت رئیس هیئت مدیره و نجمی هاشمی فشارکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید ماشااله شکیبی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و مکاتبات با بانکها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043868
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۰۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۲۶۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همت مدیریت توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سید محمدجعفر مرعشی شوشتری به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی نجمی هاشمی فشارکی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پوریا تابعیان به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره کورش رحمتی نیا به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و بانکی و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006036
آگهی تغییرات شرکت صنایع و تجهیزات ریلی راهوار کویر سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۳۷۱۲
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۹۱ تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود: ۱ موسسه جواد الائمه شماره ثبت ۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت فلات ایرانیان شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت صنایع خودرو کویر شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت ره اختران نور شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان سید ماشاالله شکیبی و مجید احمدی نیری بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند همچنین از بین نامبردگان آقای غلامعلی سفید فرزند محمد حسین و شماره شناسنامه xxx و کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه جواد الائمه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا راد نژاد فرزند احمد شناسنامه شماره xxx و کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نجمی هاشمی فشارکی فرزند سید یحیی و شناسنامه شماره xxx تهران و کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فلات ایرانیان و حسین دشتی اردکانی فرزند محمد علی شناسنامه شماره ۱۱ اردکان و کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خودرو کویر و مهندس غلامرضا پور فلاح بافقی فرزند حسن شناسنامه شماره xxx بافق و کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ره اختران نور بعنوان عضو هیئت مدیره همچنین آقای غلامرضا پور فلاح بافقی بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هر یک از ایشان با امضاء دیگر اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان بسمت بازرس اصلی و آقای هادی بحرانی بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس ثبت اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707281
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فلز کاوان سپهرسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۳۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهروز آوران ژرف اندیش به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا ملک زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کاظم کاشفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707283
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فلز کاوان سپهرسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۳۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا ملک زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم کاشفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون صیادی نژاد (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳.
۲ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضاء دیگر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ضمنا سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۳۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658412
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مهندسان ایران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۸۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۹۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۳/۹۱ واصل گردیده است. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷، شرکت مدیریت ساختمان شمسا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲، شرکت آبادگران ساحل دریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸، شرکت مهندسین مشاور موژدا و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵، شرکت مهندسین مشاور پرسین طرح و ساخت به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و غلامرضا سینافر به کد ملیxxxxxxxxx۵، شرکت ساختمانی راساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۳/۹۱ نجمی هاشمی فشارکی به کد ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مدیریت ساختمان شمسا به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی علی اکبری به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نادر ناصر المعمار به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسین مشاور موژدا و همکاران به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدحسن همت به کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسین مشاور پرسین طرح و ساخت و جواد هادی پور به کد ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت آبادگران ساحل دریا بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و درغیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای۱و۴و۷و۱۲ از ماده۴۷ تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10322516
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۱۸۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۹۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردیده است. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷، شرکت مدیریت ساختمان شمسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲، شرکت آبادگران ساحل دریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، شرکت مهندسین مشاور موژدا و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، شرکت مهندسین مشاور پرسین طرح و ساخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و غلامرضا سینافر به کد ملی xxxxxxxxx۵، شرکت ساختمانی راساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۱ نجمی هاشمی فشارکی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مدیریت ساختمان شمسا به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی علی اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نادر ناصر المعمار به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسین مشاور موژدا و همکاران به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدحسن همت به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسین مشاور پرسین طرح و ساخت و جواد هادی پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت آبادگران ساحل دریا بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و درغیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۲ از ماده ۴۷ تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 466921

آگهی تغییرات شرکت کک طبس
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۹۰ محسن عسکری آزاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای سیدماشاء اله شکیبی به عنوان نماینده جدید شرکت راه اختران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره و حسین شیرزاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه بنیاد برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و اصغر فخریه کاشان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و نجمی هاشمی فشارکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو و سیدماشاء اله شکیبی عضو علی البدل اول به جای شرکت توسعه صنعت شایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با سه امضا شامل هر امضا از یک گروه به شرح زیر مجتمعا با مهر شرکت معتبر میباشد: الف: سیدماشاء اله شکیبی و یکنفر از نجمی هاشمی فشارکی یا اصغر فخریه کاشان و یکنفر از آقایان محسن عسکری آزاد و حسین شیرزاد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 451652

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فلز کاوان سپهر
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا ملک زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم کاشفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون صیادی نژاد (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۱
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت خیابان ناهید غربی پلاک ۵۶ جدید (۲۱ قدیم) طبقه۴ واحد۳۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضاء دیگر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ضمنا سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 451657

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فلز کاوان سپهر
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب رسید
۲ـ. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا ملک زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کاظم کاشفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۱
۳ـ موسسه حسابرسی بهروز آوران ژرف اندیش به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676998
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فلز کاوان سپهر سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۳۹۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۲۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای نجمی هاشمی‌فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا ملک‌زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای کاظم کاشفی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون صیادی‌نژاد (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۱

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت خیابان ناهید غربی پلاک ۵۶ جدید (۲۱ قدیم) طبقه۴ واحد۳۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضاء دیگر اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ضمنا سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10246023
آگهی تغییرات شرکت ایده تجربه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۶۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۲/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهره مسعود به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای کاظم کاشفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۶/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای پوریا تابعیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید حسین سیدزاده یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۲/۶/xxx۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار میرداماد پلاک شماره xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9874858
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۷۸۰۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ و اعلام تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به‌روزآوران ژرف‌اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت بازرس اصلی و علیرضا مسعودخورسندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت پروژه‌های صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت صنایع گچ کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت کربنات کلسیم کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت توسعه مدیریت شایان افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ـ باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۹ نجمی هاشمی‌فشارکی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا دهقانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پروژه‌های صنعتی ایران بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و کیومرث ضیافتی‌فرامرزی به کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل و محمدتقی محبی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع گچ کاشان و محمد نعیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع کربنات کلسیم کاشان و میرعمادالدین مدیرزاده‌طهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه مدیریت شایان افق جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها چک سفته بروات با دو امضاء از سه امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10164992
آگهی تأسیس شرکت پایدار تجارت امین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در امور تجاری ساختمانی مشارکت در سایر شرکتها عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبار ارزی و ریالی از بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی احداث کارخانجات صنعتی و سرمایه گذاری و مشارکت و سایر شرکتها و مدیریت منابع شرکت ترخیص کالا از گمرکات کشور و فروش کالا و انجام کلیه امور مجاز مرتبط با موضوع شرکت که در راستای اهداف شرکت مثمرثمر باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان فاطمی ابتدای خ شهید گمنام پ ۲۹ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۹ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت خدماتی مدیریتی بارش امید بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxx۲۸ با نمایندگی خانم ژانت نصیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای محمدرضا جابری انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای محمدرضا جابری انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب هر یک با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شماره ثبت xxx۸۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 765382

آگهی تأسیس شرکت پایدار تجارت امین سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
انجام کلیه امور بازرگانی شامل خرید وفروش صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری درامور تجاری ساختمانی مشارکت در سایر شرکتها عقدقرارداد بااشخاص حقیقی و حقوقی شرکت درمناقصه ها ومزایده ها اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ایجاد شعب و نمایندگی درداخل وخارج ازکشور اخذوام واعتبارات ارزی وریالی ازبانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات مالی واعتباری داخلی و خارجی احداث کارخانجات صنعتی و سرمایه گذاری ومشارکت و سایر شرکتها ومدیریت منابع شرکت ترخیص کالا از گمرکات کشور وفروش کالا و انجام کلیه امور مجاز مرتبط باموضوع شرکت که درراستای اهداف شرکت مثمر ثمر باشد. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران میدان فاطمی ابتدای خ شهیدگمنام پ۲۹ - کد پستی xxxxxxxxx۱

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۹ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - شرکت خدماتی مدیریتی بارش امید با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxx۲۸ با نمایندگی خانم ژانت نصیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۵-۳ - آقای محمد رضا جابری انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۴ - آقای محمد رضا جابری انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا ودر غیاب هر یک با امضا دو نفر از عضا ی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل ودر غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

-۸ بازرس اصلی و علی البدل :
۸-۱ - موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شماره ثبت xxx۸۴ به عنوان بازرس اصلی
۸-۲ - آقای عبد الناصر احمدیان مزرعه یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039926
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پائین دستی پتروشیمی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۰۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۲۶۴۹
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۹ نجمی هاشمی فشارکی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان به سمت رئیس هیئت مدیره و پوریا تابعیان به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مجیدرضا یغمایی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت همت مدیریت توسعه به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ردیفهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ از بند ب ماده ۱۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و کلیه عقوداسلامی با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350291
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان ثبت شده بشماره ۱۹۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۲۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۸۹ سید محمدجعفر مرعشی شوشتری کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهری جوادزاده کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فیروز رضازاده صابر کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و مدیرعامل و خزانه دار و عبدالله طالبی اطاق ور کدملی xxxxxxxxx۷ و نجفی هاشمی فشارکی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سعید جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۸ و بنفشه صدیق کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. فرشته سلیمانی نیسیانی کدملی xxxxxxxxx۷ و ماهرخ فلاحی کدملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474188
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۳۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۹۰۳۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید:

آقای نجمی هاشمی فشارکی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت ساختمان شمسا بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جبار فرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به  نمایندگی از شرکت آینده سازان فولاد البرز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حشمت الله فرج اللهی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت عضو عضو هیئت مدیره و آقای جواد هادی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ساختمانی میشو بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد‌حسن همت بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آبادگران ساحل دریا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر قائمی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیر‌عامل انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

پxxxxxx۱                    اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762522
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فلز کاوان سپهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۳۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای نجمی هاشمی‌فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای علیرضا ملک‌زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای کاظم کاشفی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون صیادی‌نژاد (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیر‌عامل تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳.

۲ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضاء دیگر اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ضمنا سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۳۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11014152
آگهی تغییرات شرکت ایده تجربه ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۰۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۶۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای نجمی هاشمی‌فشارکی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای پوریا تابعیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید حسین سیدزاده‌یزدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید حسین سیدزاده‌یزدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۳/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11337608
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فلز کاوان سپهرسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۳۹۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۲۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب رسید

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای نجمی هاشمی‌فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا ملک‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کاظم کاشفی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۱

۳ـ موسسه حسابرسی بهروز آوران ژرف اندیش به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالناصر احمدیان‌مزرعه‌یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11388558
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فلز کاوان سپهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۳۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهروز آوران ژرف اندیش به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالناصر احمدیان‌مزرعه‌یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای نجمی هاشمی‌فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا ملک‌زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کاظم کاشفی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11503751
آگهی تغییرات شرکت کک طبس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۲۴۷۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۲۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ حسین شیرزاد به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی موسسه بنیاد برکت و محسن عسکری‌آزاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت شایان و اصغر فخریه‌کاشان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی گروه صنایع و معادن فلات ایرانیان و نجمی هاشمی‌فشارکی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی گروه سرمایه‌گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و سید ماشااله شکیبی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ره اختران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. محسن عسگری‌آزاد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و نجمی هاشمی‌فشارکی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با ۳ امضا هر امضا از یک گروه بشرح ذیل معتبر است الف: سید ماشااله شکیبی ب: یکنفر از آقایان نجمی هاشمی‌فشارکی یا اصغر فخریه کاشان ج: یکنفر از آقایان محسن عسکری‌آزاد یا حسین شیرزاد در غیاب مدیرعامل امضا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11642834
آگهی تغییرات شرکت کک طبس سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۴۷۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۹۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۹/۹۰ محسن عسکری‌آزاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای سیدماشاء‌اله شکیبی به عنوان نماینده جدید شرکت راه اختران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عضو اصلی هیئت‌مدیره و حسین شیرزاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه بنیاد برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره و اصغر فخریه‌کاشان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و نجمی هاشمی‌فشارکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عضو و سیدماشاء‌اله شکیبی عضو علی‌البدل اول به جای شرکت توسعه صنعت شایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با سه امضا شامل هر امضا از یک گروه به شرح زیر مجتمعا با مهر شرکت معتبر میباشد: الف: سیدماشاء‌اله شکیبی و یکنفر از نجمی هاشمی‌فشارکی یا اصغر فخریه‌کاشان و یکنفر از آقایان محسن عسکری‌آزاد و حسین شیرزاد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11694818
آگهی تصمیمات شرکت آلفا فارمد گروه سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۶۵۷۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی جستار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و صفیه صدرعاملی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: نجمی هاشمی‌فشارکی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی قلی‌پاشا به ش ملی xxxxxxxxx۰ و بهمن کیازند به ش ملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ نجمی هاشمی‌فشارکی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی قلی‌پاشا به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهمن کیازند به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات